Palác Žofín hostil v pátek 24. června Sněm starostů městských částí Praha 1 až 22. Hlavními tématy jednání byly finance hlavního města pro městské části na řešení uprchlické krize a na vyrovnání nárůstu inflace a cen energií; dále požadavek na posílení vlivu městských částí na chod Městské policie hl. m. Prahy a řešení umísťování ukrajinských dětí do škol.

Starostové na svém jednání kvitovali finanční podporu magistrátu při řešení dopadů uprchlické krize. Konstatovali ale, že dlouhodobé podfinancování městských částí navíc v poslední době dramaticky zhoršila rostoucí inflace a ceny energií.    

Sněm starostů proto ve svém usnesení „považuje za naprosto zásadní, aby v návrhu dotačních vztahů pro rok 2023 byl příspěvek městským částem zvýšen minimálně o míru inflace“.

Sněm starostů rovněž vyzval Radu hl. m. Prahy, aby jednala se státem s cílem vyrovnat deficit vzniklý nárůstem úrovně inflace a nárůstem cen energií.

Starostové také hlavní město požádali o vyrovnání deficitu nákladů na výkon přenesené působnosti státní správy.

V otázce umísťování ukrajinských žáků Sněm starostů vyzval hlavní město Prahu, aby koordinovalo společný postup s městskými částmi ve věci umístění ukrajinských žáků do 1. ročníků základních škol a aby v případě nedostatku školních kapacit podpořilo městské části finančně, formou zapůjčení městských pozemků, výpůjčkou nemovitostí nebo vysoutěžením a dodáním modulárních systémů staveb pro rychlý vznik dostatečných prostor.

Starostové městských částí Praha 1 až 22 také obsáhle diskutovali o fungování Městské policie hl. m. Prahy a o velkém nedostatku strážníků. Jako velký problém vidí to, že občané oprávněné požadují po svých městských částech zajištění klidu a bezpečí, ale ty neřídí ani městské strážníky, ani jejich obvodní ředitele. Nemají ani vliv na počet strážníků v ulicích.

Starostové proto požádali Radu hlavního města Prahy, aby připravila návrh na úpravu organizačního řádu Městské policie hlavního města Prahy. Cílem úpravy by podle nich mělo být posílení pravomocí a vlivu městských částí na jednotlivá obvodní ředitelství Městské policie v Praze, a to jak v otázce stanovování úkolů, tak i v otázkách jmenování, odměňování a odvolávání vedoucích pracovníků obvodních ředitelství.

Sněm starostů rovněž konstatoval, že Městská policie v Praze vykazuje dlouhodobý personální podstav a že je třeba přehodnotit počty strážníků v jednotlivých městských částech.