Komise pro územní rozvoj

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Tomáš Vích 221 097 219 Tomas.vich@praha1.cz
Zástupce předsedy
Tomáš Raiter
Tajemník Telefon E-mail
Mgr. Jan Brabec 221 097 446 jan.brabec@praha1.cz
Členové
Jiří Kučera
Daniel Merta
Krištof Hanzlík
Lenka Burgerová
Richard Biegel
Ivan Lejčar
Jan Sedlák
Paul Vicent Koch
Filip Kračman filip.kracman@praha1.cz
Robert Höhne
Karel Tabery

Harmonogram jednání: 1x za 14 dní od 17:00 hod. (čtvrtek)

9. jednání komise dne 05.09.2019 – Program, Zápis

8. jednání komise dne 27.06.2019 – Program, Zápis

7. jednání komise dne 30.05.2019 – Program, Zápis

6. jednání komise dne 02.05.2019 – Program, Zápis

5. jednání komise dne 11.04.2019 – Program, Zápis

4. jednání komise dne 21.03.2019 – Program, Zápis

3. jednání komise dne 28.02.2019 – Program, Zápis

2. jednání komise dne 31.01.2019 – Program, Zápis

1. jednání komise dne 10.01.2019 – Program, Zápis

Další termíny jednání: 26.09.2019, 10.10.2019, 31.10.2019, 14.11.2019, 05.12.2019

Statut komise

I. Projednává a vyjadřuje se RMČ P1

 1. k podnětům na pořízení a jednotlivým etapám pořizování územně plánovací dokumentace (dle zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
 2. ke změnám a úpravám územně plánovací dokumentace všech stupňů
 3. k pořízení a aktualizaci územně – analytických podkladů
 4. k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy ve svěřené oblasti
 5. k pořízení a aktualizaci Strategického plánu
 6. k záměru na pořízení a jednotlivým etapám pořízení Programu rozvoje MČ
 7. k aktualizaci Programu regenerace MČ (ve smyslu usnesení vlády č. 209 z 25. 3. 1992)
 8. k návrhům na vyhlášení architektonických či urbanistických soutěží
 9. k návrhům na prohlášení za kulturní památku, případně k návrhům na vyřazení ze seznamu kulturních památek
 10. k návrhům, peticím, podnětům, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení ve svěřené oblasti
 11. ke studiím na úpravu veřejných prostranství
 12. k architektonickým, urbanistickým a dopravním studiím
 13. k záměrům na změny využití, přestavbu, celkovou rekonstrukci objektů a souborů objektů a výstavbu nových budov a na umístění drobných staveb ovlivňujících svým charakterem prostředí PPR
 14. k projektům k územnímu řízení a stavebním záměrům
 15. ke kumulativním důsledkům plánované výstavby na životní prostředí a koncepcím v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje (dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí)

 

Předkládá RMČ P1

 1. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ P1
 2. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů s hl. m. Prahou
 3. návrhy a doporučení na studijní cesty KÚR
 4. návrhy a podněty

 

 III. Komise dále

 1. projednává návrh rozpočtu v kapitole 01 územní rozvoj