Formuláře:

  • Formulář – veřejné vystoupení zvířat – DOC

Kde žádat?

  • Oznámení podat osobně či prostřednictvím pošty.

Vyřizuje:

  • Ing. Marie Smékalová

Kontakt:

Postup:

Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh; za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat.

se rozumí nebo zvířaty chovatele, , a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh; za veřejné vystoupení se svod zvířat.

Pořadatel akce (FO nebo PO, která pořádá nebo provádí veřejné vystoupení) podá oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat nejméně 14 dní přede dnem konání tohoto vystoupení na Úřad MČ Praha 1, odbor životního prostředí, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1. Současně učiní podání oznámení o konání veřejného vystoupení Městské veterinární správě Státní veterinární správy ČR, Na Kozačce 6, 120 00 Praha 2. Součástí oznámení by mělo být místo a datum konání, druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit, údaje umožňující identifikaci odborné osoby a seznam činností se zvířaty.

Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy se veřejné vystoupení se zvířaty nepovažuje za busking neboli pouliční uměleckou produkci.

Pro konání veřejného vystoupení se zvířaty je nutné, aby bylo tržní místo pro tuto činnost zařazeno do přílohy nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Vydání povolení o zvláštním užívání komunikace na odboru dopravy je podmíněno zařazením do přílohy tržního řádu. Informace poskytuje p. Krofta (linka 367).

Potřebujete:

Údaje o veřejném vystoupení dle §8 odst. 3 zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání:

  • údaje umožňující identifikaci odborné osoby podle §8 odst. 2 výše zmíněného zákona
  • místo a datum konání
  • druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit

Současně s oznámeními třeba předložit seznam činností se zvířaty.

Správní a místní poplatky:

  • Žádné.