Průkazy průvodců se začnou vydávat až v lednu 2021

Vážení průvodci v oblasti cestovního ruchu,

dovolujeme si Vás informovat o odložení nabytí účinnosti změnového zákona č. 117/2020 Sb., kterým byl změněn živnostenský zákon a další související zákony.

Výše citovaný právní předpis zavedl regulaci pro oblast průvodcovských služeb, tím, že poskytování těchto služeb mimo jiné podmínil vydáním českého národního průkazu průvodce, o jehož vydání mělo být původně možné požádat od 1. listopadu 2020. S přihlédnutím k dopadům celosvětové pandemie na segment cestovních ruchu, zákonodárný sbor České republiky rozhodl o změně účinnosti shora citovaného zákona, neboť právní úprava o průvodcích v cestovním ruchu vyžadovala, aby si v průběhu listopadu a prosince 2020 požádali o vydání českého národního průkazu průvodce a začali jej při výkonu své činnosti užívat od 1. ledna 2021.

Nově bude možné o vydání průkazu požádat až 1. ledna 2021, přičemž žádosti podané do 28. února 2021 budou osvobozeny od správního poplatku (1000 Kč). Rovněž povinnost užívání průkazu (viditelně na oděvu) byla odsunuta na 1. březen 2021.

Zákon byl vyhlášen dne 22. října 2020 ve Sbírce zákonů v částce 170 pod číslem 422/2020 Sb. a je účinný od 1. 11. 2020.