Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

14 - 15.5.2018

UR18_0518

Žádost o spolupořadatelství: Ostrovy, s.r.o. - "20 let Fondu budoucnosti - Most 20.0"

UR18_0519

Záměr výpůjčky jednotky č. 426/101 a části jednotky č. 426/102, v domě čp. 426, Újezd 26, k.ú. Malá Strana, Praha 1 pro Nadační fond Dar sluchu

UR18_0520

Dodatek ke smlouvě o dílo - Odstranění havarijního stavu opěrné zdi - Bastionu č. 8 - na pozemcích parc. č. 296 až 298, k. ú. Hradčany

UR18_0521

Odstoupení od smlouvy uzavřené s VESNA INTERIORS, s.r.o., na provedení díla "Kompletní oprava dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město" a zadání zakázky "Dokončení kompletní opravy dvorních pavlačí bytového domu Václavské nám. 778/14, k. ú. Nové Město, za pomocí subdodavatelů" v systému krizového řízení

UR18_0522

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 850, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 8, Praha 1

UR18_0523

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28

UR18_0524

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1

UR18_0525

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 123, k. ú. Josefov, Elišky Krásnohorské 6

UR18_0526

Skončení nájmu části nebytového prostoru v domě č. p. 793, k. ú. Staré Město, U Obecního dvora 2 - dohoda

UR18_0527

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 1334, k. ú. Nové Město, Navrátilova 16 - dohoda

UR18_0528

Nebytový prostor v domě č. p. 270, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 30

UR18_0529

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 265, k. ú. Malá Strana, Tržiště 6 - sídlo firmy

UR18_0530

Změny nájemních smluv na nebytové prostory v domě č.p. 96, k.ú. Josefov, Široká 9 - změna doby nájmu

UR18_0531

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0532

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12), Praha 1

UR18_0533

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1559, k. ú. Nové Město, Navrátilova 9

UR18_0534

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 700, který je součástí pozemku parc. č. 729, k. ú. Staré Město, Masná 13, Praha 1

UR18_0535

Pronájem části pozemku parc. č. 218/4, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 44, Praha 1

UR18_0536

Pronájem částí pozemků parc. č. 1014/4, 1038/4, 1038/5 a 1014/5, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 (ul. Dušní)

UR18_0537

Záměr prodloužení doby nájmu části pozemku parc. č. 710/1 a části pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (U Lužického semináře)

UR18_0538

Umístění neonového objektu na střechu budovy, čp. 819, Václavské náměstí 43, Praha 1 v rámci Festivalu m3-Umění v prostoru

UR18_0539

Žádost o prominutí plateb nájemného za pronájem nebytových prostor č. 864/101 v domě čp. 864, Bílkova 13, pozemku č. parc. 956/2 včetně stavby bez čp. ve dvorním traktu domu čp. 864, Bílkova 13 a pozemku č. parc. 956/3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0540

Krátkodobý pronájem části společných prostor v domě čp. 1011, Hybernská 28, který je součástí pozemku č. parc. 175 v k. ú. Nové Město, Praha 1, za účelem filmování

UR18_0541

Věcná břemena "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch pozemku parc. č. 2061, k. ú. Nové Město, Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 701, k. ú. Nové Město, Praha 1, jejichž současným vlastníkem je Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) - oprava usnesení č. UR18_0473 ze dne 24.04.2018

UR18_0542

Zrušení Záměru prodat dlouhodobě nevyužitelné nebytové jednotky za účelem jejich přisloučení k sousední bytové jednotce

UR18_0543

Záměr prodeje pozemku parc. č. 810/6, 810/7, 810/8 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (ul. Říční, Praha 1)

UR18_0544

Záměr prodeje bytové jednotky č. 367/3 na adrese č.p. 367, Tržiště 11, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR18_0545

Žádost Hlavního města Praha o povolení konání kulturní akce s názvem "Piknik ke Dni dětí na Kampě" dne 03.06.2018 v parku Kampa

UR18_0546

Žádost slečny Kateřiny Řehákové o povolení konání svatebního obřadu ve Vojanových sadech dne 08.09.2018 v době od 9:00 do 12:00 hod.

UR18_0547

Žádost Hlavního města Praha o povolení konání open air akce s názvem "Břehy 2018" v parku na Klárově dne 19.05.2018

UR18_0548

Žádost společnosti NEW WAVE location s.r.o. o povolení záboru k parkování filmové techniky na pozemku č. parc. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech ve dnech 23. - 27.05.2018

UR18_0549

Žádost spolku YMCA Praha o povolení konání akce "Oslava dětského dne" na dětském hřišti Za Haštalem dne 31.05.2018

UR18_0550

Žádost společnosti SCULPTURE LINE s.r.o. o povolení umístění plastiky v rámci výstavního projektu Sculpture Line 2018 ve Františkánské zahradě v termínu od 14.05. do 15.10.2018

UR18_0551

Žádost společnosti M.S.A. production, s.r.o. o povolení umístění prvního vyrobeného vozu Porsche 365 na Náměstí Jana Palacha ve dnech 19. - 21.06.2018

UR18_0552

Žádost společnosti Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. o povolení záboru v rámci výkopových prací při akci "Modernizace kabelové sítě Klárov - Špejchar" v ulici Gogolova, č. parc. 692, k.ú. Hradčany

UR18_0553

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o povolení filmového natáčení reklamního spotu "Mastercard" na Střeleckém ostrově dne 21.5.2018

UR18_0554

Uzavření nájemních smluv k bytům sloužícím pro profese školství a dohoda o skončení nájmu bytu v domě č.p. 1403, k.ú. Nové Město, Revoluční 28

UR18_0555

Výběr nejvhodnější nabídky "Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů"

UR18_0556

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0557

Dopisy Radě MČ Praha 1

13 - 30.4.2018

UR18_0501

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha 1

UR18_0502

Žádost o spolupořadatelství v oblasti sportu: Yoga Federation of Europe, z.s. - "Velké evropské jógové představení"

UR18_0503

Dodatek ke smlouvě o dílo - Kompletní oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu Washingtonova 1760/3, k. ú. Nové Město

UR18_0504

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Úprava větrání Malého sálu Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město"

UR18_0505

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Odstranění závad na protipovodňových zábranách v areálu Paláce Žofín"

UR18_0506

Plnění usnesení číslo UR18_0116 ze dne 30. 1. 2018 ve věci: Řešení bytové situace nájemců bytů v domě č. p. 510, k. ú. Staré Město, Havelská 5

UR18_0507

Uzavření Dohody o nakládání se společnou věcí - dům č. p. 1071, k. ú. Staré Město, Rámová 3, Praha 1

UR18_0508

Pronájem části prostoru v domě čp. 423, k. ú. Staré Město, Uhelný trh 423/2 (Skořepka), Praha 1 - novace smlouvy CES 2017/1119

UR18_0509

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/9, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UR18_0510

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/7, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UR18_0511

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1 (dále jen "SVJ Štěpánská")

UR18_0512

Žádost Unie porodních asistentek ke konání akce "Piknik s porodní asistentkou" dne 03.05.2018 v parku Kampa

UR18_0513

Žádost spolku Nerudný fest.cz, z.s. o povolení záboru v rámci akce "Praha žije hudbou" v parku Kampa, Vrchlického sady a v parku na Klárově ve dnech 8. - 9.6.2018

UR18_0514

Žádost společnosti Ostrovy, s.r.o. o povolení záboru při konání akce "Most 20.0 - Die Brucke" v parku na Klárově a v parku na Alšově nábřeží ve dnech 1. - 3.6.2018

UR18_0515

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích MČ Praha 1 v období 2018-2022"

UR18_0516

Zajištění bezpečného pohybu chodců na vymezených místech Městské části Praha 1

UR18_0517

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

12 - 24.4.2018

UR18_0400

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Jindřišská, Praha 1, Jindřišská 966/36 za rok 2017

UR18_0401

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Uhelný trh, Praha 1, Uhelný trh 425/4 za rok 2017

UR18_0402

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Zlatnická, Praha 1, Zlatnická 1120/13 za rok 2017

UR18_0403

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Vojtěšská, Praha 1, Vojtěšská 216/13 za rok 2017

UR18_0404

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Karmelitská, Praha 1, Karmelitská 546/13 za rok 2017

UR18_0405

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Čestice, Čestice 8 za rok 2017

UR18_0406

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1, Uhelný trh 4/425 za rok 2017

UR18_0407

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola J.Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22/1120 za rok 2017

UR18_0408

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22/683 za rok 2017

UR18_0409

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola nám. Curieových, Praha 1, náměstí Curieových 2/886 za rok 2017

UR18_0410

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Malostranská základní škola, Praha 1, Josefská 7/626 za rok 2017

UR18_0411

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Revoluční, Praha 1, Revoluční 1247/26 za rok 2017

UR18_0412

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 204/11 za rok 2017

UR18_0413

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Opletalova, Praha 1, Opletalova 925/14 za rok 2017

UR18_0414

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči, Praha 1, Národní 416/37 za rok 2017

UR18_0415

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Masná, Praha 1, Masná 700/11 za rok 2017

UR18_0416

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Letenská, Praha 1, Letenská 120/5 za rok 2017

UR18_0417

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Hellichova, Praha 1, Hellichova 300/13 za rok 2017

UR18_0418

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb, Praha 1, Dlouhá 23, za rok 2017

UR18_0419

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb za rok 2017

UR18_0420

Návrh Sociální komise MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR18_0421

Uzavření Smlouvy o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_0422

Uzavření Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0423

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektu Ve Smečkách 594/26, Praha 1"

UR18_0424

Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha 1 a Hospodářskou komorou ČR

UR18_0425

Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 641, k. ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1, v souladu se zveřejněným záměrem č. 1/2018/P

UR18_0426

Žádost o spolupořadatelství: Skautská nadace Jaroslava Foglara - výstava "Pocta Rychlým šípům"

UR18_0427

Žádost o spolupořadatelství: Jakub Lukeš - výstava "Ilustrační tvorba Jana Kudláčka"

UR18_0428

Žádost o spolupořadatelství: ARBOR - spolek pro duchovní kulturu - "KCHUN: Purgatio - pražská premiéra"

UR18_0429

Žádost o spolupořadatelství: Klub Art 4 People, z.s. - "Letní tančírny na Vltavě"

UR18_0430

Žádost o spolupořadatelství: Společnost českých skladatelů, z.s. - "Skladatelé dětem - děti skladatelům"

UR18_0431

Žádost o spolupořadatelství: Česká filharmonie - "Open air koncert České filharmonie 2018"

UR18_0432

Žádost o spolupořadatelství: Autoklub České republiky - "XII. sraz a výstava historických vozidel"

UR18_0433

Žádost o spolupořadatelství: Pražské Benátky, s.r.o. - "Svatojánské slavnosti Navalis 2018"

UR18_0434

Žádost o spolupořadatelství: Asociace Limbora, z.s. - "Praha srdce národů 2018"

UR18_0435

Žádost o spolupořadatelství: Bohemia JazzFest, o.p.s. - "Bohemia JazzFest 2018"

UR18_0436

Žádost o spolupořadatelství: Klub českých turistů, oblast Praha - "100 let republiky, 130 let v pohybu"

UR18_0437

Žádost o spolupořadatelství: Nadační fond Magdaleny Kožené- "ZUŠ Open ke 100 letům České republiky"

UR18_0438

Žádost o spolupořadatelství: ART LINES, s.r.o. - konference "Město jako interiér"

UR18_0439

Žádost o spolupořadatelství v oblasti sportu: Arcidiecézní charita Praha - "Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2018"

UR18_0440

Zahraniční pracovní cesta do města Nîmes - účast na slavnostním otevření Musée de la Romanité

UR18_0441

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu - "Pojištění majetku a odpovědnosti Městské části Praha 1"

UR18_0442

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Příprava pro rozdělení nebytových prostor v suterénu domu a související oprava společných prostor, Washingtonova 1760/3, k. ú. Nové Město"

UR18_0443

Zhotovení nové vodotěsné izolace v prostorách čistírny odpadních vod pro objekt "Vila Oáza" Janov nad Nisou č.p. 464, Velký Semerink, 468 11 Janov nad Nisou

UR18_0444

Žádost o snížení nájmu za byt v domě č. p. 114, k. ú. Staré Město, U Staré školy 4, Praha 1

UR18_0445

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 239, k. ú. Malá Strana, Nerudova 35

UR18_0446

Byt se sníženou kvalitou - č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10, Praha 1

UR18_0447

Žádost o pronájem bytu v domě č. p. 1094, k. ú. Soukenická 22

UR18_0448

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce - stabilizace zaměstnanců Městské policie, Policie ČR, školství, zdravotnictví a ÚMČ Praha 1 (doplnění kvót)

UR18_0449

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13 a skončení nájmu bytu v domě č. p. 2061, k. ú. Nové Město, Klimentská 21 (byty určené ke stabilizaci zaměstnanců Úřadu MČ Praha 1)

UR18_0450

Skončení nájmu bytu v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, Kožná 4 - výpověď

UR18_0451

Žádost o rozšíření bytové jednotky v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR18_0452

Žádost o postoupení smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 152, k. ú. Nové Město, V Jirchářích 14

UR18_0453

Sdělení spoluvlastníka nemovitosti č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39 k užívání bytu v témže domě

UR18_0454

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12 (permanentní vývěska poř. č. K/2017)

UR18_0455

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. - zvýšení nájemného u části nebytového prostoru v domě č. p. 56, k. ú. Staré Město, Valentinská 11

UR18_0456

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0457

Nabídka k záměru na rozšíření účelu nájmu a změnu doby nájmu u nebytových prostor v domě č. p. 447, k. ú. Staré Město, Jilská 10 (Vejvodova 3, Michalská 7) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0458

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0459

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 535, k. ú. Staré Město, Rytířská 15 (V Kotcích 16) v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0460

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 697, k. ú. Staré Město, Masná 19 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0461

Zrušení části usnesení číslo UR18_0369 ze dne 9. 4. 2018 ve věci: Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - únor, březen 2018 (Truhlářská 1101/19) a dořešení poř. č. 2/2-3/2018 (Černá 172/1, Myslíkova 29)

UR18_0462

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20 - žádost o prodloužení podnájmu

UR18_0463

Změna nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 - žádost o prodloužení nájemní smlouvy

UR18_0464

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 158, k. ú. Nové Město, Opatovická 20 - sleva na nájemném

UR18_0465

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 38, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 24 - žádost o změnu doby nájmu části prostoru pro umístění bankomatu

UR18_0466

Oprava části usnesení číslo UR17_1210 ze dne 13.11.2017 ve věci: Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1196, k. ú. Nové Město, Soukenická 11 - sleva na nájemném

UR18_0467

Žádost o umístění zařízení bankomatu do objektu č. p. 2058, k. ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 38

UR18_0468

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 769, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 7 (28. října 14) - výpověď

UR18_0469

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 777, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 12 - výpověď

UR18_0470

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 150, k. ú. Malá Strana, Valdštejnská 4 - výpověď

UR18_0471

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1315, k. ú. Nové Město, Opatovická 7 - dohoda

UR18_0472

Uzavření dodatku nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 657/14 v domě č. p. 657, k. ú. Nové Město, Žitná 13, Praha 1

UR18_0473

Věcné břemeno označené v GP jako "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch pozemku parc. č. 2061, k. ú. Nové Město, Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 701, k. ú. Nové Město, Praha 1, jejichž současným vlastníkem je Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)

UR18_0474

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 59/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (Valentinská 11, čp. 56)

UR18_0475

Stanovisko k žádosti ke směně pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy ležících v k. ú. Chodov, Praha 11 za pozemky v k. ú. Vršovice, Kobylisy a Nové Město

UR18_0476

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 639/3, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 (Bistro - Banh Mi Makers, Palackého 717/11, Praha 1)

UR18_0477

Žádost o přisloučení části společných prostor a bytové jednotky v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0478

Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Rekonstrukce zázemí sboru dobrovolných hasičů Praha 1"

UR18_0479

Skončení nájmu bytu určeného pro preferované profese - zdravotnictví

UR18_0480

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného finančního daru pro Nemocnici Na Františku

UR18_0481

Projednání nových restauračních předzahrádek

UR18_0482

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2018"

UR18_0483

Žádost České filharmonie o povolení konání kulturní akce "Open Square" v parku na Náměstí Jana Palacha a umístění 4 ks výstavních panelů v parku na Alšově nábřeží dne 28.04.2018

UR18_0484

Pronájem části pozemku č. parc. 2407, k.ú. Nové Město za účelem umístění mobilního zařízení k prodeji balené zmrzliny na Slovanském ostrově

UR18_0485

Pronájem části pozemku č. parc. 2317/1 k.ú. Nové Město k pořádní příležitostných trhů na zpevněné ploše před halou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech

UR18_0486

Nový Návštěvní řád pro Vrchlického sady

UR18_0487

Prodloužení nájemních smluv k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI) v domech Benediktská 722/11, Újezd 426/26, Pštrossova 218/27, Revoluční 1403/28

UR18_0488

Prodloužení nájemních smluv k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI) v domech Krakovská 1352/20, Týnská ulička 611/10

UR18_0489

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 695/4 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Rybná 21, č.p. 695

UR18_0490

Účelový finanční dar na vybavení školícího centra pro veřejnost

UR18_0491

Souhlas se změnou nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy u školské právnické osoby Veselá škola - církevní základní škola a základní umělecká škola, IČ: 45246726, se sídlem na adrese Soukenická 1088/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město

UR18_0492

Výběr nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu - "Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR u škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 1"

UR18_0493

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci Výzvy č. 02_18_064 šablony II (výzva pro hl. m. Praha) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

UR18_0494

Souhlas s umístěním sídla spolku na adrese Uhelný trh 425/4, Praha 1, 110 00

UR18_0495

Výběr nejvhodnější nabídky "Rekonstrukce horní části Nerudovy ulice - úprava veřejného prostoru"

UR18_0496

Výběr nejvhodnější nabídky "Úprava zahrady MŠ Letenská 5, parcela č. 139, Praha 1"

UR18_0497

Přijetí účelových darů od společnosti Stillking Features s.r.o.

UR18_0498

Přidělení úkolů, dotazů a interepelací z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 10.04.2018

UR18_0499

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0500

Dopisy Radě MČ Praha 1

11 - 9.4.2018

UR18_0343

Návrh Sociální komise MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR18_0344

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_0345

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0346

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_0347

Uzavření Smluv o nájmu bytů určených pro stabilizaci preferovaných profesí (Zdravotnictví)

UR18_0348

Žádost o spolupořadatelství - Hradčanské včely, z.s.: "VII. Třešňový den"

UR18_0349

Žádost o spolupořadatelství - pobočný spolek TJ Sokol Kampa - "Pravidelné koncerty souboru Modrá synkopa"

UR18_0350

Žádost o spolupořadatelství: Nadace Collegium Marianum při Společenství Týnské školy Panny Marie v Praze - "Setkávání s barokem 2018"

UR18_0351

Žádost o spolupořadatelství - Ing. Hana Müllerová: "6. ročník Prah-a-harP festivalu"

UR18_0352

Žádost o spolupořadatelství: Kotěrovo centrum architektury, o.p.s. - "Putování po stavbách století republiky 1918-2018 v Praze 1"

UR18_0353

Žádost o spolupořadatelství - Muzika Judaika, z.s.: představení "Svět naruby - Tak zvaný ráj"

UR18_0354

Žádost o spolupořadatelství - Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, o.p.s.: "Slavnostní koncert k 70. výročí založení souboru"

UR18_0355

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 1, Spálená 86/9, k. ú. Nové Město"

UR18_0356

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava VZT pro nebytové prostory MČP1, Maiselova 58/7, k. ú. Josefov"

UR18_0357

Dodatek ke smlouvám o dílo - Realizace bezodkladných opatření vedoucích k odstranění či zmírnění následků požáru v objektu Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město

UR18_0358

Dodatek ke smlouvě o dílo - Oprava vnitřního dvora, dvorních fasád a stavební přípravy pro vybudování venkovního osobního výtahu - bytový dům Washingtonova 1760/3, k. ú. Nové Město

UR18_0359

Uzavření smlouvy o správě budovy č.p. 364, k.ú. Malá Strana, Vlašská 2, Praha 1

UR18_0360

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 566, k. ú. Staré Město, Celetná 28

UR18_0361

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 502 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0362

Sleva na nájemném z bytu v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3

UR18_0363

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 676, k. ú. Nové Město, Navrátilova 1 - sleva na nájemném

UR18_0364

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 17, k. ú. Nové Město, Jungmannova 3 - žádost o postoupení nájemní smlouvy

UR18_0365

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7, Praha 1

UR18_0366

Nabídka k záměru na postoupení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0367

Nabídka k záměru na změnu účelu nájmu a postoupení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č.p. 158, k.ú. Nové Město, Opatovická 20 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0368

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 96, k. ú. Staré Město, Veleslavínova 4

UR18_0369

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů - únor, březen 2018 a části Permanentní nabídky - poř. č. R/2017, Samcova 2125/3

UR18_0370

Informace k usnesení číslo UR18_0163 ze dne 27. 2. 2018 ve věci: Zpráva o pohledávkách z EČ

UR18_0371

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1086,k. ú. Staré Město, Králodvorská 14 - výpověď

UR18_0372

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků Dlouhá 5 čp. 923 Praha 1

UR18_0373

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 795/2 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Vítězná 4, čp. 559)

UR18_0374

Záměr prodeje nemovité věci - části pozemku č. parc. 352/1, nově značeného dle oddělovacího geometrického plánu č. 577-100/2016 jako č. parc. 352/5 o výměře 70 m2, (Újezd), vše k.ú. Malá Strana, Praha 1

UR18_0375

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 350, jehož součástí je stavba domu čp. 407, Újezd 23, vše k.ú. Malá Strana, Praha 1

UR18_0376

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UR18_0377

Výpůjčka části pozemku parc. č. 907, k. ú. Malá Strana, Újezd 412/17, Praha 1

UR18_0378

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 700, který je součástí pozemku parc. č. 729, k. ú. Staré Město, Masná 13, Praha 1 (záměr prodloužení doby nájmu)

UR18_0379

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 218/4, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 44, Praha 1

UR18_0380

Harmonogram prací ke smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 745 v k. ú. Nové Město mezi domem čp. 82, Spálená 4, Praha 1 a kostelem U nejsvětější trojice (u ulice M. D. Rettigové)

UR18_0381

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 461/5, ul. Nebovidská 4, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1

UR18_0382

Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 928, k. ú. Nové Město, Opletalova 20 - výpověď

UR18_0383

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2 k. ú. Staré Město k umístění restaurační předzahrádky společnosti DELICATO CENTRUM a.s.

UR18_0384

Žádost společnosti AUTOGRILL Czech, s.r.o. o pronájem částí pozemků č. parc. 2317/1, k.ú. Nové Město pro umístění restauračních předzahrádek restaurace Potrefená husa a restaurace Šalanda na zpevněné ploše před odbavovací halou Hlavního nádraží

UR18_0385

Žádost Úřadu vlády ČR o prodloužení umístění výstavního panelu na pozemku č. parc. 779/5, k.ú. Malá Strana u Lichtenštejnského paláce v termínu od 31.03. do 16.10.2018

UR18_0386

Žádost spolku Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan o povolení pořádání akce "Malostranské čarodějnice" ve dnech 29.04. - 01.05.2018 v parku Kampa

UR18_0387

Zrušení usnesení číslo UR18_0265 ze dne 13.03.2018 ve věci žádosti Musea Kampa o povolení umístění uměleckého díla s názvem "Sféra" v parku Kampa

UR18_0388

Revokace části usnesení č. UR18_0302 ze dne 20.03.2018 ve věci žádosti Provincie kapucínů v ČR o pronájem části pozemku č. parc. 185/1, k.ú. Hradčany z důvodu změny termínu umístění stavebního záboru

UR18_0389

Žádost České strany sociálně demokratické - KVV Praha o povolení pořádání oslavy 1. máje na Střeleckém ostrově 01.05.2018

UR18_0390

Přijetí účelového daru od společnosti Stanice O, a.s.

UR18_0391

Přijetí účelových darů od společností EverWhere s.r.o. a Finders production s.r.o.

UR18_0392

Výběr nejvhodnější nabídky "Nákup Cisco switchů"

UR18_0393

Výběr nejvhodnější nabídky na tvorbu webových stránek pro projekt "CHYTRÁ 1"

UR18_0394

Doplnění usnesení Rady č. UR18_0242 ze dne 6.3.2018 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Újezd - Vítězná - návrh dopravního zklidnění"

UR18_0395

Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Slovanský ostrov - rekonstrukce parteru etapa 4,2B,2C" realizované v užším řízení podle § 58 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

UR18_0396

Výběr dodavatele veřejné zakázky "Revitalizace prostor - Čelakovského sady"

UR18_0397

Uzavření smlouvy o dílo na ocenění souboru bytových jednotek

UR18_0398

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0399

Dopisy Radě MČ Praha 1

10 - 27.3.2018

UR18_0309

Prodloužení Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_0310

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

UR18_0311

Změna ve složení Komise pro informatiku

UR18_0312

Vyhodnocení grantů na opravu domovního fondu pro rok 2018

UR18_0313

Výběr nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu "Repase špaletových oken ÚMČ P1"

UR18_0314

Záměr podle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. pronajmout část pozemku parc. č. 641, k. ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1 (zahrádka pro kavárnu)

UR18_0315

Dodatek ke smlouvě o dílo - Oprava teras v 5. a 8. NP objektu Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město

UR18_0316

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0317

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 1161, k. ú. Nové Město, Petrská 24 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0318

Nabídka k záměru na rozšíření účelu nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 7, k. ú. Josefov, Dušní 13 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0319

Nabídka k záměru na pokračování provozování živnosti při úmrtí podnikatele u nebytového prostoru v domě č. p. 133, k. ú. Nové Město, Mikulandská 3 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0320

Nájem nebytového prostoru v domě č. p. 2060, k. ú. Nové Město, Soukenická 27 - dohoda

UR18_0321

Oznámení o vkladu závodu - Vodičkova 730/9 a Biskupská 1065/1, Praha 1

UR18_0322

Věcná břemena "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská 53, 57 ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1

UR18_0323

Prodej pozemku parc. č. 386/3, k. ú. Malá Strana (Karmelitská), Praha 1 - doporučení zrušení usnesení č. UZ09_0422 z 20.10.2009 a usnesení č. UZ11_0133 ze dne 04.10.2011

UR18_0324

Záměr prodeje pozemku parc. č. 810/6, 810/7, 810/8 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (ul. Říční, Praha 1)

UR18_0325

Prodej bytové jednotky č. 850/1 stojícím na pozemku parc. č. 962/1, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 8, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněnému nájemci"

UR18_0326

Funkční a stavebně-technické rozdělení domů Na Poříčí 1933/36 a 1934/38 s pozemky č. parc. 214 a č. parc. 215, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0327

Záměr prodeje bytové jednotky č. 618/22 v domě č.p. 618, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 14, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka"

UR18_0328

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek v budově Nebovidská 2 čp. 462 Praha 1

UR18_0329

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1 - změna části usnesení

UR18_0330

Záměr prodeje části bytové jednotky č. 1403/37 v domě č. p. 1403, na pozemku parc. č. 327/1 a 327/3, Revoluční 28, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0331

Projednání nových restauračních předzahrádek

UR18_0332

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o povolení filmového natáčení na Slovanském ostrově dne 30.04.2018

UR18_0333

Žádost české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém o povolení konání akce "Kulturou proti antisemitismu" dne 22.04.2018 v parku na Náměstí Jana Palacha

UR18_0334

Žádost spolku PARENT PROJECT, z.s. o povolení záboru v rámci účasti zdravotně postižených na akci Sportisimo 1/2 maraton Praha 2018 v parku na Alšově nábřeží dne 07.04.2018

UR18_0335

Prodloužení Smlouvy o nájmu č. 2017/1810 - Pražské vodovody a kanalizace a.s. - pronájem pozemku za účelem umístění staveniště v rámci opravy kanalizace do 29.04.2018

UR18_0336

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2061/55 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Lannova 8, č.p. 2061

UR18_0337

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Haštalská 7, č.p. 792

UR18_0338

Prodloužení nájemních smluv k bytům určených pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI) v domech U staré školy 114/4, Lodecká 2112/1

UR18_0339

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1894/16 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Na Poříčí 46, č.p. 1894

UR18_0340

Zpráva o činnosti Odboru dopravně správních agend

UR18_0341

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0342

Dopisy Radě MČ Praha 1

09 - 20.3.2018

UR18_0276

Revitalizace Malostranského náměstí

UR18_0277

Žádost o poskytnutí neinvestičních účelových finančních prostředků na realizaci projektů na místní úrovni v oblasti řešení problematiky bezdomovectví

UR18_0278

Změna Organizačního řádu spojená se zřízením oddělení "Sekretariát starosty" Odboru kancelář starosty

UR18_0279

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018

UR18_0280

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2018"

UR18_0281

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018"

UR18_0282

Žádost o spolupořadatelství: MDA RIDE, z.s. - "X. ročník MDA RIDE"

UR18_0283

Žádost o spolupořadatelství: Nadační fond - Evropské vojenské vzdělávací a rekreační centrum armádního generála Karla Janouška - "Pietní akt k výročí návratu československých letců R.A.F. do vlasti"

UR18_0284

Žádost o spolupořadatelství: Mgr. Vladimír Piksa - "Laco Deczi 80 - narozeninový koncert"

UR18_0285

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018"

UR18_0286

Přehled nájemních vztahů, u nichž je jiný než měsíční režim plateb nájemného

UR18_0287

Uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě přípojky NN v souvislosti s realizací stavební akce "Úprava veřejného prostoru, Praha 1, Staré Město, při ul. Karoliny Světlé, Smetanovo nábřeží"

UR18_0288

Výběr nejvhodnější nabídky "Šporkova Praha 1 - rekonstrukce komunikace"

UR18_0289

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 447, k. ú. Staré Město, Jilská 10 (Vejvodova 3, Michalská 7) - rozšíření účelu nájmu a změna doby nájmu

UR18_0290

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 535, k. ú. Staré Město, Rytířská 15 (V Kotcích 16) - změna doby nájmu (prodloužení nájmu)

UR18_0291

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 697, k. ú. Staré Město, Masná 19 - změna doby nájmu

UR18_0292

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 26, k. ú. Malá Strana, Tomášská 4 - žádost o snížení nájemného

UR18_0293

Stanovisko k žádosti ve věci vypořádání podílového spoluvlastnictví - nemovitost č. p. 1926, Pštrossova 4, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0294

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Řeznická 14 č.p. 656 Praha 1

UR18_0295

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Vodičkova 9 čp. 730 Praha 1

UR18_0296

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Šeříková 6 čp. 564 Praha 1

UR18_0297

Záměr prodeje bytové jednotky č. 221/3, k. ú. Staré Město, na adrese Liliová 13, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka, doplnění

UR18_0298

Záměr prodeje bytové jednotky č. 266/11, k. ú. Staré Město, na adrese Betlémská 7, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UR18_0299

Zadání veřejné zakázky v systému krizového řízení "Realizace bezodkladných opatření vedoucích k odstranění či zmírnění následků požáru v objektu Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město"

UR18_0300

Výběr nejvhodnější nabídky "Vytvoření katalogu obchodu a služeb a Cenové mapy sortimentu území MČ Praha 1" - veřejná zakázka malého rozsahu

UR18_0301

Žádost společnosti Pražské jaro, o.p.s. o povolení konání přímého přenosu zahajovacího koncertu 73. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2018 a doprovodného programu v parku Kampa dne 12.5.2018

UR18_0302

Žádost Provincie kapucínů v ČR o pronájem části pozemku č. parc. 185/1, k.ú. Hradčany (Loretánská zahrada) za účelem stavebního záboru ke stavbě "Oprava střechy kostela Narození Páně"

UR18_0303

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2018"

UR18_0304

Přijetí účelového daru od společností Stillking Features s.r.o.

UR18_0305

Výběr nejvhodnější nabídky "Komplexní úklid vybraných pěších komunikací na území Prahy 1 pro rok 2018"

UR18_0306

Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

UR18_0307

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0308

Dopisy Radě MČ Praha 1

08 - 13.3.2018

UR18_0246

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" z rezervy na rok 2018

UR18_0247

Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektu "Mapování vybraných objektů na území MČ Praha 1 z hlediska přístupnosti a bezbariérovosti"

UR18_0248

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_0249

Uzavření Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0250

Skončení nájmu bytu určeného pro preferované profese (zdravotnictví) - dohoda

UR18_0251

Žádost pana Čestmíra Hrbáčka ze dne 05.02.2018

UR18_0252

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1062, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 35

UR18_0253

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 504 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0254

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 402 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0255

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 408 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0256

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 403 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0257

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 506 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0258

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 435, k. ú. Staré Město, Michalská 21 - žádost o převod nájemní smlouvy

UR18_0259

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 224, k. ú. Staré Město, Řetězová 7 - společný nájem

UR18_0260

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1766, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 9 - výpověď

UR18_0261

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 907, k. ú. Malá Strana, Újezd 412/17, Praha 1

UR18_0262

Havárie - Palác Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město

UR18_0263

Oprava tiskové chyby v usnesení číslo UR18_0231 ze dne 6. 3. 2018 ve věci: Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12), Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0264

Projednání nových a rozšíření stávající restaurační předzahrádky

UR18_0265

Žádost Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových o povolení umístění uměleckého díla s názvem "Sféra" v parku Kampa v termínu od 15.03. - 05.06.2018

UR18_0266

Pronájem části pozemku č. parc. 998/1, k.ú. Staré Město, o výměře 1 m2 na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem prodeje lodních lístků

UR18_0267

Žádost společnosti Stillking Features, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 24. - 25.03.2018

UR18_0268

Pronájem části pozemku č. parc. 1000/1, k.ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje výtvarných děl společnosti ARCH - STUDIO s.r.o.

UR18_0269

Uzavření smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy s firmou TRADE CENTRE PRAHA a.s. k instalaci závěsných květníků na sloupy veřejného osvětlení a přivedení el. energie ke kamerám ve Františkánské zahradě

UR18_0270

Žádost Nadačního fondu - Evropské vojenské vzdělávací a rekreační centrum armádního generála Karla Janouška o povolení konání pietního aktu a oslavy 100 let založení čs.letectva na Klárově dne 14.08.2018

UR18_0271

Smlouva o poskytnutí služby "Správa Zahrady v Jirchářích" na období 01.04. - 31.10.2018

UR18_0272

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 26 (5.2) určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Lodecká 1, č.p. 2112

UR18_0273

Skončení nájmu bytové jednotky č. 394/117 z kvóty služebních bytů pro OŘ MP P1, v domě č.p. 394, Újezd 39-dohodou

UR18_0274

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 paní Marcele Martiníkové

UR18_0275

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Jiřímu Kyliánovi

07 - 6.3.2018

UR18_0218

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" v roce 2018

UR18_0219

Změna organizačního řádu Úřadu městské části Praha 1

UR18_0220

Žádost o spolupořadatelství v oblasti sportu: Česká obec sokolská - "Pódiová vystoupení XVI. všesokolského sletu 2018 a sletový průvod"

UR18_0221

Žádost o spolupořadatelství: Česká centra - "Noc literatury 2018"

UR18_0222

Žádost o spolupořadatelství: NEW WAVE location, s.r.o. - instalace "Set in the street"

UR18_0223

Žádost o spolupořadatelství: PhDr. Mgr. Zdeňka Čechová - "Prague apotheosis - video mapping"

UR18_0224

Žádost o spolupořadatelství: Letní poloha, s.r.o. - "Kampa Střed Světa 2018"

UR18_0225

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Produkční zajištění Reprezentačního plesu MČ Praha 1 konaného dne 20. 4. 2018 v Paláci Žofín"

UR18_0226

Smlouva o provedení mediace ve sporu o vyrovnání zhodnocení nebytových jednotek č. 864/101 a 864/601 v domě č. p. 864 k. ú. Staré Město, Bílkova 13-15, Praha 1

UR18_0227

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a osazení nových zakázkových svítidel v Paláci Žofín, Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Město"

UR18_0228

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 564, k. ú. Malá Strana, Šeříkova 6 - sídlo firmy

UR18_0229

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 158, k.ú. Nové Město, Opatovická 20 - žádost o převod nájemní smlouvy a změna účelu nájmu

UR18_0230

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, Dlouhá 32 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0231

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12), Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0232

Prodej části závodu - Široká 64/12, Praha 1

UR18_0233

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR18_0234

Pronájem pozemku parc. č. 795/2, k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Vítězná 559/4) - změna usnesení č. UR18_0033 z 9. 1. 2018

UR18_0235

Záměr prodeje bytové jednotky č. 2091/15 v domě č.p. 2091, k.ú. Nové Město, na adrese Ve Smečkách 24, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka"

UR18_0236

Záměr prodeje bytové jednotky č. 1955/3 na adrese č.p. 1955, Příčná 10, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UR18_0237

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2 Staré Město společnosti SAGO, s.r.o. za účelem umístění sezónní restaurační předzahrádky v návaznosti na provozovnu Fast Food, Mikulášská 8/22, Praha 1

UR18_0238

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město společnosti SAGO, s.r.o. za účelem umístění sezónní restaurační předzahrádky v návaznosti na provozovnu Fast Food, Mikulášská 6/21, Praha 1

UR18_0239

Poskytnutí služby na veřejnou zakázku malého rozsahu "Monitorování a denní odstraňování černé reklamy letákového typu na území MČ Praha 1"

UR18_0240

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 809/3 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Anežská 6, č.p. 809

UR18_0241

Přijetí účelových darů od společností Stillking Features s.r.o.a FILM MAKERS s.r.o.

UR18_0242

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Újezd - Vítězná - návrh dopravního zklidnění"

UR18_0243

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Nemocnice Na Františku, stavební úpravy středního křídla - rehabilitace ve 3. NP"

UR18_0244

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0245

Dopisy Radě MČ Praha 1

06 - 27.2.2018

UR18_0148

Projednání výsledků inventarizace majetku a závazků MČ Praha 1 za rok 2017

UR18_0149

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2017 - žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

UR18_0150

Revitalizace veřejných prostor ulic V Celnici - Na Florenci

UR18_0151

Rámcový program volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením, občany MČ Praha 1

UR18_0152

Uzavření nájemních smluv na byty v Domech s pečovatelskou službou

UR18_0153

Návrh Sociální komise Rady MČ Praha 1 na čerpání ze Sociálního fondu

UR18_0154

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_0155

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0156

Skončení nájmu bytu ze sociální rezervy - dohoda

UR18_0157

Skončení užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26 - dohoda

UR18_0158

Zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast

UR18_0159

Jmenování Hodnotící komise pro dotační program MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

UR18_0160

Jmenování komisí dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018

UR18_0161

Výběr nejvhodnější nabídky "Ostraha objektu Úřadu městské části Praha 1 - Vodičkova 18"

UR18_0162

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26

UR18_0163

Zpráva o pohledávkách z EČ

UR18_0164

Oprava usnesení č. UR18_0136 ze dne 6. 2. 2018 - Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostraha majetku a zajištění služeb recepce v DPS Benediktská 1100/13, k. ú. Staré Město"

UR18_0165

Dodatek ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce 11 bytů a společných prostor bytového domu Navrátilova 1422/13

UR18_0166

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce (Městská policie, Úřad MČ Praha 1)

UR18_0167

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12)

UR18_0168

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 928, k. ú. Nové Město, Opletalova 20, dohoda o skončení nájmu bytu v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17 a skončení dohody o dočasném užívání bytové jednotky v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR18_0169

Žádost o přerušení placení nájemného a uzavření dodatku na snížení nájemného z bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9

UR18_0170

Žádost o snížení nájemného z důvodu kvality bytu v domě č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10

UR18_0171

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 510 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0172

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 405 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0173

Žádost o pronájem bytu v domě č. p. 928, k. ú. Nové Město, Opletalova 20

UR18_0174

Sleva na nájemném za byt v domě č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39

UR18_0175

Vyhodnocení nabídky na koupi movitých věcí vyklizených z nebytové jednotky č. 357/102 v domě č. p. 357, Vlašská 10, Praha 1, uskladněných ve skladech Městské části Praha 1 v domě č.p. 1185, k.ú. Nové Město, Petrské náměstí 2, Praha 1

UR18_0176

Žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 606/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1) a o prominutí nákladů na vyklizení nebytové jednotky číslo 606/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1)

UR18_0177

Valorizace nájemného pro r. 2018 spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů

UR18_0178

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7

UR18_0179

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2, Praha 1

UR18_0180

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0181

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0182

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1, 3, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0183

Nabídky k záměru na změnu doby nájmu u nebytových prostorů v domě č. p. 383, k. ú. Staré Město, Na Můstku 1 a v domě č. p. 55, k. ú. Malá Strana, Mostecká 3, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0184

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1766, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 9 - výpověď

UR18_0185

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1)

UR18_0186

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu a převod nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 350, k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17

UR18_0187

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 373, k.ú. Staré Město, 28. října 7, Praha 1

UR18_0188

Žádost o vrácení nájmu za nebytové prostory v domě č. p. 158, k. ú. Nové Město, Opatovická 20

UR18_0189

Žádost o rozšíření účelu nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 7, k. ú. Josefov, Dušní 13

UR18_0190

Žádost o pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 55, k. ú. Malá Strana, Mostecká 3

UR18_0191

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1161, k. ú. Nové Město, Petrská 24 - změna doby nájmu (prodloužení nájmu)

UR18_0192

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 693, k. ú. Nové Město, Školská 28 - podnájem

UR18_0193

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 - žádost o úpravu nájemného

UR18_0194

Změna nájemní smlouvy na nebytového prostoru v domě č. p. 1565, k. ú. Nové Město, Senovážné náměstí 16 - rozšíření předmětu a účelu nájmu

UR18_0195

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 133, k. ú. Nové Město, Mikulandská 3 - pokračování provozování živnosti při úmrtí podnikatele

UR18_0196

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12 a v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3 (permanentní vývěska poř. č. K/2017 a R6/2017)

UR18_0197

Zrušení usnesení číslo UR18_0024 ze dne 9. 1. 2018 ve věci: Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3 - podnájem

UR18_0198

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 394, k.ú. Malá Strana, Újezd 39, Praha 1

UR18_0199

Valorizace nájemného v r. 2018 v případech pronájmu nemovitostí, nebo jejich částí s výjimkou pronájmu bytů a nebytových prostor

UR18_0200

Pronájem pozemku č. parc. 908/2 a části pozemku č. parc. 907/2, oba k. ú. Malá Strana, Praha 1, Újezd/U lanové dráhy, za účelem filmování

UR18_0201

Souhlas s doplněním nájemce do stávající nájemní smlouvy - bytová jednotka č. 1933/7 v domě č.p. 1933, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36, Praha 1

UR18_0202

Souhlas s prodloužením nájemní smlouvy - nebytový prostor v domě č.p. 1933, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36, Praha 1 (společnost CAFE CLUB spol. s r.o.)

UR18_0203

Souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy v objektu čp. 819 na pozemku parc. č. 29/1, k. ú. Nové Město, Václavské nám. 43, Praha 1 (spol. BONAVITA restaurants, spol. s r.o.)

UR18_0204

Stanovisko k žádosti hl. m. Praha k převodu či směně částí pozemků parc. č. 330 a 2362 v k. ú. Nové Město, Praha 1 o celkové výměře cca 232 m2

UR18_0205

Pronájem části pozemku č. parc. 1000/6, k.ú. Staré Město za účelem umístění sezónní restaurační zahrádky na Alšově nábřeží

UR18_0206

Pronájem části pozemku č. parc. 1/2, k.ú. Staré Město společnosti MIMA-S Praha, s.r.o., k umístění sezónní restaurační předzahrádky na zpevněné ploše parku za Staroměstskou radnicí

UR18_0207

Pronájem částí pozemků č. parc. 998/1 a 1000/1, k.ú. Staré Město na parkové cestě na Alšově nábřeží za účelem výstavy a prodeje výtvarných děl na základě zveřejněného záměru obce

UR18_0208

Žádost Úřadu vlády ČR o povolení umístění výstavního panelu na pozemku č. parc. 779/5, k.ú. Malá Strana u Lichtenštejnského paláce v termínu od 02.03. do 30.03.2018

UR18_0209

Doplnění člena výběrové komise pro posouzení žádostí Dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2018 (usnesení č. UR17_1378 ze dne 11.12.2017)

UR18_0210

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky s podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy OP Praha - pól růstu ČR - výzva č. 28

UR18_0211

Bezpečnostní opatření a městský kamerový systém, informace k přijaté dotaci

UR18_0212

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Komplexní provoz a podpora ICT ÚMČ Praha 1"

UR18_0213

Přijetí účelových darů od společností DíkyČau s.r.o., MIA FILM s.r.o., Finders production s.r.o., a FILM MAKERS s.r.o.

UR18_0214

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 Ester Ledecké za obrovský sportovní úspěch na ZOH 2018 v Pchjončchangu

UR18_0215

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o nájmu pozemku v souvislosti s realizací akce "Úprava parteru Slovanského ostrova - etapa sever, Praha 1"

UR18_0216

"Revitalizace spodní části Václavského náměstí", úsek Na Příkopě - Vodičkova, Praha 1, Nové Město, Václavské nám.

UR18_0217

Dopisy Radě MČ Praha 1

05 - 6.2.2018

UR18_0132

Žádosti o dotace z investiční rezervy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018

UR18_0133

Stanovení termínů Zastupitelstva MČ Praha 1 na rok 2018

UR18_0134

Ukončení Koncesního řízení - provozování příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku a změna ve složení Správní rady Nemocnice Na Františku

UR18_0135

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostraha majetku a zajištění služeb recepce v BD Samcova 2125/3, k.ú. Nové Město"

UR18_0136

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostraha majetku a zajištění služeb recepce v DPS Benediktská 1100/13, k. ú. Staré Město"

UR18_0137

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce (stabilizace zaměstnanců školství)

UR18_0138

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12), Praha 1

UR18_0139

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 96, k. ú. Staré Město, Veleslavínova 4 - výpověď

UR18_0140

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1196, k. ú. Nové Město, Soukenická 11

UR18_0141

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru CES č. 2015/0518 - dům čp. 213, k.ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1

UR18_0142

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) vše v k.ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1 a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 16 (část podloubí č. p. 262) vše v k.ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR18_0143

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (spol. EPC services a.s.)

UR18_0144

Přijetí účelových darů od společností Cé la vie Prague s.r.o., Finders production s.r.o., CZECH ANGLO PICTURES s.r.o. a TV NOVA s.r.o.

UR18_0145

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 31.01.2018

UR18_0146

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0147

Dopisy Radě MČ Praha 1

04 - 30.1.2018

UR18_0111

Aktuální zpráva o situaci kolem Nemocnice Na Františku

UR18_0112

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018

UR18_0113

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018

UR18_0114

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2018

UR18_0115

Žádost o spolupořadatelství: FEBIOFEST, s.r.o. - "25. Mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST 2018"

UR18_0116

Řešení bytové situace nájemců bytů v domě č. p. 510, k. ú. Staré Město, Havelská 5

UR18_0117

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17

UR18_0118

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 509 v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0119

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 505 v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0120

Oprava tiskové chyby v usnesení číslo UR18_0063 ze dne 16. 1. 2018 ve věci: Sleva na nájemném u bytu v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3

UR18_0121

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 512, k. ú. Staré Město, Havelská 1

UR18_0122

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0123

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, Dlouhá 32 - žádost o prodloužení nájmu

UR18_0124

Změna nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 97, k. ú. Staré Město, Křížovnická 8 - účel nájmu

UR18_0125

Nájemní smlouva na nebytové prostory v domě č. p. 1987, k. ú. Nové Město, Národní 22 a v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20, Praha 1

UR18_0126

Souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy v objektu čp. 819 na pozemku parc. č. 29/1, k. ú. Nové Město, Václavské nám. 43, Praha 1 (spol. ANFAL s.r.o.)

UR18_0127

Pronájem části pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (U Lužického semináře)

UR18_0128

Projednání nových restauračních předzahrádek

UR18_0129

Dotační program MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2018

UR18_0130

Záměr auditu - dosažení souladu s GDPR - pro školy a školská zařízení zřizovaná Městskou částí Praha 1 včetně navržení opatření k realizaci

UR18_0131

Dopisy Radě MČ Praha 1

03 - 23.1.2018

UR18_0087

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 2. pololetí 2017

UR18_0088

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_0089

Uzavření Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0090

Žádost o spolupořadatelství: HAIMA CZ, z.s. - "Den dětské onkologie 2018"

UR18_0091

Žádost o spolupořadatelství: Česko-slovenský ples, s.r.o. - "Česko-slovenský ples 2018"

UR18_0092

Žádost o spolupořadatelství: BUC FILM, s.r.o. - natáčení filmu "Zlatý podraz"

UR18_0093

Žádost o spolupořadatelství: Mladá Opera, z.s. - operní představení "Bastien/ka"

UR18_0094

Novace smlouvy CES 2009/2573 - Smlouva o poskytování úklidových prací poskytovatelem Alexanderem Munkem - podnikatel, IČ: 14974347

UR18_0095

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UR18_0096

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění služeb potřebných pro konání Reprezentačního plesu MČ Praha 1 dne 20. 4. 2018, vyjma produkce plesu"

UR18_0097

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava chodby se schodištěm v bytovém domě Skořepka 423/9, k. ú. Staré Město"

UR18_0098

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů v domě č. p. 1021, k. ú. Staré Město, Elišky Krásnohorské 12 (permanentní vývěska poř. č. Q/2017)

UR18_0099

Změna doby nájmu u bytových jednotek v domě č. p. 17, k. ú. Nové Město, Jungmannova 3 a v domě č. p. 2059, k. ú. Nové Město, Ostrovní 4

UR18_0100

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 375, k. ú. Staré Město, 28. října 9, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. a informace o prodeji části závodu (Pařížská 129/24 a 28. října 375/9)

UR18_0101

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12

UR18_0102

Žádost o souhlas s umístění sídla firmy v bytě domu č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39

UR18_0103

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnost cesty pro pozemek parc. č. 312/1, k. ú. Staré Město, obec Praha 1 (Bartolomějská 309/13)

UR18_0104

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0105

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1283, na pozemku parc. č. 135/1, Jeruzalémská 9, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0106

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 111, na pozemku parc. č. 713/3, U Lužického semináře 42, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR18_0107

Žádost společnosti Letní poloha, s.r.o. o povolení konání slavnosti "Kampa Střed Světa 2018" v parku Kampa dne 07.04.2018 a instalace velkoplošných fotografií na zábradlí nad Čertovkou od 06.04 do 30.05.2018

UR18_0108

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o povolení filmového natáčení čínského romantického seriálu na Střeleckém ostrově dne 8.2.2018

UR18_0109

Uzavření dodatku na doplnění služeb funkčnosti v oblasti prevence kriminality k veřejné zakázce "Rozvoj Portálu prevence kriminality MČ Praha 1 ke zvýšení informovanosti občanů a možnosti jejich komunikace s bezpečnostními složkami" realizované ve zjednodušeném podlimitní řízení.

UR18_0110

Dopisy Radě MČ Praha 1

02 - 16.1.2018

UR18_0051

Žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu HMP v r. 2016 a 2017 ke spotřebě v r. 2018

UR18_0052

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 1/2018

UR18_0053

Výběr nejvhodnější nabídky "Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1. Přesun informačních kanceláří"

UR18_0054

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Michaelu Prostějovskému

UR18_0055

Dodatek ke smlouvě o dílo - Stavební opravy dvora bytového domu Skořepka 423/9, k. ú. Staré Město

UR18_0056

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava střechy bytového domu Na Poříčí 1933/36, 1934/38, k. ú. Nové Město"

UR18_0057

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 925, k. ú. Nové Město, Opletalova 14

UR18_0058

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, Dlouhá 32 a poskytnutí slevy na nájemném

UR18_0059

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 507 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0060

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 407 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0061

Žádost o prominutí dluhu na nájemném za byt v domě č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10

UR18_0062

Uzavření nájemních smluv k bytům na základě záměru na pronájem bytů a v souladu s usnesením číslo UR17_1203 ze dne 13. 11. 2017, UR17_0895 ze dne 15.08.2017 a UR17_0836 ze dne 18.07.2017

UR18_0063

Sleva na nájemném u bytu v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3

UR18_0064

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5, Praha 1

UR18_0065

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3, Praha 1

UR18_0066

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1, 3, Praha 1

UR18_0067

Žádost o umístění sídla v nebytovém prostoru v domě č. p. 657, k. ú. Nové Město, Žitná 13

UR18_0068

Žádost o nájemní smlouvu na dobu určitou u nebytových prostorů v domě č. p. 1987, k. ú. Nové Město, Národní 22 a v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20, Praha 1

UR18_0069

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 669, k. ú. Nové Město, Žitná 1 - sleva na nájemném

UR18_0070

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59 - sleva na nájemném

UR18_0071

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 203, k. ú. Josefov, Pařížská 19 - sleva na nájemném

UR18_0072

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 726, k. ú. Nové Město, Palackého 12, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0073

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 730, k. ú. Nové Město, Vodičkova 9, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0074

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany s novým označením parc. č. 705/3 v k. ú. Hradčany

UR18_0075

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 710/6, k. ú. Malá Strana pro stavební buňky (U Lužického semináře) - zrušení usnesení č. UR18_0031 ze dne 09.01.2017

UR18_0076

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 1604 a k pozemku parc. č. 181 se stavbou budovy č. p. 1604, na adrese Bolzanova 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0077

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 1527, na pozemku parc. č. 1995, Navrátilova 14, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0078

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 220, parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0079

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 695/21 Praha 1 - revokace usnesení č. UR17_0598 ze dne 09.05.2017

UR18_0080

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 716/37 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Rybná 24, č.p. 716

UR18_0081

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1540/19 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) v domě č.p. 1540, Lannova 6

UR18_0082

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 716/39 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Rybná 24, č.p. 716

UR18_0083

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu J.Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace, IČO: 600 035 271

UR18_0084

Přijetí účelových darů od společnosti Roadrunner s.r.o.

UR18_0085

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0086

Dopisy Radě MČ Praha 1

01 - 9.1.2018

UR18_0001

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2017

UR18_0002

Stanovení termínu Zastupitelstva MČ Praha 1 v lednu 2018

UR18_0003

Čerpání z investičního fondu příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

UR18_0004

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_0005

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0006

Dotační program MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

UR18_0007

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Sportovní areál Masná - oprava hřiště, topný systém a plynová přípojka"

UR18_0008

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě CES 2017/0146 o poskytování služeb se společností REI s.r.o., IČ: 48593681 - změna platebních podmínek

UR18_0009

Žádost o spolupořadatelství: I. plavecký klub otužilců Praha, z. s. - "71. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma"

UR18_0010

Zásady pro spolupořadatelství MČ Praha 1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2018

UR18_0011

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018

UR18_0012

Prodloužení funkčního období Programové rady Malostranské besedy

UR18_0013

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Využití vody jímané v jímce ve 2. PP bytového domu Ve Smečkách 594/26, k. ú. Nové Město, jako užitkové vody pro splachování WC v domě"

UR18_0014

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava vodovodních a kanalizačních stoupaček bytového domu Rámová 1071/3, k. ú. Staré Město"

UR18_0015

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR18_0016

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 14, 17, 22, 24, 44 a 51 v domě s pečovatelskou službou, Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město"

UR18_0017

Prodloužení dohody o dočasném užívání obytné místnosti v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1 (byt určený pro stabilizaci)

UR18_0018

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR18_0019

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR18_0020

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce (stabilizace zaměstnanců školství)

UR18_0021

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 239, k. ú. Malá Strana, Nerudova 35

UR18_0022

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 737, k. ú. Staré Město, Dlouhá 21

UR18_0023

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 511, k. ú. Staré Město, Havelská 3 - sleva na nájemném

UR18_0024

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3 - podnájem

UR18_0025

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 209, k.ú. Nové Město, Myslíkova 5 (Vojtěšská 2) - žádost o převod nájemní smlouvy

UR18_0026

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0027

Nabídka k záměru na společný nájem nebytového prostoru v domě č.p. 1030, k.ú. Staré Město, Benediktská 9 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0028

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 926, k. ú. Nové Město, Opletalova 16 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0029

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2, Praha 1

UR18_0030

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (U Lužického semináře)

UR18_0031

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 710/6, k. ú. Malá Strana (U Lužického semináře) - umístění zařízení staveniště

UR18_0032

Pronájem části pozemku parc. č. 364, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1 (Hellichova 11)

UR18_0033

Pronájem pozemku parc. č. 795/2, k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Vítězná 559/4)

UR18_0034

Výpůjčka pozemku parc. č. 59/2, k. ú. Staré Město, obec Praha 1 (Valentinská čp. 56/11, Praha 1)

UR18_0035

Pronájem části pozemku, o výměře 2m2, parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, obec Praha 1 (Za Haštalem 3)

UR18_0036

Stanovisko k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 2556/1, k. ú. Nové Město, Praha 1 o výměře 33 m2 (ul. V celnici)

UR18_0037

Záměr prodeje bytové jednotky č. 759/10 na adrese č.p. 759 Hradební 5, k.ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR18_0038

Prodloužení nájemních smluv u bytů určených pro profese sloužící plnění úkolů obce - školství (Lodecká 1)

UR18_0039

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a s umístěním sídel společností v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (spol. HSBN s.r.o., advokátní kancelář a HSBN Admin s.r.o.)

UR18_0040

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (spol. Global Wines & Spirits s.r.o.)

UR18_0041

Projednání nové a rozšíření stávající restaurační předzahrádky

UR18_0042

Petice proti omezení jízdy na kole v pěších zónách centra Prahy

UR18_0043

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 30.01.- 12.02.2018

UR18_0044

Žádost společnosti Stillking Features, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 15. - 17.01.2018

UR18_0045

Přijetí účelových darů od společností G. S. Production services s.r.o., Film Makers s.r.o., DíkyČau s.r.o. a Stillking Features s.r.o.

UR18_0046

Výběr nejvhodnější nabídky "Správa ICT ÚMČ Prahy 1 pro období 1.2.2018 do 31.1.2020"

UR18_0047

Výběr nejvhodnější nabídky "Podpora stávajícího SW - LDN ÚMČ Prahy 1 pro období od 1.2.2018 do 31.1.2020"

UR18_0048

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0049

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 12.12.2017

UR18_0050

Dopisy Radě MČ Praha 1