Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Přípravné třídy

Přípravná třída základní školy

výchovný a vzdělávací program pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad,
že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 Cíle a prostředky

Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě.
Stanoveného cíle se dosahuje uplatňováním nejrůznějších výchovně vzdělávacích prostředků, které svým obsahem i formou odpovídají stupni vývoje dětí. Základem je organizovaná činnost dětí - různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti.
Těžiště práce spočívá v rozumové výchově, skládající se z několika složek (jazykové a komunikativní výchovy, rozvoje matematických představ a rozvoje poznání) a v rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Velký význam má pro tyto děti také výtvarná, hudební a tělesná výchova.

Pro koho je vhodná PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?
Pro děti s odkladem školní docházky
Pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky
Pro děti chronicky nebo dlouhodobě nemocné
Pro děti opožděné v psychomotorickém vývoji
Pro děti s problémy v socializaci osobnosti

Co nabízí PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?
Kvalitní přípravu pro vstup do základní školy
Kolektiv o sníženém počtu dětí ve srovnání s mateřskou školou (maximálně 15 dětí)
Individuální přístup dle potřeb dítěte
Zapojování do mimovýukových činností se žáky prvních tříd (různé akce ve škole, výlety, divadelní představení, apod.)
Stravování a družinu zajištěnou základní školou
Bezplatnou docházku do přípravné třídy
Rodičům spolupráci odborné konzultace

S jakými problémy může dětem pomoci PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?
S poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
S poruchami pozornosti bez hyperaktivity (ADD)
Se specifickými vývojovými poruchami učení
S logopedickými problémy
Se speciálními vzdělávacími potřebami plynoucími ze zdravotního postižení
Se sociální nezralostí vzhledem k věku dítěte

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. K dokumentaci se používá třídní výkaz s katalogovými listy pro nižší stupeň (na mateřské škole dokumentace pro mateřskou školu). Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo. Děti nedostávají vysvědčení, na konci přípravné třídy obdrží např. „Pochvalný list“ nebo jiné obdobné osvědčení o návštěvě této třídy.

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu v přípravné třídě

Výchovný a vzdělávací program pro přípravnou třídu je zpracován do okruhů učiva. Učivo v těchto okruzích je rozpracováno orientačně. Každá škola si podle svých podmínek a na základě znalostí úrovně vývoje dětí v konkrétní přípravné třídě vypracuje vlastní rámcový výchovně vzdělávací plán (s možností korekce). Rozhodující jsou vždy individuální možnosti a schopnosti dětí, jejich tempo zvládání požadavků. O tom, co a v jakém rozsahu budou jednotlivé děti schopny zvládnout, a o konkrétním výběru činností by měl rozhodovat třídní učitel, který děti i jejich specifické problémy dobře pozná. S dětmi je třeba postupovat takovým tempem, aby je práce v přípravné třídě zaujala a zároveň v co největší míře napomáhala jejich rozvoji. Přípravná třída je obdobím, které musí dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, tj. přizpůsobit se a přivyknout všem změnám (nové roli, nové společnosti, novým požadavkům, časovému řádu). Organizace i program přípravné třídy by měly být maximálně přizpůsobeny vývojovým a jazykovým možnostem dětí a jejich potřebám.

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů učiva: 
vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání)
hudební výchova
výtvarná výchova
pracovní výchova
tělesná výchova

Děti se do přípravné třídy přijímají na základě žádosti zákonného zástupce, k níž bude připojeno doporučení školského poradenského zařízení. Formulář lze získat při zápisu v základních školách. 

Základní školy, kde jsou přípravné třídy otevřeny:

Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1 - http://www.zsvodickova.cz 
Bližší informace na telefonním čísle 222 231 648, formulář žádosti naleznete >>>ZDE<<<

Malostranská základní škola, Josefská 7/626, Praha 1 - http://www.malostranskazs.cz 
Bližší informace na telefonním čísle 739 377 744 nebo turkova.renata@malostranskazs.cz