Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Etický kodex člena zastupitelstva

Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ12_0182 ze dne 24.01.2012:

Etický kodex člena Zastupitelstva městské části Praha 1

KE STAŽENÍ »ZDE«

Preambule

My, členové Zastupitelstva městské části Praha 1, vnímáme výkon mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 1 jako veřejnou službu občanům, od kterých jsme získali důvěru i právo zastupovat je při správě města. Prohlašujeme, že se ve své činnosti po dobu výkonu mandátu řídíme slibem člena Zastupitelstva městské části Praha 1. Hlásíme se k odpovědnosti, a to jak morální, tak i právní, za své konání po dobu výkonu mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 1 a dobrovolně se ve své práci řídíme, mimo jiné, i tímto Etickým kodexem.

Čl. 1

Obecná pravidla

 1. Člen Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen „zastupitel“) je zodpovědný za výkon svého mandátu všem občanům hlavního města Prahy.
 2.  Zastupitel dbá na to, aby vykonával svoji funkci aktivně a bezúhonně, v souladu s ústavním pořádkem, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a v souladu se svým svědomím.
 3. Zastupitel při výkonu své funkce rozhoduje se objektivně, kvalifikovaně, se znalostí věci a s ohledem na potřeby a zájmy města. Neuchyluje se k jednání, kterým by jednostranně upřednostňoval nebo naopak diskriminoval jakoukoliv skupinu či jednotlivce.
 4. Zastupitel se účastní každého zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen „ZMČP1“) a jednání dalších orgánů Městské části Praha 1, kterých je členem. Z jednání může být omluven v souladu s Jednacím řádem ZMČP1 a jednacími řády příslušných orgánů, jichž je členem, a to z důvodů zvlášť hodných zřetele. Zastupitel přichází na jednání připraven.
 5. Zastupitel se zavazuje v průběhu jednání ZMČP1 a dalších orgánů jednat soustředěně a zdržet se činností, které by mu v tom bránily.

Čl. 2

Poskytování informací

 1. Zastupitel poskytuje veřejnosti informace související s výkonem svého mandátu s výjimkou těch, které v souladu s právními předpisy podléhají zvláštní ochraně.
  Tohoto omezení zastupitel dbá i po skončení mandátu. Zákonnou ochranu informací dodržuje i při komentování a zveřejňování jakýchkoliv zpráv a informací, a to i pro sdělovací prostředky. Toto omezení lze zrušit pouze na základě zákonného zmocnění.
 2. Zastupitel neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ostatní zastupitele ani zaměstnance Městské části Praha 1 zařazené do Úřadu městské části Praha 1.

Čl. 3

Oznámení o činnosti zastupitele, popř. manžela/manželky, registrovaného partnera/registrované partnerky zastupitele

1)      Zastupitel je povinen oznámit, zda on sám nebo jeho manžel/manželka, registrovaný partner/registrovaná partnerka,

a) provozuje podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního předpisu, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární, umělecké nebo sportovní, nejde-li o vlastní podnikání v těchto oborech;

b) členem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené za účelem podnikání, popř. majitelem takovéhoto subjektu;

c) vykonává výdělečnou činnost v pracovním, služebním či obdobném poměru, nejde-li o poměr, v němž působí jako zastupitel;

d) vykonává činnosti či provozuje osobní aktivity v občanských sdruženích, iniciativách či jiných obdobných subjektech, které jsou příjemci grantů, popř. jiné formy finanční pomoci od Městské části Praha 1, a to v případě, že za tuto činnost či aktivity pobírá odměnu v jakékoliv formě.

2) Písemné oznámení o činnostech dle odst. 1 tohoto článku doručí zastupitel tajemníkovi Úřadu městské části Praha 1 nejpozději do 30 dnů po zahájení nebo ukončení jakékoliv takovéto činnosti či nastalé skutečnosti. První oznámení o činnosti doručí do 30 dnů od zahájení výkonu mandátu zastupitele. Údaje dle odst. 1 tohoto článku uvede zastupitel odděleně za sebe a za svého/svou manžela/manželku, registrovaného partnera/ registrovanou partnerku. Veškerá oznámení o činnostech zastupitelů, popř. manželek/manželů, registrovaných partnerek/partnerů zastupitelů budou uložena u tajemníka Úřadu městské části Praha 1, kde jsou občanům Městské části Praha 1 k dispozici k nahlédnutí na základě jejich písemné žádosti, kterou je možno vyplnit přímo u tajemníka Úřadu městské části Praha 1. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele.

Čl. 4

Oznámení o příjmech zastupitele a obdržených darech

 1. Zastupitel je povinen písemně oznámit veškeré příjmy a jiné majetkové výhody přijaté v souvislosti s výkonem funkce zastupitele v příslušném kalendářním roce za dobu skutečného výkonu funkce zastupitele. Oznámení o příjmech a darech se podává i tehdy, jestliže zastupitel neobdržel žádný příjem či dar podléhající této oznamovací povinnosti.
 2. Zastupitel je povinen v oznámení dle odst. 1 tohoto článku správně a úplně uvést výši, druh a zdroj každého svého peněžního příjmu a daru obdrženého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele.
 3. Za peněžitý příjem nebo dar ve smyslu odst. 1 tohoto článku se nepovažuje poskytnutí dopravy, noclehu, stravy a dalších přiměřených požitků při cestách a návštěvách konaných zastupitelem v zájmu Městské části Praha 1.
 4. Písemné oznámení o příjmech a darech za předešlý kalendářní rok podle odst. 1 až 3 tohoto článku doručí zastupitel tajemníkovi Úřadu městské části Praha 1 vždy nejpozději k termínu 30.6., a to i v případě, že jeho mandát v průběhu této doby zanikl; to neplatí při zániku mandátu v důsledku úmrtí. Tajemník Úřadu městské části Praha 1 po tomto datu zveřejní na internetových stránkách hlavního města Prahy jména těch, kteří tak neučinili. Oznámení o příjmech a darech zastupitelů budou uložena u tajemníka Úřadu městské části Praha 1, kde jsou občanům městské části Praha 1 k dispozici k nahlédnutí na základě jejich písemné žádosti, kterou je možno vyplnit přímo u tajemníka Úřadu městské části Praha 1. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele.

Čl. 5

Oznámení o nemovitém majetku zastupitele, popř. manžela/manželky, registrovaného partnera/registrované partnerky zastupitele

 1. Zastupitel je povinen písemně oznámit, zda v příslušném kalendářním roce po dobu skutečného výkonu funkce nabyl vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitému majetku.
 2. Zastupitel postupuje obdobně dle odst. 1 tohoto článku, pokud jde o nemovitý majetek jeho manžela/manželky, registrovaného partnera/registrované partnerky. Písemné oznámení podává odděleně za sebe a za svého/svou manžela/manželku, registrovaného partnera/registrovanou partnerky.
 3. Písemné oznámení o nemovitém majetku za předešlý kalendářní rok podle odst. 1 tohoto článku doručí zastupitel vždy nejpozději k termínu 30. 6. tajemníkovi Úřadu městské části Praha 1, který po tomto datu zveřejní na internetových stránkách Městské části Praha 1 jména těch, kteří tak neučinili. Veškerá oznámení o nemovitém majetku zastupitelů, popř. manželů/manželek, registrovaných partnerů/partnerek zastupitelů budou uložena u tajemníka Úřadu městské části Praha 1 kde jsou občanům městské části Praha 1 k dispozici k nahlédnutí na základě jejich písemné žádosti, kterou je možno vyplnit přímo u tajemníka Úřadu městské části Praha 1. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele.

Čl. 6

Střet zájmů a neslučitelnost funkcí

 1. Jednou ze základních povinností zastupitele je učinit vše nezbytné k zabránění střetu soukromého a veřejného zájmu a vzniku situací, které mohou podezření ze střetů zájmů vyvolávat.
 2. Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým, tzn. jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu jemu samotnému, jeho rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či právnické osobě, se kterou měl nebo má obchodní nebo politické vztahy. V případě, že bude ZMČP1 či některý z dalších Městské části Praha 1, kterých je zastupitel členem, projednávat materiál dotýkající se jakýmkoliv způsobem zastupitele, jeho rodinného příslušníka či osoby blízké nebo fyzické či právnické osoby, se kterou měl nebo má obchodní nebo politické vztahy, oznámí zastupitel tuto skutečnost před projednáváním příslušného materiálu v orgánu, který jej projednává, nejdéle však tak musí učinit před hlasováním o takovéto věci. Zastupitel by se měl v těchto případech diskuse a hlasování zdržet.
 3. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakkoliv spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud mu to příslušné právní předpisy výslovně neumožňují.
 4. Zastupitel po dobu výkonu svého mandátu neučiní a ani nenavrhne orgánům Městské části Praha 1 učinit úkon, který by jeho osobně, jeho rodinného příslušníka či osobu blízkou nebo fyzickou či právnickou osobu, se kterou měl nebo má obchodní nebo politické vztahy, zvýhodnil v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení výkonu jeho mandátu.
 5. Zastupitel se zavazuje, že po ukončení svého mandátu nebude zneužívat informace a jiné výhody, které získal, či které vyplynuly z výkonu jeho bývalé funkce.
 6. Zastupitel, který je po dobu výkonu svého mandátu zapsán v Obchodním rejstříku jako člen orgánu obchodní společnosti či její majitel, nesmí být členem příslušné výběrové komise, pokud se tato společnost uchází o přidělení veřejné zakázky od Městské části Praha 1 a zavazuje se nepožadovat žádné informace o průběhu takového zadávacího řízení či takové řízení jakkoliv ovlivňovat.

Čl. 7

Přijímání darů či jiných pozorností a služeb

 1. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, služby ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jeho nestranné rozhodování, či která by mohla být považována za odměnu za plnění povinností spojených s výkonem jeho mandátu.
 2. Zastupitel nepřipustí, aby se v souvislosti s výkonem svého mandátu dostal do situace, kdy by byl zavázán oplatit prokázanou úsluhu, službu či jiné zvýhodnění, či do situace, která by jej učinila být nuceně přístupným nepatřičnému vlivu fyzických nebo právnických osob snažících se prosadit své zájmy na úkor zájmů Městské části Praha 1.

Čl. 8 

Kontrolní postupy

 1. Případné podezření z porušení ustanovení tohoto Etického kodexu a podezření z uvedení nepravdivých či neúplných údajů v oznámeních podávaných zastupiteli městské části Praha 1 podle tohoto Etického kodexu, je každý oprávněn písemně sdělit Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 1, příp. tajemníkovi Úřadu městské části Praha 1, u kterého jsou oznámení zastupitelů uložena a který věc bezodkladně předá Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 1.  Kontrolní výbor ZMČ Praha 1 je povinen přijatá podezření předložit Zastupitelstvu městské části Praha 1 na jeho nejbližší další jednání.
 2. Zastupitelstvo městské části Praha 1 prověří předložená sdělení o podezření ve smyslu odst. 1 tohoto článku. Tímto šetřením je Zastupitelstvo městské části Praha 1 oprávněno pověřit Kontrolní výbor ZMČ Praha 1, který je povinen bezodkladně předložit zprávu o závěru každého šetření a případná doporučení Zastupitelstvu městské části Praha 1 na jeho nejbližší další jednání.
 3. Výsledky každého šetření ve smyslu odst. 2 tohoto článku projedná Zastupitelstvo městské části Praha 1 a své závěry či případná doporučení vysloví v usnesení zastupitelstva. Zastupitelstvo městské části Praha 1 písemně informuje, příp. pověří Kontrolní výbor ZMČ Praha 1 písemně informovat, o výsledku šetření oznamovatele projednaného podezření.
 4. Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Etického kodexu Zastupitelem městské části Praha 1, může být zastupitel Zastupitelstvem městské části Praha 1 odvolán ze své funkce v Radě městské části Praha 1 či výboru Zastupitelstva městské části Praha 1, resp. jinými orgány Městské části Praha 1 z dalších funkcí, do kterých ho tyto orgány jmenovaly či ustanovily. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 1 může být při zvlášť závažných případech porušení tohoto Etického kodexu zastupiteli doporučeno i vzdání se mandátu zastupitele Městské části Praha 1. Projednáváním výsledků šetření Zastupitelstva městské části Praha 1, příp. Kontrolního výboru ZMČP1 v Zastupitelstvu městské části Praha 1 nejsou dotčena práva politických klubů členů Zastupitelstva městské části Praha 1 na vlastní doporučení a závěry vůči zastupiteli, který závažně či opakovaně porušil ustanovení tohoto Etického kodexu a je členem příslušného polického klubu.

Čl. 9

Závěrečné ustanovení

 1. Zastupitel se formou podepsaného čestného prohlášení ztotožňuje s principy tohoto Etického kodexu člena ZMČP1 s tím, že se bude řídit jeho ustanoveními.
 2. Tímto Etickým kodexem nejsou dotčena práva a povinnosti zastupitelů stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy Městské části Praha 1.

Čl. 10

Přechodná ustanovení

Oznámení podle čl. 3 až 5 tohoto Etického kodexu podá zastupitel poprvé ode dne nabytí účinnosti tohoto Etického kodexu, resp. nejdříve k 30. 6. 2013.

 

Čl. 11

Účinnost

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem městské části Praha 1.


 

Příloha č. 1 Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1

 

Zastupitelstvo městské části Praha 1

 

 

V Praze dne…………………………

 

 

Čestné prohlášení

k Etickému kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1

 

schválenému usnesením ZMČP1 č. ……. ze dne ………

 

 

 

Zastupitel městské části Praha 1 (jméno a příjmení)……………………………………

 

Předkládám toto Čestné prohlášení zastupitele hlavního města Prahy za volební období

…………………………………………

 

a čestně prohlašuji, že se ztotožňuji s principy Etického kodexu člena ZMČP1 s tím, že se budu řídit jeho ustanoveními.

 

 

Podpisem na tomto Čestném prohlášení stvrzuji pravdivost a úplnost všech údajů, které jsou či budou uvedeny v oznámeních podávaných podle příslušných ustanovení Etického kodexu člena ZMČP1

 

 

Podpis ………………….………

 

 

 

 

 

 

 

                                              příloha č. 2 Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1

Oznámení o činnostech, o příjmech a darech a o nemovitém majetku zastupitele podle čl. 3 až 5 Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1

Jméno:

 

Politická příslušnost:

 

Člen zastupitelstva:

Městské části Praha 1

Rok:

 

Podnikatelská činnost a samostatně výdělečná činnost dle čl. 3 odst. 1a)

název subjektu

funkce

od

do

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členství v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech právnických osob dle čl. 3 odst. 1b)

název subjektu

funkce

od

do

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost v pracovním, služebním či obdobném poměru dle čl. 3 odst. 1c)

název subjektu

funkce

od

do

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v občanských sdruženích finančně podporovaných městem dle čl. 3 odst. 1d)

název subjektu

funkce

od

do

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy dle čl. 4 odst. 1

název subjektu

funkce

od

do

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dary v úhrnné výši dle čl. 4 odst. 1 a 2 Etického kodexu

věcná specifikace daru

zdroj

cena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabytí vlastnických nebo dalších věcných práv k nemovitému majetku dle čl. 5

pořizovací cena

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

Podpis:

 

příloha č. 3 Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1

Oznámení o činnostech, o příjmech a darech a o nemovitém majetku zastupitele podle čl. 3 až 5 Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1
(za manžela, manželku, registrovaného/é partnera, partnerku)

Jméno:

 

Politická příslušnost:

 

Člen zastupitelstva:

Městské části
Praha 1

Rok:

 

Manžel / manželka, registrovaný/á partner/
partnerka:

 

 

 

Podnikatelská činnost a samostatně výdělečná činnost dle čl. 3 odst. 1a)

název subjektu

funkce

od

do

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členství v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech právnických osob dle čl. 3 odst. 1b)

název subjektu

funkce

od

do

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost v pracovním, služebním či obdobném poměru dle čl. 3 odst. 1c)

název subjektu

funkce

od

do

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v občanských sdruženích finančně podporovaných městem dle čl. 3 odst. 1d)

název subjektu

funkce

od

do

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabytí vlastnických nebo dalších věcných práv k nemovitému majetku dle čl. 5

pořizovací cena

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

Podpis: