Jak postupovat při podání žádosti o vystavení rodného listu

Formuláře

 • Vydání rodného listu – XLS

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor matrik ÚMČ Praha 1, oddělení matrik, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon  e-mail  číslo dveří
 Jitka Rejmonová  221 097 393  jitka.rejmonova@praha1.cz  102
 Petra Koželuhová  221 097 372 petra.kozeluhova@praha1.cz  102

Potřebujete:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • veřejnou listinu (např. rodný list či oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození se týká členů jeho rodiny, sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních celků
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Správní a místní poplatky:

 • Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek
 • Za vydání stejnopisu matričního dokladu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou)

Postup:

Žádost o vystavení rodného listu podává fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde a lze ji podat u matričního úřadu příslušného dle matriční události (kde se osoba narodila).

Žádost o matriční doklad může podat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, prarodiče, vnuci a pravnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

Je-li žádost o vystavení matričního dokladu podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.

Lhůta k vyřízení:

 • Lhůta pro vyřízení je 30 dnů

Odvolávací orgán:

 • Odbor živnostenský a občanskosprávní, Magistrát hlavního města Prahy

Správní a místní poplatky:

 • Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek
 • Za vydání stejnopisu matričního dokladu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou)