Pevné stánky

Přílohy:

 • Žádost o zábor pro pevný stánek – PDF, DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor dopravy – oddělení komerčních záborů – paní Ludmila Waigertová

Kontakt:

 • tel. č.: 221 097 457, e-mail: ludmila.waigertova@praha1.cz
 • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 426

Správní a místní poplatky:

 • Správní poplatek: podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Postup:

K žádosti je třeba doložit:

 • kopie aktuálního živnost. listu nebo výpisu z obchod. rejstříku (u právnických osob),případně jinou platnou registraci
 • okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru (s uvedením rozměrů vč. vymezení průchodnosti)
 • souhlasné stanovisko vlastníka komunikace (Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1 nebo Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy, nám. Franze  Kafky 1, Praha 1 anebo jiný vlastník)
 • vyjádření Policie ČR, KŘP HMP – Odbor služby dopravní policie (při ovlivnění bezpečnosti či plynulosti silničního provozu) lze získat na Odboru dopravy Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 v návštěvní dny pondělí a středa
 • kopie zápisu o zřízení provozovny, pokud není uvedená v živnost. listu (u výstavek)
 • plná moc k převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání (v případě zastoupení jinou osobou)
 • souhlasné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (v případě umístění nového pevného prodejního stánku)

Lhůta k vyřízení:

 • řídí se ust. § 71 zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád

Odvolávací orgán:

 • Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy