1. Občan ČR nebo osoba s trvalým pobytem na jejím území
  2. Občan jiného členského státu Evropské unie
  3. Občan třetího státu

1.  Občan České republiky nebo osoba s trvalým pobytem v ČR [§6 odst. 3 živnostenského zákona]

Občané České republiky nebo osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky bezúhonnost prokazují výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR. Výpis si vyžádá sám živnostenský úřad, tudíž jej tyto osoby nemusí k ohlášení nebo žádosti dokládat.

2. Občan jiného členského státu Evropské unie, EHP nebo Švýcarska  [§46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona]

Občané jiných členských států Evropské unie prokazují bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným autoritou státu, jehož jsou občany nebo autoritou členského státu posledního pobytu. Tyto osoby mohou bezúhonnost prokázat také výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR s přílohou (obsahuje záznamy z členských států EU).

Důležité upozornění! Ne všechny členské státy přílohu poskytují. Seznam členských států, které přílohou neposkytují, naleznete »zde. [Jedná se o Portugalsko, Maďarsko, Finsko, Nizozemí a Itálii – občané těchto států musí požádat o vydání výpisu domovský členský stát]. Výše uvedené rejstříky (včetně RT ČR s přílohou) musí být k ohlášení nebo žádosti doloženy, pokud není členským státem posledního pobytu Česká republika.

Doklad je platný 3 měsíce od vydání.

Doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

3. Občan třetího státu [§46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona]

Občané třetích zemí prokazují bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným autoritou státu, jehož jsou občany (výpis z evidence Rejstříku trestů ČR si obstará úřad sám). Pokud by stát takovýto doklad nevydával (vydává většina zemí světa – seznam má úřad k dispozici) postačuje čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem. Výše uvedené doklady musí být k ohlášení nebo žádosti doloženy.

Doklad je platný 3 měsíce od vydání.