Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Pozvánka na setkání pracovní skupiny k tématu polytechnické vzdělávání
24-5-2017

Pozvánka na setkání pracovní skupiny k tématu polytechnické vzdělávání

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY K TÉMATU POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Téma: POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Datum konání:
·         31. 5. 2017 (středa)
Čas konání:
·         15:00 – 17:00
Místo konání:
·         ZŠ Vodičkova (učebna)  
Předmět jednání:
·         Pracovně-diskusní setkání zástupců MŠ, ZŠ a dalších organizací z území Prahy 1 na téma POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ, otevřená diskuse k tématu, sdílení zkušeností jednotlivých organizací, „propojení tématu“ – polytechnické vzdělávání a výchova od MŠ po druhý stupeň ZŠ
·         Praktická ukázka polytechnické výchovy na MŠ, v přechodu MŠ – ZŠ – Technické školky
·         Informace k připravovanému projektu z Krajského akčního plánu („KAP“) – Polytechnická hnízda na SŠ pro ZŠ
·         Identifikace silných a slabých stránek v oblasti polytechnického vzdělávání v Praze 1
·         Diskuse k možným společným řešením a navrhovaným aktivitám, vč. návrhu aktivit projektu MAP Praha 1 – tj. společných aktivit více organizací, návrh společného vzdělávání, workshopů, spolupráce atp.

Úvod do tématu:
·         Mgr. Jitka Enderst Moravcová, ředitelka MŠ Opletalova  
Hosté:
·         Ing. Miloš Filip, PREFA KOMPOZITY, a.s., zaměstnavatel, realizátor projektu „Technické školky“ (zkušenosti z projektu „Technické školky“: představení vzdělávacího programu pro MŠ, vč. vybraných úloh, praktické zkušenosti s polytechnickou výchovou v MŠ, propojení mezi MŠ a 1. stupněm ZŠ)
·         Mgr. Bc. Filip Kuchař, člen Řídícího výboru MAP Praha 1, zástupce KAP

Co vše je součástí polytechnického vzdělávání?
Polytechnické vzdělávání zahrnuje technické a přírodovědné vzdělávání včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a podpory vzdělávání v přírodním prostředí [1]
Filozofii polytechnického vzdělávání lze odvodit z konceptu STEM, který vznikl v USA v 90. letech 20. století pro označení vzdělávání v oborech přírodní vědy (Science), techniky (Technology) a technologie (Engineering) a matematika (Matematics). 
Přirozená blízkost a příbuznost těchto oborů vybízela k tomu, aby byly spojeny pod jedním označením. V průběhu prvního desetiletí 21. století i v současnosti je této oblasti věnována stále větší pozornost ve Spojených Státech i v Evropě zejména proto, že v těchto oborech povážlivě ubývá studentů a sílí jejich nezájem o studium předmětů STEM. Obory v oblasti STEM jsou přitom chápány jako rozhodující pro rozvoj a růst ekonomik, pro udržení konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje. V konceptu STEM je zřetelná orientace na vzdělávání, které je vnímáno jako podstatný faktor. Stále častěji je STEM vnímán jako komplex vzájemných implikací mezi uvedenými oblastmi.[2]
Cílem polytechnické výchovy/vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit, rozvíjet znalosti v přírodovědné oblasti a oblasti environmentální (zaměření na předměty chemie, přírodních věd, fyziky,…), rozvíjet spolupráci, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a posilovat zájem nejen o technické obory, ale i o přírodovědné a environmentální obory.[3]


Svoji účast na setkání PS na téma POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ prosím potvrďte e-mailem na
map@praha1.cz, nejpozději do pondělí 29. 5. 2017 do 12:00. Děkujeme a budeme se těšit na viděnou!

Michaela Vencová, členka Realizačního týmu
Vedoucí oddělení školství MČ Praha 1
michaela.vencova@praha1.cz, tel.: 221 097 132


[1] Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020
[2] Zdroj: http://www.nuv.cz/p-kap/koncept-stem
[3] Zdroj: Krajský akční plán hlavního města Prahy