UPOZORNĚNÍ:
INVESTIČNÍ ODDĚLENÍ (KAS OIN)
přestěhováno do kanceláří v Jungmannově ulici č. 7

(mezi Divadlem Kalich a bývalou cukrárnou).
Korespondenční i fakturační adresa zůstává:

Městská část Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Veškerá telefonní čísla zůstávají stejná.

 

Investiční oddělení je zřízeno pro oblast investiční výstavby (tj. přípravu a realizaci investic a vnějších oprav) pro úřad Městské části Praha 1, financované z prostředků MČ Praha 1, kde investorem nebo spoluinvestorem je MČ Praha 1 v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními normami MČ Praha 1.

a) Agenda investic MČ, vyjma investic svěřených jiným pracovištím
• zpracování návrhy investičních záměrů MČ P1
• spolupracuje s ostatními útvary, odbory a uvolněnými radními na tvorbě rozpočtu a rozpočtového výhledu MČ
• příprava a realizace investiční akce
• kontrola dodavatele při realizaci investiční akce
• reklamační řízení akce
• řízení o předání investice do majetku MČ
• předávání podkladů pro zavedení investičního majetku do evidence majetku MČ

b) Agenda finanční v oblasti investic
• tvorba objednávek
• kontrola daňových dokladů (faktur, dodacích listů; jejich formálnost, oprávněnost apod.)
• kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření
• zajištění zavedení daňových dokladů do účetní evidence a zajištění plnění vyplývajících z daňových dokladů (nebo smluvních ujednání zakládajících povinnost finančního plnění)
• podklady pro majetkovou účtárnu k vedení evidence majetku pořízeného v rámci investic.

c) Agenda výběrových řízení v oblasti investic, vyjma investic svěřených jiným pracovištím