Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

07 - 18.6.2019

UZ19_0074

Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ19_0075

Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2018, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019

UZ19_0076

Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ19_0077

Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy

UZ19_0078

Uzavření dohody o narovnání ve věci sporu vedeného u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 5 C 501/2014

UZ19_0079

Odnětí části pozemku č. parc. 352/1, nově značeno dle oddělovacího geom. plánu č. 686-29/2019 ověřeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 8. 4. 2019 jako č. parc. 352/7 o výměře 481 m2, k.ú. Malá Strana, Praha 1

UZ19_0080

Návrh dalšího postupu při řešení budoucího fungování Nemocnice Na Františku

UZ19_0081

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků na adrese Karlova 163/30, Praha 1

UZ19_0082

Dohoda o narovnání s paní Boženou Harmáčkovou

06 - 22.5.2019

UZ19_0063

Statut Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace

UZ19_0064

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2019 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové problematiky pro rok 2019

UZ19_0065

Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2019"

UZ19_0066

Členství MČ Praha 1 v Národní síti Zdravých měst České republiky, z.s.p.o.

UZ19_0067

Uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za nájem nebytového prostoru v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu čp. 1035, k.ú. Staré Město, Karolíny Světlé 17, Praha 1

UZ19_0068

Odnětí pozemku parc. č. 127 v k. ú. Nové město, Praha 1 (Jindřišská)

UZ19_0069

Zpráva Kontrolního výboru o dělení zakázek v objektu Školská 28 v roce 2017

UZ19_0070

Informace Kontrolního výboru o vyhodnocení aktuální situace - pronájem nebytového prostoru v 1. NP a 1. PP domu č. p. 618, k. ú. Staré Město, Dlouhá 14

UZ19_0071

Prodej části pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany s novým označením parc. č. 705/3 v k. ú. Hradčany

UZ19_0072

Informace o průběhu jednání s hlavním městem Prahou o zajištění provozu Nemocnice Na Františku

UZ19_0073

Informace o průběhu vyřizování žádosti o prodloužení doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 119, k. ú. Staré Město, Pařížská 14, Praha 1

05 - 16.4.2019

UZ19_0047

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 paní Kamile Moučkové

UZ19_0048

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ19_0049

Poskytnutí daru společnosti POST BELLUM, o.p.s.

UZ19_0050

Statut Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku

UZ19_0051

Změna ve složení Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku

UZ19_0052

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Staroměstské nám. 929/8, Praha 1

UZ19_0053

Vyhodnocení Grantů na opravu domovního fondu pro rok 2019

UZ19_0054

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019"

UZ19_0055

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019"

UZ19_0056

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2019"

UZ19_0057

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019"

UZ19_0058

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 769, na pozemku parc. č. 607, Jungmannovo náměstí 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ19_0059

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 578, na pozemku parc. č. 2259/1, Mezibranská 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ19_0060

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 801, na pozemku parc. č. 927, U Obecního dvora 6, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ19_0061

Lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 - oprava usnesení č. UZ19_0039 ze dne 06.03.2019

UZ19_0062

Pozastavení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) půdních prostor domu čp. 964, která je součástí pozemku č. parc. 449, V Kotcích 24, k.ú. Staré Město, Praha 1

04 - 6.3.2019

UZ19_0032

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2020-2024

UZ19_0033

Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2019

UZ19_0034

Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha na rok 2019

UZ19_0035

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2019

UZ19_0036

Volba členů Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace

UZ19_0037

Stanovisko k problematice poskytování služeb krátkodobého ubytování

UZ19_0038

Prominutí smluvní pokuty výherci výběrového řízení rozestavěné bytové jednotky č. 757/8, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UZ19_0039

Lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UZ19_0040

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba hostinských zařízení

UZ19_0041

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ19_0042

Poskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 1, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 a komisí Rady MČ Praha 1 a za výkon funkce předsedy komise Rady MČ Praha 1

UZ19_0043

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Masná

UZ19_0044

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči

UZ19_0045

Žádost o prominutí povinnosti zaplatit dluh vzniklý v souvislosti s užíváním bytu 3 + 1 v domě č. p. 147 v k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3, Praha 1

UZ19_0046

Návrh na uzavření smíru ve věci žaloby o zaplacení nákladů na vyklizení nebytové jednotky č. 1026/103 v domě č. p. 1026 k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6, Praha 1

03 - 29.1.2019

UZ19_0020

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ19_0021

Dary občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1 v roce 2018

UZ19_0022

Koupě spoluvlastnických podílů o velikosti celkem id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ19_0023

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 01/2019

UZ19_0024

Prominutí smluvní pokuty výherci výběrového řízení rozestavěné bytové jednotky č. 461/5, ul. Nebovidská 4, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1

UZ19_0025

Vyhlášení záměru ukončit platnost Zásad pro prodej bytů svěřených Městské části Praha 1

UZ19_0026

Prodej bytové jednotky č. 1604/7 na adrese č.p. 1604, Bolzanova 7, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ19_0027

Prodej bytové jednotky č. 1955/3 na adrese č.p. 1955, Příčná 10, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ19_0028

Členství MČ Praha 1 ve spolku samospráv Otevřená města, z.s.

UZ19_0029

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1565, parc. č. 149, Senovážné náměstí 16, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ19_0030

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ19_0031

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)