Jak postupovat, když zemře osoba na území Městské části Praha 1

Formuláře

 • Vydání úmrtního listu – XLS
 • Žádost o vydání duplikátu ÚL – PDF, DOC
 • Žádost o vydání doslovného výpisu z knihy úmrtí – PDF, DOC
 • Žádost o nahlédnutí do knihy úmrtí – PDF, DOC

Přílohy:

 • Vydání úmrtního listu – XLS

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor matrik ÚMČ Praha 1, oddělení matrik, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon  e-mail  číslo dveří
 Helena Hyková  221 097 316  helena.hykova@praha1.cz  103

Potřebujete:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • veřejnou listinu (např. rodný list či oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis úmrtí se týká členů rodiny, sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních celků, nebo kterou prokáže, že na vydání dokladu má právní zájem nebo že je vypravitelem pohřbu či žil se zemřelým ve společné domácnosti
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Správní a místní poplatky:

 • Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek
 • Za vydání stejnopisu matričního dokladu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou)

Postup:

Při úmrtí osoby na území městské části Praha 1 je úmrtní list automaticky zasílán poštou vypraviteli pohřbu.

V případě, že do 30 dnů neobdržíte úmrtní list, je třeba se obrátit se na matriční úřad příslušný dle matriční události (kde osoba zemřela).

Žádost o matriční doklad může podat:

 • manžel, rodiče, prarodiče, vnuci a pravnuci, sourozenci a zplnomocnění zástupci fyzické osoby, které se zápis týká
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • fyzická osoba, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem pohřbu

Je-li žádost o vydání matričního dokladu podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popř. plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.

Lhůta k vyřízení:

 • Lhůta pro vyřízení je 30 dnů

Odvolávací orgán:

 • Odbor živnostenský a občanskosprávní, Magistrát hlavního města Prahy

Správní a místní poplatky:

 • Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek
 • Za vydání stejnopisu matričního dokladu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou)