Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

9. ročník grantového programu MČ Praha 1 ”JEDNIČKA PRO ROK 2009 – sociální oblast”

Rada městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení 9. ročníku grantového programu MČ Praha 1

”JEDNIČKA PRO ROK 2009 – sociální oblast”

Témata:

  1. Pomoc dětem a mládeži – cílem je zkvalitnění života dětí a mladých lidí, kteří nejsou starší 18ti let a jsou ohrožené a znevýhodněné. Podpora se týká dětí a mladistvých, kteří žijí v ústavních zařízeních, neorganizované mládeže (streetwork), činnosti azylových zařízení, terapeutických středisek, krizových center, nízkoprahových zařízení, poradenských a diagnostických center
  2. Pomoc seniorům 
  3. Pomoc zdravotně postiženým 
  4. Pomoc osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům
  5. Pomoc osobám sociálně handicapovaným 
  6. Pomoc obětem trestných činů a domácího násilí 
  7. Ostatní činnosti ze sociální oblasti

P R A V I D L A    V Ý B Ě R O V É H O    Ř Í Z E N Í

pro žadatele o finanční příspěvek   z  9. ročníku grantového programu MČ Praha 1  „JEDNIČKA PRO ROK 2009 – sociální oblast“

Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je:
· Poskytnout informace o výběrovém řízení
· Pomoci předkladatelům projektu vytvořit úplnou a správnou žádost

Výběrové řízení vyhlašuje MČ Praha 1 jedenkrát ročně a má čtyři hlavní etapy:

1. příjem a zpracování žádostí, kontrola formálních náležitostí – provádí sekretariát zástupce starosty Mgr.  Jozefa Helmeczyho
2. věcné hodnocení žádostí dle stanovených kritérií v hodnotící komisi. Výsledkem je návrh žádostí k podpoře.
3. Rozdělení finančních prostředků schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha 1
4. S předkladateli schválených projektů bude uzavřena smlouva o poskytnutí  finančních prostředků na výdaje realizované v roce 2009.

1. Kdo může žádat o grant:

O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a které provádějí své sociální programy pro občany s trvalým bydlištěm na obvodu Praha 1 nebo  subjekty v této lokalitě působící. Podmínkou je činnost subjektu alespoň dva roky. Organizace předkládá projekt prostřednictvím svého statutárního zástupce

2. Z programu nelze podpořit:

· projekty zaměřené na jednorázovou pomoc v nouzi fyzickým osobám
· jednorázové sbírky nebo jednorázové akce, které nemají trvalý vliv na cílovou skupinu
· jakékoliv aktivity, které již proběhly nebo jejichž realizace proběhne před přidělením finančních prostředků
· projekty, které není možno zahájit během roku 2009
· nespecifikované výdaje
 
3. O jaké náklady lze žádat:

 Náklady musí být nezbytné pro realizaci projektu, musí být stanoveny efektivně, musí být čerpány po dobu uskutečňování projektu a po podpisu smlouvy, musí být účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty. V tomto kontextu lze žádat o náklady:
 
· osobní (mzdy zaměstnanců/realizátorů projektu včetně výdajů na sociální a zdravotní pojištění)
· neinvestiční materiálové ( zakoupení vybavení nutného pro realizaci projektu, nového nebo použitého)
· nemateriálové (všechny druhy nemateriálových nákladů a služeb spojených s realizací projektu: nájemné, energie, cestovné, jízdné, poštovné, telefonní poplatky, tisk, propagace, kopírování, účetní služby, externí experti placení přes faktury apod.)
· jiné náklady :  náklady, které nedokážete z nějakého důvodu zařadit do předchozích nákladů - specifikujte jaké
 
4. Postup při předávání žádostí

        Žádost se přihlašuje pouze do jedné ze sedmi vyhlášených oblastí a předkládá se na předepsaném formuláři v počtu jeden originál a tři kopie. K formuláři musí být předložen i návrh projektu v rozsahu  max. 5 stran formátu A4, který musí stručně a výstižně obsahovat:

-     koncepci projektu – cíl, cílovou skupinu, obsah, popis, zdůvodnění a přínos projektu
-     časový a věcný harmonogram realizace
-     personální a technické zajištění
-     podrobnou ekonomickou rozvahu
-     finanční prostředky na projekt z dalších zdrojů (i v případě žádosti) např. MHMP, MV ČR, MPSV ČR nebo jiné zdroje
-     razítko a podpis oprávněného žadatele
-     informaci o předchozích aktivitách a činnostech v sociální oblasti

5. Přílohy k originálu žádosti (1x)

· kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele a předmětu činnosti
· kopie dokladu o registraci  (statut, zřizovací listina, výpis z obchodního rejstříku) – nemusí být notářsky ověřené
· u fyzických osob potvrzení příslušného  oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění)
· kopie dokladu o přidělení IČO
· kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
· u občanských sdružení doklad o oprávnění osoby jednat jménem žadatele při jednáních na základě plné moci s ověřením pravosti
· aktuální výroční zpráva

Zaslané projekty  se předkladatelům nevracejí !!

Informace v průběhu zpracování projektů poskytuje Olga Jirasová, asistentka zástupce starosty Jozefa Helmeczyho,
tel. 221 097 220, e-mail:
Olga.Jirasova@preha1.cz

Předepsaný formulář a pravidla výběrového řízení budou k dispozici v informačním centru Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18 a Malostranské náměstí 22, Praha 1 a dále na webových stránkách MČ P1 www.praha1.cz - odkazy na soubory ke stažení jsou de pod tímto článkem:


Projekty s žádostí o grant přijímá podatelna Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

do 4. 2. 2009

(obálku zřetelně vyznačte: „JEDNIČKA PRO ROK 2009 – sociální oblast “)

V případě zaslání projektu poštou je poštovní adresa:
Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 62 Praha 1
Rozhodující pro dodržení termínu závěrky je datum poštovního razítka nejpozději  4. 2. 2009.

Pravidla a formuláře ke stažení

VYHLÁŠENÁ TÉMATA - 9.ročník grantového programu MČ Praha 1 ”JEDNIČKA PRO ROK 2009 – sociální oblast”

Temata_grant_JEDNICKA2009_socialni.pdf - 86,99 KB
Temata_grant_JEDNICKA2009_socialni.doc - 23,50 KB

PODMÍNKY A PRAVIDLA - 9.ročník grantového programu MČ Praha 1 ”JEDNIČKA PRO ROK 2009 – sociální oblast”

Pravidla_grant_JEDNICKA2009_socialni.pdf - 142,45 KB
Pravidla_grant_JEDNICKA2009_socialni.doc - 46,50 KB

FORMULÁŘE - 9.ročník grantového programu MČ Praha 1 ”JEDNIČKA PRO ROK 2009 – sociální oblast”

Zadost_grant_JEDNICKA2009_socialni.pdf - 101,02 KB
Zadost_grant_JEDNICKA2009_socialni.doc - 130,00 KB