Jak a kde požádat o zrušení místa trvalého pobytu

Formuláře:

  • žádost o zrušení trvalého pobytu – DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

  • Oddělení správního řízení

Kontakt:

Potřebujete:

Je třeba doložití splnění následujících tří podmínek, při jejichž současném naplnění je možno údaj o místu trvalého pobytu zrušit (nesplnění jenom jedné z podmínek vede k tomu, že údaj o místu trvalého pobytu občana nebude zrušen):

  1. oprávněnost osoby k podání žádosti– za osobu oprávněnou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která doloží vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doloží oprávněnost užívání bytu (např.nájemní smlouva). Na základě novely zákona o evidenci obyvatel nemusí oprávněná osoba dokládat v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
  2. 2. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana,
  3. neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část– občan uvedený byt či objekt neužívá.

Správní a místní poplatky:

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Při podání žádosti osobně přímo na odd. správního řízení Odboru občansko správních agend Úřadu městské části Praha 1 obdrží navrhovatel podklad pro zaplacení správního poplatku (číslo účtu, variabilní symbol aj.). V případě písemného či elektronického podání žádosti bude navrhovatel-poplatník vyzván, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k uhrazení poplatku.

Neuhrazení správního poplatku je důvodem k zastavení správního řízení podle ust. § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Postup:

Oprávněná osoba nebo vlastník objektu požádá písemně Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení, Úřadu MČ P1 o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro „dotyčného“ občana.

Správní orgán zahájí správní řízení, o čemž vyrozumí všechny účastníky řízení a dá jim možnost se k návrhu na zrušení trvalého pobytu vyjádřit. Veškerá korespondence je zasílána do vlastních rukou, není-li známo místo pobytu účastníka, je účastníku ustanoven opatrovník, kterému se doručují všechny písemnosti vzešlé z řízení. Usnesení o ustanovení opatrovníka se též doručuje veřejnou vyhláškou. Celý postup se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Oznámení je možné podat v písemné formě a to buď na předtisku formuláře (k dispozici v informačním centru Úřadu MČ Praha 1) nebo volnou formou s náležitostmi stanovenými zákonem. Doporučujeme však žádost podat osobně, na Odboru občansko správních agend, oddělení správního řízení, Úřadu MČ Praha 1, 2. patro, dveře č. 218, což usnadní ověření přiložených dokladů.

Potřebujete:

Je třeba doložití splnění následujících tří podmínek, při jejichž současném naplnění je možno údaj o místu trvalého pobytu zrušit (nesplnění jenom jedné z podmínek vede k tomu, že údaj o místu trvalého pobytu občana nebude zrušen):

  1. oprávněnost osoby k podání žádosti– za osobu oprávněnou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která doloží vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doloží oprávněnost užívání bytu (např.nájemní smlouva). Na základě novely zákona o evidenci obyvatel nemusí oprávněná osoba dokládat v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
  2. 2. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana,
  3. neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část– občan uvedený byt či objekt neužívá.

Lhůta k vyřízení:

  • 30 dnů

Odvolávací orgán:

  • Magistrát hlavního města Prahy, Odbor živnostenský a občanskosprávní

Správní a místní poplatky:

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Při podání žádosti osobně přímo na odd. správního řízení Odboru občansko správních agend Úřadu městské části Praha 1 obdrží navrhovatel podklad pro zaplacení správního poplatku (číslo účtu, variabilní symbol aj.). V případě písemného či elektronického podání žádosti bude navrhovatel-poplatník vyzván, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k uhrazení poplatku.

Neuhrazení správního poplatku je důvodem k zastavení správního řízení podle ust. § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.