Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Archiv volebního období 2006 - 2010: Etický kodex člena zastupitelstva

Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U05_0436 ze dne 12.12.2005:

  

Etický kodex člena Zastupitelstva městské části Praha 1 

Preambule 

Členové Zastupitelstva městské části Praha 1 prohlašují, že se ve své činnosti po dobu výkonu mandátu řídí slibem člena Zastupitelstva. Výkon mandátu chápou členové Zastupitelstva jako veřejnou službu občanům Městské části Praha 1, od kterých získali důvěru i právo zastupovat je při správě městské části. Člen Zastupitelstva městské části se hlásí k odpovědnosti, a to jak morální, tak i právní, za své konání po dobu výkonu mandátu a dobrovolně se ve své práci řídí mimo jiné tímto Etickým kodexem. 

Čl. 1

Obecná pravidla

1)      Člen Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen “zastupitel”) je zodpovědný všem občanům Městské části Praha 1 (dále jen „občané“) za výkon svého mandátu.

2)      Zastupitel dbá na to, aby vykonával funkci aktivně a bezúhonně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a svým svědomím.

3)      Zastupitel je při výkonu funkce nestranný. Rozhoduje se objektivně, kvalifikovaně a se znalostí věci a ve prospěch Městské části Praha 1 a jejích občanů. Neuchyluje se k jednání, kterým by jednostranně upřednostňoval nebo diskriminoval jakoukoliv skupinu či jednotlivce.

4)      Zastupitel se účastní každého zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen “ZMČ”) a jednání dalších orgánů městské části, kterých je členem. Z jednání může být omluven v souladu s Jednacím řádem ZMČ a příslušných orgánů, jichž je členem, a z důvodů zvlášť hodných zřetele.

5)      Zastupitel se zavazuje v průběhu jednání ZMČ a jeho dalších orgánů jednat soustředěně a zdržet se činností, které by mu v tom bránily.

Čl. 2

Poskytování informací

1)      Zastupitel poskytuje veřejnosti informace související s výkonem jeho mandátu s výjimkou těch, které v souladu se zákonem podléhají zvláštní ochraně. Tohoto omezení zastupitel dbá i po skončení mandátu. Zákonnou ochranu informací dodržuje i při komentování a zveřejňování jakýchkoliv zpráv a informací, a to i pro sdělovací prostředky. Toto omezení lze zrušit pouze na základě zákonného zmocnění.

2)      Zastupitel na důkaz příslušnosti k městské části poskytne OVO ke zveřejnění informaci o místu svého trvalého pobytu, případně bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišné. 

Čl. 3

Oznámení o činnosti zastupitele, popř. manžela/manželky zastupitele

 

1) Zastupitel je povinen, oznámit, zda  on sám nebo manžel/manželka

a)      provozuje podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární, umělecké nebo sportovní, nejde-li o vlastní podnikání v těchto oborech, s uvedením konkrétních údajů o typu činnosti (firma, IČ a předmět podnikání),

b)      je členem statutárního nebo kontrolního orgánu či členem managementu právnické osoby, zřízené za účelem podnikání, s uvedením její obchodní firmy a IČ a funkce,

c)      vykonává výdělečnou činnost v pracovním, služebním či obdobném poměru, s uvedením označení zaměstnavatele,  nejde-li o poměr, v němž působí z titulu funkce zastupitele.

2)      Písemné oznámení o činnosti doručí zastupitel předsedovi Kontrolního výboru ZMČ nejpozději do 30 dnů po zahájení nebo ukončení této činnosti. První oznámení o činnosti doručí do 30 dnů od zahájení výkonu zastupitele. Údaje dle odstavce 1 uvede zastupitel odděleně za sebe a za manžela/manželku. Oznámení o činnostech zastupitelů, popř. manžela/manželky zastupitelů budou uložena u předsedy Kontrolního výboru ZMČ. Případné změny bude zastupitel doplňovat průběžně.

Čl. 4

Oznámení o příjmech a darech zastupitele

1)      Zastupitel je povinen písemně oznámit příjmy a jiné majetkové výhody přijaté v souvislosti s výkonem funkce zastupitele v příslušném kalendářním roce za dobu skutečného výkonu zastupitele. Oznámení o příjmech a darech se podává i tehdy, jestliže zastupitel neobdržel žádný příjem či dar podléhající oznamovací povinnosti.

2)      Zastupitel je povinen v přiznání správně a úplně uvést výši, druh a zdroj každého svého peněžního příjmu obdrženého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele, s výjimkou příjmů uvedených v odstavci 3).

3)      Za peněžitý příjem nebo dar se nepovažují příjmy nebo dary poskytnuté zastupiteli v souvislosti s výkonem jeho funkce přímo Městskou částí na základě rozhodnutí zastupitelstva, jakož i poskytnutí dopravy, noclehu, stravy a dalších přiměřených požitků při cestách a jednáních organizovaných Městskou částí.

4)      Písemné oznámení o příjmech a darech podle odst. 1 až 3 za předešlý kalendářní rok doručí zastupitel předsedovi Kontrolního výboru vždy nejpozději k termínu 30.6., a to i v případě, že jeho mandát v průběhu této doby zanikl; to neplatí při zániku mandátu v důsledku úmrtí. Předseda Kontrolního výboru ZMČ po tomto datu zveřejní jména těch, kteří tak neučinili. Oznámení o příjmech a darech zastupitelů budou uložena u předsedy Kontrolního výboru ZMČ.

5)      Zastupitel nebude požadovat ani přijímat žádné dary či jiné pozornosti a služby, které by mohly ovlivnit výkon jeho funkce, plnění povinnosti či jeho rozhodování.

Čl. 5

Oznámení o nemovitém majetku zastupitele, popř. manžela/manželky zastupitele

1)      Zastupitel je povinen do konce června každého následujícího roku po dobu výkonu své funkce písemně oznámit, zda za uplynulý kalendářní rok nabyl vlastnická nebo další věcná práva k nemovitému majetku.

2)      Písemné oznámení o nemovitém majetku podle odstavce 1 doručí zastupitel předsedovi Kontrolního výboru ZMČ.

3)      Zastupitel postupuje obdobně, pokud jde o nemovitý majetek manžela/manželky. Písemné oznámení podává odděleně za sebe a za manžela/manželku.

4)      Zastupitel odevzdá oznámení o nemovitém majetku za předešlý kalendářní rok vždy nejpozději k termínu 30.6. předsedovi Kontrolního výboru ZMČ, který zveřejní po tomto datu jména těch, kteří tak neučinili. Oznámení o nemovitém majetku zastupitelů, popř. manžela/manželky zastupitelů budou uložena u předsedy Kontrolního výboru ZMČ. 

Čl. 6

Střet zájmů a neslučitelnost funkcí

1)      Zastupitel se při výkonu své funkce zdrží jednání, které by přineslo jemu samotnému, jeho rodinnému příslušníkovi či osobě blízké neoprávněnou výhodu. V případě, že bude ZMČ či některý z jeho orgánů nebo komise Rady ZMČ projednávat materiál dotýkající se jakýmkoliv způsobem zastupitele, jeho rodinného příslušníka či osoby blízké, oznámí zastupitel tuto skutečnost před projednáváním příslušného materiálu v orgánu, který jej projednává a nebude v průběhu projednávání věci hlasovat a aktivně vystupovat, ledaže by byl ke konkrétnímu vyjádření vyzván.

2)      Zastupitel se při výkonu mandátu a při jednání, které přímo souvisí se ZMČ nebo Úřadem městské části Praha 1 zdrží takového jednání, které by vedlo k neoprávněnému zvýhodnění jeho osoby, jeho rodiny či osob mu blízkých. 

3)      Zastupitel se zavazuje, že po ukončení mandátu nebude zneužívat informace a jiné výhody, které by plynuly z výkonu jeho bývalého mandátu.

4)      Na zastupitele, který je po dobu výkonu mandátu členem statutárního nebo kontrolního orgánu obchodní společnosti, či její společník či akcionář nebo člen managementu, platí obdobně ustanovení bodu 1) a 2) tohoto článku. Zastupitel dále nemůže být členem výběrové komise zřízené příslušným orgánem městské části, pokud se tato obchodní společnost uchází o přidělení zakázky financované z prostředků Městské části Praha 1.

Čl. 7

Forma oznámení 

Oznámení podají zastupitelé na formulářích, které jsou přílohou tohoto kodexu.

Čl. 8

Zacházení s materiály

Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 umožní prostřednictvím tajemnice výboru nahlížet do oznámení občanům Prahy 1 vždy první pondělí v měsíci. Tajemnice výboru vede evidenci žadatelů o nahlédnutí do těchto materiálů.

Čl. 9

Přechodná ustanovení 

Oznámení podle č. 3 tohoto Etického kodexu podají zastupitelé nejpozději do 30 dnů ode dne jeho účinnosti. Oznámení o příjmech a darech podle čl. 4 tohoto Etického kodexu a oznámení o Nemovitém majetku podle čl. 5 tohoto Etického kodexu podají zastupitelé poprvé za rok 2005 do 30.6.2006.

Čl. 10

Závěrečné ustanovení

1)      Zastupitel se formou podepsaného čestného prohlášení ztotožňuje s principy tohoto Etického kodexu člena ZMČ a bude se jimi řídit.

2)      Tímto Etickým kodexem nejsou dotčena práva a povinnosti zastupitelů stanovená   právními předpisy a vnitřními předpisy ZMČ a Městské části Praha 1.

Čl. 11

Účinnost

Tento Etický kodex nabývá účinnosti jeho schválením Zastupitelstvem MČ Praha 1.


 

Příloha č. 1  Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1

 

Zastupitelstvo městské části Praha 1

 

Předseda Kontrolního výboru ZMČ

 

 

 

 

                                                                        V Praze dne…………………………

 

 

 

 

Čestné prohlášení

k Etickému kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1

schválenému usnesením ZMČ č. U05_0436 ze dne 12. prosinec 2005

 

 

Já, …………………………………………(jméno a příjmení), zastupitel Městské části Praha 1,

 

 

předkládám toto Čestné prohlášení zastupitele Městské části Praha 1

za období …………

s přílohami, zahrnujícími oznámení o činnosti mé a mé/ho manžela/manželky ve smyslu čl. 3 Etického kodexu, oznámení o příjmech a darech člena zastupitelstva ve smyslu čl. 4 Etického kodexu a oznámení o nemovitém majetku mém a mé/ho manžela/manželky ve smyslu čl. 5 Etického kodexu.

Podpisem na tomto Čestném prohlášení a na přílohách k němu potvrzuji pravdivost a úplnost všech údajů, které jsou zde uvedeny.

 

 

 

 

 

 

                                                            Podpis……………………………

 


 

Zastupitelstvo MČ Praha 1

Příloha Etického kodexu

Oznámení o činnostech, příjmech a darech a o nemovitém majetku

 

rok                              člen zastupitelstva

 

Podnikatelská a jiná samostatně výdělečná činnost

 

 

 

 

název subjektu

funkce

od

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členství v řídících a kontrolních orgánech právnických osob

 

 

 

 

název subjektu

funkce

od

do

příjmy a jiné požitky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost v pracovním či služebním či obdobném poměru

 

 

 

 

název subjektu

funkce

od

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiná činnost (i nehonorovaná)

 

 

 

 

název subjektu

funkce

od

do

příjmy a jiné požitky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné příjmy

 

 

 

 

název subjektu

funkce

od

do

příjmy a jiné požitky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dary

 

 

 

 

věcná specifikace daru

 od koho

 

 

hodnota daru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabytí vlastnických práv k nemovitému majetku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlasím se zveřejněním údajů na webových stránkách MČ Praha 1              ANO             NE

 

 

Datum:                                                                        Podpis:

 

Zastupitelstvo MČ Praha 1

Příloha Etického kodexu

Oznámení o činnostech a o nemovitém majetku

 

rok                              manžel/ka člena zastupitelstva

 

Podnikatelská a jiná samostatně výdělečná činnost

 

 

 

 

název subjektu

Funkce

od

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členství v řídících a kontrolních orgánech právnických osob

 

 

 

 

název subjektu

Funkce

od

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost v pracovním či služebním či obdobném poměru

 

 

 

 

název subjektu

Funkce

od

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiná činnost (i nehonorovaná)

 

 

 

 

název subjektu

Funkce

od

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabytí vlastnických práv k nemovitému majetku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlasím se zveřejněním údajů na webových stránkách MČ Praha 1              ANO             NE

 

 

 

Datum:                                                                      Podpis: