Formuláře:

 • Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy – PDF
 • Čestné prohlášení k žádosti o byt ze sociální rezervy – PDF

Přílohy:

 • Pravidla pro pronájem bytů ze sociální rezervy tzv. sociálních bytů – PDF

Legislativa:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Vyřizuje:

 • Odbor sociálních věcí – Oddělení sociální pomoci

Kontakt:

Potřebujete:

 • řádně vyplněný formulář (Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy)
 • všechny přílohy a doklady  uvedené  v  Žádosti o nájem bytu ze sociální rezervy vč. Čestného prohlášení

Vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami a doklady předá žadatel/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1. Žadatelé mohou být vyzváni k osobnímu projednání své žádosti, případně u nich může být provedeno sociální šetření. Závěry budou podkladem pro jednání Sociální komise, která je poradním orgánem Rady městské části Praha 1.

Postup:

Žadatel musí splňovat tyto základní podmínky:

 • je občanem České republiky
 • v době podání žádosti je hlášen k trvalému pobytu v Praze 1 minimálně po dobu šesti let
 • není a nebyl účastníkem privatizace bytů z majetku státu nebo obce, toto se týká i všech členů domácnosti či osob v bytě trvale hlášených
 • není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného k bydlení, ani členem žádného bytového družstva, toto se týká i členů domácnosti či osob v bytě trvale hlášených,
 • nemá žádné finanční závazky vůči Městské části Praha 1, nebo má uzavřený splátkový kalendář, který je řádně plněn
 • nebyl exekučně vystěhován z bytu Městské části Praha 1

O době a trvání nájmu bytu ze sociální rezervy rozhoduje Rada městské části Praha 1.

1) Pronájem typu A    

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, maximálně jeden rok, pokud žadatel ke dni podání žádosti nedosáhl věku 65 let.

2) Pronájem typu B

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, maximálně pět let.

Žadatel je ke dni podání žádosti starší 65 let.

Žadatel ke dni podání žádosti nedosáhl věku 65 let a je příjemcem starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.

Postup při podání žádosti

1) Žadatel/ka doloží:

a) řádně vyplněný formulář (Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy)

b) všechny přílohy a doklady uvedené v Žádosti o nájem bytu ze sociální rezervy vč. Čestného prohlášení

2) Vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami a doklady předá žadatel/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1. Žadatel/ka může být vyzván/a k osobnímu projednání své žádosti, případně u nich může být provedeno sociální šetření. Zjištěné skutečnosti budou podkladem pro jednání Sociální komise a následně Rady městské části Praha 1.

3) Pokud žadatel/ka nedoloží řádně vyplněný formulář včetně požadovaných příloh nebo pokud se bez vážných důvodů nedostaví na jednání, na které bude pozván/a, případně odmítne sociální šetření, nebo v žádosti uvede nepravdivé údaje, nebude jeho/její žádost projednána.

4) Jakoukoliv změnu v rozhodných skutečnostech je žadatel/ka povinen/a oznámit do 30 kalendářních dnů od vzniku této změny.

Postup při hodnocení žádosti

1) Kompletní žádost bude vyhodnocena Sociální komisí Rady městské části Praha 1. V případě, že tato komise doporučí uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze sociální rezervy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bude o této skutečnosti informovat Odbor technické a majetkové správy, který připraví byt k nastěhování.

2) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vypracuje materiál do Rady městské části Praha 1. Návrh na uzavření nájemní smlouvy předloží Radě starosta MČ Praha 1, a to do jednoho měsíce od předání doporučení Sociální komise.

Potřebujete:

 • řádně vyplněný formulář (Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy)
 • všechny přílohy a doklady  uvedené  v  Žádosti o nájem bytu ze sociální rezervy vč. Čestného prohlášení

Vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami a doklady předá žadatel/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1. Žadatelé mohou být vyzváni k osobnímu projednání své žádosti, případně u nich může být provedeno sociální šetření. Závěry budou podkladem pro jednání Sociální komise, která je poradním orgánem Rady městské části Praha 1.

Lhůta k vyřízení:

 • Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Odvolávací orgán:

 • Na přidělení bytu ze sociální rezervy není právní nárok.