Žádosti podávejte do 21. června do 12:00. Byty se nacházejí v multifunkčním a mezigeneračním domě v Samcově 3. Jsou určeny pro mladé lidi do 30 let, kteří měli nebo mají po dobu minimálně 10 let trvalé bydliště v Praze 1. Zájemci nesmějí mít vlastnické právo k jinému bytu a podmínkou také je, že nikdy neuzavřeli s MČ Praha 1 smlouvu o nájmu startovacího bytu. Poskytnutý byt nebude rovněž moci být využíván k jakékoliv formě sdíleného ubytování. Nájemné v nich bude činit 150,- Kč/m²/měsíc s valorizací. Doba nájmu bude 3 roky s možností 1 roku prodloužení. 

Výběrové řízení na pronájem startovacích bytů bude mít 2 kola. V 1. kole výběrového řízení komise vyhodnotí formální správnost přihlášek, tedy zda jsou splněny stanovené náležitosti. Je důležité, aby uchazeči měli dostatek finančních prostředků na zaplacení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, aby proti nim nebylo vedeno trestní stíhání a aby neměli závazky vůči České republice, Hlavnímu městu Praha či jeho městským částem.

Přihlášky, které budou splňovat stanovené náležitosti, postoupí do 2. kola výběrového řízení, jež proběhne formou veřejného losování. Obě výběrová řízení by měla proběhnout do konce června, aby už v průběhu prázdnin mohlo začít předávání bytů mladým lidem.

Dokumenty

Podmínky pro uchazeče – PDF

Co musí nabídky obsahovat – PDF

Žádost o pronájem – PDF

Vzorová nájemní smlouva – PDF

Prezenční listina – PDF

Termíny prohlídek a losování – PDF

Přehled bytů naleznete na realitním portálu Prahy 1