Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

31 - 11.9.2018

UZ18_0639

Vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ18_0640

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ18_0641

Projednání výsledku hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2018

UZ18_0642

Dary občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ18_0643

Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích MČ Praha 1 v období 2018-2022

UZ18_0644

Prodeje bytů č. 1604/1, č. 1604/2, č. 1604/3, č. 1604/4, č. 1604/5, č. 1604/6, č. 1604/9, č. 1604/10, č. 1604/12, č. 1604/13 v objektu č.p. 1604 Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ18_0645

Záměr prodeje bytu č. 1604/7 v objektu č.p. 1604 Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ18_0646

Prodej bytové jednotky č. 618/22, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 14, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka"

UZ18_0647

Záměr prodeje nemovitých věcí - id. 1/4 pozemku parc. č. 629, jehož součástí je dům čp. 708, Vodičkova 35, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0648

Prodej bytové jednotky č. 2091/15 v domě č.p. 2091, k. ú. Nové Město, na adrese Ve Smečkách 24, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka"

UZ18_0649

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UZ18_0650

Prodej bytové jednotky č. 367/3 na adrese č.p. 367, Tržiště 11, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ18_0651

Odkup části pozemku parc. č. 74/4 (v GP nově pozemek parc. č. 74/26), k. ú. Čestice, obec Čestice

UZ18_0652

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 730, na pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0653

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1760, parc. č. 26, Washingtonova 3, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0654

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1 - změna části usnesení

UZ18_0655

Záměr prodeje bytové jednotky č. 1955/3 na adrese č.p. 1955, Příčná 10, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ18_0656

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ18_0657

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.04.2018 do 30.06.2018

30 - 12.6.2018

UZ18_0602

Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 1 pro volební období 2018 - 2022

UZ18_0603

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam panu Kamilu Lhotákovi

UZ18_0604

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Svatoplukovi Karáskovi

UZ18_0605

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Kristiánu Kodetovi

UZ18_0606

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Olze Knoblochové

UZ18_0607

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ18_0608

Informace o závěrech znaleckého posudku č. 970/32/2018

UZ18_0609

Pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 7, čp. 501, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. "Werichova vila" - žádost o projednání dodatku ke smlouvě

UZ18_0610

Záměr prodeje bytové jednotky č. 367/3 na adrese č.p. 367, Tržiště 11, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ18_0611

Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2017, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2018

UZ18_0612

Připomínky MČ Praha 1 k návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitní plán)

UZ18_0613

Finanční dary pedagogům, nepedagogům a ředitelům základních a mateřských škol, školních jídelen a Školy v přírodě a školní jídelny Čestice

UZ18_0614

Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1

UZ18_0615

Zásady prodeje jednotek oprávněným nájemcům v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených MČ Praha 1, které byly nově po 1. 1. 2014 zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu ("Nové Zásady") - změna zásad

UZ18_0616

Zásady prodeje bytových jednotek v domech ve vlastnictví Hl.m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 1, v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům, kteří nevyužili možnosti koupě bytové jednotky v rámci I. nabídky - změna zásad

UZ18_0617

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 795/2 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Vítězná 4, čp. 559)

UZ18_0618

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 928 a k pozemku parc. č. 19 se stavbou budovy č. p. 928, na adrese Opletalova 20, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0619

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/7, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UZ18_0620

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/9, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UZ18_0621

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/8, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UZ18_0622

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 801, na pozemku parc. č. 927, U Obecního dvora 6, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ18_0623

Zrušení Záměru prodat dlouhodobě nevyužitelné nebytové jednotky za účelem jejich přisloučení k sousední bytové jednotce

UZ18_0624

Prodej ideálního podílu na pozemku parc. č. 724 v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ18_0625

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 59/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (Valentinská 11, čp. 56)

UZ18_0626

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 188, parc. č. 902, Pštrossova 12, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0627

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Na Poříčí 1053/44, Praha 1

UZ18_0628

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Kožná 487/16, Praha 1

UZ18_0629

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Krakovská 1352/20, Praha 1

UZ18_0630

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Náprstkova 213/5, Praha 1

UZ18_0631

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 404, parc. č. 351/1, Újezd 29, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ18_0632

Prodej nemovité věci - pozemku č. parc. 816/2 a č. parc. 816/3, oba v . k.ú. Nové Město, Praha 1, včetně staveb a příslušenství (Mikulandská 4, čp. 122)

UZ18_0633

Prodej nemovité věci - části pozemku č. parc. 352/1, nově značeného dle oddělovacího geometrického plánu č. 577-100/2016 jako č. parc. 352/5 o výměře 70 m2, (Újezd), vše k . ú. Malá Strana, Praha 1

UZ18_0634

Stanovisko k žádosti ve věci vypořádání podílového spoluvlastnictví - nemovitost Pštrossova 4, čp.1926, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0635

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ18_0636

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

UZ18_0637

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.01.2018 do 31.03.2018

UZ18_0638

Prodej nemovitých věcí - pozemků parc. č. 810/6, 810/7, 810/8 včetně staveb, součástí a příslušenství v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (ul. Říční, Praha 1)

29 - 10.4.2018

UZ18_0560

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ18_0561

Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ18_0562

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 Ester Ledecké za obrovský sportovní úspěch na ZOH 2018 v Pchjončchangu

UZ18_0563

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 paní Marcele Martiníkové

UZ18_0564

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Jiřímu Kyliánovi

UZ18_0565

Dodatek č. 2 k Aktualizaci Programu regenerace MPR Městské části Praha 1 z roku 2015

UZ18_0566

Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

UZ18_0567

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

UZ18_0568

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018

UZ18_0569

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018"

UZ18_0570

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2018"

UZ18_0571

Vyhodnocení grantů na opravu domovního fondu pro rok 2018

UZ18_0572

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018"

UZ18_0573

Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2018"

UZ18_0574

Prodej bytové jednotky č. 1018/1 na adrese č.p. 1018, Karoliny Světlé 7, k.ú. Staré Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ18_0575

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru CES č. 2015/0518 - dům čp. 213, k.ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1

UZ18_0576

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany s novým označením parc. č. 705/3 v k. ú. Hradčany (Pod Bruskou), Praha 1

UZ18_0577

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1 - změna části usnesení č. UZ18_0553 ze dne 31.01.2018

UZ18_0578

Žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 606/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1) a o prominutí nákladů na vyklizení nebytové jednotky číslo 606/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1)

UZ18_0579

Záměr prodeje bytové jednotky č. 1955/3 na adrese č.p. 1955, Příčná 10, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ18_0580

Prodej pozemku parc. č. 386/3, k. ú. Malá Strana (Karmelitská), Praha 1 - zrušení usnesení č. UZ09_0422 z 20.10.2009 a usnesení č. UZ11_0133 ze dne 04.10.2011

UZ18_0581

Oprava chyby v psaní - změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0582

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Řeznická 14 č.p. 656 Praha 1

UZ18_0583

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Vodičkova 9 čp. 730 Praha 1

UZ18_0584

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Šeříková 6 čp. 564 Praha 1

UZ18_0585

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek v budově Nebovidská 2 čp. 462 Praha 1

UZ18_0586

Věcná břemena "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská 53, 57 ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1

UZ18_0587

Záměr prodeje bytové jednotky č. 2091/15 v domě č.p. 2091, k.ú. Nové Město, na adrese Ve Smečkách 24, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0588

Záměr prodeje bytové jednotky č. 618/22 v domě č.p. 618, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 14, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0589

Prodej bytové jednotky č. 850/1 stojící na pozemku parc. č. 962/1, k.ú. Staré Město, U Milosrdných 8, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněnému nájemci"

UZ18_0590

Prodej bytové jednotky č. 266/11, k. ú. Staré Město, na adrese Betlémská 7, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0591

Prodej bytové jednotky č. 221/3, k. ú. Staré Město, na adrese Liliová 13, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0592

Funkční a stavebně-technické rozdělení domů Na Poříčí 1933/36 a 1934/38 s pozemky č. parc. 214 a č. parc. 215, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0593

Prodej bytové jednotky č. 469/8, k. ú. Malá Strana, na adrese Nosticova 6, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0594

Prodloužení termínu pro splnění úkolu uloženého usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ15_0165 ze dne 13.10.2015

UZ18_0595

Zvýšení transparentnosti při nakládání s budovou "Juditina věž"

UZ18_0596

Řešení neutěšeného stavu pozemků parc. č. 710/1, 710/4 a 710/8, vše k.ú. Malá Strana

UZ18_0597

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků Dlouhá 5 čp. 923 Praha 1

UZ18_0598

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 350, jehož součástí je stavba domu čp. 407, Újezd 23, vše k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ18_0599

Záměr prodeje nemovité věci - části pozemku č. parc. 352/1, nově značeného dle oddělovacího geometrického plánu č. 577-100/2016 jako č. parc. 352/5 o výměře 70 m2, (Újezd), vše k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ18_0600

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 461/5, ul. Nebovidská 4, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1

UZ18_0601

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

28 - 31.1.2018

UZ18_0539

Aktuální zpráva o situaci kolem Nemocnice Na Františku

UZ18_0540

Zrušení veřejné zakázky na rekonstrukci bytového domu Senovážné náměstí 1628/17 a zahájení kroků k privatizaci objektu

UZ18_0541

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ18_0542

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Michaelu Prostějovskému za jeho umělecký přínos a vybudování muzikálové scény v ČR

UZ18_0543

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ18_0544

Uzavření dohody o splátkách za náklady na vyklizení bytové jednotky č. 719/19 v domě č.p. 719, k.ú. Staré Město, Dlouhá 44, Praha 1

UZ18_0545

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 695/21 Praha 1 - revokace usnesení č. UZ17_0426 ze dne 23.05.2017

UZ18_0546

Prodej bytových jednotek č. 630/1, 630/7, 630/8 a 630/10 na adrese č.p. 630, Štěpánská 53,57, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ18_0547

Prodej bytových jednotek č. 712/4, 712/7 v domě č.p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0548

Prodej bytové jednotky č. 712/9 v domě č.p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0549

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 220, parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ18_0550

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 1527, na pozemku parc. č. 1995, Navrátilova 14, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0551

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 1604 a k pozemku parc. č. 181 se stavbou budovy č. p. 1604, na adrese Bolzanova 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0552

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1283, na pozemku parc. č. 135/1, Jeruzalémská 9, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0553

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ18_0554

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

UZ18_0555

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ18_0556

Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ17_0411 ze dne 04.04.2017 - Externí audit hospodaření MČ Praha 1 s nemovitostmi

UZ18_0557

Posunutí termínu úkolu - mimořádná Zpráva Kontrolního výboru dle usnesení č. UZ17_0413 ze dne 04.04.2017

UZ18_0558

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.10.2017 do 31.12.2017

UZ18_0559

Smlouva o provozování společné věci č. 2016/0011 - řešení neúnosné situace v domě Václavské náměstí 821/39