Pravidla pro využívání multifunkčního sálu Městské části Praha 1 Újezd 26, Praha 1 – Malá Strana (společenské středisko VIA)

1. Společenské středisko VIA je určeno převážně pro konání schůzí, odborných přednášek, seminářů aj. akcí Úřadu MČ Praha 1 a dalších subjektů:

  1. ke komerčním účelům za hodinovou sazbu 600,- Kč bez využití  technického zařízení  a jeho obsluhy
  2. neziskovým organizacím (nadace, obecně prospěšné společnosti aj.)
  3. pro spolkovou činnost

2. Nájemce (výpůjčitel) společenského střediska VIA deleguje svého zástupce, který po uzavření Smlouvy o krátkodobém nájmu nebyt. prostoru (Smlouvy o výpůjčce), bude zodpovědný za:

  1. vyzvednutí klíče a přístupového kódu k elektronickému zabezpečení objektu na oddělení hospodářské správy, místnost č.121 u ing.Petra Pecky (případně u pí.Jiřiny Vovolkové), tel.221 097 536
  2. dodržování Provozního řádu v průběhu konání akce ( viz příloha 1 „Provozní řád“)
  3. předání objektu  ve stavu, v jakém byl převzat k užívání
  4. způsobenou škodu pronajímateli
  5. povinnost nahlášení případné vzniklé škody nebo havárie
  6. uzamčení a elektronické zabezpečení objektu ihned po ukončení akce
  7. vrácení klíčů v předem domluveném termínu na odd.hospodářské správy (případně ostraze ÚMČP 1)

3. Nájemci  NP (výpůjčiteli)  bude současně předán i inventární seznam zařízení a vybavení školícího střediska VIA a  Provozní řád.

4. Úhradou za pronájem jsou míněny všechny náklady na položky související s provozem,  službami a amortizací střediska.

Konečná výše úhrady za pronájem objektu bude určena odpovědným zástupcem ÚMČ P 1, v návaznosti na statut subjektu a předmět využití.

5. Pronájem neziskovými organizacemi a pro spolkovou činnost bude řešen formou Smlouvy o výpůjčce.

6. Pro využití SVJ a politických stran jsou určeny k výpůjčce společenská střediska Ve Smečkách 25 a Revoluční 5.

Příloha – Provozní řád společenských středisek – PDF, DOC