Zastupitelstvo MČ Praha 1 zřizuje dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, výbory jako své stálé poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti. Výbory jsou dle Jednacího řádu výborů svolávány dle potřeby nebo se scházejí podle předem stanoveného časového harmonogramu, případně na výzvu zastupitelstva nebo rady, a to nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Svolává je tajemník výboru, na pokyn předsedy, který určuje místo, čas a pořad jednání výboru. O veřejnosti či neveřejnosti jednání výboru rozhoduje výbor svým hlasováním. 

Dle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, má občan Městské část Praha 1, který dosáhl věku 18 let,  právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání výborů zastupitelstva městské části a pořizovat si z nich výpisy.

Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém ustavujícím zasedání dne 25.11.2014 zřídilo usnesením č. UZ14_0007 Finanční výbor, Kontrolní výbor a Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku.  

HARMONOGRAMY JEDNÁNÍ v 1. pololetí 2018 – ZDE