V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Filip Kračman 221 097 609 filip.kracman@praha1.cz
Místopředseda
Karel Tabery
Tajemník Telefon E-mail
Jan Brabec 221 097 446 jan.brabec@praha1.cz
Členové
Jiří Kučera
Dan Merta
Robert Höhne
Lucie Pichlerová
Jan Votoček jan.votocek@praha1.cz
Tomáš Vích tomas.vich@praha1.cz

Harmonogram jednání: 1x za 14 dní od 16:00 hod. (čtvrtek)

Programy a Zápisy z jednání komise

2. jednání komise dne 13.02.2020 – Program – PDF – Zápis – PDF

3. jednání komise dne 14.05.2020 – Program – PDF – Zápis – PDF

4. jednání komise dne 28.05.2020 – Program – PDF – Zápis – PDF

5. jednání komise dne 25.06.2020 – Program – PDF – Zápis – PDF

6. jednání komise dne 10.09.2020 – Program – PDF

Termíny jednání na 2. pololetí 2020

10.09.2020 16:00 hod.

08.10.2020 16:00 hod. – jednání komise ZRUŠENO

12.11.2020 16:00 hod.

10.12.2020 16:00 hod.

Statut komise

I. Projednává a vyjadřuje se RMČ P1

 1. k podnětům na pořízení a jednotlivým etapám pořizování územně plánovací dokumentace (dle zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
 2. ke změnám a úpravám územně plánovací dokumentace všech stupňů
 3. k pořízení a aktualizaci územně – analytických podkladů
 4. k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy ve svěřené oblasti
 5. k pořízení a aktualizaci Strategického plánu
 6. k záměru na pořízení a jednotlivým etapám pořízení Programu rozvoje MČ
 7. k aktualizaci Programu regenerace MČ (ve smyslu usnesení vlády č. 209 z 25. 3. 1992)
 8. k návrhům na vyhlášení architektonických či urbanistických soutěží
 9. k návrhům na prohlášení za kulturní památku, případně k návrhům na vyřazení ze seznamu kulturních památek
 10. k návrhům, peticím, podnětům, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení ve svěřené oblasti
 11. ke studiím na úpravu veřejných prostranství
 12. k architektonickým, urbanistickým a dopravním studiím
 13. k záměrům na změny využití, přestavbu, celkovou rekonstrukci objektů a souborů objektů a výstavbu nových budov a na umístění drobných staveb ovlivňujících svým charakterem prostředí PPR
 14. k projektům k územnímu řízení a stavebním záměrům
 15. ke kumulativním důsledkům plánované výstavby na životní prostředí a koncepcím v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje (dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí)

II. Předkládá RMČ P1

 1. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ P1
 2. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů s hl. m. Prahou
 3. návrhy a doporučení na studijní cesty KÚR
 4. návrhy a podněty

 III. Komise dále

 1. projednává návrh rozpočtu v kapitole 01 územní rozvoj