Zajišťuje agendu ochrany práv dětí jako výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

V rámci oddělení je vykonávána specializovaná agenda:

  1. a) náhradní rodinné péče
  2. b) sociální kurately pro děti a mládež
  3. c) terénní sociální práce – zahrnuje současně agendu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte a problematiku domácího násilí

Oddělení vykonává sociálně-právní ochranu dětí – chrání právo dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, chrání oprávněné zájmy dítěte, působí k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro děti bez rodinného zázemí.

  1. Poskytuje preventivní a poradenskou činnost
  2. a) Vyhodnocuje situaci dítěte a zpracovává plán individuální ochrany dítěte.
  3. b) Poskytuje nebo zprostředkováváporadenství či jinou odbornou pomoc rodinám.
  4. c) Rozhoduje o uložení povinnosti využívat odbornou péči a o výchovných opatřeních.
  5. Realizuje opatření na ochranu dětí

– podává soudu návrhy na vydání předběžného opatření v případě závažného ohrožení dítěte, návrhy na zahájení řízení o uložení výchovných opatření, ve věcech rodičovské odpovědnosti, ve věcech náhradní rodinné péče atd.

  1. Vykonává činnosti při svěření dítěte do péče jiné osoby

Vyhledává děti vhodné k osvojení a pěstounské péči, nebo osoby vhodné stát se osvojiteli či pěstouny, vede příslušnou spisovou dokumentaci.

  1. Vykonává činnosti spojené s výkonem sociální kurately

Řeší závažné poruchy chování dětí a mladistvých, přestupky a trestnou činnost.

Novinky

Archiv: Sekretariát OSZ

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Mgr. Hana VitnerováVedoucí odd. péče o rodinu a děti
Vodičkova 18
Kancelář: 306
221 097 353
OSZ_OPD
Denisa Granátová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 359
OSZ_OPD
Bc. Barbora Hrychová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 404
OSZ_OPD
Martina Machová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 759
OSZ_OPD
Bc. Simona PileckáSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 359
OSZ_OPD
Simona Švástová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 515
OSZ_OPD
Štěpánka UrbánkováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 436
OSZ_OPD
Bc. Lucie VyčichlováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 498
OSZ_OPD