Praha 1 má nový rozpočet pro rok 2019. Rozhodlo o tom zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, konané ve středu 6. března na Žofíně. Kromě toho se zastupitelé postavili proti tzv. krátkodobému ubytování, které považují za nežádoucí, podpořili záměr vydání vyhlášky Hlavního města Prahy, omezující mj. provozní dobu hostinských zařízení v oblasti Dlouhé ulice, a zvolili také členy nového Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace.

 

Rozpočet MČ Praha 1 počítá v tomto roce s příjmy ve výši 786 413 000 korun a s výdaji ve výši 923 630 000 korun. „Rozpočet je ale konstruován tak, že na konci roku bude vyrovnaný,“ ubezpečil Zdeněk Kovářík, zástupce tajemníka Úřadu MČ Praha 1 pro finanční a majetkovou oblast.

 

Návrh rozpočtu zastupitelům předložil Vladan Brož, člen Rady MČ Praha 1 pro finance, investice a veřejné zakázky. „V oblasti běžných výdajů jsme vycházeli z praxe minulých let, výrazně jsme ale seškrtali minulým vedením radnice plánované výdaje na vnější vztahy. Co se týká investic, tak jsme se neztotožnili s jeho vizí investičních záměrů pro rok 2019,“ vyzdvihl mj. Vladan Brož, podle jehož slov se ale nadále počítá například s realizací projektu v Tomášské 8, kde vznikne kulturně-společenské centrum s aktivitami pro děti.

Výrazně naopak bude omezena plánovaná rekonstrukce Anenského trojúhelníku, jež byla podle něj zbytečně naddimenzovaná a zahrnovala i kácení stromů. Rada do plánu investic naopak zařadila rekonstrukci opěrné zdi na Kampě, která je v havarijním stavu.

„Naší prioritou jsou investice do našich nemovitostí a bytů, aby neležely ladem a nebyly v dezolátním stavu,“ zdůraznil na závěr Vladan Brož.

 

V rámci projednávání rozpočtu proběhla obsáhlá debata o financování Nemocnice Na Františku, jejíž hospodaření skončilo v minulém roce ve schodku zhruba 2,5 milionu korun, a to přesto, že nemocnice získala z různých zdrojů více než devadesát milionů korun.

„Co se týká Nemocnice Na Františku, hledáme systémové řešení, nikoliv jednorázové,“ ubezpečil starosta Prahy 1 Pavel Čižinský a dodal: „Dlouhodobým problémem nemocnice je, že má málo výkonů, málo pacientů. Jednáme s magistrátem a dalšími subjekty, aby řešení bylo součástí celopražského kontextu, tedy třeba dalších plánů týkajících i Nemocnice na Bulovce.“

 

Podle Zdeňka Kováříka počítá letos MČ Praha 1 s finanční částkou ve prospěch Nemocnice Na Františku ve výši 43 milionů korun. „Od Hl. m. Prahy potřebujeme 25 až 30 milionů korun, závazně slíbeny je ale zatím nemáme,“ popsal Zdeněk Kovářík.

 

Výbor pro kultivaci a oživení památkové rezervace

Zastupitelé také zvolili členy Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace. Už dříve byl za předsedu zvolen režisér, scénárista a choreograf Michal Caban.

Nyní Zastupitelstvo MČ Praha 1 zvolilo za místopředsedkyni historičku umění Kristýnu Drápalovou a za členy pak Ladislava Diblíka, divadelního produkčního a kulturního pracovníka, Filipa Lachmanna ze Sociologického ústavu AV ČR, Jana Wolfa, člena Zastupitelstva hl. m. Prahy a předsedu Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP; dále historika a organizátora seniorských výletů Karla Ulma, propagační výtvarnici Bronislavu Baborákovou, nyní na mateřské dovolené, právníka Petra Scholze a hudebnici a hudební pedagožku Janu Raiterovou.

 

Krátkodobé ubytování

Zastupitelstvo také velmi obsáhle diskutovalo o problematice tzv. sdíleného bydlení, jinak také krátkodobého ubytování. Základ řešení je na magistrátu a zejména v Parlamentu. My musíme pozdvihnout hlas a důrazně se dožadovat změny,“ uvedl na vysvětlenou starosta Prahy 1 Pavel Čižinský.

 

V debatě vystoupili i zástupci Iniciativy pro snesitelné bydlení, sdružující obyvatele Prahy 1, potýkající se se sdíleným bydlením, kteří varovali před velkým problémem vystěhovávání se stálých obyvatel a upozornili mj. na nevyužívanou možnost pokuty pro majitele nemovitosti využívané v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

„Je nutno vytvořit zákonnou iniciativu pro omezení tzv. sdílené ekonomiky, tedy i tzv. sdíleného ubytování, která nastaví jasná a přísná kolaudační pravidla, registraci těchto živností a chybějící registraci klientů a která hlavně upraví práva spolubydlících,“ reagoval 1. zástupce starosty Prahy 1 Petr Hejma.

 

Zastupitelé nakonec přijali usnesení, které sdílené ubytování označilo za „nežádoucí, ale spíše též za protiprávní“, neboť tyto služby jsou poskytovány v prostorách, které jsou stavebně-právně kolaudovány jako byty, a nikoli jako ubytovací prostory; protože jsou jimi závažně zatěžováni obyvatelé sousedních bytů, a to zejména hlukem, poškozováním společných prostor domů, nejistotou v oblasti bezpečnostní, ale i dalšími imisemi, a protože tento jev vede mj. k „masivnímu porušování právních předpisů v oblasti daní a poplatků a cizineckého práva“.

 

Podle Zastupitelstva MČ Praha 1 má sdílené ubytování negativní dopad na obecnou situaci bydlení v Praze, zejména pak přispívá k růstu cen bydlení, a proto je třeba se snažit o „potlačování současné negativní praxe poskytování služeb krátkodobého ubytování v bytech a

poskytovat všestrannou podporu těm občanům Prahy 1, kteří v Praze 1 trvale bydlí a provozováním služeb krátkodobého ubytování v sousedních bytech a domech trpí“.

 

Zastupitelé Prahy 1 proto vyzvali vedení Hlavního města Prahy, aby využilo práva své zákonodárné iniciativy a předložilo Poslanecké sněmovně návrh zákona, který bude potlačovat současnou negativní praxi poskytování služeb krátkodobého ubytování v bytech a domech, které nejsou stavebně určeny a kolaudovány jako ubytovací zařízení.

 

Hluk

Hlavní město Praha požádalo Městskou část Praha 1 o zpracování připomínek k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou by měla být omezena provozní doba hostinských zařízení v oblasti Dlouhé ulice a jejího okolí. Stanovisko Prahy 1, předložené starostou Pavlem Čižinským a místostarostou Petrem Hejmou, zastupitelé ve středu projednali a schválili.

 

„V uvedené lokalitě je koncentrace nočních podniků příliš velká,“ reagoval starosta Prahy 1 na hlasy proti regulaci v dané oblasti a uvedl, že se nebrání diskusi o jejím případném rozšíření. „Hlavně nehledejme důvody, proč to nejde, ale hledejme důvody, proč to jde,“ vyzval.

 

„Naší hlavní prioritou v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku musí být zabezpečení dodržování nočního klidu po 22. hodině,“ konstatoval 1. zástupce starosty Petr Hejma a dodal: „Spolu s regulací provozu hostinských zařízení musíme spolupracovat s Policií ČR, Městskou policií a dalšími kontrolními orgány. Intenzivně proto také jednáme s vedením Prahy, Policie ČR a dalšími institucemi o personálním posílení policistů, strážníků a dalších pracovníků.“

 

Dalšími opatřeními by podle Prahy 1 měl být zákaz prodeje alkoholických nápojů v době nočního klidu mimo hostinská zařízení, zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, omezení vjezdu nerezidentů včetně taxislužby v této době apod.

 

Omezení provozní doby by se mělo týkat hostinských zařízení v ulicích Dlouhá, Dušní, Jakubská, Kozí, Malá Štupartská, Masná, Michalská, Rybná a V Kolkovně. Ty by měly mít v pátek, v sobotu a v den předcházející svátku otevřeno do 01:00 (resp. do 03:00), v ostatní dny pak do půlnoci (resp. do 02:00).