Kulturní, sportovní a reklamní akce, výstavy

Přílohy:

 • Kopie Žádost o akci nebo veřejnou produkci na veřejném prostranství (reklamní, sportovní apod.) – PDF, DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor péče o veřejný prostor – oddělení dopravy – paní Zuzana Mocová

Kontakt:

 • tel. č.: 221 097 302, e-mail: zuzana.mocova@praha1.cz
 • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 424

Správní a místní poplatky:

 • Správní poplatek: podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Postup:

Vyřizování žádostí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
– drobná pouliční produkce (hudební, nehudební)

Žádost je nutné podat včas. Silniční správní úřad má na vyřízení žádosti až 30 dnů.

Úřední hodiny:

PO, ST 08:00 – 18:00 hod.
Z provozních důvodů bude poslední žadatel přijat 30 minut před ukončením úředních hodin.

Povolení pro hudební / nehudební produkci se vydává na dva měsíce, za dodržení následujících podmínek:
– nesmí být použito zesilovací zařízení
– nesmí být uskutečněn žádný prodej
– nesmí být použita reklama
– nesmí být použit otevřený oheň, pyrotechnické prostředky a jiné chemické látky ohrožující bezpečnost, zdraví a čistotu
– nesmí být použity nebezpečné nástroje jako např. bič, vrhací nože, apod.
– k produkci nesmí být použita živá zvířata, ptáci, apod.
– nesmí být prováděna výtvarná produkce (malířská, sochařská a činnost s tím související)

Úřad MČ Praha 1

Hlavní město Praha zastoupené ….

Odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl.m. Prahy

Technická správa komunikací hl.m. Prahy

místní poplatek

správní poplatek

nájemné

nájemné

10,-Kč / m2/ den 100,-Kč

(v případě trvání záboru do 10 dnů včetně)

500,-Kč

(v případě trvání záboru nad 10 dnů)

Nájemné nevybírá

Zpravidla se jedná o obdobnou částku jako místní poplatek navýšený o DPH a o poplatek za smlouvu

Poplatky:

Žadatel vyplní / dodá:

 • Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací (dále jen ZÚK)
  – k žádosti je nutné žadatelem doložit: předložení registrace, plná moc (v případě zplnomocněné osoby), ostatní podklady dle charakteru záboru sdělí referent
 • Smlouva s vlastníkem dotčené pozemní komunikace

Postup při vyřízení žádosti:

 • Provedení rezervace lokality odsouhlasené pro drobnou pouliční produkci a termínů s příslušným referentem
 • Podání žádosti o povolení ZÚK
 • Vystavení předběžného souhlasu pro dotčeného vlastníka (vystaví silniční správní úřad)
 • Dotčený vlastník komunikace (v případě kladného vyřízení) vydá písemný souhlas (smlouva, potvrzený souhlas)
 • Po doložení souhlasu vlastníkem dotčené pozemní komunikace připraví příslušný referent povolení nebo-li rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace na veřejnou produkci
 • Zaplacení správního poplatků se provádí v den vydání povolení

Lhůta k vyřízení:

 • řídí se ust. § 71 zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád

Odvolávací orgán:

 • Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy

Správní a místní poplatky:

 • Správní poplatek: podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích