Komise pro bydlení

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Kateřina Klasnová
Zástupce předsedy
Martin Špaček Martin.spacek@praha1.cz
Tajemník Telefon E-mail
Lucie Beranová 221 097 368 lucie.beranova@praha1.cz
Členové
Tomáš Samec
Michaela Šubrtová
David Bodeček David.bodecek@praha1.cz
Martin Motl
Alena Fraňková
Karel Novák
Monika Jirásková
Jiří Veselý
Bronislava Sitár Baboráková bronislava.sitar.baborakova@praha1.cz

Harmonogram jednání: 1x za 14 dní od 12:00 hod. (středa)

10. jednání dne 26.06.2019
9. jednání dne 12.06.2019
8. jednání dne 29.05.2019
7. jednání dne 15.05.2019
6. jednání dne 27.04.2019
5. jednání dne 03.04.2019
4. jednání dne 20.03.2019
3. jednání dne 06.03.2019
2. jednání dne 20.02.2019
1. jednání dne 05.02.2019 (od 14:00 hod. úterý)

Harmonogram jednání v 2. pololetí 2019: 1x za 14 dní od 15:00 hod. (středa)

11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. a 18.12.2019

Statut Komise pro bydlení

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 1 (dále jen RMČ) pro oblast bytové politiky.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1, či externích odborníků na konkrétní problematiku, popř. jiných komisí působících v rámci MČ Praha 1.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává záležitosti týkající se bytové politiky. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost Komise pro bydlení:

  • projednává a navrhuje dlouhodobou koncepci bytové politiky,
  • projednává žádosti o pronájem bytů obecně, ale též žádosti z hlediska preferovaných zájmů MČ Praha 1 (např. preferované profese, startovací byty pro mladé, byty ze sociální rezervy, apod.) a navrhuje pravidla/koncepci pro pronájem bytů příslušníků konkrétního povolání, to vše z hlediska preferovaných zájmů MČ Praha 1,
  • projednává žádosti o změny nájmů bytů (doba, změna v osobě nájemce, výše nájemného apod.),
  • projednává návrhy na prioritní přidělení bytů z hlediska zájmu Městské části Praha 1,
  • projednává postoupení nájemních smluv,
  • vyjadřuje se k obsazování volných bytů spoluvlastníky domu,
  • projednává přechody nájmu bytu podle občanského zákoníku, v případech, kdy zákon dohodu nájemce a pronajímatele umožňuje/předpokládá (§ 2279 odst. 2 obč. zák.),
  • projednává podněty a žádosti občanů, organizací, svých členů, členů RMČ a ZMČ a příslušných odborů ÚMČ v oblasti bytové politiky, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.
  • Projednává žádosti o splátkové kalendáře ze sociálních důvodů
  • Navrhuje podmínky a seznamy bytů k vyhlášení výběrových řízení na pronájem bytů