Formuláře:

 • Žádost o poskytnutí slevy na nájemném v bytě MČ Praha 1 – PDF

Přílohy:

 • Pravidla pro poskytování slev na nájemném – PDF

Legislativa:

 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Související ŽS:

Vyřizuje:

 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kontakt:

Potřebujete:

 1. vyplněnou Žádost o poskytnutí slevy na nájemném v bytě MČ Praha 1,
 2. evidenční list k bytu,
 3. doklad o výši příjmů (potvrzení o výši mzdy, sociálních dávek, starobního důchodu, u OSVČ daňové přiznání) žadatele a ostatních členů domácnosti,
 4. rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na bydlení,
 5. doklad o hrazení nájemného ne starší než 3 měsíce,
 6. předpis plateb energií (SIPO),
 7. doklad o hrazení elektřiny a plynu ne starší než 3 měsíce.

Postup:

 • O slevu na nájemném můžete požádat tehdy, pokud příjmy Vaší domácnosti po odečtení nájemného (pouze čistého nájemného, nikoliv plateb za služby) jsou menší než dvojnásobek životního minima domácnosti.
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví postupuje podané žádosti k posouzení Komisi sociální, která podá návrh na poskytnutí slevy. S konečnou platností schvaluje poskytnutí slevy na nájemném Rada MČ Praha 1.

PŘÍJMY DOMÁCNOSTI – ZVÝŠENÉ NÁJEMNÉ < dvojnásobek životního minima domácnosti

Částky životního minima platné od 1. 7. 2022 (Kč/měsíc)

pro jednotlivce     4620

pro první dospělou osobu v domácnosti     4250

pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti     3840

pro nezaopatřené dítě ve věku:

 • do 6 let      2360
 • do 15 let     2900
 • do 26 let (nezaopatřené)     3320

Životní minimum domácnosti je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

V případě, že budete chtít požádat o slevu na nájemném, dostavte se nejlépe osobně se všemi uvedenými doklady na Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 3. patro.

Ostatní doplňující informace:

Jaký je rozdíl mezi poskytnutím slevy na nájemném a poskytnutím finanční pomoci formou slevy na nájemném?

Poskytnutí slevy na nájemném

 • žadateli po úhradě čistého nájmu zbývá z příjmu méně než dvojnásobek životního minima domácnosti,
 • nájemné je po schválení sníženo na 100,- Kč/m2,
 • doba trvání slevy se stanoví s ohledem na aktuální sociálně-ekonomickou situaci, velikost bytu a věk,
 • sleva končí uplynutím doby stanové v dodatku k nájemní smlouvě,
 • řídí se usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR13_0194 ze dne 19.2.2013 (usnesení ZDE, příloha usnesení ZDE).

Poskytnutí finanční pomoci formou slevy na nájemném

 • žadateli po snížení nájemného na 100,- Kč/m2 nadále zbývá po úhradě čistého nájmu méně než dvojnásobek životního minima domácnosti,
 • výše nájemného je stanovena individuálně dle sociální a ekonomické situace s ohledem na věk a velikost bytu,
 • doba trvání slevy je stanovena dle věku, velikosti bytu a sociálně ekonomické situace,
 • sleva končí uplynutím doby stanovené dodatkem k nájemní smlouvě, ale také změnou rozhodných skutečností obsažených v žádosti (např. zvýšení příspěvku na bydlení),
 • v případě realizace této slevy nebude žadateli byt nabídnut k privatizaci,
 • řídí se usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0546 ze dne 19.11.2013 (usnesení ZDE, příloha usnesení ZDE).