Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vyhlášení dalšího kola výběrového řízení na projekty "Specifická primární protidrogová prevence pro rok 2009"

Rada městské části Praha 1 svým usnesením č. UR09_0218 ze dne 9.3.2009 vyhlašuje další kolo výběrového řízení na projekty Specifická primární protidrogová prevence pro rok 2009

Cílová skupina:

Žáci základních škol na území MČ Praha 1

Témata:

  1. Prevence závislosti na drogách 
  2. Prevence závislosti na alkoholu
  3. Prevence závislosti na tabákových výrobcích
  4. Prevence proti nebezpečí HIV, AIDS a dalších infekčních nemocí

 

P O D M Í N K Y   D A L Š Í H O   K O L A   V Ý B Ě R O V É H O   Ř Í Z E N Í

na projekty Specifická primární protidrogová prevence pro rok 2009

1.      Výběrové řízení je určeno pro subjekty s programy určenými pro cílovou skupinu.

2.      Subjekty mohou použít finanční prostředky na provoz, mzdy, materiálové náklady, na služby a práce nevýrobní povahy. Přidělené finanční prostředky nelze použít na investice, dary a pohoštění.

3.      Přiznání finančních prostředků není nárokové a jejich výše závisí na schválených finančních prostředcích, určených na řešení protidrogové prevence na území MČ Praha 1.

4.     Pro vybrané projekty budou finanční prostředky přiděleny na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z grantového programu Specifická primární protidrogová prevence pro rok 2009.

5.      Projekt musí být zpracován stručně a výstižně.

6.      Informace a konzultace v průběhu zpracování projektů bude poskytovat Bc. Ladislav Varga, protidrogový koordinátor MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, tel. 221 097 580.

7.      Projekt se předkládá v tištěné podobě s příslušnými formuláři, tvořícími přílohy č. 1 a 2, a to v originálu a jedné kopii. Nepovinnou přílohou jsou reference o projektu resp. o organizaci, realizující projekt. Uvedené dokumenty budou opatřeny razítkem organizace s podpisem kompetentního pracovníka. Další kopii je třeba zaslat na e-mailovou adresu protidrogového koordinátora MČ Praha 1 ladislav.varga@praha1.cz.

8.      K projektu je třeba doložit registraci předkladatele (statut, zakládací listina, výpis z Obchodního rejstříku atd.).

9.      Je-li služba certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky popř. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, předložit  kopii příslušného dokladu.

10.   V případě finančního krytí části projektu z jiných zdrojů je předkladatel projektu povinen uvést tuto skutečnost v příslušném formuláři.

11.   Realizátor projektu se zavazuje umožnit na požádání kontrolu projektu ze strany pověřeného pracovníka MČ Praha 1.

12.   Realizátor projektu se zavazuje s předstihem alespoň pěti pracovních dnů informovat protidrogového koordinátora MČ Praha 1 o konání dílčích aktivit projektu (přednášek, besed atd.) a umožnit mu na nich účast.

13.   Projekty se předkládají v zalepených obálkách s označením „Specifická primární protidrogová prevence pro rok 2009 – další kolo“, kancelář předsedy Výboru pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku, Vodičkova 18, 115 68  Praha 1, do 17.4.2009 do 12:00 hodin a to buď osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, nebo doporučeně poštou nejpozději do 24 hodin od doby stanovené pro podání žádosti.

14.   Zaslané projekty se předkladatelům nevracejí.

15.   Projekty nesplňující formální a obsahové náležitosti uvedené v podmínkách výběrového řízení a příslušných formulářích nebudou posuzovány.

16.   O výsledku výběrového řízení budou všichni předkladatelé vyrozuměni.

17.   Finanční prostředky lze čerpat do konce roku 2009 v souladu s účelem Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z grantového programu Specifická primární protidrogová prevence pro rok 2009.

18.  Vyúčtování  přidělených finančních prostředků formou soupisu výdajů, spolu s kopiemi příslušných dokladů a závěrečnou zprávu financovaného projektu podle předepsaného schématu v příloze č. 3 je nutné doručit do 31.1.2010, a to buď osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18 nebo poštou doporučeně na adresu MČ Praha 1, kancelář předsedy Výboru pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku, Vodičkova 18, 115 68  Praha 1.

Přílohy ke stažení

Příloha 1 - Identifikační údaje

Priloha_c.1_Identifikacni__udaje.doc - 53,50 KB

Příloha 2 - Bezdlužnost

Priloha_c.2_Bezdluznost(1).doc - 24,50 KB

Příloha 3 - Závěrečná zpráva

Priloha_c.3_Zaverecna_zprava.doc - 26,00 KB