Formuláře:

 • Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy – PDF

Přílohy:

 • Čestné prohlášení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy – PDF

Legislativa:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Vyřizuje:

 • Odbor sociálních věcí – Oddělení sociální pomoci

Kontakt:

Potřebujete:

 • řádně vyplněný formulář (Odůvodnění potřebnosti dalšího užívání bytu ze sociální rezervy na dobu určitou) nejpozději 3 měsíce před datem skončení platnosti stávající nájemní smlouvy
 • stručný popis sociálně-bytové situace žadatele a příslušníků jeho domácnosti, se kterými chce nadále bydlet v bytě, o jehož další pronájem žádá
 • všechny přílohy a doklady uvedené ve formuláři Odůvodnění potřebnosti dalšího užívání bytu ze sociální rezervy na dobu určitou včetně Čestného prohlášení

Vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami a doklady předá žadatel Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1.

Žadatelé mohou být vyzváni k osobnímu projednání jejich žádosti, případně u nich může být provedeno sociální šetření. Závěry budou podkladem pro jednání Sociální komise.

Pokud žadatel nedoloží řádně vyplněný formulář včetně požadovaných příloh nebo pokud se bez vážných důvodů nedostaví na jednání, na které bude pozván, případně odmítne sociální šetření, nebude jeho žádost projednána.

Postup:

Podmínky prodloužení pronájmu bytu ze sociální rezervy typu A (do 65 let věku):

 • nájemní smlouva se prodlužuje na dobu určitou, max. 1 rok,
 • žadatelé jsou ke dni podání žádosti ve věku do 65 let,
 • v případech hodných zřetele je možné prodloužit nájem na delší dobu, maximálně pěti let.

Žadatel/ka musí splňovat tyto podmínky:

a)      je občanem České republiky,

b)      není a nebyl účastníkem privatizace bytů z majetku státu nebo obce, včetně neúčasti všech členů v domácnosti,

c)      není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného k bydlení, není členem žádného bytového družstva, a to ani členové domácnosti,

d)     přetrvává u něj obtížná sociálně bytové situace, kterou žadatel není schopen řešit vlastní silou,

e)      byt užívá pouze žadatel a osoby, které uvedl v původní žádosti, případně další osoby, které se přistěhovaly se souhlasem pronajímatele,

f)       nemá žádné finanční závazky vůči Městské části Praha 1 nebo má uzavřený splátkový kalendář,  který je řádně plněn,

g)      neporušuje opakovaně nebo hrubým způsobem nájemní smlouvu nebo domovní řád,

h)      žadatel/ka i členové domácnosti projevují snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, zejména prací, s výjimkou těch, kteří:

 • jsou příjemci starobního důchodu
 • jsou příjemci invalidního důchodu III. stupně
 • pečují o dalšího příslušníka domácnosti, který je plně invalidní, pobírá příspěvek na péči a vyžaduje soustavnou péči, kterou mu osobně zajišťují
 • pečují celodenně o dítě a pobírají buď peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek,
 • jsou registrováni na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání
 • jsou nezaopatřenými dětmi dle příslušných právních ustanovení

Podmínky pro prodloužení nájmu bytu ze sociální rezervy typu B (nad 65 let):

Nájemní smlouva se prodlužuje na dobu určitou, maximálně pěti let, pokud:

 • žadatel ke dni podání žádosti dosáhl věku 65 let
 • žadatel ke dni podání žádosti nedosáhl věku 65 let a je příjemcem starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně

Postup při podání žádosti o prodloužení smlouvy

Žadatel/ka doloží:

 • vyplněný formulář Odůvodnění potřebnosti dalšího užívání bytu ze sociální rezervy na dobu určitou nejpozději 3 měsíce před datem skončení platnosti stávající nájemní smlouvy
 • stručný popis sociálně bytové situace žadatele a příslušníků domácnosti
 • všechny přílohy a doklady uvedené ve výše uvedeném formuláři včetně Čestného prohlášení

Vyplněný formulář předá žadatel/ka s přílohami Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Žadatel bude vyzván k osobnímu projednání své žádosti, případně u něj může být provedeno sociální šetření. Zjištěné skutečnosti budou podkladem pro jednání Sociální komise a následně Rady městské části Praha 1.

Prodloužení nájemní smlouvy nebude projednáno, pokud žadatel nedoloží řádně vyplněný formulář s přílohami, odmítne sociální šetření nebo se bez vážných důvodů nedostaví na jednání, na které bude pozván, nebo v žádosti uvede nepravdivé údaje.

Postup při hodnocení žádosti o prodloužení

Kompletní žádost bude vyhodnocena Sociální komisí. V případě, že tato komise doporučí prodloužit smlouvu o nájmu bytu, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vypracuje materiál do Rady městské části Praha 1. Návrh na prodloužení nájemní smlouvy předloží Radě městské části Praha 1 starosta MČ P1, a to do jednoho měsíce od předání doporučení Sociální komise.

Odvolávací orgán:

 • Na prodloužení nájmu bytu není právní nárok.