Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Archiv volebního období 2006 - 2010: Jednací řád zastupitelstva

 

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 1

 

pro volební období 2006 – 2010

schválený usnesením č. U06_0005 ze dne 20.12.2006, včetně jeho změny v § 13 odst. 2 a 3 schválené usnesením č. U07_0025 ze dne 21.3.2007, změn v  § 2, 7 a 9 schválené usnesením č. U07_0126 ze dne 22.11.2007,  změny v § 7 (nový odst. 13) schválené usnesením č. UZ09_0320 ze dne 19.3.2009 a změn v § 2 schválených usnesením č. UZ10_0442 ze dne 26.01.2010 

§ 1

Úvodní ustanovení

Ve smyslu ustanovení  § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě v Praze, v platném znění, Statutem hlavního města Prahy a případně dalšími právními předpisy vydává Zastupitelstvo městské části Praha 1 (dále jen “zastupitelstvo”) tento jednací řád,
v němž stanoví podrobnosti o přípravě a průběhu jednání zastupitelstva.

§ 2

Jednání zastupitelstva a jeho příprava

1.      Zasedání zastupitelstva (dále  jen  “zasedání” )  jsou  řádná,  mimořádná a náhradní, svolává  je Starosta městské části  Praha 1 (dále jen “starosta” ).

2.      Řádná  zasedání  se konají nejméně jednou za 3 měsícev termínech stanovených Radou městské části Praha 1 (dále jen “rada”). Zasedání nezačínají před
9.00 hodinou. Zasedání končí  nejpozději v 19.00 hodin, nerozhodne-li zastupitelstvo jinak. Není-li v 19.00 hodin vyčerpán schválený program jednání, předsedající jednání přeruší a stanoví termín jeho pokračování, nedojde-li ke schválení návrhu na prodloužení  jednání s uvedením doby, o kterou má být jednání prodlouženo.

3.      Mimořádná zasedání:

(a) mohou být svolána k projednání závažných otázek;

(b) musí být  svolána požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů zastupitelstva nebo Primátor hl.m.Prahy(§ 92 odst. 1 zákona č. 131/200 Sb. o hlavním městě Praze)nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání, doručena Úřadu městské části Praha 1

4.      Náhradní zasedání svolá starosta, není-li při zahájení zastupitelstva přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, a to nejpozději do 15 dnů od řádného zasedání zastupitelstva (§ 60 odst. 6 a  § 90 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění).

5.      Zasedání jsou veřejná, místo a termín jejich konání a program musí být zveřejněn nejméně 7 dnů předem.

6.      Návrh programu jednání zastupitelstva stanoví a předkládá zastupitelstvu ke schválení rada.

7.      Rada je povinna zařadit do návrhu programu zastupitelstva k projednání záležitost v oblasti samostatné působnosti, je-li podepsána nejméně 0,5 % občanů Městské části Praha 1, a to způsobem a v termínu dle ustanovení § 8, písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění. Organizačně i technicky zasedání zajišťuje oddělení volených orgánů v Odboru kancelář starosty městské části Praha 1.

8.      Takto předložený návrh je zařazen do programu jednání ńejbližšího zastupitelstva jako samostatný bod.

9.      Návrhy  bodů  pro  jednání zastupitelstva mohou  předkládat  členové zastupitelstva, rada, tajemník Úřadu městské části Praha 1, předsedové výborů zastupitelstva a občané Městské části Praha 1, dosáhl-li jejich věk 18-ti let v den podání návrhu, a to prostřednictvím rady nebo člena zastupitelstva. Návrhy se předkládají písemně oddělení volených orgánů v Odboru kancelář starosty městské části Praha 1, a to nejméně 11 dnů před termínem zasedání zastupitelstva, včetně písemného materiálu (tisku) k navrženému bodu.

10.  Podání určená zastupitelstvu projedná rada, na jejíž program je povinen neprodleně předložit materiál starosta, určí zpracovatele, který podání předloží nejbližšímu zasedání zastupitelstva jako řádný návrh do programu.

11.  Řádné  zasedání  svolává  starosta  písemným  pozváním s přílohami, které jsou doručeny každému  členovi zastupitelstva nejméně  7 dnů před zasedáním a  dalším účastníkům podle rozdělovníku, který schvaluje a aktualizuje rada. Přílohami písemného pozvání pro členy zastupitelstva jsou návrh  programu a písemné materiály k navrženým bodům, které musí obsahovat nejméně název materiálu, jméno předkladatele a zpracovatele, návrh usnesení, důvodovou zprávu a další písemné podklady, které umožní členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a rozhodnout. V návrhu programu lze uvést i body, k nimž není připojen písemný materiál, avšak pouze do bodu „Různé“ a s uvedením informace, kdy bude materiál rozdán, vyjma dne před dnem zasedání zastupitelstva. Takovýto materiál, tak jako materiál dle odst. 12, nesmí být obsáhlý a vyžadovat hlubší přípravu. V návrhu programu je vždy bod ”Dotazy a interpelace”, jakožto první bod jednání.

12. Do programu zastupitelstva lze zařadit  body navrhované na místě, k nimž nebyl v řádném termínu dle bodu 9. předložen písemný materiál pouze výjimečně, v případech, které nesnesou odkladu, popř. které vyvstanou během jednání a jsou zastupitelstvem dodatečně zařazeny do programu jednání. Materiál k takovému bodu musí být předložen členům zastupitelstva  v písemné formě,  materiál nesmí být obsáhlý a nevyžaduje hlubší přípravu, a to nejpozději před projednáním návrhu na zařazení takového bodu do programu.

13.  Návrh   rozpočtu  a  vyúčtování   hospodaření  za   uplynulý kalendářní rok musí být zveřejněny na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 nejméně 15 dnů  před jeho projednáváním. Pokud se občané k tomuto návrhu vyjádří písemně do zahájení zasedání nebo se přihlásí písemně v průběhu zasedání, které bude projednávat návrh rozpočtu nebo vyúčtování hospodaření za uplynulý rok, seznámí s písemnými připomínkami členy zastupitelstvapředsedající. Tím není dotčeno právo občanů na ústní vystoupení /§ 8 písm. d), g) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění/.

14.  Členové zastupitelstvajsou povinni se zúčastnit každého zasedání, a to po celou dobu jeho trvání. Nemůže-li se člen zastupitelstva zasedání ze závažných důvodů zúčastnit, je povinen se předem starostovi omluvit prostřednictvím pracovnic oddělení volených orgánů v Odboru kancelář starosty městské části Praha 1, a to nejpozději před zahájením zasedání a uvést důvod své neúčasti. Stejně tak postupují členové zastupitelstva v případě pozdního příchodu nebo předčasného odchodu.

15.  Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva při příchodu na zasedání svým podpisem do prezenční listiny.

16.  Po příchodu člena zastupitelstva na své místo (vyhrazeno podle zasedacího pořádku) je povinností každého člena zapnout svoji hlasovací jednotku stiskem příslušného tlačítka.

17.  Tajemník Úřadu městské části Praha 1se účastní zasedání zastupitelstvas hlasem poradním.

18.  Zasedání zastupitelstvanebo jeho části se zúčastní vedoucí odborů Úřadu městské části Praha 1 nebo jejich zástupci podle určení tajemníkem.

19.  Tajemník je povinen zajistit přítomnost vedoucích odborů, jejichž odbor zpracoval předklad pro zastupitelstvo.

20.  Členům zastupitelstva a dalším účastníkům zasedání je v jednacím sále vyhrazeno místo podle zasedacího pořádku, který stanoví rada.

 3

Kluby členů zastupitelstva

1.      Členové zastupitelstva se mohou sdružovat v klubech, a to zpravidla podle příslušnosti k politickým stranám, politickým hnutím a koalicím. Mohou též vytvořit klub nezávislých členů zastupitelstva.

2.      K ustavení klubu a jeho existenci je třeba nejméně 2 členů zastupitelstva.

3.      Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jiný pověřený člen.

4.      Člen zastupitelstva může být současně členem pouze jednoho klubu zastupitelstva.

5.      Předseda klubu oznámí písemně starostovi ustavení klubu, jeho název a jména a příjmení členů zastupitelstva, kteří jsou jeho členy. Během volebního období oznámí též jména členů zastupitelstva, kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho novými členy. Starosta seznámí se složením klubů všechny členy zastupitelstva.

6.      Podle potřeby nebo na základě žádostí alespoň tří klubů svolává starosta předsedy klubů. Tohoto jednání se mohou účastnit zástupci starosty a další členové rady a na místo předsedů klubů jejich zástupci.

7.      Předseda nebo pověřený zástupce klubu může:

      (a) žádat o přestávku na jednání klubu podle § 6 bod 8; § 7 bod 9

      (b) vystoupit se svým prohlášením podle § 7bod 14

      (c) žádat o znovuotevření rozpravy podle § 7bod 16

      (d) bezplatně používat ke své činnosti místnosti v prostorách Úřadu městské části Praha 1.

§ 4

Komise zastupitelstva

1.      Mandátová komise je stálá pětičlenná komise zastupitelstva. Její členy volí zastupitelstvo. Jejího předsedu a tajemníka volí členové komise ze svého středu.  Jejím úkolem je zjišťovat počet přítomných členů zastupitelstva  a tím usnášení schopnost zasedání a průběžně tuto usnášení schopnost kontrolovat během zasedání zastupitelstva. Stane-li se zasedání zastupitelstva neusnášení schopným, oznámí toto Mandátová komise předsedajícímu. Mandátová komise ověřuje platnost mandátu ve smyslu příslušných právních předpisů a navrhuje zastupitelstvu příslušná opatření. Jménem Mandátové komise jedná vždy její předseda nebo jím pověřený člen; není-li takového pověření, tedy člen pověřený předsedajícím.

2.      Návrhová komise je stálá pětičlenná komise zastupitelstva. Její členy volí zastupitelstvo. Jejího předsedu volí členové komise ze svého středu.  Jejím úkolem je registrovat pozměňovací návrhy a návrhy usnesení. Po uzavření  rozpravy předkládá předseda Návrhové komise nebo jím pověřený člen Návrhové komise k hlasování jednotlivé pozměňovací návrhy a návrh usnesení. Jménem Návrhové komise jedná vždy její předseda nebo jím pověřený člen;není-li takového pověření, tedy člen pověřený předsedajícím.

3.      Volební komise je stálá  pětičlenná komise zastupitelstva. Jejího předsedu a členy volí zastupitelstvov případě potřeby, a to veřejným hlasováním. Jménem Volební komise jedná vždy její předseda nebo jím pověřený člen. Volební komise je funkční a usnášeníschopná, pokud jsou přítomni alespoň tři její členové.

§ 5

Výbory zastupitelstva

1.      Zastupitelstvo zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Vždy zřizuje Finanční výbor a Kontrolní výbor (§ 100 odst. 2 zákona
č. 131/2000 Sb.). Úkoly těmto výborům ukládá pouze zastupitelstvo.

2.      Na návrh rady volí zastupitelstvo předsedu výboru z řad členů zastupitelstva, členy výboru z řad členů zastupitelstva a občanů MČ Praha 1 a tajemníka z řad zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1. Počet členů určuje zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý.

3.      Výbory se řídí jednacím řádem schváleným zastupitelstvem a § 78 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.

§ 6

Průběh zasedání zastupitelstva

1.      Zasedání řídí starosta nebo jím pověřený zástupce, případně jiný pověřený člen zastupitelstva(dále jen “předsedající” ).

2.      Předsedající řídí jednání a zabezpečuje hlasování, vyhlašuje výsledky hlasování, přerušuje a ukončuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. 

3.      Předsedající zahajuje jednání ve stanovenou dobu, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Nesejde-li se dostatečný počet členů do 30 minut po určeném začátku zasedání, postupuje předsedající podle § 2, čl.4 tohoto jednacího řádu. Klesne-li počet členů během zasedání tak, že není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva,  přeruší předsedající zasedání nejdéle na dobu 30 minut. Nesejde-li se potřebný počet členů zastupitelstva ani po této lhůtě, postupuje předsedající podle § 2, čl.4 tohoto jednacího řádu.

4.      Po zahájení a konstatování usnášení schopnosti určí předsedající dva ověřovatele zápisu, podá informaci, zda byl ověřen zápis z minulého zasedání, zda a jaké byly proti němu vzneseny námitky. Námitky a připomínky k zápisu je možno podávat do schvalování zápisu. O námitkách a připomínkách rozhodne zastupitelstvohlasováním. Zápis, proti kterému nebyly námitky podány, se bez hlasování pokládá za schválený.

5.      Po projednání zápisu předsedající předloží návrh programu zasedání zastupitelstva (dále jen “program”) a otevře k němu rozpravu. Členové zastupitelstva a tajemník Úřadu městské části Praha 1 se hlásí do rozpravy prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení stiskem příslušného tlačítka na hlasovací jednotce (v případě jeho poruchy zdvižením ruky nebo písemně) až do ukončení rozpravy. Členové zastupitelstva mohou v rozpravě předkládat návrhy na doplnění programu nebo na vypuštění některého bodu z programu a krátce svůj návrh zdůvodnit. K těmto návrhům se další rozprava nevede. O změnách a doplněních navrženého programu rozhodne zastupitelstvo hlasováním. Poté rozhodne zastupitelstvohlasováním o programu jako celku.

6.      Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu, případně rozdělit bod na samostatné části.

7.      Pokud někdo z členů zastupitelstva opouští jednací sál během jednání, vypne svoji hlasovací jednotku a upozorní na svůj odchod i návrat u prezence tak, aby byl přehled o skutečném počtu přítomným členů zastupitelstva a nemohlo dojít k zneužití jednotky nepřítomného člena zastupitelstva. Předsedající nesmí opustit své místo, aniž by předal řízení zasedání.

8.      Předseda klubu má právo kdykoliv požádat předsedajícího o přestávku najednání klubu.

§ 7

Projednávání bodu programu

1.      Součástí každého bodu programu, není-li stanoveno tímto jednacím řádem jinak, je předkladatelská zpráva, rozprava a hlasování o usnesení.

2.      Projednávání  bodu zahájí předsedající tím, že vyzve předkladatele nebo zástupce skupiny předkladatelů bodu (dále jen “předkladatel” ), aby seznámil zastupitelstvo s obsahem bodu a případným návrhem na usnesení, jakož i s jeho zdůvodněním. Předkladatel je povinen odevzdat všem členům zastupitelstva písemné materiály včetně návrhu usnesení, důvodové zprávy, včetně případných příloh nejpozději při projednávání zařazení bodu na pořad jednání.

3.      Bezprostředně po ukončení vystoupení předkladatele otevře předsedající rozpravu. V průběhu rozpravy může každý člen zastupitelstva podat k projednávanému bodu pozměňovací návrh; může též podat procedurální návrh nebo vznést technickou poznámku. Procedurální návrh nebo technickou poznámku může vznést i tajemník Úřadu městské části Praha 1. Vedoucí odborů Úřadu městské části Praha 1 a ředitelé organizací a zařízení založených nebo zřízených zastupitelstvempřítomní na zasedání mohou vystoupit v rozpravě s faktickým vysvětlením, považují-li to za účelné; vystoupí vždy, jsou-li požádáni  o bezprostřední odpověď na dotaz nebo připomínku.

4.      Do rozpravy se mohou účastníci rozpravy (včetně předsedajícího) hlásit prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení stiskem příslušného tlačítka na hlasovací jednotce (v případě jeho poruchy zdvižením ruky nebo písemně). Předsedající  udělí  slovo  účastníkům rozpravy v pořadí, v jakém se do rozpravy hlásí, uvedeném na tabuli elektronického hlasovacího zařízení. Kdo není při udělení slova přítomen v zasedací místnosti, ztrácí pořadí. Hlásí-li se do rozpravy člen zastupitelstvanebo tajemník Úřadu městské části Praha 1 s úmyslem vznést technickou poznámku, a to prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení nebo zdvižením obou rukou znázorňujících písmeno ”T”, udělí se mu slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě diskutuje.

5.      Technickou poznámkou je upozornění na porušování jednacího řádu či jiné zákonné normy.Technická poznámka nesmí překročit 2 minuty; o její oprávněnosti rozhodne předsedající. Překročí-li člen zastupitelstva dobu k přednesení technické poznámky, odejme mu předsedající slovo. Toto rozhodnutí je konečné. Součástí technické poznámky může být i procedurální návrh.

6.      Procedurálním návrhem  se rozumí návrh  na odročení věci, odkázání  jinému orgánu, na přerušení či ukončení rozpravy, na způsob hlasování či jinou procedurální záležitost. O procedurálním návrhu se rozprava nevede; je-li součástí procedurálního návrhu požadavek na okamžité hlasování o tomto procedurálním návrhu, předsedající mu vyhoví.

7.      Pozměňovacím návrhem je návrh na změnu nebo doplnění usnesení. Může jím být i zcela nový text usnesení. Předkladatel pozměňovacího návrhu je povinen pozměňovací návrh přednést na mikrofon a předložit Návrhové komisi jeho písemný text, z něhož je dostatečně zřejmé přesné znění jím  předloženého pozměňovacího návrhu, a to nejpozději před zahájením hlasování. Požádá-li předkladatel Návrhovou komisi o pomoc při přesné formulaci svého pozměňovacího návrhu, Návrhová komise vyhoví,  je-li to technicky možné; ve sporné situaci rozhodne předsedající.

8.      Jestliže je pozměňovací návrh přednesen v rozpravě, může předseda kteréhokoli klubu členů zastupitelstva navrhnout přerušení projednávané věci do doby, kdy k přednesenému pozměňovacímu návrhu zaujmou stanovisko kluby členů zastupitelstva.

9.      O návrhu na přerušení projednávané věci podaném předsedou jednoho klubu členů zastupitelstva podle předchozího odstavce rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez předchozí rozpravy. Podají-li návrh předsedové alespoň tří klubů členů zastupitelstva, projednávání se přeruší bez hlasování. Předsedající současně určí na základě návrhu předsedy nebo předsedů klubů členů zastupitelstva lhůtu, do kdy mu kluby členů zastupitelstva předloží zprávu k přednesenému pozměňovacímu návrhu.

10.  Předsedající může účastníku rozpravy po upozornění odejmout slovo, jestliže se účastník rozpravy zjevně odchyluje od  projednávaného bodu nebo jestliže  zjevně opakuje to, co již jednou v tomtéž vystoupení řekl. Každý diskutující může vystoupit nejvýše 3x k témuž projednávanému bodu jednání, nerozhodne-li zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak. To se netýká předkladatele. Předsedající vyzve k zodpovězení dotazů, vznesených při projednávání bodu ihned po ukončení projevu diskutujícího.

11.    Na zasedání zastupitelstva mohou vyjadřovat svá stanoviska k projednávanému bodu oprávněné osoby (dle § 9 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.) tj. občané, kteří dosáhli věku 18-ti let a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 1 a fyzické osoby vlastnící na území Městské části Praha 1 nemovitosti. Další oprávněnou osobou je čestný občan Městské části Praha 1 (§ 10 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.).  Do rozpravy se může oprávněná osoba přihlásit písemně nebo ústně před zahájením zasedání nebo v jeho průběhu. Vystoupení dalších osob je možné na základě rozhodnutí zastupitelstva hlasováním.

12.  Přihlášení oprávněné osoby do rozpravy provádí pracovnice Odboru kancelář starosty u prezence v zasedací místnosti, poté co mu bude věrohodným způsobem doložena jeho oprávněnost vystoupit. Předsedající udělí slovo oprávněné osobě v rámci projednávaného bodu, ke kterému chce vystoupit, v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásil, přičemž lze, podle rozhodnutí předsedajícího, přeskočit při udělování slova v pořadí elektronicky přihlášených.Vystoupení oprávněné osoby v rámci jednoho jednacího bodu nemůže překročit 5 minut. Pokud se chce oprávněná fyzická osoba vyjádřit k otázce, která není předmětem programu zasedání zastupitelstva, musí tak učinit v rámci bodu ”Dotazy a interpelace”.

13.  Podá-li oprávněná osoba své stanovisko písemně, zajistí pracovnice Odboru kancelář starosty s dostatečným předstihem před hlasováním poskytnutí všech podaných stanovisek přítomným členům zastupitelstva. O všech podaných stanoviscích informuje předsedající přítomné členy zastupitelstva a poskytne přiměřený časový prostor na seznámení se s jejich obsahem.

14.  Požádá-li na zasedání o slovo člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor nebo poslanec, člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, musí mu být uděleno (§ 60 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb.)

15.  Jestliže již nikdo není přihlášený do rozpravy, předsedající rozpravu ukončí. Každý člen zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy. Je-li tento návrh zastupitelstvemschválen, udělí předsedající slovo ještě těm řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášení do rozpravy.

16.  Po ukončení rozpravy jsou přípustné pouze procedurální návrhy týkající se bezprostředně probíhající procedury nebo, na žádost Návrhové komise, upřesnění pozměňovacích návrhů. Byla-li na žádost některého z klubů po uzavření rozpravy vyhlášena přestávka  na jednání klubů, mohou po ní vystoupit předsedové klubů s prohlášením klubu. Připuštění všech takových vystoupení neznamená znovuotevření rozpravy.

17.  Rozprava může být znovu otevřena z rozhodnutí předsedajícího. Rozprava musí být znovu otevřena, žádá-li o to alespoň dva kluby nebo nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva.  Nadpoloviční většina bude zjištěna hlasováním, které nemůže být revokováno.

18.  Jestliže Návrhová komise požádá, aby hlasování pro velké množství nebo komplikovanost pozměňovacích návrhů neprobíhalo bezprostředně po uzavření rozpravy, předsedající jí vyhoví a stanoví přestávku v jednání, nebo dle vlastního uvážení přeruší tento bod a zahájí další bod programu. K dokončení přerušeného bodu se vrátí v předem stanovené době, nejpozději před ukončením celého zasedání.

19.  Před hlasováním udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli se souhrnným vyjádřením k názorům, které zazněly v rozpravě. Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.

20.  Před zahájením hlasování může vystoupit Návrhová komise a seznámit členy zastupitelstvas počtem pozměňovacích návrhů; navrhne též způsob hlasování. Předsedající tomuto návrhu vyhoví, nejsou-li z pléna zjevné námitky, v opačném případě nechá o proceduře hlasovat. Návrhová komise seznámí s jednotlivými návrhy k hlasování formou textu uvedeného na tabuli elektronického hlasovacího zařízení, a předsedající dává o nich hlasovat. Předkladatel bodu je přitom oprávněn vyjádřit před hlasováním svůj souhlas s pozměňovacím návrhem a zařadit jej nebo jeho část do svého návrhu usnesení. V tom případě se o pozměňovacím návrhu (jeho části) již zvlášť nehlasuje. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém jednotlivé pozměňovací návrhy zazněly. Jestliže přijatý pozměňovací návrh vylučuje přijetí dalšího pozměňovacího návrhu, o dalších návrzích se nehlasuje a má se za to, že nebyly přijaty. Pro odstranění případných nejasností s formulací pozměňovacích návrhů k hlasování, Návrhová komise, na návrh člena zastupitelstva, každý z nich jasně a zřetelně přečte. Předsedající může od tohoto upustit, není-li zjevně námitek.

21.  Jsou-li vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat
o usnesení jako o celku, nenavrhne-li člen zastupitelstva, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se může hlasovat, odděleně.

22.  Při hlasování per partes se o každé jednotlivé položce hlasuje ve smyslu zařazení do usnesení.

23.  Při odděleném hlasování o jednotlivých částech návrhu musí být na závěr hlasováno o návrhu jako celku.

§ 8

Hlasování

1.      Hlasování je zpravidla veřejné a uskutečňuje se prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy jinak. V případě poruchy elektronického hlasovacího zařízení se hlasuje obvykle zdvižením ruky.

2.      Počet přítomných členů a tím usnášeníschopnost zasedání kontroluje průběžně zaměstnanec Úřadu MČ Praha 1, který je k tomu pověřen předsedou Mandátové komise a na požádání, nebo pokud zjistí pokles kvóra pod nutné minimum, to oznámí předsedajícímu.

3.      Hlasování nelze přerušit a probíhá ve vymezené době, jejíž délka je 10 sekund. Vymezený čas je ohraničen zvukovými znameními.

4.      Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů přihlášených pro návrh, proti návrhu a počet těch členů zastupitelstva, kteří se hlasování zdrželi.

5.      Na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování dozírají určení ověřovatelé
(podle § 12). Pochyby o správnosti sčítání hlasů může vznést člen zastupitelstva nejpozději bezprostředně po zobrazení výsledků hlasování na tabuli elektronického hlasovacího zařízení. V takovém případě nechá předsedající zpochybněné hlasování opakovat. Opakuje-li se námitka, nechá předsedající hlasovat zvednutím ruky a požádá o sečtení hlasů zaměstnankyně  Odboru kancelář starosty. Takto zjištěné výsledky hlasování mají přednost před výsledky zjištěnými elektronickým hlasovacím zařízení.

6.      K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

7.      Na návrh člena zastupitelstvase může zasedání usnést na tajném hlasování. Při tajném hlasování sčítá hlasy Volební komise. Volby s výjimkou voleb do Volební komise jsou tajné, nerozhodne-li zastupitelstvo hlasováním jinak.

8.      Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti Městské části Praha 1 v zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstva a kdykoliv v průběhu jednání, nastane-li tato skutečnost.

§ 9

Volby

1.      Volba je tajná, neusnese-li se zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak, a uskutečňuje se pomocí elektronického hlasovacího zařízení, umožňující tajnou volbu, a to následovně: Předseda nebo člen Volební komise přečte jméno kandidáta a poté stiskem tlačítka PRO nebo PROTI vyjádří člen zastupitelstva souhlas či nesouhlas s navržením kandidátem. Stisk tlačítka „ZDRŽEL SE“ nebo „NEHLASOVAL“ bude považováno, jako by se člen zastupitelstva volby nezúčastnil.

2.      Výsledek hlasování je vytištěn v Protokolu o hlasování, který podepíší všichni členové komise, a kde je vždy uveden počet přítomných (přihlášených) členů zastupitelstva, počet pro, proti, zdržel se a nehlasoval.  Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů z počtu všech členů zastupitelstva (dále jen nadpoloviční většina).

3.      V případě poruchy elektronického hlasovacího zařízení se volba uskutečňuje klasickou volbou pomocí hlasovacích lístků.

4.            Volí se maximálně ve třech kolech.

5.            Před zahájením volby zkontrolují členové Volební komise volební schránku a zapečetí ji. Před každým kolem  zkontrolují hlasovací  lístky s předtištěnými jmény.

6.            Předsedající shromáždí všechny návrhy  na  kandidáty a kandidátku uzavře.

7.            Je-li počet kandidátů větší než dvojnásobek míst, na která se volí, proběhne první kolo. Je-li počet kandidátů menší nebo roven dvojnásobku míst, na která se volí, proběhne přímo druhé kolo. Je-li počet kandidátů menší nebo roven počtu míst, na která se volí, proběhne přímo třetí kolo.

8.            Jména kandidátů jsou na hlasovacím lístku uvedena v abecedním pořadí a před každým jménem je uvedeno pořadové číslo, nerozhodne-li zastupitelstvo jinak.

9.            Hlasující může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik je míst, na která se volí. Souhlas s navrženým kandidátem vyjádří hlasující na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Kandidát, jehož pořadové číslo není zakroužkováno, není volen. Jakákoli jiná úprava volebního lístku znamená jeho neplatnost. Na žádost  hlasujícího Volební  komise vymění volební lístek za nový.

10.        Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném hlasovacím lístku a ten hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno více čísel před jmény kandidátů než má být zvoleno.

11.        Dodatečně dopsaný kandidát způsobuje  neplatnost hlasovacího lístku.

12.    Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje o platnosti Volební komise  a poznamená  to v  zápise o výsledcích hlasování.

13.    Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů
z počtu všech členů zastupitelstva (dále jen nadpoloviční většina).

14.    Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Pokud nastala rovnost hlasů u kandidátů na posledních místech potřebného pořadí, opakuje se u nich volba.

15.    Jestliže není  zvolen příslušný počet kandidátů, následuje další kolo volby.

16.    Do druhého kola postupují ti kandidáti, kteří v prvním kole obdrželi  nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je ještě třeba zvolit. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti s rovností hlasů. Na průběh druhého kola volby se přiměřeně použije ustanovení předchozích odstavců.

17.    Do třetího kola postupují ti kandidáti, kteří v druhém kole obdrželi nejvyšší počet hlasů, nejvýše však takový počet kandidátů, jako je počet ještě neobsazených míst. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti s rovností hlasů. Na průběh třetího kola volby se přiměřeně použije ustanovení předchozích odstavců.

18.    Není-li ani po třetím kole zvolen příslušný počet kandidátů, volba končí a pro zbývající neobsazená místa bude následovat nová volba na základě nově vytvořené kandidátní listiny. Nová volba proběhne nejdříve na další schůzi zastupitelstvapodle tohoto volebního řádu.

19.    O výsledku hlasování sepíše volební komise zápis, který podepíší všichni členové komise. V zápise o hlasování  musí být uvedeno:

(a) počet vydaných hlasovacích lístků

(b) počet odevzdaných  hlasovacích lístků platných i neplatných

(c) počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty

18. Výsledky hlasování v souladu s odst. 17 volebního řádu oznámí zastupitelstvučlen Volební komise.

§ 10

Dotazy a interpelace členů zastupitelstva

1.      V bodě ”Dotazy a interpelace” má každý člen zastupitelstva právo vznášet dotazy, připomínky nebo podněty ke starostovi, radě a jejím jednotlivým členům, předsedům výborů zastupitelstva, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 1, vedoucím odborů Úřadu městské části Praha 1, statutárním orgánům právnických osob, jejichž zakladatelem je Městská část Praha 1, a ředitelům organizací zřízených Městskou částí Praha 1.

2.      Bod „Dotazy a interpelace“ je zařazen jako první bod jednání zastupitelstva, a to v rozsahu 30 minut. Nevyčerpané dotazy a interpelace budou předneseny po vyčerpání řádného programu zastupitelstva.

3.      Každý člen zastupitelstva nebo občan Prahy 1 má právo přednést na jednom zasedání zastupitelstva maximálně tři dotazy nebo interpelace. Každý dotaz nebo interpelace je omezena maximální dobou 5 minut (jeden a půl stránky textu).

4.      Předsedající udělí slovo k přednesení dotazu a interpelace v pořadí, ve kterém se členové zastupitelstva při zahájení tohoto bodu prostřednictvím elektronického zařízení přihlásí. Občané Prahy 1 se hlásí písemně pracovnici oddělení volených orgánů v Odboru kancelář starosty pověřené administrativou prezence na daném zasedání zastupitelstva. Při jednom udělení slova lze přednést pouze jeden dotaz nebo interpelaci. Podruhé bude členovi zastupitelstva uděleno slovo až po udělení slova všem prvně přihlášeným.

5.      Dotaz a interpelace se podává písemně. Odpověď na dotaz a interpelaci, i přes bezprostřední ústní odpověď během zasedání, musí být vypracována písemně a doručena interpelujícímu nejpozději do 30 dnů a v písemné podobě vyvěšená po dobu následujícího zasedání zastupitelstva na nástěnce v jednací místnosti. Jestliže interpelující nesouhlasí s odpovědí na interpelaci, má právo požádat, aby její obsah byl zařazen na pořad následujícího jednání zastupitelstva jako řádný bod.

6.      O dotazech, připomínkách, interpelacích a nesouhlasech s odpovědí na interpelaci se nevede rozprava, členové zastupitelstva však mohou vznést doplňující dotazy, a nepřijímá se k nim usnesení, ale jsou součástí zápisu.

7.      Interpelace a odpovědi na ně jsou vyvěšeny na webových stránkách MČ Praha 1.

§ 11

Ukončení, přerušení a odročení zasedání zastupitelstva

1.      Zasedání zastupitelstva ukončí předsedající:

(a) byl-li pořad jednání vyčerpán nebo odložen a nikdo se již nehlásí o slovo;

(b) z jiných vážných důvodů se souhlasem zastupitelstva, v takovém případě se dále postupuje podle § 2 čl. 4 tohoto jednacího řádu;

(c) není-li schváleno prodloužení jednání zastupitelstva podle § 2 čl. 2 tohoto jednacího řádu;

(d) ztratí-li zastupitelstvo usnášeníschopnost.

2.      Zasedání může být rovněž ukončeno podle § 6 čl. 3 tohoto jednacího řádu.

3.      Zasedání  lze přerušit a odročit, pokud se na tom zastupitelstvo dohodne.

§ 12

Ověřovatelé zastupitelstva

Ověřovatelé zastupitelstva odpovídají za správnost a úplnost zápisu o jednání zastupitelstva, dozírají též na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování a plní úlohu ověřovatelů podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.

§ 13

Zápis a přehled usnesení zastupitelstva

1.      Na každém zasedání se pořizuje a archivuje jednak elektronický záznam a doslovný stenografický záznam včetně protokolu o výsledku každého hlasování a jednak  zápis,  který  podepisuje starosta, 2určení ověřovatelé a zapisovatel.

 

2.   V zápisu se uvádí :

(a) datum a místo jednání

(b) hodina zahájení a ukončení

(c) jméno a funkci předsedajícího, pokud část jednání řídil jiný člen zastupitelstva, je tato skutečnost uvedena do zápisu

(d) doba přerušení a přestávek

(e) jména určených ověřovatelů zápisu

(f) jméno zapisovatele

(g) záznam o prezenci

(h) program jednání

(i) body jednání s uvedením předkladatele materiálu, osob přizvaných, přednesených návrhů s uvedením navrhujícího

(j) stanoviska, jejichž zařazení do zápisu požadují jednotlivé kluby členů zastupitelstva

(k)  výsledky hlasování

(l) podané interpelace, dotazy a připomínky

(m) nesouhlasná vyjádření k odpovědím na interpelaci

(n)  číslo přijatého usnesení a čas, ve kterém bylo přijato

 

3.  Zápis se pořizuje do 14 dnů po skončení zasedání a musí být uložen na Úřadě městské části Praha 1 (v oddělení volených orgánů)a vyvěšen na obvyklém místě, včetně webových stránek MČ Praha 1. Na webových stránkách MČ Praha 1 se zveřejňuje i stenografický záznam, který bude, v souladu se zákonem  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v částech obsahujících osobní údaje, redukován nebo anonymizován. Usnesení se pořizují nejpozději do 3 dnů po skončení zasedání a jsou uloženy v oddělení volených orgánů v Odboru kancelář starosty městské části Praha 1, vyvěšeny na obvyklém místě a webových stránkách MČ Praha 1.

4.   Zápis a přehled usnesení obdrží všichni členové zastupitelstva, tajemník Úřadu městské části Praha 1 a další osoby podle rozdělovníku schváleného radou.

§ 14

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a činnosti rady

1.      Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva provádí zastupitelstvo na základě zprávy rady nebo Kontrolního výboru zastupitelstva. Souhrnná kontrola plnění usnesení, jejichž termín plnění byl v průběhu čtvrtletí, se provádí na prvním zasedání zastupitelstva v následujícím čtvrtletí. Za předložení písemné zprávy
o plnění úkolů odpovídá rada. Předloží-li starosta zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon pozastavil pro nesprávnost, je povinen věc vysvětlit a odůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo může rozhodnout o zrušení takovéhoto usnesení rady nebo usnesení výboru zastupitelstva, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva (§ 91 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění).

2.      Zastupitelstvo se může usnést, aby mu rada předložila informaci o své činnosti.

3.      Rada předkládá zastupitelstvu 2x ročně písemné zprávy o své činnosti.

4.      Zastupitelstvo může vyslovit radě nebo výborům zastupitelstva výtku nebo nespokojenost v případech, kdy rada nebo jednotliví členové po předchozím upozornění neplní důsledně úkoly plynoucí z usnesení zastupitelstva. Zdůvodněný návrh na vyslovení výtky nebo nespokojenosti přijímá zastupitelstvo usnesením.

§ 15

Obecná opatření

O věcech týkajících se přípravy a průběhu jednání zastupitelstva neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje zastupitelstvo.

§ 16

Závěrečná ustanovení

1.      Tento jednací řád nabývá účinnosti jeho schválením zastupitelstvem.

2.      Změny a doplňky tohoto Jednacího řádu schvaluje pouze zastupitelstvo.