Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva MČ Praha 1 se uskuteční ve dnech: v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Počet volených členů zastupitelstva pro volební období 2022–2026 je 27 členů.

OKRSKY A SÍDLA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ

Okrsek č.Sídlo volební místnosti:
1001Pobočka Městské knihovny v Praze – Pohořelec, Pohořelec 111/25
1002Malostranská základní škola, Josefská 626/7
1003Malostranská základní škola, Josefská 626/7
1004SPŠ Grafická, budova Maltézské náměstí 472/16
1005Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3
1006Akademie věd ČR, vchod Národní 1009/5
1007ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4
1008ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4
1009ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19
1010ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19
1011Veselá škola ZŠ a ZUŠ, Soukenická 1088/10
1012SPŠ sdělovací techniky, budova Malá Štupartská 977/8
1013ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19
1014ZŠ J. G. Jarkovského, budova Klimentská 1550/38
1015ZŠ J. G. Jarkovského, budova Klimentská 1550/38
1016ZŠ Vodičkova, budova Jindřišská 974/32
1017OŘ Městské policie Praha 1, Opletalova 1441/19
1018Úřad MČ P1, Vodičkova 681/18
1019ZŠ Vodičkova, budova Vodičkova 683/22
1020ZŠ Vodičkova, budova Vodičkova 683/22
1021ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, budova Vojtěšská 216/13

Pro volby do zastupitelstev obcí 2022 je na území MČ Praha 1 zřízeno celkem 21 volebních okrsků. Informaci o tom, ve kterém volebním okrsku je volič veden (dle adresy trvalého pobytu), obdrží volič společně s doručenými hlasovacími lístky, popř. ve dnech voleb na volebním dispečinku nebo si tuto informaci bude moci sám vyhledat na webových stránkách úřadu, v sekci volby (vyhledávač volebních místností bude aktivovaný až ve dnech voleb).

Voličem je:

  • státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu na území městské části Praha 1
  • státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu, popř. přechodnému pobytu na území městské části Praha 1. Podmínkou je však zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

O zápis do dodatku stálého seznamu může cizinec/občan EU požádat nejpozději do 21. 9. 2022 do 16:00 hodin. Zápis do dodatku lze provést, pokud žadatel prokáže splnění podmínek pro tento zápis:

  • státní občanství jiného členského státu EU,
  • dosažení věku 18 let nejpozději v druhý den voleb,
  • povolení k trvalému, resp. přechodnému pobytu s platným dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území MČ Praha 1.

Žádosti lze podat na Odboru občansko správních agend, oddělení správního řízení, detašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 – Nové Město, Ing. Sodomková (tel.: 221 097 397)

VOLEBNÍ DISPEČINK V DOBĚ KONÁNÍ VOLEB

V době konání voleb, tj. 23. září 2022 od 14:00 hod. do 24. září 2022 do 14:00 hod. bude na následujícím telefonním čísle fungovat volební dispečink (informace k volbám):
221 097 397

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Při volbách do zastupitelstev obcí není možné hlasovat nikde jinde než v místě trvalého pobytu, proto se voličské průkazy nevydávají.

Dále nelze volit ve zdravotnickém zařízení při hospitalizaci, v pobytovém zařízení sociální služby (pokud se zařízení, ve kterém volič pobývá, nenachází ve stejném volebním okrsku, ve kterém je přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu, kdy lze využít možnost hlasování do přenosné volební schránky).

NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se
voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky, na Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části Praha 1 – tel. 221 097 397 (Ing. Sodomková) nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi.

INFORMACE PRO VOLIČE S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

Volební zákony upravují i překážky výkonu práva volit. Omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví představuje jednu z těchto překážek. Z hlediska právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví je uvedená překážka naplněna tím, že je voliči nařízena izolace.

V případě, že byla voliči prokazatelně nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická stanice), nebo poskytovatelem zdravotních služeb (typicky praktický lékař) z důvodu onemocnění covid-19 (případně z důvodu jiné nakažlivé nemoci), a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemůže volit. Překážka platí nejenom ve volební místnosti, ale i pro hlasování do přenosné volební schránky. Izolace totiž spočívá v oddělení fyzické osoby od ostatních fyzických osob.

V případě nejasností si u svého lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví ověřte, zda Vám byla izolace nařízena. V podrobnostech k procesu nařizování izolací je třeba se obrátit na Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ

Každý volič s trvalým pobytem v Praze 1 si po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) může u Odboru občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části Praha 1, detašované pracoviště Vodičkova 32, 2. patro (Ing. Sodomková) ověřit, zda
je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana, rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých.

HLASOVACÍ LÍSTKY

Hlasovací lístky pro voliče bydlící na Praze 1 jsou distribuovány prostřednictvím České pošty a. s., a voliči je obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb do svých schránek. Součástí hlasovacích lístků je i informační leták s vyznačeným číslem a sídlem volebního okrsku.

V případě, že hlasovací lístky volič neobdrží, hlasovací lístky obdrží v den voleb přímo ve volební místnosti.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Všechny volební strany (včetně nezávislých kandidátů) jsou uvedeny na jednom hlasovacím lístku (hlasovací lístek může být oboustranný). Důvodem je, že volič může hlasovat pro kandidáty z různých volebních stran.

Pro každé zastupitelstvo je samostatný hlasovací lístek, na kterém je uveden, název obce (v našem případě bude uvedeno Zastupitelstvo MČ Praha 1 a na druhém hlasovacím lístku bude uvedeno Zastupitelstvo hlavního města Prahy) s uvedením počtu volených členů zastupitelstva.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

  • Označit jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
  • Označit jednotlivě ty kandidáty, pro které volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obcemá být zvoleno.
  • Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Do Zastupitelstva hlavního města Prahy se volí 65 členů zastupitelstva, do Zastupitelstva Městské části Praha 1 se volí 27 členů zastupitelstva.

Doporučujeme všem voličům, aby si případné hlasy jednotlivým kandidátům připravili již doma – manipulování s hlasovacími lístky v prostorech určeným pro vložení hlasovacích lístků do úřední
obálky (zástěny) je znesnadněno velikostí hlasovacího lístku.

UŽITEČNÉ ODKAZY ČI INFORMACE

Užitečné odkazy a další informace týkající se voleb do zastupitelstev obcí 2022 naleznete na webových stránkách Úřadu městské části Praha 1 www.praha1.cz, pod sekcí VOLBY.

V případě jiných dotazů se můžete obracet na Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části Praha 1, buď osobně – detašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro) v úřední dny:

PO, ST 8:00–18:00 hod.

nebo

telefonicky 221 097 397, 221 097 190
(Bc. Ručka, Ing. Sodomková).

VOLEBNÍ DISPEČINK V DOBĚ KONÁNÍ VOLEB

V době konání voleb, tj. 23. září 2022 od 14:00 hod. do 24. září 2022 do 14:00 hod. bude na následujícím telefonním čísle fungovat volební dispečink (informace k volbám):
221 097 397

PRÁVNÍ ÚPRAVA komunálních voleb:

  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v pl. znění
  • vyhláška MV ČR č. 59/2002 Sb.