Zajišťuje agendu ochrany práv dětí jako výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

V rámci oddělení je vykonávána specializovaná agenda:

 • náhradní rodinné péče
 • sociální kurately pro děti a mládež
 • terénní sociální práce – zahrnuje současně agendu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte a problematiku domácího násilí

Oddělení vykonává sociálně-právní ochranu dětí – chrání právo dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, chrání oprávněné zájmy dítěte, působí k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro děti bez rodinného zázemí.

 • Poskytuje preventivní a poradenskou činnost.
 • Vyhodnocuje situaci dítěte a zpracovává plán individuální ochrany dítěte.
 • Poskytuje nebo zprostředkováváporadenství či jinou odbornou pomoc rodinám.
 • Rozhoduje o uložení povinnosti využívat odbornou péči a o výchovných opatřeních.
 • Realizuje opatření na ochranu dětí.
 • Podává soudu návrhy na vydání předběžného opatření v případě závažného ohrožení dítěte, návrhy na zahájení řízení o uložení výchovných opatření, ve věcech rodičovské odpovědnosti, ve věcech náhradní rodinné péče atd.
 • Vykonává činnosti při svěření dítěte do péče jiné osoby.
 • Vykonává činnosti spojené s výkonem sociální kurately.
 • Řeší závažné poruchy chování dětí a mladistvých, přestupky a trestnou činnost.

Možnost bezplatné rodinné mediace pro obyvatele MČ Praha 1

Pro potřeby obyvatel městské části Praha 1 je k dispozici nová, moderní služba z nového projektu EU, který umožnil otevření Pražského mediačního centra, kde je možné získat při splnění podmínek služby rodinného mediátora zdarma. Projekt iniciovala a zajistila zapsaná rodinná mediátorka Ing. Kateřina Bělková prostřednictvím své neziskové organizace Kappa Beta Institut z.s., která svým dalším projektem EU navíc vzdělává pracovnice OSPOD MČ Praha 1 v rodinné mediaci. Více informací o bezplatné mediaci můžete získat u pracovnic Oddělení péče o rodinu a děti nebo na adrese Pražského mediačního centra.

Mediace je alternativní způsob řešení sporů za účasti mediátora, který je prostředníkem v konfliktní situaci a v ní usnadňuje komunikaci mezi účastníky a efektivně jim pomáhá k nalezení vzájemné dohody.

Pracovníci Oddělení péče o rodinu a děti ÚMČ Praha 1 získávají zdarma prostřednictvím neziskové organizace Kappa Beta Institut, z. s., specializační vzdělání v rodinné mediaci, které jim umožní, aby lépe naslouchali potřebám klientů MČ Praha 1 a získat tak speciální techniky, dovednosti a znalosti pro praktické a efektivní využití rodinné mediace jako metody pro řešení konfliktů v jejich náročných pracovních pozicích. Podrobnosti o projektu jsou k dispozici na stránkách Kappa Beta Institutu, z. s..

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Mgr. Hana VitnerováVedoucí odd. péče o rodinu a děti
Vodičkova 18
Kancelář: 306
221 097 353
OSZ_OPD
Bc. Tereza KrálováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 163
OSZ_OPD
Mgr. Anna LobotkováSociální pracovnice-kurátorka pro děti a mládež
Vodičkova 18
Kancelář: 304
221 097 542
OSZ_OPD
Martina Machová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 759
OSZ_OPD
Bc. Simona PileckáSociální pracovnice-kurátorka pro děti a mládež
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 359
OSZ_OPD
Simona Švástová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 515
OSZ_OPD
Bc. Štěpánka UrbánkováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 436
OSZ_OPD
Ing. Lucie VyčichlováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 498
OSZ_OPD