Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

20 - 14.5.2019

UR19_0468

Pověření řízením příspěvkové organizace Školní jídelna Jindřišská

UR19_0469

Žádost spolku Rotary club Praha City o povolení konání zahradní slavnosti Rotary klubu na Slovanském ostrově dne 18.05.2019

UR19_0470

Žádost společnosti DĚLEJ CO TĚ BAVÍ z.ú. o povolení konání sportovní akce "Bezstarostná jízda" v parku Kampa dne 19.05.2019

UR19_0471

Žádost společnosti NEW WAVE location s.r.o. o povolení parkování filmové techniky v parku Kampa v termínu od 30. - 31.05.2019

UR19_0472

Žádost společnosti NEW WAVE location s.r.o. o povolení záboru v rámci parkování filmové techniky na pozemku č. parc. 2313/7 k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech dne 11.06.2019

UR19_0473

Pronájem části pozemku č. parc. 998/1,k. ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje uměleckých děl paní Mgr. Lucii Kadeřábkové

UR19_0474

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 2317/1, k.ú. Nové Město za účelem konání příležitostných trhů na zpevněné ploše před budovou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech

UR19_0475

Zrušení usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0422 ze dne 23.04.2019 na základě žádosti společnosti POST BELLUM,o.p.s. ve věci povolení umístění výstavy v parku Kampa

UR19_0476

Oprava písařské chyby v usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0455 ze dne 07.05.2019 ve věci pronájmu části pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město za účelem umístění kavárny a podia ve Vrchlického sadech

UR19_0477

Vyhodnocení záměru na pronájem části bytové jednotky v domě č. p. 131, k. ú. Josefov, Pařížská 28, Praha 1

UR19_0478

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13, Praha 1 (byt určený ke stabilizaci zaměstnanců Úřadu MČ Praha 1)

UR19_0479

Zrušení části usnesení číslo UR18_0710 ze dne 19. 6. 2018 ve věci: Řešení bytové situace nájemců bytů v domě č. p. 510, k. ú. Staré Město, Havelská 5

UR19_0480

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - únor, březen 2019 (poř. č. 16/2-3/2019, Navrátilova 1956/8, Praha 1)

UR19_0481

Informace o průběhu vyřizování žádosti o prodloužení doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 119, k. ú. Staré Město, Pařížská 14, Praha 1

UR19_0482

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 267, k. ú. Staré Město, Betlémská 9, Praha 1

UR19_0483

Krátkodobý pronájem nemovitosti - domu čp. 1505, Černá 10, který je součástí pozemku č. parc. 780 v k. ú. Nové Město, Praha 1, za účelem filmování

UR19_0484

Výpůjčka části pozemku parc. č. 2070/2, k. ú. Nové Město, Praha 1 (dvorní trakt domu Štěpánská 59)

UR19_0485

Prodej/záměr prodeje části pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany s novým označením parc. č. 705/3 v k. ú. Hradčany

UR19_0486

Příprava a realizace žádosti o dotaci v rámci OPZ na projekt s názvem: Strategické řízení městské části Praha 1 a efektivní komunikace s veřejností

UR19_0487

Poskytnutí služby na veřejnou zakázku malého rozsahu "Monitorování a denní odstraňování černé reklamy letákového typu na území MČ Praha 1"

UR19_0488

Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 1

UR19_0489

Dopisy Radě MČ Praha 1

19 - 7.5.2019

UR19_0447

Žádosti Nemocnice Na Františku o uvolnění investičních příspěvků z rozpočtu zřizovatele

UR19_0448

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR19_0449

Uzavření Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR19_0450

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR19_0451

Čerpání ze Sociálního fondu

UR19_0452

Návrh na uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb

UR19_0453

Ukončení nájemní smlouvy bytu určeného pro profese sloužící k plnění úkolů obce (městská policie) v domě č. p. 395, k. ú. Malá Strana, Hellichova 9, Praha 1 a uzavření nájemní smlouvy bytu určeného pro profese sloužící k plnění úkolů obce (městská policie) v domě č. p. 395, k. ú. Malá Strana, Hellichova 9, Praha 1

UR19_0454

Návrhu Statutu Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace

UR19_0455

Pronájem části pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město za účelem umístění kavárny a podia k pořádání kulturních a volnočasových aktivit na asfaltové ploše ve Vrchlického sadech od 15.05. - 31.12.2019

UR19_0456

Pronájem části pozemku č. parc. 998/1,k. ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje výtvarných děl panu Janovi Pokornému

UR19_0457

Hraniční stěna na pozemku parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, Praha 1, Nové Mlýny, která odděluje pozemek parc. č. 326/1, k. ú. Nové Město od pozemku parc. č. 333/1, k. ú. Nové Město

UR19_0458

Výběr nejvhodnější nabídky "Oprava chodníků ulice Dlouhá, Masná, Rybná a Haštalská"

UR19_0459

Výpůjčka pozemku parc. č. 922/2 v Staré Město, Praha 1 (Haštalská 790/11) pro Společenství vlastníků jednotek domu Haštalská čp. 790/11

UR19_0460

Krátkodobý pronájem části nemovitosti - části nebytové jednotky č. 213/101, v budově čp. 213, Náprstkova 5, která je součástí pozemku č. parc. 177/1 v k. ú. Staré Město, Praha 1, za účelem filmování

UR19_0461

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9, Praha 1

UR19_0462

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 676, k. ú. Nové Město, Navrátilova 1, Praha 1 - sídlo

UR19_0463

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17, Praha 1 - dohoda

UR19_0464

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - únor, březen 2019 (poř. č. 14/2-3/2019, Rybná 694/22, Praha 1)

UR19_0465

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2019"

UR19_0466

Prodloužení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (PČR Praha 1), v domě č. p.1100, k. ú. Nové Město, Truhlářská 21 a uzavření nájemní smlouvy v domě č. p. 792, k. ú. Staré Město, Haštalská 7

UR19_0467

Dopisy Radě MČ Praha 1

18 - 30.4.2019

UR19_0428

Změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019- zařazení přípravy akce "Oprava obvodového pláště ZŠ Uhelný trh - objekt Vojtěšská 13"

UR19_0429

Členství MČ Praha 1 v Národní síti Zdravých měst České republiky, z.s.p.o.

UR19_0430

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

UR19_0431

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2019 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019

UR19_0432

Zvýšení nájemného u bytů v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28, Praha 1

UR19_0433

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 412, k. ú. Malá Strana, Újezd 17, Praha 1

UR19_0434

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59, Praha 1 - podnájem

UR19_0435

Pronájem části pozemku parc. č. 434, k.ú. Staré Město, Havelská 5, čp. 510, Praha 1 (podloubí)

UR19_0436

Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 641, k. ú. Nové Město, Palackého 720/5, Praha 1 v souladu se zveřejněným záměrem č. P1/4/2019/Z

UR19_0437

Smlouva o narovnání vzájemných sporných či pochybných práv se společností MOYA, s.r.o. a prodloužení výpovědní doby smlouvy č. 2014/0938 o nájmu nebytové jednotky č. 417/105 v domě č.p. 417 k.ú. Nové Město, Národní 35, Praha 1

UR19_0438

Žádost o přehodnocení rozhodnutí ve věci pronájmu nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30, Praha 1

UR19_0439

Žádost společnosti MOJO Film s.r.o. o povolení záboru v rámci parkování filmové techniky na pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) dne 05.05.2019

UR19_0440

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2019"

UR19_0441

Revokace části usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0281 ze dne 26.03.2019 k pronájmu části pozemku č. 1000/1, k.ú. Staré Město za účelem umístění prodejního stánku

UR19_0442

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město za účelem umístění uměleckého díla v rámci projektu Sculpture Line v parku na Staroměstském náměstí

UR19_0443

Žádost společnosti MOJO Film s.r.o. o povolení filmového natáčení na dětském hřišti ve Františkánské zahradě dne 05.05.2019

UR19_0444

Projednání nových a rozšíření stávajících restauračních zahrádek

UR19_0445

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0446

Dopisy Radě MČ Praha 1

17 - 23.4.2019

UR19_0399

Změny ve složení komisí Rady MČ Praha 1

UR19_0400

Statut Komise pro informatiku Rady MČ Praha 1

UR19_0401

Návrh na jmenování vedoucího Odboru technické a majetkové správy

UR19_0402

Žádost o spolupořadatelství v oblasti sportu: Yoga Federation of Europe, z.s. - "Velké evropské jógové představení 2019"

UR19_0403

Prověření rozšíření stanovišť Městského kamerového systému na území Městské části Praha 1

UR19_0404

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Čelakovského sady - dokončovací péče"

UR19_0405

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Pštrossova s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR19_0406

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1208, k. ú. Nové Město, Klimentská 12, Praha 1 - výpověď

UR19_0407

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 429, k. ú. Malá Strana, Újezd 36, Praha 1 - výpověď

UR19_0408

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1891, k. ú. Nové Město, Řeznická 10, Praha 1 - žádost o převod nájemní smlouvy

UR19_0409

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 628, k. ú. Staré Město, Týnská ulička 2, Praha 1 - sleva na nájemném

UR19_0410

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 2060, k. ú. Nové Město, Soukenická 27, Praha 1 - účel nájmu

UR19_0411

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 676, k. ú. Nové Město, Navrátilova 1, Praha 1 - žádost o změnu doby nájmu

UR19_0412

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 769, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 7 (ul. 28. října 14) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR19_0413

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-25910-12 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení) a o pojištění odpovědnosti (CES 2018/0469)

UR19_0414

Výpůjčka části pozemku parc. č. 128/1 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (dvůr u domu čp. 968, U Půjčovny 5)

UR19_0415

Výpůjčka pozemku parc. č. 850/6, k. ú. Nové Město, Praha 1 (dvůr domu čp. 143, Voršilská 4)

UR19_0416

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1 - žádost o změnu rozhodnutí RMČ P1 č. UR19_0316 ze dne 2.4.2019 ohledně provozní doby

UR19_0417

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2070/2, k. ú. Nové Město, Praha 1 (dvorní trakt domu Štěpánská 59)

UR19_0418

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (Asteri s.r.o.)

UR19_0419

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (3E com s.r.o.)

UR19_0420

Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR19_0421

Žádost Spolku Žlutý Karavan o povolení umístění stanu za účelem pořádání kulturních akcí v parku Klárov v termínu od 13. - 15.06.2019

UR19_0422

Žádost společnosti POST BELLUM, o.p.s. o povolení umístění výstavních panelů v rámci výstavy k "30. výročí událostí na Německém velvyslanectví v Praze v roce 1989" v parku Kampa ve dnech 16.09. - 14.10.2019

UR19_0423

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Údržba a opravy kašen, pítek a studní, včetně vodoměrných šachet v MČ Praha 1"

UR19_0424

Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 1 oddáváním

UR19_0425

Výpověď Servisní smlouvy o poskytování průběžné údržby a servisních služeb pro zabezpečení provozu "Televizní vysílání Prahy 1"

UR19_0426

Přidělení úkolu, dotazů a interpelací z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 16.04.2019

UR19_0427

Dopisy Radě MČ Praha 1

16 - 15.4.2019

UR19_0374

Žádost o spolupořadatelství: Pražské Benátky, s.r.o. - "Svatojánské slavnosti Navalis 2019"

UR19_0375

Žádost o spolupořadatelství: spolek Zbraslavské pašije - představení "Lidové pašijové hry"

UR19_0376

Žádost o spolupořadatelství: Sculpture Line, s.r.o. - "SCULPTURE LINE 2019"

UR19_0377

Žádost o spolupořadatelství: MDA RIDE, z.s. - "XI. ročník MDA RIDE"

UR19_0378

Poskytnutí mimořádného daru na provoz mlýnského kola Velkopřevorského mlýna

UR19_0379

Projednání nových a rozšíření stávající restaurační zahrádky

UR19_0380

Žádost Malostranské besedy a.s. o přiznání práva opce na období od 01.05. do 30.9.2019 za účelem konání kulturní akce "Léto pro Pražany" na Střeleckém ostrově a pronájem části pozemku č. parc. 274 k.ú. Staré Město na období od 16.04. do 30.04.2019 za účelem příprav a realizace kulturní akce "Den tance" dne 29.04.2019 na Střeleckém ostrově

UR19_0381

Žádost společnosti Film Makers s.r.o. o povolení natáčení na Slovanském ostrově dne 18.04.2019

UR19_0382

Záměr pronájmu části pozemku 2407, k.ú. Nové Město za účelem umístění mobilního zařízení k prodeji balené zmrzliny na Slovanském ostrově

UR19_0383

Záměr pronájmu části pozemku č. 2313/7, k.ú. Nové Město za účelem umístění kavárny a podia v rámci pořádání kulturních a volnočasových aktivit ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha)

UR19_0384

Žádost spolku Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan o povolení pořádání akce "Malostranské čarodějnice" dne 30.04. - 01.05. 2019 v parku Kampa

UR19_0385

Zrušení usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0311 ze dne 02.04.2019 na základě žádosti společnosti SILVERSHOT s.r.o. ve věci povolení filmového natáčení na Střeleckém ostrově dne 08.04.2019

UR19_0386

Změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019 - zařazení přípravy investiční akce "Zklidnění dopravy na Malém náměstí, Praha 1, k.ú. Staré Město"

UR19_0387

Uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za nájem nebytového prostoru v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu čp. 1035, k.ú. Staré Město, Karolíny Světlé 17, Praha 1

UR19_0388

Uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání bytu č. 5 v domě č. p. 364 v k. ú. Malá Strana, Vlašská 2, Praha 1

UR19_0389

Zrušení usnesení číslo UR19_0265 ze dne 26. 3. 2019 ve věci: Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1707, k. ú. Nové Město, Ostrovní 14, Praha 1 - výpověď

UR19_0390

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13, Praha 1 - dohoda

UR19_0391

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 764, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 4, Praha 1 - dohoda

UR19_0392

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - únor, březen 2019

UR19_0393

Odnětí pozemku parc. č. 127 v k. ú. Nové město, Praha 1(Jindřišská)

UR19_0394

Pronájem části pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 za účelem průjezdu z ul. Jindřišská těžkou technikou (hotel Evropa)

UR19_0395

Pronájmu části pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 o výměře 30 m2 za účelem umožnění umístění stěny, která slouží jako zábrana proti úniku hluku a prachu mimo staveniště, s účelem ochrany rezidentů a uživatelů okolních objektů, osob, zařízení a dopravních prostředků (hotel Evropa)

UR19_0396

Uzavření Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR19_0397

Petice za zařazení domu Soukenická 1095/24, Praha 1 do privatizace bytových jednotek

UR19_0398

Dopisy Radě MČ Praha 1

15 - 9.4.2019

UR19_0330

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Čestice, Čestice 8 za rok 2018

UR19_0331

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Zlatnická, Zlatnická 1120/13, Praha 1 za rok 2018

UR19_0332

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Vojtěšská, Vojtěšská 216/13, Praha 1 za rok 2018

UR19_0333

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Uhelný trh, Uhelný trh 425/4, Praha 1 za rok 2018

UR19_0334

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Karmelitská, Karmelitská 546/13, Praha 1 za rok 2018

UR19_0335

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Jindřišská, Jindřišská 966/36, Praha 1 za rok 2018

UR19_0336

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22/1120, Praha 1 za rok 2018

UR19_0337

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22/683, Praha 1 za rok 2018

UR19_0338

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola náměstí Curieových, náměstí Curieových 2/886, Praha 1 za rok 2018

UR19_0339

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Malostranská základní škola, Josefská 7/626, Praha 1 za rok 2018

UR19_0340

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4/425, Praha 1 za rok 2018

UR19_0341

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči, Národní 416/37, Praha 1 za rok 2018

UR19_0342

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pštrossova, Pštrossova 204/11, Praha 1 za rok 2018

UR19_0343

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Hellichova, Hellichova 300/13, Praha 1 za rok 2018

UR19_0344

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1 za rok 2018

UR19_0345

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1 za rok 2018

UR19_0346

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Letenská, Letenská 120/5, Praha 1 za rok 2018

UR19_0347

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Masná, Masná 700/11, Praha 1 za rok 2018

UR19_0348

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb, Praha 1, Dlouhá 23 za rok 2018

UR19_0349

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1 za rok 2018

UR19_0350

Pronájem části pozemku č. parc. 2317/1 k.ú. Nové Město k pořádání příležitostných trhů na zpevněné ploše před halou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech

UR19_0351

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku v souvislosti s realizací akce "Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever, Praha 1"

UR19_0352

Výběr nejvhodnější nabídky "Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP - "Rekonstrukce objektu Truhlářská 8, č.p. 1113, Praha 1"

UR19_0353

Koncepce krátkodobého využití Malostranského náměstí

UR19_0354

Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

UR19_0355

Přijetí účelového daru od společnosti NEW WAVE location s.r.o.

UR19_0356

Žádost o prominutí příslušenství za užívání nebytového prostoru v domě č. p. 654, k. ú. Staré Město, Templová 6, Praha 1

UR19_0357

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13, Praha 1

UR19_0358

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20, Praha 1

UR19_0359

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 604, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 5, Praha 1

UR19_0360

Změna nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 586, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 8, 10, Praha 1 - sleva na nájemném

UR19_0361

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 64, k. ú. Josefov, Široká 12, Praha 1 - rozšíření účelu nájmu

UR19_0362

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 119, k. ú. Staré Město, Pařížská 14, Praha 1 - změna doby nájmu

UR19_0363

Výpůjčka pozemku parc. č. 743/2 v k.ú. Staré Město, Praha 1 (Masná 621/10) pro Společenství vlastníků Masná 621/10, Staré Město

UR19_0364

Výpůjčka pozemku parc. č. 71/2 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (Růžová 947/8 a 10) pro Společenství vlastníků jednotek domu Růžová 947/8 a 10, Praha 1

UR19_0365

Výpůjčka pozemku parc. č. 359 v k.ú. Malá Strana, Praha 1 (Újezd 401/35) pro Společenství vlastníků jednotek ul. Újezd čp.401/35 Praha 1

UR19_0366

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 922/2 v Staré Město, Praha 1 (Haštalská 790/11) pro Společenství vlastníků jednotek domu Haštalská čp. 790/11

UR19_0367

Pronájem pozemku č. parc. 175, k.ú. Staré Město, Praha 1 (Náprstkova/Stříbrná), uzavření dodatku č. 1

UR19_0368

Pozastavení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) půdních prostor domu čp. 964, která je součástí pozemku č. parc. 449, V Kotcích 24, k.ú. Staré Město, Praha 1

UR19_0369

Statut Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1 Rady MČ Praha 1

UR19_0370

Požadavek Městské části Praha 1 k novelizaci "Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů"

UR19_0371

Informace o průběhu jednání s hlavním městem Prahou o zajištění provozu Nemocnice Na Františku

UR19_0372

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0373

Dopisy Radě MČ Praha 1

14 - 2.4.2019

UR19_0298

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" v roce 2019

UR19_0299

Řešení neúnosné situace v průchodu mezi Smetanovým nábřežím a ulicí Divadelní

UR19_0300

Rozšíření působnosti místostarosty MČ Praha 1 Mgr. Pavla Nazarského

UR19_0301

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 paní Kamile Moučkové

UR19_0302

Souhlas s vypsáním zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Plovoucí molo pro JSDH Praha 1"

UR19_0303

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019"

UR19_0304

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019"

UR19_0305

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2019"

UR19_0306

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019"

UR19_0307

Žádost o spolupořadatelství v oblasti sportu: Dělej co tě baví, z.ú. - "5. ročník akce BEZSTAROSTNÁ JÍZDA"

UR19_0308

Požadavek Městské části Praha 1 na vytvoření Komise Rady hl. m. Prahy pro vodní dopravu

UR19_0309

Žádost společnosti MIA FILM s.r.o. o povolení parkování filmové techniky na pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 05. - 06.04.2019

UR19_0310

Žádost společnosti FILM MAKERS s.r.o. o povolení natáčení filmu "Broker" v parku na Alšově nábřeží dne 10.04.2019, v parku na Klárově dne 11.04.2019 a v parku Cihelná dne 14.04.2019

UR19_0311

Žádost společnosti SILVERSHOT s.r.o. o povolení natáčení filmu "Anatomie zrady" na Střeleckém ostrově dne 08.04.2019

UR19_0312

Návrh Statutu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku

UR19_0313

Revokace části usnesení číslo UR19_0079 ze dne 05.02.2019 ve věci: Žádosti o změnu dohod o dočasném užívání bytů v domě č.p. 1229, k.ú. Nové Město, U Nemocenské pojišťovny 4, č.p. 381, k.ú. Malá Strana, Karmelitská 15 a č.p. 1353, k.ú. Nové Město, U Půjčovny 8, a to pro nájemce bytů z domu č.p. 1105, k.ú. Nové Město, Truhlářská 11

UR19_0314

Úprava Přílohy č. 1 k usnesení číslo UR16_1087 ze dne 04.10.2016 - Podmínky pro uchazeče

UR19_0315

Prodloužení doby výpůjčky pozemku parc. č. 946/3, k. ú. Staré Město, Praha 1 (U Staré školy 113/6)

UR19_0316

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR19_0317

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 434, k.ú. Staré Město, Havelská 5, čp. 510, Praha 1 (podloubí)

UR19_0318

Lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k.ú. Nové Město, obec Praha 1 - oprava usnesení č. UZ19_0039 ze dne 06.03.2019

UR19_0319

Souhlasné prohlášení o zániku věcného břemene k pozemku parc. č. 45/1, jehož součástí je stavba č.p. 1759, vše k.ú. Nové Město, Praha 1 (Jindrišská 8) - zrušení usnesení č. UR17_1371 ze dne 11.12.2017

UR19_0320

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 218/4, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 44, Praha 1

UR19_0321

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Staroměstské nám. 929/8, Praha 1

UR19_0322

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 578, na pozemku parc. č. 2259/1, Mezibranská 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR19_0323

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 769, na pozemku parc. č. 607, Jungmannovo náměstí 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR19_0324

Souhlas s provedením změn nebytového prostoru v 5. nadzemním podlaží domu č. p. 828 k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23, Praha 1

UR19_0325

Změna tajemníka Komise pro dopravu a veřejný prostor Rady MČ Praha 1

UR19_0326

Záměr podle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. pronajmout část pozemku parc. č. 641, k.ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1 (zahrádka pro kavárnu)

UR19_0327

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR19_0328

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0329

Dopisy Radě MČ Praha 1

13 - 26.3.2019

UR19_0245

Změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019

UR19_0246

Výběr nejvhodnější nabídky na "Poskytování služeb daňového a účetního poradenství v rámci zdaňované činnosti MČ Praha 1"

UR19_0247

Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 1 a osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva MČ Praha 1

UR19_0248

Změna termínu květnového zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1

UR19_0249

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR19_0250

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR19_0251

Požadavek Městské části Praha 1 na zavedení "Zpoplatnění vjezdu do centra hl. m. Prahy"

UR19_0252

Žádost o spolupořadatelství: Slovo 21, z.s. - "Světový romský festival KHAMORO - defilé centrem Prahy"

UR19_0253

Žádost pana Jana Bradáče o povolení konání folklórního festivalu "Stavění máje" v parku Kampa dne 05.05.2019

UR19_0254

Žádost o spolupořadatelství: pan Jan Bradáč, DiS. - "Stavění Máje na Kampě"

UR19_0255

Prodloužení termínu dokončení stavby "Úprava veřejných prostor Týnská ulička-Štupartská, Praha 1, Staré Město"

UR19_0256

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce malého rozsahu "Odstranění havarijního stavu nosných konstrukcí části dvorní vestavby šaten a hřiště, ZŠ Vodičkova 22, č.p. 683, Praha 1 - Nové Město

UR19_0257

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 128/1 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (dvůr u domu čp. 968, U Půjčovny 5)

UR19_0258

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 850/6, k. ú. Nové Město, Praha 1 (dvůr domu čp. 143, Voršilská 4)

UR19_0259

Prodej bytové jednotky č. 961/4 v domě č. p. 961, na pozemku parc. č. 141/1, Jeruzalémská 5, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR19_0260

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 525, k. ú. Staré Město, Havelská 4, Praha 1

UR19_0261

Žádost o slevu na nájemném z bytu v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23, Praha 1

UR19_0262

Žádost o slevu na nájemném z bytu v domě č. p. 778, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 14, Praha 1

UR19_0263

Žádost o slevu na nájemném z bytu v domě č. p. 716, k. ú. Staré Město, Rybná 24, Praha 1

UR19_0264

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20, Praha 1

UR19_0265

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 1707, k. ú. Nové Město, Ostrovní 14, Praha 1 - výpověď

UR19_0266

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 630, k. ú. Nové Město, Štěpánská 53, Praha 1 - dohoda

UR19_0267

Skončení nájmu nebytových prostor v domě č. p. 111, k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře 42, Praha 1 - dohoda

UR19_0268

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3, Praha 1 - výpověď

UR19_0269

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23, Praha 1 v souladu se zveřejněným záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR19_0270

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 (Lannova 8), Praha 1

UR19_0271

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1956, k. ú. Nové Město, Navrátilova 8, Praha 1 - žádost o převod nájemní smlouvy

UR19_0272

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 18, k. ú. Josefov, Žatecká 5, Praha 1 - žádost o převod nájemní smlouvy

UR19_0273

Změny nájemních smluv na nebytové prostory v domě č. p. 2058, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38, Praha 1 - změna doby nájmu

UR19_0274

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 316, k. ú. Staré Město, Krocínova 5, Praha 1 - sleva na nájemném

UR19_0275

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 316, k. ú. Staré Město, Krocínova 5, Praha 1 - sleva na nájemném

UR19_0276

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 507,k. ú. Staré Město, Havelská 11, Praha 1 - sleva na nájemném

UR19_0277

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3, Praha 1 - podnájem

UR19_0278

Nákup aktualizace verzí GINIS

UR19_0279

Výběr nejvhodnější nabídky "Úklid chodníků při komplexních úklidech komunikací 2019"

UR19_0280

Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 1 a společností Montage Prague Holding s.r.o. k využití pozemku 950/1 v kat. území Malá Strana, Praha 1

UR19_0281

Pronájem částí pozemků č. parc. 998/1 a 1000/1, k.ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje výtvarných děl na základě zveřejněného záměru obce

UR19_0282

Pronájem části pozemku č. parc. 998/1 k.ú. Staré Město na parkové cestě na Alšové nábřeží k prodeji lodních lístků na vyhlídkové plavby

UR19_0283

Žádost společnosti AUTOGRILL Czech, s.r.o. o pronájem částí pozemku č. parc. 2317/1, k.ú. Nové Město pro umístění restauračních předzahrádek v návaznosti na restauraci Potrefená husa a restauraci Šalanda na zpevněné ploše před odbavovací halou Hlavního nádraží

UR19_0284

Smlouva o poskytnutí služby "Správa Zahrady v Jirchářích" na období 01.04. - 31.10.2019

UR19_0285

Žádost spolku BRUNCVÍK, z.s. o povolení konání akce "Bruncvík dětem" v parku Kampa dne 01.06.2019

UR19_0286

Žádost společnosti WonderFest s.r.o. o povolení kulturní akce "ASIA FEST 2019" na Střeleckém ostrově dne 19.04.2019

UR19_0287

Dohoda o provedení změn nebytové jednotky č. 41/101 domu č. p. 41 k. ú. Josefov, Maiselova 21, Praha 1

UR19_0288

Soudní smír ve věci soudního sporu o zaplacení nákladů vyklizení nebytové jednotky č. 1026/103 v domě č. p. 1026 k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6, Praha 1

UR19_0289

Vyhodnocení záměru na pronájem sklepních prostor domu č.p. 1960 k.ú. Nové Město, Myslíkova 17, Praha 1

UR19_0290

Změna názvu komise, Statut Komise pro participaci a Místní Agendu 21 a Statut Komise pro kulturu Rady MČ Praha 1

UR19_0291

Prodloužení výpovědní doby u smlouvy č. 2014/0938 o nájmu nebytové jednotky č. 417/105 v domě č. p. 417 k. ú. Národní 35, Praha 1

UR19_0292

Vyhodnocení Grantů na opravu domovního fondu pro r. 2019

UR19_0293

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava bastionu č. 8 - II. etapa, na pozemcích parc. č. 296, 297 a 298, k.ú. Hradčany, Praha 1"

UR19_0294

Prodloužení nájemních smluv k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP Praha 1),v domě č. p. 395, k. ú. Malá Strana, Hellichova 9 a domě č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23

UR19_0295

Poskytnutí daru společnosti POST BELLUM, o.p.s.

UR19_0296

Změna ve složení Komise obecního majetku Rady MČ Praha 1

UR19_0297

Dopisy Radě MČ Praha 1

12 - 19.3.2019

UR19_0223

Uzavření dodatku k příkazní smlouvě o poskytnutí právní pomoci

UR19_0224

Žádost Nemocnice Na Františku o uvolnění investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele

UR19_0225

Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR19_0226

Oprava písařské chyby v přílohách č. 1 a 2 usnesení č. UR19_0147 ze dne 26. 2. 2019 - Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR19_0227

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR19_0228

Zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

UR19_0229

Napojení objektu garáží Štěpánská č.p. 630 na PCO HZS hl. m. Prahy - výběr poskytovatele

UR19_0230

Smlouva o nájmu nebytové jednotky č. 769/101 v domě č. p. 769 k. ú. Nové Město, Praha 1

UR19_0231

Návrh na jmenování členů pracovní skupiny a členů výběrové komise v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2019

UR19_0232

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 129, k. ú. Josefov, Pařížská 24

UR19_0233

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR19_0234

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25, Praha 1

UR19_0235

Žádost o umístění sídla firmy v bytě domu č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25

UR19_0236

Výpověď smluv o nájmu části pozemku parc. č. 742/1 v k.ú. Malá Strana, Praha 1, které jsou v CES vedeny pod č. 2010/1594, č. 2010/1595, č. 2010/1596

UR19_0237

Výpověď smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 742/1 v k.ú. Malá Strana, Praha 1, která je v CES vedena pod č. 2010/1619

UR19_0238

Užívání domu č.p. 418 s pozemkem č. parc. 781, U Sovových mlýnů 5, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1 - tzv. "Plynárenský domeček", "salla terrena"

UR19_0239

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město za účelem umístění sezónní restaurační předzahrádky na zpevněné ploše v parku za Staroměstskou radnicí v návaznosti na provozovnu v přízemí objektů č. p. 9, 10 a 11

UR19_0240

Pronájem části pozemku č. parc. 1000/6 k.ú. Staré Město pro umístění sezónní restaurační zahrádky na Alšově nábřeží

UR19_0241

Žádost české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém o povolení konání akce "Kulturou proti antisemitismu" dne 14.04.2019 v parku na Náměstí Jana Palacha

UR19_0242

Žádost sdružení Za sklem o.s. o povolení umístění informačních stánků v rámci akce "Mezinárodní den porozumění autismu" dne 14.04.2019 na Střeleckém ostrově

UR19_0243

Statuty komisí Rady MČ Praha 1

UR19_0244

Dopisy Radě MČ Praha 1

11 - 12.3.2019

UR19_0201

Rezignace člena Zastupitelstva MČ Praha 1 a osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva MČ Praha 1

UR19_0202

Statut Komise sociální Rady MČ Praha 1

UR19_0203

Výběr nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu "Mobilní telekomunikační služby"

UR19_0204

Zamezení pohybu "pivních kol" na území MČ Praha 1 a v přilehlých oblastech centra hl. m. Prahy

UR19_0205

Žádost o spolupořadatelství - spolek Hradčanské včely: "VIII. Třešňový den"

UR19_0206

Žádost o spolupořadatelství: Klub Art 4 People, z.s. - "Tančírny Art 4 People opět na Střeláku"

UR19_0207

Jmenování zástupce Městské části Praha 1 do Správní rady Činoherního klubu,o.p.s.

UR19_0208

Jmenování Pracovní skupiny pro otevírání obálek a Výběrové komise k Dotačnímu programu v oblasti sportu pro rok 2019

UR19_0209

Jmenování Komise pro otevírání obálek, Hodnotící komise a tajemnice komisí v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 s názvem "A. Jednička pro rok 2019 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019"

UR19_0210

Žádost o pronájem dvou parkovacích míst u objektu Café Márnice, Na Kampě 507/8a, Praha 1

UR19_0211

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 o výměře 30 m2 za účelem umožnění umístění stěny, která slouží jako zábrana proti úniku hluku a prachu mimo staveniště, s účelem ochrany rezidentů a uživatelů okolních objektů, osob, zařízení a dopravních prostředků (hotel Evropa)

UR19_0212

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 743/2 v k.ú. Staré Město, Praha 1 (Masná 621/10) pro Společenství vlastníků Masná 621/10, Staré Město

UR19_0213

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 359 v k.ú. Malá Strana, Praha 1 (Újezd 401/35)pro Společenství vlastníků jednotek u. Újezd čp.401/35 Praha 1

UR19_0214

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 71/2 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (Růžová 947/8 a 10) pro Společenství vlastníků jednotek domu Růžová 947/8 a 10, Praha 1

UR19_0215

Záměr pronájmu a pronájem části pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 za účelem průjezdu z ul. Jindřišská těžkou technikou (hotel Evropa)

UR19_0216

Žádost o prodloužení nájemních smluv u bytů získaných na základě Vyhlášení vítězů losování startovacích bytů v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3, Praha 1

UR19_0217

Žádost spolku ARA ART, z.s. o povolení konání zážitkové hry pro děti "Kam zmizeli superhrdinové?" v parku na Střeleckém ostrově, v parku na Slovanském ostrově a v parku Kampa dne 5.4.2019

UR19_0218

Přijetí účelových darů od společností SCOUT BOY s.r.o. a Stillking Features s.r.o.

UR19_0219

Změny ve složení komisí Rady MČ Praha 1

UR19_0220

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0221

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 06.03.2019

UR19_0222

Dopisy Radě MČ Praha 1

10 - 5.3.2019

UR19_0170

Statut Komise pro obchod a služby Rady MČ Praha 1

UR19_0171

Záměr pronájmu částí pozemků č. parc. 998/1, 1000/1,1000/3, 1000/4 a 1000/5, k.ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje výtvarných děl - grafiky, obrazů, uměleckých tisků, knih, výrobků uměleckých a kovářských řemesel

UR19_0172

Žádost společnosti Letní poloha, s.r.o. o povolení konání slavnosti "Kampa Střed Světa 2019" v parku Kampa dne 06.04.2019 a instalace velkoplošných fotografií na zábradlí nad Čertovkou od 06.04 do 30.05.2019

UR19_0173

Záměr pronájmu částí pozemku č. parc. 2317/1, k.ú. Nové Město za účelem umístění restauračních předzahrádek u restaurací Šalanda a Potrefená husa v parku ve Vrchlického sadech od 15.4. - 31.10.2019

UR19_0174

Žádost spolku PARENT PROJECT, z.s. o povolení záboru v rámci účasti zdravotně postižených na akci Sportisimo 1/2 maraton Praha 2019 v parku na Alšově nábřeží dne 06.04.2019

UR19_0175

Žádost společnosti Vinný Košt s.r.o. o povolení konání prezentace projektu "Vinný košt" na Střeleckém ostrově dne 20.04.2019

UR19_0176

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 2317/1, k.ú. Nové Město za účelem konání příležitostných trhů na zpevněné ploše před budovou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech

UR19_0177

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město za účelem umístění sezónní restaurační předzahrádky na zpevněné ploše v parku za Staroměstskou radnicí v návaznosti na provozovnu Mikulášská 4

UR19_0178

Záměr pronájmu částí pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město za účelem umístění sezónní restauračních předzahrádek na zpevněné ploše v parku za Staroměstskou radnicí v návaznosti na provozovny Mikulášská 6 a 8, Praha 1

UR19_0179

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 998/1, k.ú. Staré Město k prodeji lodních lístků na vyhlídkové plavby v parku na Alšově nábřeží

UR19_0180

Uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39, Praha 1

UR19_0181

Dotační program MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2019

UR19_0182

Odvolání proti usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR18_1036 ze dne 25.09.2018 - žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18, Praha 1

UR19_0183

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1

UR19_0184

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12)

UR19_0185

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR19_0186

Vyhodnocení záměru na zvýšení nájemného u nebytového prostoru v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR19_0187

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 101, k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře 26, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR19_0188

Smlouva o výkonu údržby a oprav předmětu nájmu (Anglo-americká vysoká škola, z. ú.), Letenská 5, čp. 120, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1

UR19_0189

Pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 1, čp. 134, parc. č. 788, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. "Michnovský letohrádek, Rybářský domeček" formou výběrového řízení - zrušení výběrového řízení

UR19_0190

Pronájem části pozemku parc. č. 1974, k.ú. Nové Město, Praha 1 (Karlovo nám. 25, Praha 1)

UR19_0191

Lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UR19_0192

Přijetí účelového daru od společnosti Milk nd Honey Pictures s.r.o.

UR19_0193

Návrh na změnu obsazení statutárního orgánu Nadace Pražské děti a personální obsazení Dozorčí rady nadace Pražské děti, Praha 1, Truhlářská 17/1102, IČ: 62935691

UR19_0194

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Nemocnice Na Františku, stavební úpravy středního křídla - zřízení únikové cesty typu B"

UR19_0195

Pověření k funkci Koordinátora pro využití Malostranského náměstí

UR19_0196

Návrh na jmenování vedoucího Odboru informatiky

UR19_0197

Smlouva o poskytování servisních služeb a Zpracovatelská smlouva - systém FIREPORT

UR19_0198

Jmenování členů Komise pro zdravotnictví, Komise pro investice a změny ve složení komisí Rady MČ Praha 1

UR19_0199

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0200

Dopisy Radě MČ Praha 1

09 - 26.2.2019

UR19_0135

Žádost o spolupořadatelství: SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO, z.s. - kulturní doprovodný program v rámci velikonočních trhů "Václavské velikonoce 2019"

UR19_0136

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019

UR19_0137

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

UR19_0138

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2019

UR19_0139

Žádost o spolupořadatelství: spolek Sdružení přátel Václavského náměstí - "Svatováclavské duchovní zastavení 2019"

UR19_0140

Žádost o spolupořadatelství - spolek "Muzika Judaika": festival židovské kultury "MAŽIF VIII."

UR19_0141

Žádost o spolupořadatelství: Letní poloha, s.r.o. - "Kampa Střed Světa 2019"

UR19_0142

Žádost o spolupořadatelství - Ing. Hana Müllerová: "7. ročník Prah-a-harP festivalu"

UR19_0143

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR19_0144

Žádosti o dotace z investiční rezervy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019

UR19_0145

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR19_0146

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR19_0147

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR19_0148

Statut Komise pro bydlení Rady MČ Praha 1

UR19_0149

Návrh na uzavření smlouvy s dodavatelem poradenské a auditorské činnosti

UR19_0150

Žádost společnosti SILVERSHOT s.r.o. o pronájem pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech za účelem parkování filmové techniky ve dnech 27. - 28.04.2019

UR19_0151

Žádost ČESKÉ TELEVIZE o povolení parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) dne 09. - 10.03.2019

UR19_0152

Žádost společnosti SILVERSHOT s.r.o. o povolení natáčení filmu "Anatomie zrady" na Střeleckém ostrově dne 07.03.2019

UR19_0153

Žádost slečny Moniky Tormové o povolení záboru v rámci konání svatebního obřadu ve Vojanových sadech dne 30.04.2019

UR19_0154

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1000/6 k.ú. Staré Město k umístění sezónní restaurační předzahrádky na Alšově nábřeží

UR19_0155

Záměr na pronájem části bytové jednotky v domě č. p. 131, k. ú. Josefov, Pařížská 28

UR19_0156

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 40, k. ú. Malá Strana, Mostecká 26 - podnájem

UR19_0157

Informace k pojistné smlouvě č. 899-25910-12 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení) a o pojištění odpovědnosti (CES 2018/0469)

UR19_0158

Pronájem části pozemku parc. č. 639/3, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 (Bistro - Banh Mi Makers, Palackého 717/11, Praha 1)

UR19_0159

Pronájem části pozemku parc. č. 824/10, k. ú. Staré Město, Praha 1 (dvůr domu Dlouhá 735/25)

UR19_0160

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1 a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 16 (část podloubí č. p. 262) v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR19_0161

Pronájem části pozemku parc. č. 196, k. ú. Malá Strana, Praha 1 (podloubí - MALOSTRANSKÁ BESEDA)

UR19_0162

Záměr prodloužení doby výpůjčky pozemku parc. č. 946/3, k. ú. Staré Město, Praha 1 (U Staré školy 113/6)

UR19_0163

Dodatečné stavební práce - veřejná zakázka malého rozsahu - "Kompletní oprava a stavební úpravy nebytových prostor chráněných dílen, Ve Smečkách 586/10, k.ú. Nové Město"

UR19_0164

Souhlas pronajímatele se změnou části nebytové jednotky č. 507/101 v domě č. p. 507 k. ú. Staré Město, Praha 1

UR19_0165

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0166

Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce Jungmannovy ulice - projektová dokumentace"

UR19_0167

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Nemocnice Na Františku, stavební úpravy středního křídla - zřízení únikové cesty typu B"

UR19_0168

Výpověď smlouvy o poskytování služeb

UR19_0169

Dopisy Radě MČ Praha 1

08 - 19.2.2019

UR19_0094

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 1 (rozhodnutí ÚHOS)

UR19_0095

Projednání výsledků inventarizace majetku a závazků MČ Praha 1 za rok 2018

UR19_0096

Uzavření nájemních smluv na byty zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou

UR19_0097

Žádost NNF o souhlas zřizovatele s využitím prostředků fondu investic na odkup endoskopické sestavy

UR19_0098

Revokace části usnesení č. UR18_1278 ze dne 30.10.2018 - výběr nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku "Projektová příprava - Podzemní garáže Dvořákovo nábřeží"

UR19_0099

Statut Komise pro územní rozvoj Rady MČ Praha 1

UR19_0100

Návrh zástupce Městské části Praha 1 do Komise Rady hl. m. Prahy - Rada světové památky

UR19_0101

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Masná

UR19_0102

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči

UR19_0103

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2018 - žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

UR19_0104

Přijetí účelových darů od společností FILM Makers s.r.o. a Stillking Features s.r.o.

UR19_0105

Žádost ČESKÉ TELEVIZE o povolení záboru v rámci parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech ve dnech 26. - 27.03.2019

UR19_0106

Valorizace nájemného pro r. 2019 spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů

UR19_0107

Žádost o slevu na nájemném z bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR19_0108

Rámcový program volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením, občany MČ Praha 1 pro rok 2019

UR19_0109

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy u bytu v domě č. p. 917, k. ú. Nové Město, Opletalova 9

UR19_0110

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 89, k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře 8

UR19_0111

Žádost o společný nájem bytu v domě č. p. 212, k. ú. Staré Město, Stříbrná 2

UR19_0112

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28

UR19_0113

Žádost o změnu doby nájmu u bytu v domě č. p. 801, k. ú. Staré Město, U Obecního dvora 6

UR19_0114

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 56, k. ú. Staré Město, Valentinská 11 - žádost o prodloužení smlouvy

UR19_0115

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 604, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 5 - podnájem

UR19_0116

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32 - sleva

UR19_0117

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9 - sleva

UR19_0118

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 17, k. ú. Nové Město, Jungmannova 3 - sleva

UR19_0119

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3 - podnájem

UR19_0120

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 769, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 7 (ul. 28. října 14)

UR19_0121

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 7, k. ú. Staré Město, Dušní 13 - výpověď

UR19_0122

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 417, k. ú. Staré Město, Národní 35 - výpověď

UR19_0123

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 267, k. ú. Staré Město, Betlémská 9 - výpověď

UR19_0124

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 618, k. ú. Staré Město, Dlouhá 14 - výpověď

UR19_0125

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 828, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 23 - žádost o prodloužení nájmu

UR19_0126

Jmenování hodnotící komise "Granty na opravu domovního fondu pro rok 2019"

UR19_0127

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 801, na pozemku parc. č. 927, U Obecního dvora 6, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR19_0128

Prominutí smluvní pokuty výherci výběrového řízení rozestavěné bytové jednotky č. 757/8, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UR19_0129

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UR19_0130

Projednání kulturních akcí v objektu Paláce Žofín

UR19_0131

Prodloužení nájemní smlouvy u bytu určeného pro profese sloužící k plnění úkolů obce (školství) v domě č.p. 111, k.ú. Malá Strana, U Lužického semináře 42

UR19_0132

Žádost o spolupořadatelství: Portus Praha, z.ú. - "Bruslení s Cihlou - doprovodný program"

UR19_0133

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1 a oprava tiskové chyby v usnesení č. UR19_0086 ze dne 05.02.2019 k přidělení úkolů z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 29.01.2019

UR19_0134

Dopisy Radě MČ Praha 1

07 - 7.2.2019

UR19_0089

Návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2020-2024

UR19_0090

Návrh rozpočtu Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2019

UR19_0091

Návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha na rok 2019

UR19_0092

Návrh rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2019

UR19_0093

Pronájem části pozemku parc. č. 39 a 45/3, vše k. ú. Nové Město, obec Praha 1 o výměře 100 m2 za účelem vybudování záboru pro umístění zařízení staveniště a místa pro jeřáb (hotel Evropa)

06 - 5.2.2019

UR19_0066

Poskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 1, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 a komisí Rady MČ Praha 1 a za výkon funkce předsedy komise Rady MČ Praha 1

UR19_0067

Účast zástupců Městské části Praha 1 na Běhu světového kulturního dědictví v partnerském městě Bamberg

UR19_0068

Vyhlášení dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2019 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019

UR19_0069

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Malostranská základní škola s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP VVV

UR19_0070

Přijetí účelových darů od společností ETAMP FILM PRODUCTION s.r.o.

UR19_0071

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o změnu termínu záboru za účelem umístění filmové techniky v rámci natáčení filmu "Atlantic crossing" ve Vrchlického sadech, schváleného usnesením č. UR18_1408 dne 11.12.2018

UR19_0072

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o povolení záboru v rámci parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech dne 04.03.2019

UR19_0073

Žádost společnosti Milk and Honey Pictures, s.r.o. o povolení natáčení na Alšově nábřeží dne 11.02.2019

UR19_0074

Návrh na uzavření smíru ve věci žaloby o zaplacení nákladů na vyklizení nebytové jednotky č. 1026/103 v domě č. p. 1026 k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6, Praha 1

UR19_0075

Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 101 a 102 v domě č. p. 777 k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 12, Praha 1

UR19_0076

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12

UR19_0077

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 718, k. ú. Nové Město, Palackého 9 - podnájem

UR19_0078

Záměr na zvýšení nájemného u nebytového prostoru v domě č. p. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25

UR19_0079

Žádosti o změnu dohod o dočasném užívání bytů v domě č. p. 1229, k. ú. Nové Město, U Nemocenské pojišťovny 4, č. p. 381, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 15 a č. p. 1353, k. ú. Nové Město, U Půjčovny 8, a to pro nájemce bytů z domu č. p. 1105, k. ú. Nové Město, Truhlářská 11

UR19_0080

Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2323/1 v k. ú. Nové Město, Praha 1 ve vlastnictví hlavního města Prahy (Opletalova ulice)

UR19_0081

Valorizace nájemného v r. 2019 v případech pronájmu nemovitostí, nebo jejich částí s výjimkou pronájmu bytů a nebytových prostor

UR19_0082

Užívání domu č.p. 418 s pozemkem č. parc. 781, U Sovových mlýnů 5, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1 - tzv. "Plynárenský domeček", "salla terrena"

UR19_0083

Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1, 3

UR19_0084

Pověření k zastupování MČ Praha 1 ve spolku Otevřená města, z.s.

UR19_0085

Návrh na uzavření příkazní smlouvy s Mgr. Petrou Zářeckou

UR19_0086

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 29.01.2019

UR19_0087

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0088

Dopisy Radě MČ Praha 1

05 - 29.1.2019

UR19_0065

Odvolání vedoucí Odboru technické a majetkové správy Úřadu MČ Praha 1

04 - 28.1.2019

UR19_0049

Výpověď smlouvy o poskytnutí věci a poskytování služeb

UR19_0050

Výpověď smlouvy "Úklid vybraných lokalit Městské části Praha 1"

UR19_0051

Žádost o spolupořadatelství: Česko-slovenský ples, s.r.o. - "Česko-slovenský ples 2019"

UR19_0052

Žádost o spolupořadatelství: FEBIOFEST, s.r.o. - "26. Mezinárodní filmový festival Praha - "FEBIOFEST 2019"

UR19_0053

Projednání nových restauračních zahrádek

UR19_0054

Žádost ČESKÉ TELEVIZE o povolení parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) dne 09. - 10.02.2019

UR19_0055

Žádost společnosti Pražské jaro, o.p.s. o povolení záboru v rámci konání zahajovacího koncertu 74. ročníku mezinárodního hudebního festivalu "Pražské jaro 2019" v parku Kampa dne 12.05.2019

UR19_0056

Vyhodnocení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR19_0057

Záměr na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30

UR19_0058

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 2058, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38 - sídlo

UR19_0059

Uzavření nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v domě č.p. 777, k.ú. Nové Město, Václavské náměstí 12, Praha 1

UR19_0060

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1565, parc. č. 149, Senovážné náměstí 16, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR19_0061

Doporučení vyhlášení záměru ukončit platnost Zásad pro prodej bytů svěřených Městské části Praha 1

UR19_0062

Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1

UR19_0063

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0064

Dopisy Radě MČ Praha 1

03 - 22.1.2019

UR19_0025

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 2. pololetí 2018

UR19_0026

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 1 (rozhodnutí ÚHOS)

UR19_0027

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR19_0028

Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy - dohoda

UR19_0029

Zahraniční pracovní cesta radního pro oblast dopravy do Amsterdamu

UR19_0030

Žádost o spolupořadatelství: HAIMA CZ, z.s. - "Den dětské onkologie 2019"

UR19_0031

Žádost o spolupořadatelství: Nadace Collegium Marianum při Společenství Týnské školy Panny Marie v Praze - "Setkávání s barokem 2019"

UR19_0032

Uzavření smlouvy o poskytování účelové dotace určené pro Městskou knihovnu v Praze, pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111, Praha 1

UR19_0033

Žádost společnosti WILMA-FILM s.r.o. o povolení záboru v rámci parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech dne 25.02.2019

UR19_0034

Žádost ČESKÉ TELEVIZE o povolení natáčení televizního filmu s názvem "Past" v Nosticově zahradě parc. č. 298, k.ú. Malá Strana dne 17.03.2019

UR19_0035

Nákup maintenance licencí Oracle Database Standard pro období od 2.2.2019 do 1.2.2020

UR19_0036

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20

UR19_0037

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR19_0038

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 710, k. ú. Staré Město, Dlouhá 28

UR19_0039

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17 - výpověď

UR19_0040

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1987, k. ú. Nové Město, Národní 22 a v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20, Praha 1 - sleva na nájemném

UR19_0041

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17

UR19_0042

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 824/10, k. ú. Staré Město, Praha 1 (dvůr domu Dlouhá 735/25)

UR19_0043

Výpůjčka pozemku č. parc. 842/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 pro Společenství vlastníků jednotek ul. Hradební 5/759, Praha 1, k.ú. Staré Město

UR19_0044

Výpůjčka pozemku č. parc. 366/2 v k. ú. Nové Město, Praha 1 pro Společenství vlastníků jednotek Soukenická č.p. 1187/29, Praha 1

UR19_0045

Prominutí smluvní pokuty výherci výběrového řízení rozestavěné bytové jednotky č. 461/5, ul. Nebovidská 4, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1

UR19_0046

Zrušení usnesení UR18_1228 ze dne 23.10.2018, usnesení UR18_0937 ze dne 21.8.2018 a UR18_0936 ze dne 21.8.2018

UR19_0047

Přijetí účelových darů od společností Stillking Features s.r.o., FILM Makers s.r.o. a CZECH ANGLO PICTURES s.r.o.

UR19_0048

Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku "Bezpečnostní a stavební úpravy v ulici Tržiště - Praha 1"

02 - 15.1.2019

UR19_0011

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2018, žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu HMP v r. 2016, 2017 a 2018 ke spotřebě v r. 2019

UR19_0012

Dary občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ Praha 1 v roce 2018

UR19_0013

Novela Jednacího řádu Rady MČ Praha 1

UR19_0014

Pronájem části pozemku parc.č. 666/1 k.ú. Nové Město o výměře 64,25m2 k umístění předzahrádky k provozovně Truhlárna Café ve Františkánské zahradě

UR19_0015

Aktualizace Rozdělovníku písemného pozvání s přílohami na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, usnesení a zápisů z těchto zasedání a Stanovení podrobností elektronického doručování materiálů podle Jednacího řádu Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1

UR19_0016

Vyhlášení dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2019

UR19_0017

Inventura odvedených prací a plateb spojených s akcí "Kompletní oprava dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město" a uzavření splátkového kalendáře s VESNA INTERIORS, s.r.o.

UR19_0018

Žádost o odklad převzetí nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12)

UR19_0019

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 101, k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře 26

UR19_0020

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 435, k. ú. Malá Strana, Všehrdova 21 - dohoda

UR19_0021

Členství MČ Praha 1 ve spolku samospráv Otevřená města, z.s.

UR19_0022

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Produkční zajištění Reprezentačního plesu MČ Praha 1"

UR19_0023

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Produkční zajištění Plesu seniorů MČ Praha 1"

UR19_0024

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

01 - 8.1.2019

UR19_0001

Žádost o změnu účelu části neinvestiční dotace poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 38/56

UR19_0002

Uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR19_0003

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR19_0004

Přijetí účelových darů od společností Roadrunner s.r.o., FILM Makers s.r.o. a CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o.

UR19_0005

Zásady pro spolupořadatelství MČ Praha 1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2019

UR19_0006

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019

UR19_0007

Záměr pronájmu a pronájem části pozemku parc. č. 39 a 45/3, vše k.ú. Nové Město, obec Praha 1 o výměře 100 m2 za účelem vybudování záboru pro umístění zařízení staveniště a místa pro jeřáb (hotel Evropa)

UR19_0008

Zrušení usnesení č. UR17_0530 ze dne 02.05.2017 a usnesení č. UR17_1334 ze dne 05.12.2017 k zajištění bezpečného pohybu chodců na vymezených místech Městské části Praha 1

UR19_0009

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR19_0010

Dopisy Radě MČ Praha 1