Restaurační zahrádky

Přílohy:

 • Žádost o zábor pro předzahrádku – PDF, DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor dopravy – oddělení komerčních záborů
 • Václav Pasáček – Nové Město A – M, Staré Město A – M, Malá Strana, Hradčany
 • Jan Vágenknecht – Nové Město N – Ž, Staré Město N – Ž, Josefov

Kontakty:

 • Václav Pasáček
 • tel. č.: 221 097 253, e-mail: vaclav.pasacek@praha1.cz
 • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 425
 • Jan Vágenknecht
 • tel. č.: 221 097 373, e-mail: jan.vagenknecht@praha1.cz
 • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 425

Správní a místní poplatky:

 • Správní poplatek: podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Restaurační zahrádky, příležitostné trhy, tržiště.

Postup:

K žádosti je třeba doložit:

 • kopie aktuálního živnost. listu nebo výpisu z obchod. rejstříku (u právnických osob), případně jinou platnou registraci
 • okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru (s uvedením rozměrů vč.vymezení  průchodnosti)
 • souhlasné stanovisko vlastníka komunikace (Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1 nebo Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy, nám. Franze Kafky 1, Praha 1 anebo jiný vlastník)
 • vyjádření Policie ČR, KŘP HMP – Odbor služby dopravní policie (při ovlivnění bezpečnosti či plynulosti silničního provozu) lze získat na Odboru dopravy Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 v návštěvní dny pondělí a středa
 • souhlasné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (v případě umístění restaurační zahrádky)
 • kopii kolaudačního rozhodnutí a kopii nájemní smlouvy u nově zřízené provozovny (v případě umístění restaurační  zahrádky)
 • plná moc k převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání (v případě zastoupení jinou osobou)

Povolování restauračních zahrádek s provozní dobou nad 22:00 hod. je podmíněno schválením a zařazením požadované nové lokality do přílohy nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Žádost o zařazení do tzv. tržního řádu je k dispozici v podatelně úřadu, přímo u referentů nebo na adrese: www.praha1.cz

Lhůta k vyřízení:

 • řídí se ust. § 71 zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád

Odvolávací orgán:

 • Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy