Komise pro bydlení

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Kateřina Klasnová
Zástupce předsedy
Martin Špaček Martin.spacek@praha1.cz
Tajemník Telefon E-mail
Jaroslava Bendová 221 097 191 Jaroslava.bendova@praha1.cz
Členové
Tomáš Samec
Michaela Šubrtová
David Bodeček David.bodecek@praha1.cz
Martin Motl
Alena Fraňková
Karel Novák
Monika Jirásková
Jiří Veselý

 

Harmonogram jednání: 1x za 14 dní od 12:00 hod. (středa)

6. jednání dne 27.04.2019
5. jednání dne 03.04.2019
4. jednání dne 20.03.2019
3. jednání dne 06.03.2019
2. jednání dne 20.02.2019
1. jednání dne 05.02.2019 (od 14:00 hod. úterý)

Další termíny jednání: 15.05., 29.05., 12.06., 26.06.

Statut Komise pro bydlení

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 1 (dále jen RMČ) pro oblast bytové politiky.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1, či externích odborníků na konkrétní problematiku, popř. jiných komisí působících v rámci MČ Praha 1.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává záležitosti týkající se bytové politiky. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost Komise pro bydlení:

  • projednává a navrhuje dlouhodobou koncepci bytové politiky,
  • projednává žádosti o pronájem bytů obecně, ale též žádosti z hlediska preferovaných zájmů MČ Praha 1 (např. preferované profese, startovací byty pro mladé, byty ze sociální rezervy, apod.) a navrhuje pravidla/koncepci pro pronájem bytů příslušníků konkrétního povolání, to vše z hlediska preferovaných zájmů MČ Praha 1,
  • projednává žádosti o změny nájmů bytů (doba, změna v osobě nájemce, výše nájemného apod.),
  • projednává návrhy na prioritní přidělení bytů z hlediska zájmu Městské části Praha 1,
  • projednává postoupení nájemních smluv,
  • vyjadřuje se k obsazování volných bytů spoluvlastníky domu,
  • projednává přechody nájmu bytu podle občanského zákoníku, v případech, kdy zákon dohodu nájemce a pronajímatele umožňuje/předpokládá (§ 2279 odst. 2 obč. zák.),
  • projednává podněty a žádosti občanů, organizací, svých členů, členů RMČ a ZMČ a příslušných odborů ÚMČ v oblasti bytové politiky, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.
  • Projednává žádosti o splátkové kalendáře ze sociálních důvodů
  • Navrhuje podmínky a seznamy bytů k vyhlášení výběrových řízení na pronájem bytů