ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY

Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech:

I. KOLO: ve dnech 13. a 14. ledna 2023

a případné II. KOLO: ve dnech 27. a 28. ledna 2023

    (vždy v pátek od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu od 08.00 hod. do 14.00 hod.)

      Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

OKRSKY A SÍDLA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ

Pro volbu prezidenta republiky je na území městské části Praha 1 zřízeno celkem 21 volebních okrsků. Informaci o sídle své volební místnosti obdrží volič společně s doručenými hlasovacími lístky, anebo jej nalezne na adrese: https://kudykvolbam.iprpraha.cz/

AKTUÁLNÍ PŘEHLED VOLEBNÍCH OKRSKŮ S ADRESOU VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz a to v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

O voličský průkaz lze požádat: Osobně u Úřadu městské části Praha 1, Informační centrum: do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16.00 hod.  Zmeškání lhůty pro podání žádosti o voličský průkaz nelze prominout. Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 06.01.2023 příslušnému obecnímu úřadu – v tomto případě Úřadu městské části Praha 1. Podání může být učiněno v této formě: v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče – ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky MČ Praha 1: b4eb2my)

Voličské průkazy se vydávají nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 29. prosince 2022 a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí – vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO PŘÍPADNÉ DRUHÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA

Pro případné druhé kolo volby prezidenta, které by se konalo ve dnech 27. a 28. ledna 2023, platí, že žádost o voličský průkaz pouze pro 2. kolo volby prezidenta v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem konání 2. kola volby prezidenta, tj. do pátku 20. ledna 2023.

Osobně lze žádost o vydání voličského průkazu pro 2. kolo volby prezidenta podat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 25. ledna 2023 do 16.00 hod.

NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU

Volič, který ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou.

Požadavky lze nahlásit předem telefonicky, na Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části Praha 1 – tel. 221 097 397 (Ing. Sodomková) nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi.

MOŽNOST VOLIT V NEMOCNICI NEBO JINÉM OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ

  1. dlouhodobý pobyt ve zdravotnickém či jiném zařízení: osoba stojící v čele tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatit své volební právo – volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise. Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.
  2. krátkodobý pobyt ve zdravotnickém či jiném zařízení, nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 11. ledna 2023 (16.00 hod.), je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení,
a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ

Každý volič s trvalým pobytem na území MČ Praha 1 si po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) může u Odboru občansko správních agend, oddělení správního řízení (Ing. Sodomková) ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana, rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých.

HLASOVACÍ LÍSTKY

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je, mimo jiné uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do
10. ledna 2023
. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

V případě druhého kola volby prezidenta republiky hlasovací lístky obdrží voliči až ve dnech voleb ve své volební místnosti.

HLASOVÁNÍ

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacích lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

MOŽNOST VOLIT PŘI VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ: jak volit při volbě prezidenta republiky v zahraničí naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.

ČLENSTVÍ V OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI

Máte-li zájem se voleb zúčastnit jako člen volební komise, vyzkoušet si práci při organizaci voleb a při sčítání hlasů a splňujete-li níže uvedené podmínky, přihlaste se.

Požadavky na člena okrskové volební komise

  • musí být státním občanem České republiky, nebo občanem EU s trvalým pobytem na území ČR,
  • v den složení slibu musí dosáhnout věku nejméně 18 let,
  • měl by se zúčastnit všech zasedání komise (úvodní zasedání komisí se uskuteční 21.12.2022).

Odměna člena okrskové volební komise

V prováděcích vyhláškách jednotlivých volebních zákonů je výše zvláštní odměny shodně upravenatak, že za výkon funkce v okrskové volební komisi náleží: řadovému členovi 1 800 Kč, místopředsedovi
2 100 Kč a předsedovi 2 200 Kč, v případě konání dalšího kola prezidentských voleb se zvyšuje odměna 
o dalších 700 Kč pro řadové členy a o 1 000 Kč pro místopředsedu a předsedu. Funkce bude určena losem.

Informace a přihlašování

Přihlášení provádějte prostřednictvím e-mailu: petra.sodomkova@praha1.cz s uvedením jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu, adresy pro doručování pokud je odlišná od trvalého pobytu, telefonní kontakt.

Budeme velmi rádi, pokud se do práce v okrskové volební komisi zapojíte i Vy! 

DŮLEŽITÉ

Zkontrolujte si platnost dokladů a nenechávejte řešení na poslední chvíli! O nový občanský průkaz můžete zažádat již půl roku před koncem platnosti stávajícího.

UŽITEČNÉ ODKAZY ČI INFORMACE

Užitečné odkazy a další informace týkající se volby prezidenta republiky naleznete na webových stránkách Úřadu městské části Praha 1 www.praha1.cz, pod sekcí VOLBY.

V případě jiných dotazů se můžete obracet na Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části Praha 1, buď osobně – detašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro) v úřední dny: PO, ST od 08.00 – 18.00 hod. nebo telefonicky 221 097 397, 221 097 190 (Bc. Ručka, Ing. Sodomková).

VOLEBNÍ DISPEČINK V DOBĚ KONÁNÍ VOLEB

V době konání voleb, tj. 13. ledna 2023 od 14.00 hod. do 14. ledna 2023 do 14.00 hod. (a v případě II. kola ve dnech 27. ledna 2023 od 14.00 hod. do 28. ledna 2023 do 14.00 hod.) bude na telefonním čísle: 221 097 397 fungovat volební dispečink (informace k volbám).

PRÁVNÍ ÚPRAVA volby prezidenta republiky:

– zákon č. 275/2012 sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

– vyhláška MV ČR č. 294/2012 Sb.