Vyřizuje:

 • Oddělení osobních dokladů

Kontakt:

Potřebujete:

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • sdělit tuto skutečnost písemně. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,

 • prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Správní a místní poplatky:

 • Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100,- Kč;
 • Za podání žádosti na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek ve výši 300,- Kč.

Postup:

Kdo a za jakých podmínek

Kdo ukončuje místo trvalého pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání, ohlásí změnu pobytu opatrovník.

Jak a kam se obrátit

Občan sdělí své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky

v České republice na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj.

 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, nebo v zahraničí na zastupitelském úřadu České republiky.

Potřebujete:

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • sdělit tuto skutečnost písemně. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,
 • prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Lhůta k vyřízení:

 • Ohlašovna zapíše údaj o ukončení trvalého pobytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

Odvolávací orgán:

 • Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Správní a místní poplatky:

 • Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100,- Kč;
 • Za podání žádosti na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek ve výši 300,- Kč.

Sankce:

 • Sankce nejsou stanoveny.

Ostatní doplňující informace:

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
  ve znění vyhlášky č. 661/2004 Sb.,
  ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.,
  ve znění vyhlášky č. 84/2011 Sb.
  ve znění vyhlášky č. 5/2015 Sb.

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů