Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Finanční výbor

 
Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
rezignoval dne 6.3.2017

 

Místopředseda

Ing. Igor Kocmánek 739 302 363 igor.kocmanek@praha1.cz

Tajemník

Jolana Braunová 221 097 184 jolana.braunova@praha1.cz
Členové    
Mgr. Bc. Pavel Hodek 603 412 453 pavel.hodek@email.cz
Mgr. Miroslava Vlašánková 777 355 471

miroslava.vlasankova@praha1.cz

 

>>> Zpět na seznam výborů

 

Statut výboru

Podmínky činnosti a pravomoce Finančního výboru jsou dány §§  77 a 78, resp. 100 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění a Jednacím   řádem výborů Zastupitelstva městské části, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U03_0018 ze dne 27.1.2003.

            Tento statut upřesňuje a rozvádí text odstavce (4) písm. a) § 78 citovaného zákona resp. odstavce 1. článku 5 citovaného Jednacího řádu, které shodně zní: Finanční výbor

a)        provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky Městské části Praha 1

b)       plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo MČ Praha 1. 

            Finanční výbor zejména:

  1. projednává s dostatečným předstihem rozpočet MČ, rozpočtové změny a výsledek hospodaření a předkládá své stanovisko Zastupitelstvu MČ při projednávání těchto materiálů
  2. projednává kvartální výsledky hospodaření MČ Praha 1
  3. projednává navrhované rozpočtové přesuny, při nichž se mění účel využití finančních prostředků, před jejich předložením RMČ a má právo prostřednictvím předsedy FV radě presentovat své stanovisko
  4. projednává výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřizovaných MČ Praha 1, před jejich projednáváním v RMČ.
  5. projednává pravidelné čtvrtletní informace o výsledcích hospodaření Nemocnice Na Františku, které předkládá ředitel vždy do 20. pracovního dne měsíce následujícího po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí a o případných nesrovnalostech informuje Zastupitelstvo MČ Praha 1
  6. sleduje rozsah a náklady investičních akcí, přesahující jeden rozpočtový rok
  7. vyjadřuje se k  velkým opravám, přesahujícím částku 1 milion Kč
  8. vydává doporučení k promíjení pohledávek, pokud jsou v pravomoci ZMČ
  9. vydává doporučení ke schvalování splátkových kalendářů, pokud jsou v pravomoci ZMČ
  10. sleduje vymáhání dluhů a dodržování splátkových kalendářů