U nájemců v obecních bytech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MČ Praha 1

Formuláře:

 • Žádost o finanční pomoc formou slevy na nájemném – PDF

Přílohy:

 • Koncepce pomoci MČ Praha 1 – PDF

Legislativa:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Vyřizuje:

 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kontakt:

Potřebujete:

 • kopie platné nájemní smlouvy,
 • platný evidenční list užívaného bytu nebo rozpis plateb,
 • doklad o zaplacení nájemného za poslední měsíc,
 • doklad o zaplacení služeb souvisejících s nájmem bytu za poslední měsíc,
 • doklady o příjmech žadatele a ostatních členů domácnosti (důchodové dávky, příjmy ze zaměstnání, dávky hmotné nouze, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti apod.), které nejsou starší než 3 měsíce,
 • rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na bydlení za posuzované období,
 • na požádání další nutné doklady k posouzení žádosti.

Postup:

Situace nájemníků obecních bytů nebo bytů ve spoluvlastnictví MČ Praha 1, kteří by splňovali podmínku nároku na finanční pomoc formou daru (po úhradě čistého nájemného jim z veškerých příjmů zbývá méně než 2násobek životního minima), a zejména i poté, kdy jim byla poskytnuta sleva na nájemném z důvodu sociálně-ekonomické situace (100,- Kč/m2), je řešena stanovením (dočasné) slevy na nájemném tak, aby nájemné odpovídalo skutečným finančním možnostem a sociální situaci nájemce. V případě realizace této slevy nebude byt nájemci nabídnut k privatizaci.

Žádost finanční pomoc formou slevy na nájemném lze doručit v průběhu celého roku na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Odbor žádosti eviduje a postupuje je k projednání a posouzení Komisi sociální Rady MČ Praha 1. Komise sociální žádost projedná a své stanovisko ve spolupráci s Odborem technické a majetkové správy (s návrhem slevy) postoupí Radě MČ Praha 1 k rozhodnutí.

V případě schválení slevy bude Odborem technické a majetkové správy uzavřen se žadatelem dodatek ke stávající nájemní smlouvě, který bude obsahovat výši slevy na nájemném a dobu, po kterou bude sleva poskytována. Dodatek má platnost do doby změny rozhodných skutečností obsažených v žádosti a rovněž pozbývá platnosti posledním dnem doby uvedené v dodatku, na kterou byla sleva na nájemném Radou MČ Praha 1 schválena.

Lhůta k vyřízení:

 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví řeší žádosti bez zbytečného odkladu a postupuje je Komisi sociální.

Odvolávací orgán:

 • Na poskytnutí sociální pomoci formou slevy na nájemném nemá žadatel právní nárok.

Ostatní doplňující informace:

 • Základní podmínky pro podání žádosti o finanční pomoc formou slevy na nájemném naleznete v přiložené koncepci na stranách 9 – 10.

Doba a výše poskytované slevy na nájemném:

 1. u osob nad 80 let – bez časového omezení,
 2. u osob od 65 do 80 let – 1 rok,
 3. u osob pod 65 let – 6 měsíců.

Nájemci, u kterého není sleva na nájemném ve stávajícím bytě dlouhodobě vhodným a efektivním řešením jeho sociální, ekonomické a bytové situace, může Odbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučit podat si žádost o byt ze sociální rezervy nebo o byt v domě s pečovatelskou službou.

Jaký je rozdíl mezi poskytnutím slevy na nájemném a poskytnutím finanční pomoci formou slevy na nájemném?

Poskytnutí slevy na nájemném

 • žadateli po úhradě čistého nájmu zbývá z příjmu méně než dvojnásobek životního minima domácnosti,
 • nájemné je po schválení sníženo na 100,- Kč/m2,
 • doba trvání slevy se stanoví s ohledem na aktuální sociálně-ekonomickou situaci, velikost bytu a věk,
 • sleva končí uplynutím doby stanové v dodatku k nájemní smlouvě,
 • řídí se usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR13_0194 ze dne 19.2.2013 (usnesení ZDE, příloha usnesení ZDE).

Poskytnutí finanční pomoci formou slevy na nájemném

 • žadateli po snížení nájemného na 100,- Kč/m2 nadále zbývá po úhradě čistého nájmu méně než dvojnásobek životního minima domácnosti,
 • výše nájemného je stanovena individuálně dle sociální a ekonomické situace s ohledem na věk a velikost bytu,
 • doba trvání slevy je stanovena dle věku, velikosti bytu a sociálně ekonomické situace,
 • sleva končí uplynutím doby stanovené dodatkem k nájemní smlouvě, ale také změnou rozhodných skutečností obsažených v žádosti (např. zvýšení příspěvku na bydlení),
 • v případě realizace této slevy nebude žadateli byt nabídnut k privatizaci,
 • řídí se usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0546 ze dne 19.11.2013 (usnesení ZDE, příloha usnesení ZDE).