Otázka:

Kdo se může stát členem okrskové volební komise pro volby do EP?

Odpověď:

Členem okrskové volební komise (dále jen „OVK“) může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu EU:

a)   u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle ust. § 5 odst.2 cit. zákona (překážkami volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům),

b)   který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu,

c)   který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

 

Více informací se dozvíte na oddělení správního řízení odboru občansko správních agend ÚMČ Praha 1, kontaktní osoba  je paní Petra Sodomková, petra.sodomkova@praha1.cz,  tel.221 097 397