Dobrý den, ráda bych si vyřídila živnost na průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu. Co budu potřebovat doložit a jak se postupuje? Navíc, trvalé bydliště mám v Ostravě, dala bych ale přednost vyřizování živnosti tady v Praze, kde žiji. Je to možné? Předem děkuji za odpověď.

Podle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, spadá Vámi uváděná činnost (průvodcovská činnost) do živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, oboru č. 71 „Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu„. Obsahová náplň tohoto oboru činnosti  je určena uvedeným vládním nařízením takto: Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a organizování, nabízení a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. Jednotlivými službami cestovního ruchu se rozumí zejména zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, prodeje a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, nabídky a prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice – například jízda na koni, půjčování kol a dalších sportovních potřeb, pobyt ve fitcentrech, zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním. Doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku podle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně), místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně). Zajištění dalších nezbytných činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám. V rámci tohoto činnosti lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

Novelou zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem č. 130/2008 Sb., byla zavedena s účinností od 01.07.2008 jedna živnost volná. Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky, tj.: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 živnostenského zákona. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu, tzn., že podnikatel je oprávněn k provozování všech činností, které náleží do živnosti volné.

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu. Podání podle živnostenského zákona (např. ohlásit živnost, požádat o koncesi atd.) lze u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice (úřední hodiny Úřadu městské části Praha 1 jsou každé pondělí a středu vždy od 08:00 do 19:00 hodin) nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – CZECH POINT. Podnikatelské subjekty mají možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je, podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele, do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku Externí odkaz.

Fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky připojí k ohlášení živnosti:

  • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí. Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle,
  • Doklad o zaplacení správního poplatku (správní poplatek ve výši 1000 Kč za podání ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi se vybírá při vstupu podnikatele do živnostenského podnikání, další ohlášení živnosti či žádosti o koncesi je zpoplatněno poplatkem ve výši 500 Kč).

Živnostenské oprávnění vzniká u ohlašovacích živností dnem ohlášení. Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.