Plánovaná rekonstrukce Betlémského náměstí je jednou z etap poměrně rozsáhlé dlouhodobě připravované úpravy veřejných ploch v oblasti tzv. Betlémského urbanistického obvodu.   


Toto území je mimořádně zatížené turistickým ruchem. MČ Praha 1 se ale snaží o zachování jeho rezidenční funkce a s tím související pobytové kvality veřejných prostor. Ty byly zejména v druhé polovině minulého století poznamenány nedostatečnou údržbou, nekoordinovanou činností správců sítí, dopravní zátěží apod. V důsledku těchto jevů se řada míst stala pro obyvatele této části Prahy těžko uživatelná, špatně průchodná anebo dokonce nebezpečná. Tento stav se MČ Praha 1 snaží systematicky napravovat. Vzhledem k majetkoprávním vztahům, specifikům jednotlivých částí a v neposlední řadě z důvodu značného objemu investičních prostředků je ale třeba celou oblast řešit po částech. To však neznamená, že vazby v území nejsou dlouhodobě sledovány a jednotlivé funkce vyvažovány.


Příprava tohoto projektu byla zahájena v roce 2009 zadáním zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2011. Následně bylo radou MČ schváleno zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno v roce 2013. Realizace projektu byla zahájena pod názvem „Úprava veřejných prostor na Starém Městě – Betlémská čtvrť“ v roce 2016.
Cílem etapy „Rekonstrukce Betlémského náměstí“ je oprava nerovných povrchů vozovky a chodníků, oprava vybočených obrub, oprava a doplnění mobiliáře vč. vysazení stromu a případné úpravy uličních vpustí, lapačů nečistot a šoupat.


Půdorys rozhraní chodníků a vozovky zůstává zachován, mění se pouze výškové úrovně těchto rozhraní a zároveň ploch, které vymezují. Standardní rozdíl mezi úrovní vozovky a chodníku je sjednocen na 10 cm. Ve středu plochy Betlémského náměstí tam, kde se do budoucna nepočítá s průjezdností, dochází k zmenšení rozdílu na 2 cm. Směry dlažby v západní části náměstí vytváří dostředný vzor, v ostatních částech náměstí zůstává směr dlažby vždy kolmý k hranám chodníků. Součástí projektu je i úprava parkovacích stání.


V celé ploše řešeného území dojde k obnově povrchu vozovek a chodníků s použitím nepoškozeného stávajícího a doplňujícího dlažebního materiálu. Bude použita také převážná část žulových a mramorových obrubníků. Poškozené kusy budou doplněny. Mramorové patníky budou osazeny na původní místa. Budou rovněž osazeny dvě dvojice stávajících kamenných bloků laviček v nové poloze a opatřeny novými sedáky. V místě osazení stromu bude vymezeno novými segmentovými obrubníky z mramoru rabátko a osazeny kamenné sokly nové kruhové lavičky. Tato lavička nahrazuje dvě rušené lavičky dnes druhotně osazené mezi patníky vymezujícími prostor před Betlémskou kaplí. Dojde rovněž k úpravě anglických dvorků před č. p. 350 (přeložení a očištění jednoho stávajícího anglického dvorku) a před č. p. 351 (přeložení a očištění stávajících tří anglických dvorků a osazení dvou nových obrubníků  u dalších dvou anglických dvorků). Na lavičkové sokly osazené do terénu bude provedena montáž nových dřevěných sedáků. Poloha osvětlovacích těles včetně těles slavnostního osvětlení v ploše před Betlémskou kaplí se nemění. Předpokládá se také ošetření patníků při domech, které nejsou součástí domů.


Spádování plochy vychází z potřeby snížení nášlapu ve středu řešené plochy, ale poloha dešťových vpustí se nemění. Nikde nedochází ke snížení výškové úrovně terénu a k oslabení krycích vrstev inženýrských sítí, výšková úroveň chodníků při fasádách jednotlivých domů zůstává zachována. S úpravami výškové úrovně ploch budou zvýšeny povrchové znaky inženýrských sítí. V srpnu byl zpracován návrh na rozšíření výsadby stromů a navýšení počtu laviček.

Jako Praha 1 usilujeme o větší množství stromů a mobiliáře v rekonstruované v lokalitě.

Pokud máte nějaké dotazy ohledné této rekonstrukce, můžete se přijít zeptat na setkání s radními Vladanem Brožem a Davidem Skálou, které se bude konat v úterý 3. září od 17 hodin v Café Kampus (Náprstkova 10).

Plány rekonstrukce si můžete stáhnout zde: