Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Výběrové řízení na projekty protidrogové prevence 2009 - „Doléčovací střediska a terapeutické komunity“

Rada městské části Praha 1 svým usnesením č.UR09_0013 vyhlašuje výběrové řízení na projekty protidrogové prevence

„Doléčovací střediska a terapeutické komunity“ pro rok 2009

Cílová skupina:

Osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, zpravidla po absolvování ambulantní nebo pobytové léčby, motivované k dalšímu životu bez návykových látek.

P O D M Í N K Y     V Ý B Ě R O V É H O    Ř Í Z E N Í
 1. Výběrové řízení je určeno pro subjekty s programy určenými pro cílovou skupinu.
 2. Subjekty mohou použít finanční prostředky na provoz, mzdy, materiálové náklady, na služby a práce nevýrobní povahy. Přidělené finanční prostředky nelze použít na investice, dary a pohoštění.
 3. Přiznání finančních prostředků není nárokové a jejich výše závisí na schválených finančních prostředcích, určených na řešení protidrogové prevence na území MČ Praha 1.
 4. Pro vybrané projekty budou finanční prostředky přiděleny na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na projekt  protidrogové prevence – doléčovací střediska a terapeutické komunity - pro rok 2009.
 5. Projekt musí být zpracován stručně a výstižně.
 6. Informace a konzultace v průběhu zpracování projektů bude poskytovat Bc. Ladislav Varga, protidrogový koordinátor MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, tel. 221 097 580.
 7. Projekt se předkládá v tištěné podobě s příslušnými formuláři, tvořícími přílohy č. 2 a 3, a to v originálu a jedné kopii. Uvedené dokumenty budou opatřeny razítkem organizace s podpisem kompetentního pracovníka. Nepovinnou přílohou jsou reference o projektu resp. o organizaci, realizující projekt. Další kopii je třeba zaslat na e-mailovou adresu protidrogového koordinátora MČ Praha 1 ladislav.varga@praha1.cz.
 8. K projektu je třeba doložit registraci předkladatele (statut, zakládací listina, výpis z Obchodního rejstříku atd.). 
 9. Je-li služba registrována jako sociální služba Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky popř. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, předložit  kopii příslušného dokladu.
 10. V případě finančního krytí části projektu z jiných zdrojů je předkladatel projektu povinen uvést tuto skutečnost v příslušném formuláři.
 11. Realizátor projektu se zavazuje umožnit na požádání kontrolu projektu ze strany pověřeného pracovníka MČ Praha 1.
 12. Projekty se odevzdávají v zalepených obálkách s označením Protidrogová prevence – doléčovací střediska a terapeutické komunity - pro rok 2009, kancelář předsedy Výboru pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku, Vodičkova 18, 115 68  Praha 1, a to buď osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, do pátku 13. února 2009 do 12:00 hodin, nebo doporučeně poštou nejpozději do 24 hodin ve stanovený den pro podání žádosti 
 13. Zaslané projekty se předkladatelům nevracejí.
 14. Projekty nesplňující formální a obsahové náležitosti uvedené v podmínkách výběrového řízení a příslušných formulářích nebudou posuzovány.
 15. O výsledku výběrového řízení budou všichni předkladatelé vyrozuměni. 
 16. Finanční prostředky lze čerpat do konce roku 2009 v souladu s účelem Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na projekt  protidrogové prevence – doléčovací střediska a terapeutické komunity - pro rok 2009.
 17. Vyúčtování přidělených finančních prostředků formou soupisu výdajů, spolu s kopiemi příslušných dokladů a závěrečnou zprávu financovaného projektu podle předepsaného schématu je nutné doručit do 31.1.2010, a to buď osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18  nebo poštou doporučeně na adresu MČ Praha 1, kancelář předsedy Výboru pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku, Vodičkova 18, 115 68  Praha 1.

Pravidla a formuláře ke stažení

Podmínky výběrového řízení - Doléčovací střediska a terapeutické komunity - 2009

Podminky_vyberoveho_rizeni.pdf - 134,59 KB
Podminky_vyberoveho_rizeni.doc - 31,00 KB

Identifikační údaje a popis projektu - Doléčovací střediska a terapeutické komunity - 2009

Identifikacni_udaje_popis_projektu.pdf - 118,88 KB
Identifikacni_udaje_popis_projektu.doc - 89,00 KB

Prohlášení o bezdlužnosti organizace - Doléčovací střediska a terapeutické komunity - 2009

Prohlaseni_bezdluznost_organizace.pdf - 83,59 KB
Prohlaseni_bezdluznost_organizace.doc - 23,00 KB

Pokyny k vypracování závěrečné zprávy - Doléčovací střediska a terapeutické komunity - 2009

Pokyny_zaverecna_zprava.pdf - 82,60 KB
Pokyny_zaverecna_zprava.doc - 23,00 KB