Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Grantový program „JEDNIČKA PRO ROK 2009 - podpora MHMP v sociální oblasti“

Rada městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí finančních příspěvků v rámci grantového programu

„JEDNIČKA PRO ROK 2009 - podpora MHMP v sociální oblasti“

Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb:
 1. Pečovatelská služba
 2. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 3. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


P R A V I D L A    V Ý B Ě R O V É H O    Ř Í Z E N Í

pro žadatele o finanční příspěvek   z  grantového programu „JEDNIČKA PRO ROK 2009 - podpora MHMP v sociální oblasti“

Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je:
· Poskytnout informace o výběrovém řízení
· Pomoci předkladatelům projektu vytvořit úplnou a správnou žádost

Výběrové řízení vyhlašuje MČ Praha 1 po obdržení dotace MHMP jedenkrát ročně a má čtyři hlavní etapy:

1. příjem a zpracování žádostí, kontrola formálních náležitostí – provádí sekretariát zástupce starosty Mgr. Jozefa Helmeczyho
2. věcné hodnocení žádostí dle stanovených kritérií v hodnotící komisi. Výsledkem je návrh na přidělení dotace.
3. Rozdělení finančních prostředků schvaluje Rada MČ Praha 1 a Zastupitelstvo MČ Praha 1
4. S předkladateli schválených projektů bude uzavřena smlouva o poskytnutí  finančních prostředků na výdaje realizované v roce 2009.

Kdo může žádat o grant

O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a které provádějí své sociální programy pro občany s trvalým bydlištěm na obvodu Praha 1 nebo  subjekty v této lokalitě působící. Podmínkou je činnost subjektu alespoň dva roky. Organizace předkládá projekt prostřednictvím svého statutárního zástupce

Postup při předávání žádostí

Žádost se přihlašuje pouze do jedné ze tří vyhlášených oblastí a předkládá se na předepsaném formuláři v počtu jeden originál a tři kopie.

Přílohy k originálu žádosti (1x)

 • kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele a předmětu činnosti
 • kopie dokladu o registraci  (statut, zřizovací listina, výpis z obchodního rejstříku) – nemusí být notářsky ověřené
 • u fyzických osob potvrzení příslušného  oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění)
 • kopii rozhodnutí MHMP o registraci sociálních služeb
 • kopie dokladu o přidělení IČO
 • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
 • u občanských sdružení doklad o oprávnění osoby jednat jménem žadatele při jednáních na základě plné moci s ověřením pravosti
 • aktuální výroční zpráva

Zaslané projekty  se předkladatelům nevracejí.

Informace v průběhu zpracování projektů poskytuje Olga Jirasová, asistentka zástupce starosty Mgr. Jozefa Helmeczyho, tel. 221 097 220, e-mail: Olga_Jirasova@p1.mepnet.cz

Předepsaný formulář a pravidla výběrového řízení budou k dispozici v informačním centru Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18 a Malostranské náměstí 22, Praha 1 a dále na webových stránkách MČ P1: www.praha1.cz - dokumenty ke stažení na této stránce dole.

Projekty s žádostí o grant přijímá podatelna Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 do 18. 3. 2009 !!

0bálku zřetelně vyznačte:  „JEDNIČKA PRO ROK 2009  -  podpora MHMP v sociální oblasti“

V případě zaslání projektu poštou je poštovní adresa:
Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 62 Praha 1. Rozhodující pro dodržení termínu závěrky je   datum poštovního razítka nejpozději  18. 3. 2009.

Pravidla a formuláře ke stažení

Pravidla výběrového řízení grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2009 - podpora MHMP v sociální oblasti"

Pravidla_vyberoveho_rizeni_dotace_MHMP_2009.pdf - 199,27 KB
Pravidla_vyberoveho_rizeni_dotace_MHMP.doc - 50,50 KB

Formulář - Žádost poskytovale sociální služby o dotaci pro rok 2009

Formular_-_grant_MHMP_2009.pdf - 289,42 KB
Formular_-_grant_MU_HLMP.doc - 209,00 KB