Otázka:

Co mám dělat, když potřebuji vycestovat do zahraničí s dítětem mladším 10 let ?

Odpověď: 

Můžete se rozhodnout mazi 2 variantami

1. zápis dítěte do cestovního dokladu rodiče

Pro společné cesty rodičů s dětmi mladšími 10 let do států Evropské unie se doporučuje, aby rodiče používali cestovní pasy, kde mají úředně provedený zápis dítěte (nedoporučuje se cestovat na platný občanský průkaz, kde je dítě zapsáno s rodným číslem, neboť rodné číslo je v zahraničí neznámou identifikací a mohly by nastat komplikace). Děti, resp. občané mladší 15 let, zapsaní v cestovním pasu rodičů do 1. září 2006, mohou i nadále cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního pasu.“

K zápisu dítěte rodič předloží:  cestovní pas, rodný list dítěte a rodné listy rodiče. Zápis se provádí zpravidla na počkání u úřadu s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žádajícího občana, správní poplatek činí 50,- Kč za každé zapsané dítě.

Jedná-li se o cestu do státu mimo Evropskou unii, doporučuje se občanovi (rodiči), aby si s dostatečným předstihem zjistil u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě  u Ministerstva zahraničních věcí České republiky, podmínky vstupu a pobytu nezletilých dětí.

Doporučujeme aby se zejména informoval:

  • zda  se umožňuje vstup a pobyt dítěte zapsaného do cestovního dokladu rodiče,
  • zda je nutný souhlas druhého rodiče, pokud dítě cestuje v doprovodu jednoho rodiče  a jaké náležitosti má mít  tento souhlas,
  • zda je nutný souhlas rodičů, pokud dítě cestuje v doprovodu cizí osoby (náležitosti souhlasu).

2. požádat o vystavení cestovního dokladu pro dítě.

O cestovní doklad může požádat : zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Více naleznete v životní situaci  „Vydání cestovního dokladu (pasu) s biometrickými údaji“ či „vydání cestovního dokladu (pasu) bez biometrických údajů.