1. Mama klub Praha 1

  2. Turnaj pro seniory - "Zahajovák"