Jedná se o poslední finanční kompenzaci dopadu zvyšování nájmu po vyčerpání pomoci poskytované formou státních dávek pro nájemce bydlící v bytě soukromého vlastníka, státním bytě nebo v bytě ve vlastnictví hlavního města Prahy na území MČ Praha 1.

Formuláře:

 • Žádost o finanční pomoc formou daru – PDF

Přílohy:

 • Koncepce pomoci MČ Praha 1 – PDF

Legislativa:

 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Vyřizuje:

 • Odbor sociálních věcí – Oddělení sociální pomoci

Kontakt:

Potřebujete:

 • kopie platné nájemní smlouvy,
 • platný evidenční list užívaného bytu nebo rozpis plateb,
 • doklad o zaplacení nájemného za poslední měsíc,
 • doklad o zaplacení služeb souvisejících s nájmem bytu za poslední měsíc,
 • doklady o příjmech žadatele a ostatních členů domácnosti (důchodové dávky, příjmy ze zaměstnání, dávky hmotné nouze, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti), které nejsou starší než 3 měsíce,
 • rozhodnutí úřadu práce o přiznání příspěvku na bydlení za posuzované období,
 • na požádání další doklady nutné pro posouzení žádosti.

Postup:

Žádost o poskytnutí finanční pomoci formou daru musí být podána na předepsaném formuláři. Žádosti lze doručit v průběhu celého roku na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který žádosti eviduje a postupuje je k projednání a posouzení Komisi sociální Rady MČ Praha 1.

Komise sociální žádost projedná a své stanovisko postoupí Radě MČ Praha 1.

Poskytnutí pomoci a výši finanční pomoci formou daru s konečnou platností schvaluje Rada MČ Praha 1.

Na základě schválení Radou MČ Praha 1 je uzavřena darovací smlouva mezi žadatelem a MČ Praha 1. Darovací smlouva má platnost do změny rozhodných skutečností obsažených v žádosti a rovněž pozbývá platnosti posledním dnem uvedeným ve smlouvě.

Změnu rozhodných skutečností (výše příjmů žadatele, změna nájmu atp.), je žadatel povinen neprodleně oznámit. Doklad o výši příspěvku na bydlení je žadatel povinen doložit každé čtvrtletí.

Finanční dar nelze poskytovat za období předcházející podání žádosti.

Doba poskytování daru:

 1. u žadatele nad 80 let – bez časového omezení,
 2. u žadatele od 65 let do 80 let – 1 rok,
 3. u žadatele pod 65 let – 6 měsíců.

Pro výpočet je rozhodující výše čistého nájemného bez plateb za služby, energie a vybavení bytu. Do příjmů domácnosti se započítávají veškeré příjmy všech členů domácnosti kromě příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu.

Výše finanční pomoci formou daru se určuje jako rozdíl mezi dvojnásobkem životního minima domácnosti a zůstatkem příjmů domácnosti po odečtení čistého nájemného.

Maximální měsíční výše daru je 5.000,- Kč.

Finanční pomoc formou daru může být prodloužena u žadatelů od 65 do 80 let, kteří nemají možnost svou sociální, ekonomickou a bytovou situaci řešit jinak.

Na poskytnutí a prodloužení finanční pomoci není právní nárok.

Podrobné podmínky naleznete v přiložené koncepci.