Komise pro územní rozvoj

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Tomáš Vích 221 097 219 Tomas.vich@praha1.cz
Zástupce předsedy
Tomáš Raiter
Tajemník Telefon E-mail
Mgr. Jan Brabec 221 097 446 jan.brabec@praha1.cz
Členové
Jiří Kučera    
Daniel Merta
Krištof Hanzlík  
Lenka Burgerová  
Richard Biegel  
Ivan Lejčar  
Jan Sedlák  
Paul Vicent Koch  
Filip Kračman filip.kracman@praha1.cz
Robert Höhne  
Karel Tabery  

 

Jednání

Čtvrtek 31.01.2019 17:00

Program: PDF

Čtvrtek 10.01.2019 17:00

Zápis: PDF, DOCX

 

Statut komise

I. Projednává a vyjadřuje se RMČ P1

 1. k podnětům na pořízení a jednotlivým etapám pořizování územně plánovací dokumentace (dle zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
 2. ke změnám a úpravám územně plánovací dokumentace všech stupňů
 3. k pořízení a aktualizaci územně – analytických podkladů
 4. k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy ve svěřené oblasti
 5. k pořízení a aktualizaci Strategického plánu
 6. k záměru na pořízení a jednotlivým etapám pořízení Programu rozvoje MČ
 7. k aktualizaci Programu regenerace MČ (ve smyslu usnesení vlády č. 209 z 25. 3. 1992)
 8. k návrhům na vyhlášení architektonických či urbanistických soutěží
 9. k návrhům na prohlášení za kulturní památku, případně k návrhům na vyřazení ze seznamu kulturních památek
 10. k návrhům, peticím, podnětům, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení ve svěřené oblasti
 11. ke studiím na úpravu veřejných prostranství
 12. k architektonickým, urbanistickým a dopravním studiím
 13. k záměrům na změny využití, přestavbu, celkovou rekonstrukci objektů a souborů objektů a výstavbu nových budov a na umístění drobných staveb ovlivňujících svým charakterem prostředí PPR
 14. k projektům k územnímu řízení a stavebním záměrům
 15. ke kumulativním důsledkům plánované výstavby na životní prostředí a koncepcím v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje (dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí)

 

Předkládá RMČ P1

 1. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ P1
 2. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů s hl. m. Prahou
 3. návrhy a doporučení na studijní cesty KÚR
 4. návrhy a podněty

 

 III. Komise dále

 1. vyjadřuje se k přípravě a realizaci investičních akcí
 2. projednává návrh rozpočtu v kapitole 01 územní rozvoj