Útvar starosty – Starosta (STA)

a) Agenda organizační
• stojí v čele útvaru (odboru) starosty
• je z výkonu své funkce odpovědný zastupitelstvu městské části Prahy 1.
zastupuje městskou část navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva městské části nebo rady městské části, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony neplatné od samého počátku
• vydává zmocnění k zastupování městské části (dále jen MČ) v rozsahu své kompetence nebo podepisuje zmocnění, o kterém rozhodl orgán MČ
• zabezpečuje plnění úkolů obrany, úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu a civilní ochrany na území městské části
• vykonává další úkoly v samostatné působnosti městské části, pokud jsou mu uloženy zastupitelstvem městské části nebo pokud tak stanoví zákon
• svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva městské části a rady městské části, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva městské části a zápis z jednání rady městské části
• předkládá materiály na jednání Rady městské části Praha 1 (dále jen „RMČ P1″) a Zastupiteelstva městské části Praha 1 (dále jen „ZMČ P1″), podepisuje jejich usnesení, informuje občany o místě, době a navrženém pořadu připravovaného zasedání ZMČ P1 způsobem v MČ P1 obvyklým, může pozastavit výkon usnesení RMČ P1 v otázkách samostatné působnosti, má-li za to, že je nesprávné, věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání ZMČ P1
• je oprávněn požádat Policii České republiky nebo Městskou policii hlavního města Prahy o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Policie České republiky nebo Městská policie hlavního města Prahy je povinna požadovanou spolupráci poskytnout, pokud jí v tom nebrání jiné zákony.
• je oprávněn zúčastnit se jednání Rady hlavního města Prahy, jedná-li se o návrh podaný městskou částí
• zastupuje a jedná jménem MČ P1 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS)
• zastupuje a jedná jménem MČ P1 ve Svazu měst a obcí ČR
• vykonává funkci předsedy Bezpečnostní rady MČ Praha 1
• vykonává funkci předsedy Povodňové komise MČ P1
• vykonává funkci předsedy Krizového štábu MČ P 1
• zastupuje MČ jako účastník řízení ve stavebních, správních a obdobných řízení v oblasti výstavby, kde vystupuje za MČ jménem vlastníka majetku
• zastupuje MČ jako účastník řízení ve stavebních, správních a obdobných řízení v oblasti výstavby, kde vystupuje MČ jako obec (§ 85 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon)
• stojí v čele útvaru (odboru) starosty
• koordinuje činnost na úseku veřejných zakázek
• provádí elektronické podepisování externí korespondence (dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

b) Agenda personální
• po předchozím souhlasu ředitele magistrátu hl. města Prahy jmenuje a odvolává tajemníka úřadu MČ
• ukládá úkoly tajemníkovi úřadu MČ
• stanoví podle zvláštních právních předpisů plat tajemníkovi úřadu MČ
• schvaluje a podepisuje dovolené a dlouhodobou služební nepřítomnost (služební cesty, školení, semináře apod.) zástupců starosty uvolněných zastupitelů, neschválí-li nepřítomnost zastupitele RMČ nebo ZMČ
• potvrzuje za zaměstnavatele nepřítomnost uvolněného zastupitele, tajemníka nebo jim řízeného zaměstnance z důvodu pracovní neschopnosti nebo z důvodu jiné překážky na straně zaměstnance
• podepisuje platové výměry statutárních orgánů příspěvkových organizací zřízených MČ P1
• ukládá úkoly vedoucím zaměstnancům a přímo řízeným zaměstnancům zařazeným v útvaru starosty, internímu auditorovi a tajemníkovi Úřadu městské části Praha 1 (TAJ)

c) Agenda majetková
• zodpovídá za MČ jako účetní jednotku zejména v oblasti nařízení inventarizace majetku, zajištění daňových povinností (daňová přiznání)
• zodpovídá za spolupráci mezi MČ P1 a BP Praha 1, s. p. v likvidaci
c) Agenda finanční
• zabezpečuje řídící kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění a příslušné prováděcí vyhlášky
• podepisuje dispozice pro styk s peněžními ústavy – podpisové vzory, zřizování a rušení účtů
• schvaluje v souladu se schváleným rozpočtem, podpisovým řádem a podle platné vnitřní úpravy pro rozhodování o veřejných zakázkách, použití finančních prostředků
• schvaluje a podepisuje v souladu se schváleným rozpočtem, nebo finančním plánem zdaňované činnosti objednávky, smlouvy, dohody a likvidace daňových dokladů v rozsahu stanovené kompetence příkazce operace
• podepisuje žádosti a po schválení v příslušných orgánech MČ P1 i smlouvy o spolufinancování projektů Městské části Praha 1 ze strukturálních fondů EU apod.
• odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městské části

d) Agenda stížností a podnětů
• koordinuje a vyřizuje stížnosti týkající se tajemníka a stížností na činnost vyplývající z procesu činnosti uvolněného zastupitele
• koordinuje podněty občanů a tyto předává k vyřízení příslušným orgánům samosprávy nebo státní správy.