Otázka: „Jak se počítá cena bytu?“

Cena bytu se stanoví na základě Znaleckého posudku. Ten ohodnotí každý byt samostatně včetně podílu na zastavěném, příp. souvisejícím pozemku. Městská část Praha 1 nestanovila cenu za 1 m2 bytu, ale stanovila pravidla a způsob ocenění jednotlivých bytů a domů. Tato pravidla byla stanovena na počátku privatizace a všechny dosud neprodané bytové jednotky jsou podle nich oceňovány i v současné době.

Cena bytu se skládá ze dvou částí – cena bytu a cena podílu na pozemku. Podíl na společných částech domu je sice také předmětem kupní smlouvy (jedná se o neoddělitelnou část), ale není nijak finančně vyjádřen ani oceněn. Nikde není ani uvedena výměra společných částí domu, toto není pro stanovení ceny bytu podstatné. Tzn. že pokud se mění podíly jednotek v souvislosti s rozšířením některé z nich do společné části domu, např. přisloučením části společné chodby, části nevyužitého půdního prostoru apod., mění se všem vlastníkům finančně pouze podíl na pozemku. Finanční rozdíl na společných částech domu nelze vyčíslit.