Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Pozvánka na setkání pracovní skupiny k tématu vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
6-12-2017

Pozvánka na setkání pracovní skupiny k tématu vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

POZVÁNKA
NA  SETKÁNÍ  PRACOVNÍ  SKUPINY K TÉMATU  VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ  A  ŽÁKŮ
S  ODLIŠNÝM  MATEŘSKÝM  JAZYKEM  (OMJ)

Datum konání:
· 
        15. 12. 2017 (pátek)

Čas konání:
·        
10:30 – 13:00 hod.

Místo konání:
·     
    ZŠ nám. Curieových, nám. Curieových 2/886, Praha 1, učebna českého jazyka pro cizince (půdní vestavba)

Předmět jednání:
·         Pracovní setkání zástupců MŠ, ZŠ a dalších organizací Prahy 1 na téma VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S OMJ včetně cizinců, otevřená diskuse na dané téma, sdílení zkušeností jednotlivých organizací
·         Identifikace silných a slabých stránek v dané oblasti
·         Diskuse o možných společných řešeních a vhodných aktivitách, vč. diskuse o návrhu aktivit projektu MAP Praha 1 (tj. společných aktivit více organizací), např. společného vzdělávání, workshopů, nových forem spolupráce atp.

Úvod do tématu:

·         Mgr. Tereza Martínková, ředitelka ZŠ nám. Curieových, Praha 1, členka Řídícího výboru MAP Praha 1

·         Bc. Jana Hegerová, ředitelka MŠ Masná, Praha 1, členka Řídícího výboru MAP Praha 1

Hosté:

·         Mgr. Halka Závorová – Smolová, specialistka odboru školství MHMP pro vzdělávání cizinců

·         Mgr. Zuzana Zahradníková, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ, META, o.p.s.

·         Mgr. Ondřej Štěpánek, Mgr. Kristýna Kratochvílová, vzdělávací oddělení Poradny pro integraci a Centrum Czech In, Opletalova 6, Praha 1

Co najdete o vzdělávání dětí a žáků cizinců na stránkách MŠMT? Jaké jsou zákonné možnosti podpory dětí a žáků cizinců ve školách?
„Podpora vzdělávání dětí, žáků - cizinců v mateřských, základních a středních, popř. vyšších odborných, školách je poskytována na základě § 20 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), popř. § 16 a násl. školského zákona.

Podle § 20 školského zákona se vzdělávají a dostávají podporu děti, žáci-cizinci. Na podpůrné opatření ve smyslu § 16 odst. 1 školského zákona má cizinec nárok jen tehdy, pokud má speciální vzdělávací potřeby (ani z důvodové zprávy k zákonu č. 82/2015 Sb., kterým byla do školského zákona příslušná ustanovení (§ 16 a § 20) doplněna, nevyplývá, že by osobami se speciálními vzdělávacími potřebami byli míněni paušálně všichni cizinci); tedy sama jiná státní příslušnost než česká není důvodem podpůrných opatření podle § 16 školského zákona. Podporu vzdělávání cizinců můžeme zahrnout do působnosti § 16 pouze tehdy, pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž podmínkou pro poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně je doporučení školského poradenského zařízení podle § 16 odst. 4 věty druhé školského zákona a podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.“

 Zdroj: http://www.msmt.cz/file/44700/

 Na jednání PS s radostí uvítáme zástupce dalších neziskových organizací, ředitele škol z jiných městských částí, odborníky školských poradenských zařízení (PPP) a školních poradenských zařízení, dále např. asistenty pedagoga a další.

Svoji účast na setkání PS, prosím, potvrďte e-mailem na map@praha1.cz, nejpozději do středy 13. 12. 2017. Děkujeme a budeme se těšit na viděnou!

Ing. Petra Chvatíková, členka Realizačního týmu MAP
Mgr. Bc. Michaela Vencová, členka Realizačního týmu MAP
vedoucí oddělení školství MČ Praha 1