Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

36 - 21.9.2010

UZ10_0537

Žádost města Žulová o souhlas se změnou použití darované částky 350.000,- Kč na úpravu koryta bezejmeného přítoku "u Červenků"

UZ10_0538

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ10_0539

Revokace usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U08_0193 ze dne 18.03.2008

UZ10_0540

Prodej bytové jednotky č. 1187/7 v domě čp. 1187, k.ú. Nové Město, Soukenická 29, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ10_0541

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 64, Široká 12, k.ú. Josefov, Praha 1, podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ10_0542

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 502, Havelská 21, k.ú. Staré Město, Praha 1, podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ10_0543

Prodej jednotek č. 131/105 a č. 131/106 v domě č.p. 131, k.ú. Josefov, Pařížská 28 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku, za účelem vybudování bytových jednotek

UZ10_0544

Prodej komory a WC náležejících k bytové jednotce č. 735/17 nacházející se v domě č.p. 735 na pozemku parc. č. 824/6, vše k.ú. Staré Město, ul. Dlouhá 25, Praha 1

UZ10_0545

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu č. p. 375 ulice 28. října 9 v k. ú. Staré Město obec Praha - oprava písařské chyby

UZ10_0546

Úprava pravidel pro předplacení do fondu oprav

UZ10_0547

Vyřazení bytových jednotek z privatizace

UZ10_0548

Žádost manželů Ing. Stanislava Dobiáše a Lenky Dobiášové o odkoupení bytové jednotky - odvolání proti neschválení žádosti Zastupitelstvem MČ Praha 1

UZ10_0549

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na ochranu kulturního dědictví roce 2010" - II. kolo

UZ10_0550

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ Praha 1, v komisích RMČ Praha 1 a dalších orgánech MČ Praha 1 od ledna 2010 do června 2010

UZ10_0551

Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ10_0552

Vydání id. podílu 1/2 domu č. p. 272 k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 1, Praha 1 a id. podílu 1/2 pozemku parc. č. 201, k. ú. Malá Strana

UZ10_0553

Poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů PRAHA 1, o. s.

UZ10_0554

Prodej bytové jednotky č. 146/9 v domě čp. 146, k.ú. Staré Město, Karlova 23, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ10_0555

Souhlas s přijetím úvěru Společenství vlastníků jednotek v budově Na Struze 230 - Praha

UZ10_0556

Privatizace bytového fondu - doplnění Zásad postupu privatizace před zasláním nabídky oprávněnému nájemci

UZ10_0557

Návrh na prodloužení spolupráce s neziskovou organizací Etincelle, o. s.

35 - 22.6.2010

UZ10_0522

Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 1 pro volební období 2010 - 2014

UZ10_0523

Záměr rekonstrukce a dostavby bytových domů, č.p. 1105, k.ú. Nové Město, Truhlářská 11 a č.p. 1089, k.ú. Nové Město, Soukenická 12

UZ10_0524

Zařazení bytové jednotky č. 1921/5, Pštrossova 9, do privatizace - zrušení usnesení č. UZ10_0505 ze dne 27.04.2010

UZ10_0525

Záměr prodeje pozemku parc. č. 14/4, k. ú. Nové Město, Opletalova 10, Praha 1

UZ10_0526

Závěrečný účet MČ Praha 1 za rok 2009 a účetní výsledek hospodaření zdaňované činnosti za rok 2009

UZ10_0527

Žádost o přidělení alikvotní částky z rozpočtu MČ P1 v rámci dotačního titulu MK ČR - "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón"

UZ10_0528

Doporučení mimořádné dotace z Programu regenerace

UZ10_0529

Převod bytové jednotky č. 452/116, v domě čp. 452, k.ú. Malá Strana, Újezd 44, Praha 1

UZ10_0530

Převod bytové jednotky č. 961/9, v domě čp. 961, k.ú. Nové Město, Jeruzalémská 5, Praha 1

UZ10_0531

2. změna rozpočtu MČ Praha 1 a 2. změna plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti MČ Praha 1 pro rok 2010

UZ10_0532

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ10_0533

Záměr prodeje pozemků funkčně spjatých s pozemky pod domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek na území Městské části Praha 1

UZ10_0534

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 1026, Havlíčkova 6, k.ú. Nové Město, Praha 1, podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ10_0535

Souhlas s přijetím úvěru Společenství vlastníků paláce Edison

UZ10_0536

Uzavření směnné smlouvy k pozemku parc. č. 1026/2 a pozemku parc. č. 862/2, vše k.ú. Staré Město, Praha 1 za pozemek parc. č. 864/4, k.ú. Staré Město, Praha 1

35 - 16.9.2014

UZ14_0669

Návrh na konání místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů

UZ14_0670

Prodej id. 7/8 pozemku parc. č. 31/1, jehož součástí je dům čp. 821, Václavské náměstí 39, Praha 1 vše v k. ú. Nové Město, obec Praha

UZ14_0671

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba hostinských zařízení

UZ14_0672

Prodej podílu MČ Praha 1 na pozemku parc. č. 508 ve výši id.216/288, jehož součástí je dům č. p. 491, Železná 16, vše k. ú. Staré Město,obec Praha 1 spoluvlastníkům nemovitosti a koupě id. podílu na pozemku parc. č. 514, jehož součástí je dům čp. 972, Kožná 10, vše v k. ú. Staré Město, obec Praha 1, od ostatních spoluvlastníků

UZ14_0673

Správa domů Na Poříčí 1933/36 a 1934/38 dle Smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí ze dne 26.01.1996 a hospodaření s tímto majetkem svěřeným do správy MČ P1 - návrh ukončení této smlouvy

UZ14_0674

Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2014

UZ14_0675

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ14_0676

Vyřazení bytů z privatizace (Újezd 454/46, Dlouhá 618/14, Školská 1267/30)

UZ14_0677

Žádost o prominutí nedoplatku nájemného (příslušenství) za užívání bytové jednotky v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32

UZ14_0678

Vyhlášení I. Výběrového řízení na výstavbu bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru formou nástavby, přístavby nebo stavebních úprav

UZ14_0679

Výběrové řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UZ14_0680

Prodej bytové jednotky č. 801/11 v domě č. p. 801 na pozemku parc. č. 927, k. ú. Staré Město, U Obecního dvora 6, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

UZ14_0681

Prodej půdní bytové jednotky v domě č. p. 697, k. ú. Staré Město, na adrese Masná 19, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ14_0682

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ14_0683

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídky

UZ14_0684

Změna usnesení č. UZ14_0630 Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ14_0685

Změna usnesení č. UZ14_0665 Záměr prodeje bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ14_0686

Rozdělení dvou domů pod čp. 622, Týnská 17, na pozemku parc. č. 746/1 a parc. č. 746/2, kat. území Staré Město, Praha 1, Zásady smlouvy o spoluvlastnictví majetku a finančním vyrovnání

UZ14_0687

Rozdělení dvou domů pod čp. 622, Týnská 17, kat. území Staré Město, Praha 1 na pozemku parc. č. 746/1 a parc. č. 746/2, Zásady dvou smluv o zřízení věcných břemen - služebností

UZ14_0688

Změna smluvních vztahů - nebytový prostor č. 474/103 v domě č. p. 474 na pozemku parc. č. 523, k.ú. Staré Město, ul. Kožná 4 - zrušení usnesení č. UZ12_0257 ze dne 22.05.2012

UZ14_0689

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 506, 507, Havelská 13, 11, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ14_0690

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 676, Jakubská 3, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ14_0691

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 473, Kožná 2, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ14_0692

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 150, Valdštejnská 4, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ14_0693

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1065, Biskupská 1, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ14_0694

Prodej bytové jednotky č. 1065/11 v domě č. p. 1065 na pozemku parc. č. 448, k. ú. Nové Město, Biskupská 1, Praha 1 - výběrové řízení přestavby nebytových prostor na byty

UZ14_0695

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. V Jirchářích čp. 147/3 Praha 1

UZ14_0696

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ14_0697

Zpráva o splátkových kalendářích

UZ14_0698

Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ14_0699

Finanční dary pedagogům, nepedagogům a ředitelům základních a mateřských škol, školních jídelen a Školy v přírodě a školní jídelny Čestice

UZ14_0700

Žádost o změnu splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 654, k. ú. Staré Město, Templová 6

UZ14_0701

Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 742, k. ú. Hradčany, Loretánské náměstí, Praha 1

UZ14_0702

Žádost o změnu usnesení číslo UZ14_0644 ze dne 24. 6. 2014 ve věci: Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č. p. 1053, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 44

UZ14_0703

Souhlas s připojením k Petici ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí

UZ14_0704

Souhlas s navýšením úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Anežská čp. 806/5 Praha 1

34 - 25.5.2010

UZ10_0509

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ10_0510

Přidělení finančních prostředků v rámci grantového programu " JEDNIČKA PRO ROK 2010 - podpora MHMP v sociální oblasti"

UZ10_0511

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 158, Opatovická 20, k.ú. Nové Město, Praha 1, podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ10_0512

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ10_0513

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 1491, Dlážděná 3, k.ú. Nové Město, Praha 1, podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ10_0514

Nabídka využití předkupního práva, z titulu spoluvlastnictví, k id. 1/8 domu č. p. 821, stojícího na pozemku parc. č. 31/1, a k id. 1/8 pozemku parc. č. 31/1, vše k. ú. Nové Město, Václavské nám. 39, Praha 1

UZ10_0515

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

UZ10_0516

Prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 712, Dlouhá 32, k.ú. Staré Město, Praha 1, podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ10_0517

Záměr převodu bytové jednotky č. 452/116, v domě čp. 452, k.ú. Malá Strana, Újezd 44, Praha 1

UZ10_0518

Přesun finančních prostředků z ORJ 0799 - granty v oblasti prevence kriminality do ORJ 0751 - prevence kriminality

UZ10_0519

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 20, Mikulášská 4, k.ú. Staré Město, Praha 1, podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ10_0520

Granty na opravu domovního fondu pro rok 2010

UZ10_0521

Návrh na odvolání 2 členů Kontrolního výboru ZMČ Praha 1

34 - 24.6.2014

UZ14_0641

Souhrnná zpráva o vyhodnocení přijatých opatření k zabezpečení veřejného pořádku v ulicích Prahy 1 s návrhem dalších opatření

UZ14_0642

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti

UZ14_0643

Vyřazení bytové jednotky v domě č. p. 875, k. ú. Nové Město, Jindřišská 23 z privatizace

UZ14_0644

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č. p. 1053, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 44

UZ14_0645

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užívání bytu v domě č. p. 1062, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 35

UZ14_0646

Žádost o prominutí příslušenství za užívání nebytového prostoru v domě č. p. 654, k. ú. Staré Město, Templová 6

UZ14_0647

Prodej půdní bytové jednotky v domě č. p. 325 k. ú. Staré Město na adrese Karolíny Světlé 31, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ14_0648

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ14_0649

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 926, Opletalova 16, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ14_0650

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídky

UZ14_0651

Prodej části společných prostor, č. p. 928, Dušní 1, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ14_0652

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 697, Masná 19, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ14_0653

Souhlas se změnou smlouvy o převzetí dluhu, č. p. 629, parc. č. 2069, vše Štěpánská 59, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ14_0654

Pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 7, čp. 501, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. "Werichova vila" formou výběrového řízení

UZ14_0655

Žádost o prominutí úroků z prodlení v souvislosti s nájmem nebytové jednotky v domě č. p. 732 v k. ú. Staré Město, Dlouhá 31 (Rybná 25), Praha 1

UZ14_0656

Souhlas se založením společenství vlastníků v domě č. p. 158 na adrese Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ14_0657

Bytová jednotka č. 1045/8 v domě č.p. 1045, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 22, Praha 1 - odstoupení od smlouvy

UZ14_0658

Smlouva o výstavbě v domě č. p. 712, Dlouhá 32, k. ú. Staré Město, Praha 1 - dohoda o ukončení

UZ14_0659

Vyhlášení III. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů

UZ14_0660

Návrh na zařazení dalších domů do privatizace

UZ14_0661

Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola nám. Curieových

UZ14_0662

Záměr změny prohlášení vlastníka v domě č. p. 1065, Biskupská 1, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ14_0663

Záměr prodeje bytové jednotky č. 1065/11 v domě č. p. 1065 na pozemku parc. č. 448, k. ú. Nové Město, Biskupská 1, Praha 1 - výběrové řízení přestavby nebytových prostor na byty

UZ14_0664

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město

UZ14_0665

Záměr prodeje bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídky

UZ14_0666

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 24, Široká 4, parc. č. 33, vše k. ú. Josefov, Praha 1

UZ14_0667

Zóny placeného stání

UZ14_0668

Souhlas s poskytnutím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Vodičkova 9 čp. 730 Praha 1

33 - 27.4.2010

UZ10_0482

1. změna rozpočtu a 1. změna plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti MČ Praha 1 pro rok 2010

UZ10_0483

Poskytnutí účelového finančního příspěvku pro zajišťování úklidu osobami s částečným mentálním postižením, realizovaným na základě nabídky neziskové organizace Etincelle o.s.

UZ10_0484

Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ10_0485

Změna ve složení Finančního výboru ZMČ Praha 1

UZ10_0486

Změna Rámcové koncepce řešení sociálních dopadů deregulace nájemného

UZ10_0487

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na podporu a využití volného času dětí a mládeže a environmentální výchovy na území MČ Praha 1 pro rok 2010"

UZ10_0488

Informace k plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 1 UZ10_0467 k záměru vynaložení finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 1 na úhradu části nákladů nezbytných na rekonstrukci povrchů Myslíkovy ulice.

UZ10_0489

Žádost o svěření pozemků parc. č. 185/1, 185/2, 185/3, k. ú. Hradčany

UZ10_0490

Prodej pozemku parc. č. 688/2 k. ú. Hradčany, obec Praha

UZ10_0491

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 864, Bílkova 13, 15, k.ú. Staré Město, Praha 1, podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ10_0492

Prodej společných částí domu č. p. 38, Malostranské nám. 24 a odpovídajícího podílu na pozemku parc. č. 200, obojí v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ10_0493

Vyřazení bytové jednotky č. 178/2, Thunovská 10, z privatizace

UZ10_0494

Vyhodnocení 10. etapy VŘ na převod půdních prostor formou uzavření smlouvy o výstavbě půdní bytové jednotky

UZ10_0495

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné za užívání nebytových prostorů v domě č.p. 566, k.ú. Staré Město, Celetná 28

UZ10_0496

Přidělení finančních prostředků v rámci projektů "Specifická primární prevence pro rok 2010"

UZ10_0497

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů v oblasti zdravotnictví pro rok 2010"

UZ10_0498

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů v oblasti kultury pro rok 2010"

UZ10_0499

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2010"

UZ10_0500

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na ochranu kulturního dědictví v roce 2010"

UZ10_0501

Postup pro vydání bezdůvodného obohacení Městské části Praha 1 za neplatný převod vlastnického práva k domu č. p. 642 postaveného na pozemku parc. č. 2050 a k pozemkům parc. č. 2050 a 2051 vše k. ú. Nové Město, Štěpánská 41, Praha 1

UZ10_0502

Prodej bytové jednotky č. 434/11, v domě čp. 434, k.ú. Malá Strana, Újezd 32, vybudované formou družstevní výstavby mimo Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ10_0503

Prodej bytové jednotky č. 499/1 v domě čp. 499, k.ú. Malá Strana, Hroznová 2, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ10_0504

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ10_0505

Vyřazení bytové jednotky č. 1921/5, Pštrossova 9, z privatizace

UZ10_0506

Návrh Ing. Martina Hromase, spoluvlastníka id. 1/19 domu č. p. 89, k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře 8 a id. 1/19 pozemku parc. č. 738, k. ú. Malá Strana, na vypořádání spoluvlastnictví

UZ10_0507

Žádost o svěření části pozemku parc. č. 1122, k. ú. Staré Město - zvýšený ostrůvek uprostřed náměstí Uhelný trh, podzemní stavby veřejného WC a nadzemní stavby kašny - Vimmerova kašna, vše na pozemku parc. č. 1122, k. ú. Staré Město

UZ10_0508

Přidělení finančních prostředků v rámci druhého kola projektů "Specifická primární prevence pro rok 2010"

33 - 27.5.2014

UZ14_0622

Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 1 pro volební období 2014 - 2018

UZ14_0623

Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2013

UZ14_0624

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2014

UZ14_0625

Záměr prodeje společných prostor v domě čp. 511, Havelská 3 a odpovídajícího spoluvlastnického podílu na pozemku č. parc. 435, obojí v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ14_0626

Granty 2014 na opravu domovního fondu pro rok 2014

UZ14_0627

Žádost o schválení sloučení bytových jednotek č. 859/10 a 859/12 v domě č. p. 859, Vězeňská 9, k. ú. Staré Město, Praha 1 - zrušení usnesení č. UZ14_0582 ze dne 11.3.2014

UZ14_0628

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu "JEDNIČKA PRO ROK 2014 - podpora MHMP v sociální oblasti"

UZ14_0629

Návrh na změny obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech

UZ14_0630

Změna usnesení č. UZ14_0586 - prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ14_0631

Změna usnesení č. UZ14_0619 - rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 461 a k pozemku parc. č. 291 se stavbou budovy č. p. 461, na adrese Nebovidská 4, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ14_0632

Souhlas se založením společenství vlastníků v domě č. p. 118 na adrese Široká 20, k. ú. Staré Město

UZ14_0633

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ14_0634

Prodej bytu v domě č. p. 266 na adrese Betlémská 7 k. ú. Staré Město v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ14_0635

Výsledek zjištění učiněných na základě zmocnění Radou MČ Praha 1 ohledně vedení hranice mezi pozemky parc. č. 153 a parc. č. 151, k. ú. Hradčany

UZ14_0636

Vyjádření MČ P1 k podnětu právnické osoby na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na parc. č. 306, k. ú. Nové Město, č. p. 1235, Lannova 2

UZ14_0637

Souhlas s poskytnutím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Pohořelec čp. 111/25 Praha 1 - revokace usnesení č. UZ14_0610

UZ14_0638

Záměr prodeje části společných prostor, č. p. 928, Dušní 1, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ14_0639

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 923, Opletalova 10, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ14_0640

Služebnost inženýrské sítě a služebnost stezky na pozemku parc. č. 810/11, k. ú. Malá Strana, Praha 1

32 - 16.3.2010

UZ10_0464

Vyúčtování Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 za rok 2009 a rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2010

UZ10_0465

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2010

UZ10_0466

Podání manželů Gregorových Zastupitelstvu MČ Praha 1

UZ10_0467

Záměr na vynaložení finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 1 na úhradu části nákladů, nezbytných na rekonstrukci povrchů Myslíkovy ulice

UZ10_0468

Vyhodnocení projektů protidrogové prevence za rok 2009

UZ10_0469

Vyhodnocení projektů "Nabídka práce pro osoby bez přístřeší na území MČ Praha 1" a "Mobilní jednotka pro poskytování služeb osobám bez přístřeší na území MČ Praha 1"

UZ10_0470

Schválení dodatků č. 01/2010 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Škola v přírodě Čestice a Školní jídelna Vojtěšská

UZ10_0471

Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ10_0472

Prodej bytových jednotek vybudovaných formou družstevní výstavby mimo Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1

UZ10_0473

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 730, Vodičkova 9, k.ú. Nové Město, podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ10_0474

Revokace části usnesení č. U03_0020 ze dne 27.01.2003 v položce II.31, v domě U Staré školy 113/6, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ10_0475

Schválení dohody o narovnání mezi MČ Praha 1 a paní Hanou Dvořákovou

UZ10_0476

Doplnění seznamu domů zařazených do privatizace (prodej oprávněným nájemcům bytů) dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění

UZ10_0477

Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků pro rok 2009 v rámci grantů prevence kriminality pro rok 2009

UZ10_0478

Vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2009 a rozpočet Bezpečnostního fondu na rok 2010

UZ10_0479

Přidělení finančních prostředků na granty v oblasti prevence kriminality v roce 2010

UZ10_0480

Přidělení finančních prostředků v rámci 10. ročníku grantového programu MČ Praha 1 " JEDNIČKA PRO ROK 2010 - sociální oblast"

UZ10_0481

Změna ve složení Finančního výboru ZMČ Praha 1

32 - 18.9.2006

U06_0565

k posouzení postupu starosty MČ Praha 1 Vladimíra Vihana v záležitosti připravovaného uzavření Karlova mostu

U06_0566

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek mimo Zásady pro prodej bytů - byty po rekonstrukci

U06_0567

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U06_0568

k prodeji 1/2 domu Jánský vršek 10/ 313, Praha 1

U06_0569

ke scelení vlastnictví domu Ve Smečkách 23/600, k. ú. Nové Město, Praha 1

U06_0570

k návrhu na výkon působnosti a kompetencí starosty MČ Praha 1

U06_0571

k návrhu na redakci a vydání říjnového čísla měsíčníku PRAHA 1

U06_0572

k záměru prodeje společných prostor domu a souhlas s uzavřením smlouvy o výstavbě půdní bytové jednotky v domě Michalská 6/511 a Anežská 5/806

U06_0573

k prominutí sankce propadnutí kauce ve 4. etapě výběrového řízení na prodej rozestavěných půdních bytových jednotek

U06_0574

k prodeji bytové jednotky č. 632/15 v domě Hellichova 11a, b, kde bylo nájemné sjednáno na základě nejvyšší nabídky (tzv. bytů typu "A")

U06_0575

ke změně prohlášení vlastníka, resp. změně ve vymezení jednotek v domě Petrská 21/1171 k. ú. Nové Město uzavřením smlouvy o výstavbě

U06_0576

k návrhu I. změny rozpočtu VHČ MČ Praha 1 na rok 2006

U06_0577

k návrhu II. změny rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2006

U06_0578

k příspěvkům na ochranu kulturního dědictví v roce 2006 - II. kolo

U06_0579

k darování vysoušečů zapůjčených Ústeckému kraji na likvidaci škod po povodni v březnu - dubnu 2006

U06_0580

k finanční podpoře při rekonstrukci dětské klubovny sdružení GEMINI

U06_0581

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U06_0582

k zápisu o ukončené kontrole KV 061: Ing. Hejma - přidělení půdy

U06_0583

k prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U06_0584

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U06_0585

k záměru prodeje pozemku č. 164 k. ú. Nové Město, tvořícího stavební parcelu domu Senovážné náměstí 12, vlastníku domu, tj. České republice, zast. Bezpečnostní informační službou

U06_0586

k přijetí úvěru pro palác Edison, Žitná 29/606, k.ú. Nové Město, Praha 1

U06_0587

k záměru žádosti o bezúplatný převod nemovitosti č. 134 a pozemku parc.č. 844 a 845, k.ú. Nové Město, Praha 1, Mikulandská 5 - budova základní školy, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřeno Městské části Praha 1

U06_0588

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

32 - 14.10.2002

U02_0414

ke stížnostem na neoprávněné přivlastnění pozemku (zahrady) č. 495, k.ú. Malá Strana, Nerudova 218/30

U02_0415

k finančním darům učitelům a ředitelům základních a mateřských škol na území MČ Prahy 1

U02_0416

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U02_0417

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U02_0418

k nabídce na využití sjednaného předkupního práva vůči id. podílu 1/8 domu čp. 869 na stav. parc. č. 949, Bílkova 12, a id. podílu 1/2 domu čp. 869 na stav. parc. č. 949, Bílkova 12, Praha 1

U02_0419

k zadání změn územního plánu - 04

U02_0420

k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

U02_0421

ke zprávě o šetření ohledně pronajímání bytů

U02_0422

ke zprávě Kontrolního výboru KV 028 ohledně Ekologického fondu

U02_0423

ke stanovení ceny bytové jednotky vybudované jako půdní vestavba vlastním nákladem nájemce

U02_0424

k započtení nepeněžitého plnění, jehož hodnota je zakotvena v nájemní smlouvě, vůči kupní ceně převáděné bytové jednotky do vlastnictví oprávněného nájemce

U02_0425

k uznání nároku na 10 % slevu při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví jejich oprávněných nájemců

U02_0426

k prominutí pohledávky

32 - 15.10.1998

U98_0407

k prodeji pozemku č. 779/1 a poz. č. 779/2 k.ú. Nové Město, Černá 8, Praha 1, Družstvu Černá 8

U98_0408

k nabídce na využití sjednaného předkupního práva vůči id. 1/2 domu č.p. 350 se stav. parcelou č. 36 k.ú. Malá Strana, Jánský vršek 2, Praha 1

U98_0409

k nabídce na využití sjednaného předkupního práva vůči id. 1/24 domu č.p. 673 se stav. parcelou č. 1981 k.ú. Nové Město, Vodičkova 4, Praha 1

U98_0410

k souhrnné zprávě o prodeji domů v souladu se "Zásadami postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy

U98_0411

k prodeji obchodního podílu Evropského casina s.r.o.

U98_0412

k financování Nadace Pražské děti

U98_0413

k pohledávkám Městské části Prahy 1 vůči Nemocnici Na Františku

U98_0414

ke změně názvu Základní školy Mikulandská

U98_0415

k Dodatkům ke Zřizovacím listinám škol a školských zařízení zřízených MČ Praha 1

U98_0416

k Úplnému znění Zřizovací listiny Školní jídelny Jindřišská

U98_0417

k finančnímu daru na realizaci pamětní desky Zdeňka Fibicha

U98_0418

k jednorázovým odměnám neuvolněným členům OR MČ Praha 1 a předsedům komisí OR MČ Praha 1

U98_0419

ke stanovení odměny pro uvolněné členy OZ MČ Praha 1 v návaznosti na ukončení výkonu jejich funkce

U98_0420

k nabídce na využití sjednaného předkupního práva vůči id. podílu 18/84 domu č.p. 71 se stav. parcelou 60 k.ú. Staré Město, Křižovnická 14, Praha 1

U98_0421

k finančním darům ředitelům a učitelům základních a mateřských škol na obvodě Prahy 1

U98_0422

k daru Českému hnutí speciálních olympiád

32 - 29.4.2014

UZ14_0596

Převod kamer z majetku městské části do majetku Hlavního města Prahy

UZ14_0597

Souhlas se spolufinancováním grantu z OPPK

UZ14_0598

Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích Prahy 1

UZ14_0599

Návrh na udělení čestného občanství generálu Karlu Václavu Petříkovi in memoriam a panu Vladimíru Jiránkovi in memoriam

UZ14_0600

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014

UZ14_0601

Granty na opravu domovního fondu pro rok 2014

UZ14_0602

Záměr prodeje bytu v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ14_0603

Žádost o schválení splátkového kalendáře na zaplacení dluhu za užívání nebytové jednotky č. p. 220 k. ú. Staré Město, Anenská 13, Praha 1

UZ14_0604

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu "JEDNIČKA PRO ROK 2014 - sociální oblast"

UZ14_0605

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

UZ14_0606

Zásady prodeje jednotek oprávněným nájemcům v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených MČ Praha 1, které byly nově po 1. 1. 2014 zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu ("Nové Zásady")

UZ14_0607

Informace pro Zastupitelstvo MČ Praha 1 - aktualizace smluvní dokumentace pro privatizaci bytového fondu a možnost privatizace pozemku č. parc. 2070/1 se stavbou budovy čp. 630, Štěpánská 53 - 57, Praha 1

UZ14_0608

Zrušení části usnesení Zastupitelstva městské části Praha 1 ve věci souhlasu se založením společenství vlastníků v domě č. p. 657 na adrese Žitná 13, k. ú. Nové Město

UZ14_0609

Souhlas s poskytnutím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek v budově Nebovidská 462-Praha

UZ14_0610

Souhlas s poskytnutím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Pohořelec čp. 111/25 Praha 1

UZ14_0611

Záměr prodeje bytové jednotky č. 801/11 v domě č. p. 801 na pozemku parc. č. 927, k. ú. Staré Město, U Obecního dvora 6, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

UZ14_0612

Mimosoudní dohoda o smíru - převod bytové jednotky č. 131/9 v domě č. p. 131, k. ú. Josefov, Pařížská 28, Praha 1

UZ14_0613

Záměr prodeje společných prostor v domě čp. 511, Havelská 3 a odpovídajícího spoluvlastnického podílu na pozemku č. parc. 435, obojí v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ14_0614

Potvrzení vůle Zastupitelstva MČ Praha 1 ohledně vlastnictví stavby opěrné zdi stojící na části pozemku parc. č. 153, k. ú. Hradčany

UZ14_0615

Právní vztahy k pozemku č. parc. 296, 297 a 298 v k. ú. Hradčany TJ Sokol Malá Strana

UZ14_0616

Prodej pozemku č. parc. 638/2 a č. parc. 638/3 v katastrálním území Malá Strana, Praha 1, (Valdštejnská 4, čp. 150)

UZ14_0617

Žádost o prominutí poplatku z prodlení za užívání bytu č. 12 v domě č. p. 272 k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 1, Praha 1

UZ14_0618

Souhlas s poskytnutím půjčky pro Společenství vlastníků jednotek domu V Jirchářich 11 čp. 1265 Praha 1

UZ14_0619

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 641 a k pozemku parc. č. 291 se stavbou budovy č. p. 461, na adrese Nebovidská 4, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ14_0620

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ14_0621

Služebnost inženýrské sítě a služebnost stezky na pozemku parc. č. 810/8, k. ú. Malá Strana, Praha 1

31 - 9.9.2002

U02_0405

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U02_0406

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U02_0407

k rozšíření Zřizovací listiny příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

U02_0408

ke kontrolní zprávě Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 o ukončené kontrole KV026 - "Kontrola přidělování půdních prostor"

U02_0409

k prověření nájemních smluv s Hotelem Central

U02_0410

k Zásadám smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky Městské části Praha 8 účelově určené na odstranění následků povodní

U02_0411

k III. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2002

U02_0412

k I. změně rozpočtu VHČ na rok 2002

U02_0413

ke zprávě o stavu zajištění zaplavených objektů ve vlastnictví MČ Praha 1

31 - 17.9.1998

U98_0385

k návrhu I. změny rozpočtu VHČ MČ Praha 1 na rok 1998

U98_0386

k návrhu II. změny rozpočtu MČ Praha 1 na rok 1998

U98_0387

ke vkladu do nadace Pražské děti

U98_0388

k nabídce na uplatnění předkupního práva z titulu spoluvlastnictví k id. 1/2 domu č.p. 313 se stav. parcelou č. pozemku 41 k.ú. Malá Strana, Jánský vršek 10, Praha 1

U98_0389

k odprodeji id. podílu 1/2 pozemku č. 96 k.ú. Podolí, Praha 4, zbývajícím spoluvlastníkům

U98_0390

k odprodeji id. 14/15 domu č.p. 283 s přísl. stav. parc. č. 224 vše k.ú. Staré Město, Boršov 11, Praha 1, spoluvlastníkům předmětných nemovitostí

U98_0391

k pokračování prodeje domu č.p. 683 se stav. parcelou č. 657, k.ú. Staré Město, Rybná 17, Praha 1, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů, tj. Družstvu DRAGON

U98_0392

k odprodeji domu č.p. 2050 s přísl. stav. parc. č. 700 vše v k.ú. Nové Město, Purkyňova 11, Praha 1, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0393

k odprodeji pozemku č. parc. 1019 - funkčního celku ke stav. parc. č. parc. 1018 vše v k.ú. Nové Město, Pštrossova 9, Praha 1, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0394

k odprodeji domu č.p. 1085 s přísl. stav. parc. č. 676 vše v k.ú. Staré Město, Praha 1, Králodvorská 12, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0395

k odprodeji domu č.p. 667 s přísl. stav. parc. č. 1983 vše v k.ú. Nové Město, Praha 1, Navrátilova 4, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0396

k odprodeji domu č.p. 215 s přísl. stav. parc. č. 500 a pozemkem č. parc. 501 vše v k.ú. Malá Strana, Praha 1, Nerudova 24, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0397

k udělení výjimky ze smluvního závazku zachovat minimálně stávající bytovou plochu domu č.p. 99, k.ú. Malá Strana, U Lužického semináře 22, Praha 1

U98_0398

k pravidlům pro nakládání s výnosem z prodeje bytových jednotek

U98_0399

k výstavbě bytového domu "Hellichova"

U98_0400

k Ceně starosty MČ Praha l na 2. Mezinárodním trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik Praha 1998

U98_0401

ke Změně č. 3 Zřizovací listiny Základní školy Eduarda Štorcha

U98_0402

ke zrušení MtŠ Mezibranská, ŠJ Mezibranská a ŠJ Senovážné náměstí

U98_0403

k jednorázovým odměnám neuvolněným členům OR MČ Praha 1 a předsedům komisí OR MČ Praha 1

U98_0404

k materiálním výhodám pro zaměstnance ObÚ MČ Praha 1, pracující ve vstupní dvoraně ObÚ MČ Praha 1, Vodičkova 18 a Informační kanceláři, Malostranské náměstí 22

U98_0405

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U98_0406

k finančnímu daru pěveckému sboru ZŠ Mikulandská na mezinárodní festival do Řecka

31 - 26.2.2010

UZ10_0463

Výběr poskytovatele právních služeb a právního zastupování a jmenování rozhodce za Městskou část Praha 1 pro rozhodčí řízení se společností Severní nemovitostní s.r.o.

31 - 27.6.2006

U06_0537

k návrhu občanského sdružení Komunitní centrum Kampa na vytvoření mateřského centra

U06_0538

k návrhu na prominutí pohledávky - smluvní pokuty za užívání nebytových prostorů v Základní škole nám. Curieových, Praha 1, náměstí Curieových 2

U06_0539

k výsledku hospodaření VHČ MČ Praha 1 za rok 2005 a závěrečnému účtu MČ Praha 1 za rok 2005

U06_0540

k I. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2006

U06_0541

ke zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k domu Elišky Krásnohorské 4/11 s Mgr. Milenou Melcherovou

U06_0542

k prodeji ideální 1/4 domu č. p. 600 a ideální 1/4 pozemků č. parc. 2103 a 2104, Ve Smečkách 600, k. ú. Nové Město, panu Dereku Patonovi, spoluvlastníkovi

U06_0543

k prodeji bytových jednotek č. 20/2, Mikulášská 4, a 271/4, U Dobřenských 5, k. ú. Staré Město, mimo Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům

U06_0544

k návrhu zadání změn Z 07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

U06_0545

k usnesení Rady hl.m.Prahy č. 0779 ze dne 30. 5. 2006

U06_0546

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U06_0547

k nakládání s tzv. Werichovou vilou

U06_0548

ke stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 1 pro nové volební období

U06_0549

k dodatečnému uplatnění slevy dle Zásad pro prodej bytů při rychlém splacení kupní ceny

U06_0550

k prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky a k vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky domu čp.101 a čp.102,k.ú.Malá Strana.

U06_0551

k prodeji bytových jednotek oprávněným nájemcům, kterým marně uplynula lhůta pro přijetí nabídky

U06_0552

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U06_0553

k volbě nových členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1

U06_0554

k dlužnému nájemnému vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním obytné místnosti v domě Ve Smečkách 26/594, Praha 1

U06_0555

k mimořádným odměnám členům ZMČ P1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v ZMČ P1, ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

U06_0556

k vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky - 8. ETAPA

U06_0557

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek mimo Zásady pro prodej bytů - byty před rekonstrukcí

U06_0558

k úpravě materiálních výhod pro členy ZMČ P1 a zaměstnance MČ P1 od 1.3.2006

U06_0559

k záměru změny stavby před dokončením bj.č.167/7 a bj.č.167/8 domu čp.167, Opatovická 14, k.ú.Nové Město. a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U06_0560

k záměru prodeje a prodeji společných částí domu čp.730 a změny stavby před dokončením bj.č.730/16, bj. č.730/17 a bj.č.730/18 domu čp.730, Vodičkova 9, k.ú.Nové Město a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U06_0561

k záměru změny stavby před dokončením bj.č.1403/30, bj.č.1403/31, bj.č.1403/33 a bj.č.1403/34 domu čp.1403, Revoluční 28, k.ú.Nové Město a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U06_0562

k záměru změny stavby před dokončením bj.č.1921/9 a bj.č.1921/10 domu čp.1921,Pštrosova 9, k.ú.Nové Město a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U06_0563

k odkoupení id. 1/2 domu č. p. 1422 a id. 1/2 pozemku č. parc. 2016, Navrátilova 13, k. ú. Nové Město

U06_0564

k uzavření smlouvy o výstavbě v domě č. 464 k. ú. Staré Město, Melantrichova 13, Praha 1

31 - 11.3.2014

UZ14_0575

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ14_0576

Účetní odpis pohledávky v hlavní činnosti MČ Praha 1

UZ14_0577

Přidělení finančních prostředků pro Grantový program na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2014

UZ14_0578

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů v oblasti kultury pro rok 2014"

UZ14_0579

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2014"

UZ14_0580

Doplnění Vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku užívaný v rámci privatizace bytového fondu oprávněným nájemcům domu čp. 630, k. ú. Nové Město v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

UZ14_0581

Záměr prodeje bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídky

UZ14_0582

Změna prohlášení vlastníka č. p. 859, Vězeňská 9, k. ú. Staré Město, Praha 1 uzavřením smlouvy o výstavbě

UZ14_0583

Záměr prodeje pozemku č. parc. 816/2 a č. parc. 816/3 včetně staveb garáží na nich umístěných v katastrálním území Nové Město, Praha 1, (Mikulandská 4, čp. 122)

UZ14_0584

Zrušení záměru prodeje pozemku č. parc. 757/2 v katastrálním území Malá Strana, Praha 1 včetně staveb na pozemku umístěných

UZ14_0585

Zastupování vlastníka majetku - pozemku parc. č. 153, k. ú. Hradčany (zahrada), Loretánská 174/3, Městské části Praha 1, které je správa pozemku svěřena hl. m. Prahou, ve všech správních řízeních podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a stavebních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v nichž je Městská část Praha 1 účastníkem

UZ14_0586

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I.nabídky

UZ14_0587

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ14_0588

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu č. p. 924, Dušní 2, k.ú. Staré Město, Praha 1

UZ14_0589

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 146, V Jirchářích 5, k. ú. Nové Město, Praha 1 uzavřením smlouvy o výstavbě

UZ14_0590

Žádost o souhlas se stavebními úpravami - č. p. 716, k. ú. Staré Město, Rybná 24, Praha 1

UZ14_0591

Souhlas se založením společenství vlastníků v domech č. p. 266 na adrese Betlémská 7, k. ú. Staré Město, č. p. 657 na adrese Žitná 13, k. ú. Nové Město, č.p. 749 na adrese Haštalská 4, k. ú. Staré Město, č. p. 769 na adrese Štupartská 18, k. ú. Staré Město, č. p. 94 na adrese U Lužického semináře 14, k. ú. Malá Strana, č. p. 307 na adrese Břetislavova 10, k. ú. Malá Strana, č. p. 448 na adrese Jilská 12, k. ú. Staré Město

UZ14_0592

Zveřejnění záměru na prodej id. 7/8 domu čp. 821, Václavské náměstí 39, Praha 1 a id. 7/8 pozemku č. parc. 31/1, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ14_0593

Návrh na zařazení dalších domů do privatizace

UZ14_0594

Realizace projektu "Revitalizace zahrady V Jirchářích"

UZ14_0595

Obecní bicykly

31 - 11.9.2018

UZ18_0639

Vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ18_0640

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ18_0641

Projednání výsledku hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2018

UZ18_0642

Dary občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ18_0643

Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích MČ Praha 1 v období 2018-2022

UZ18_0644

Prodeje bytů č. 1604/1, č. 1604/2, č. 1604/3, č. 1604/4, č. 1604/5, č. 1604/6, č. 1604/9, č. 1604/10, č. 1604/12, č. 1604/13 v objektu č.p. 1604 Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ18_0645

Záměr prodeje bytu č. 1604/7 v objektu č.p. 1604 Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ18_0646

Prodej bytové jednotky č. 618/22, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 14, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka"

UZ18_0647

Záměr prodeje nemovitých věcí - id. 1/4 pozemku parc. č. 629, jehož součástí je dům čp. 708, Vodičkova 35, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0648

Prodej bytové jednotky č. 2091/15 v domě č.p. 2091, k. ú. Nové Město, na adrese Ve Smečkách 24, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka"

UZ18_0649

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UZ18_0650

Prodej bytové jednotky č. 367/3 na adrese č.p. 367, Tržiště 11, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ18_0651

Odkup části pozemku parc. č. 74/4 (v GP nově pozemek parc. č. 74/26), k. ú. Čestice, obec Čestice

UZ18_0652

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 730, na pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0653

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1760, parc. č. 26, Washingtonova 3, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0654

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1 - změna části usnesení

UZ18_0655

Záměr prodeje bytové jednotky č. 1955/3 na adrese č.p. 1955, Příčná 10, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ18_0656

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ18_0657

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.04.2018 do 30.06.2018

30 - 9.7.1998

U98_0363

k odkoupení id. podílu 1/2 domu č.p. 320 s přísl. stav. parc. č. 475 vše k.ú. Malá Strana, Šporkova 10, Praha 1

U98_0364

k odprodeji id. podílu 1/6 domu č.p. 1258 se stav. parcelou č. 2275, k.ú. Nové Město, Ve Smečkách 6, Praha 1

U98_0365

k bezúplatnému převodu předního traktu domu č.p. 1984 se zastavěnou částí pozemku č. 166, k.ú. Nové Město, Senovážné nám. 10, Praha 1

U98_0366

k odprodeji domu č.p. 1919 s přísl. stavební parcelou č. 915 vše v k.ú. Nové Město, Praha 1, Křemencova 3, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0367

k odprodeji domu č.p. 265 s příslušnou stav. parcelou č. 13 v k.ú. Malá Strana, Praha 1, Malostranské náměstí 6, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0368

k odprodeji domu č.p. 1031 s přísl. stav. parc. č. 855 vše k.ú. Staré Město, Praha 1, Haštalská 25, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0369

k odprodeji domu č.p. 1668 se stav. parcelou č. poz. 2263 v k. ú. Nové Město, Mezibranská 5, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0370

k odprodeji domu č.p. 1755 se stav. parcelou č. 405 vše k.ú. Nové Město, Praha 1, Soukenická 32, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0371

k odprodeji domu č.p. 1955 s příslušnou stav. parcelou č. 1990 vše k.ú. Nové Město, Praha 1, Příčná 10, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0372

k odprodeji domu č.p. 317 s přísl. stav. parc. č. 257 vše k.ú. Staré Město, Praha 1, Karoliny Světlé 15, právnické osbě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0373

k odprodeji domu č.p. 114 s příslušnou stav. parcelou č. 945 vše k.ú. Staré Město, Praha 1, U staré školy 4, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0374

k odprodeji domu č.p. 473 s přísl. stav. parcelou č. 263 vše k.ú. Malá Strana, Praha 1, Maltézské nám. 15, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0375

k odprodeji domu č.p. 1314 s příslušnou stav. parcelou č. 872 vše k.ú. Nové Město, Praha 1, Opatovická 9, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0376

ke stanovení počtu členů OZ MČ Praha 1

U98_0377

k odprodeji domu č.p. 1741 se stav. parcelou č. 2022 vše k.ú. Nové Město, Praha 1, Řeznická 21, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0378

k odprodeji domu č.p. 1762 s příslušnou stav. parcelou č. 1022 vše k.ú. Nové Město, Praha 1, Pštrossova 5, právnické osobě tvořené opráněnými nájemci bytů

U98_0379

k revokaci usnesení OZ MČ Praha 1 č. U98_0320 ze dne 5.3.1998 ke zrušení předkupního práva k id. 3/32 domu č.p. 1086 s přísl. stav. parc. č. 391 vše k.ú. Nové Město, Soukenická 6

U98_0380

k mimosoudnímu narovnání sporu na zrušení spoluvlastnictví domu č.p. 791 se stav. parcelou č. 923, k.ú. Staré Město, Haštalská 9, Praha 1, s Dagmar Kratochvílovou, spoluvlastnicí

U98_0381

k jednorázovým odměnám neuvolněným členům OR MČ Praha 1 a předsedům komisí OR MČ Praha 1

U98_0382

k mimořádným darům členům OZ MČ Praha 1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v OZ MČ Praha 1, v komisích OR MČ Praha 1 a dalších orgánech MČ Praha 1

U98_0383

k záměru prodeje bytů v domech ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřených MČ Praha 1, v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb.

U98_0384

k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

30 - 26.1.2010

UZ10_0442

Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ10_0443

Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků pro rok 2009 v rámci grantu " JEDNIČKA PRO ROK 2009 - podpora MHMP v sociální oblasti"

UZ10_0444

Vyúčtování Sociálního fondu MČ Praha 1 za rok 2009 a návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1 pro rok 2010

UZ10_0445

Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ10_0446

Návrh na udělení čestného občanství MČ Praha 1

UZ10_0447

Záměr prodeje id. podílu 98/128 domu č. p. 1100, Truhlářská 21, a id. podílu 98/128 pozemku parc. č. 416, vše v k. ú. Nové Město spoluvlastníkovi nemovitostí, panu Jeffrey Hahnovi

UZ10_0448

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ Praha 1, v komisích RMČ Praha 1 a dalších orgánech MČ Praha 1 od července 2009 do prosince 2009

UZ10_0449

Změna ve složení Finančního výboru

UZ10_0450

Směna pozemků č. parc. 864a a č. parc. 1026/2 oba v k. ú. Staré Město, Praha 1 mezi Městskou částí Praha 1 a spol. Hastal Apartments, s. r. o.

UZ10_0451

Svěření pozemku parc. č. 1059, k.ú. Malá Strana, Praha 1

UZ10_0452

Odnětí pozemku parc. č. 2556/3, k.ú. Nové Město, Praha 1

UZ10_0453

Smlouva o výstavbě - dům č.p. 968 stojící na pozemku parc. č. 128/4, obojí v k.ú. Nové Město, ul. U Půjčovny 5, Praha 1

UZ10_0454

Změna prohlášení vlastníka domu č. p. 681 stojícího na pozemku parc. č. 661, vše k.ú. Staré Město, ul. Rybná 11, Praha 1

UZ10_0455

č.p. 449, k.ú. Staré Město, Jilská 14 - žádost o odpuštění nájemného

UZ10_0456

Změna prohlášení vlastníka domu č.p. 20 stojícího na pozemku parc. č. 17, vše k.ú. Staré Město, ul. Mikulášská 4, Praha 1

UZ10_0457

Změna prohlášení vlastníka domu č. p. 806 stojícího na pozemku parc. č. 914, vše k.ú. Staré Město, ul. Anežská 5, Praha 1

UZ10_0458

Záměr prodeje společných částí domu č. p. 38, Malostranské nám. 24 a odpovídajícího podílu na pozemku parc. č. 200, obojí v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ10_0459

Změna prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky - dům č.p. 923, k.ú. Nové Město, Opletalova 10

UZ10_0460

Zařazení domu č. p. 24, Široká 4 do privatizace

UZ10_0461

Záměr - zajistit na hřišti na Kampě zázemí pro ostrahu dětského hřiště a místo pro uložení náčiní a nářadí

UZ10_0462

Zrušení usnesení č. UZ09_0405 - Zřizovací listina příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

30 - 22.5.2006

U06_0519

k projektům spolufinancovaným z programů JPD 2 a JPD 3

U06_0520

k projektům z 3. výzvy JPD 2

U06_0521

k projektu Web Grid Praha 1

U06_0522

k vyúčtování nájemného a plateb za služby v domě Řeznická 14

U06_0523

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U06_0524

k prodeji bytových jednotek oprávněným nájemcům, kterým marně uplynula lhůta pro přijetí nabídky

U06_0525

k záměru prodeje a prodej nebytové jednotky č. 58/104 domu čp. 58, k.ú. Josefov a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U06_0526

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U06_0527

k uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě Jungmannova 3/17, Praha 1 na dobu delší než 18 měsíčních splátek

U06_0528

k žádosti o svěření pozemků parc.č. 2341/4 parc.č. 2341/8 v k.ú. Nové Město, Petrská čtvrť, Praha 1

U06_0529

k odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 383/2 v domě čp. 383 k. ú. Malá Strana, Praha 1, Karmelitská 12

U06_0530

k prodeji id. podílu 62/12933 na pozemku č. 902 a práva na rozšíření bytové jednotky č. 188/8 v domě čp. 188 k. ú. Nové Město, Praha 1

U06_0531

k záměru prodeje společných prostor domu čp. 404 k. ú. Malá Strana, Praha 1, Újezd 29

U06_0532

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U06_0533

k Dodatku č. 4 Zásad pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U06_0534

k prodeji id. podílu 5/8 domu čp. 239, Nerudova 35, k.ú. Malá Strana, spoluvlastníkovi

U06_0535

ke změně účelu využití části finančního daru pro Nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského v Praze

30 - 15.7.2002

U02_0394

ke změně § 9 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 - dotazy a interpelace

U02_0395

k Sovovým mlýnům - příjezdová rampa

U02_0396

ke stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 1 pro nové volební období

U02_0397

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U02_0398

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U02_0399

k mimořádným darům členům Zastupitelstva MČ Praha 1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v Zastupitelstvu MČ Praha 1, ve výborech Zastupitelstva MČ Praha 1, v komisích Rady MČ Praha 1 a dalších orgánech MČ Praha 1

U02_0400

k stanovení měsíční odměny neuvolněnému členovi Zastupitelstva MČ Praha 1

U02_0401

k návrhu zadání regulačního plánu Petrská

30 - 21.1.2014

UZ14_0564

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2014

UZ14_0565

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ14_0566

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2013

UZ14_0567

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1161, k. ú. Nové Město, Petrská 24

UZ14_0568

Zrušení usnesení číslo UZ13_0529 ze dne 17. 10. 2013 ve věci: Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1267, k. ú. Nové Město, Školská 30

UZ14_0569

Změna splátkového kalendáře na dluh spojený s užíváním bytu v domě č. p. 152, k. ú. Nové Město, V Jirchářích 14

UZ14_0570

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 595, Ve Smečkách 28, k. ú. Nové Město, Praha 1, podle § 4 a 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky - zrušení usnesení

UZ14_0571

Prodej spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 o velikosti id. 36/144 na budově čp. 49, Kaprova 8, stojící na poz. parc. č. 39, na budově čp. 1061, Valentinská 6, stojící na poz.parc. č. 41, spolu se spoluvlastnickým podílem MČ Praha 1 o velikosti id. 36/144 na pozemcích parc. č. 39, 40, 41, vše v k. ú. Staré Město - REVOKACE

UZ14_0572

Revokace části usnesení číslo UZ09_0397 ze dne 15. 9. 2009 - Vyřazení bytů z privatizace

UZ14_0573

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ14_0574

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ Praha 1

30 - 12.6.2018

UZ18_0602

Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 1 pro volební období 2018 - 2022

UZ18_0603

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam panu Kamilu Lhotákovi

UZ18_0604

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Svatoplukovi Karáskovi

UZ18_0605

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Kristiánu Kodetovi

UZ18_0606

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Olze Knoblochové

UZ18_0607

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ18_0608

Informace o závěrech znaleckého posudku č. 970/32/2018

UZ18_0609

Pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 7, čp. 501, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. "Werichova vila" - žádost o projednání dodatku ke smlouvě

UZ18_0610

Záměr prodeje bytové jednotky č. 367/3 na adrese č.p. 367, Tržiště 11, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ18_0611

Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2017, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2018

UZ18_0612

Připomínky MČ Praha 1 k návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitní plán)

UZ18_0613

Finanční dary pedagogům, nepedagogům a ředitelům základních a mateřských škol, školních jídelen a Školy v přírodě a školní jídelny Čestice

UZ18_0614

Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1

UZ18_0615

Zásady prodeje jednotek oprávněným nájemcům v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených MČ Praha 1, které byly nově po 1. 1. 2014 zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu ("Nové Zásady") - změna zásad

UZ18_0616

Zásady prodeje bytových jednotek v domech ve vlastnictví Hl.m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 1, v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům, kteří nevyužili možnosti koupě bytové jednotky v rámci I. nabídky - změna zásad

UZ18_0617

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 795/2 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Vítězná 4, čp. 559)

UZ18_0618

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 928 a k pozemku parc. č. 19 se stavbou budovy č. p. 928, na adrese Opletalova 20, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0619

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/7, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UZ18_0620

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/9, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UZ18_0621

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/8, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UZ18_0622

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 801, na pozemku parc. č. 927, U Obecního dvora 6, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ18_0623

Zrušení Záměru prodat dlouhodobě nevyužitelné nebytové jednotky za účelem jejich přisloučení k sousední bytové jednotce

UZ18_0624

Prodej ideálního podílu na pozemku parc. č. 724 v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ18_0625

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 59/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (Valentinská 11, čp. 56)

UZ18_0626

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 188, parc. č. 902, Pštrossova 12, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0627

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Na Poříčí 1053/44, Praha 1

UZ18_0628

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Kožná 487/16, Praha 1

UZ18_0629

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Krakovská 1352/20, Praha 1

UZ18_0630

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Náprstkova 213/5, Praha 1

UZ18_0631

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 404, parc. č. 351/1, Újezd 29, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ18_0632

Prodej nemovité věci - pozemku č. parc. 816/2 a č. parc. 816/3, oba v . k.ú. Nové Město, Praha 1, včetně staveb a příslušenství (Mikulandská 4, čp. 122)

UZ18_0633

Prodej nemovité věci - části pozemku č. parc. 352/1, nově značeného dle oddělovacího geometrického plánu č. 577-100/2016 jako č. parc. 352/5 o výměře 70 m2, (Újezd), vše k . ú. Malá Strana, Praha 1

UZ18_0634

Stanovisko k žádosti ve věci vypořádání podílového spoluvlastnictví - nemovitost Pštrossova 4, čp.1926, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0635

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ18_0636

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

UZ18_0637

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.01.2018 do 31.03.2018

UZ18_0638

Prodej nemovitých věcí - pozemků parc. č. 810/6, 810/7, 810/8 včetně staveb, součástí a příslušenství v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (ul. Říční, Praha 1)

29 - 17.12.2009

UZ09_0433

Zpráva dozorčí rady Nadačního fondu SOFOS za rok 2008

UZ09_0434

Zpráva o současné ekonomické, provozní a organizační situaci Nemocnice Na Františku

UZ09_0435

Dodatek č. 01/2009 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Dražického náměstí č. UZ09_0408 ze dne 20. října 2009

UZ09_0436

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ09_0437

Podání nabídky do obchodní veřejné soutěže na odkoupení souboru nemovitostí Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci

UZ09_0438

IV. změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2009 a IV. změna finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2009

UZ09_0439

Rozpočtový výhled na r. 2011 a 2012

UZ09_0440

Rozpočet MČ Praha 1 a finančního plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti MČ Praha 1 na rok 2010

UZ09_0441

Záměr prodeje volných bytových jednotek mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

29 - 24.4.2006

U06_0489

k projednání projektu propojení malostranských zahrad a vytvoření průchodu z Hradu na Kampu

U06_0490

k přidělení finančních prostředků v rámci grantů "JEDNIČKA PROTI DROGÁM 2006 - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY"

U06_0491

k přidělení finančních prostředků v rámci grantů "JEDNIČKA PROTI DROGÁM 2006- SPECIFICKÁ DROGOVÁ PREVENCE"

U06_0492

ke zlepšení informovanosti obyvatel

U06_0493

k žádosti Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze o poskytnutí daru

U06_0494

k přidělení finančních prostředků na rozvoj občanské společnosti a práce s mládeží v roce 2006 pro projekt nad 50.000,- Kč

U06_0495

k přidělení finančních prostředků v oblasti prevence kriminality v roce 2006 pro projekty nad 50.000,- Kč

U06_0496

k příspěvkům na ochranu kulturního dědictví v roce 2006

U06_0497

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U06_0498

k prodeji bytových jednotek oprávněným nájemcům, kterým marně uplynula lhůta pro přijetí nabídky

U06_0499

k prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U06_0500

k záměru stavebníka rozdělit rozestavěnou bytovou jednotku č.122/2 na tři bytové jednotky v domě čp.122, k.ú.Nové Město a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U06_0501

k záměru prodeje a prodej části společných prostor domu čp.676, k.ú. Nové Město, a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U06_0502

k záměru prodeje a prodej části společných prostor domu čp.349., k.ú. Staré Město a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U06_0503

k záměru prodeje a prodej části společných prostor domu čp.244., k.ú. Nové Město a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U06_0504

k záměru prodeje a prodej části společných prostor domu čp.317., k.ú.Staré Město. a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U06_0505

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U06_0506

k prodeji volné bytové jednotky č. 859/3, Vězeňská 9, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

U06_0507

k záměru získání budovy č.p.1752 s pozemkem parc.č.445 v k.ú.Nové Město, Biskupská 7, Praha 1 do vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 1

U06_0508

ke svěření pozemku parc. č. 1014/1 v k.ú. Staré Město, Praha 1

U06_0509

k prodeji 1/2 domu Jánský vršek 10/ 313, Praha 1

U06_0510

k vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky - 6. ETAPA

U06_0511

k prodeji volné bytové jednotky č. 584/06 v domě Krakovská 1/584 mimo Zásady pro prodej bytů

U06_0512

k záměru prodeje volných bytových jednotek (byty před rekonstrukcí)

U06_0513

k Petici ke zklidnění centrální části Prahy

U06_0514

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U06_0515

k nesouhlasu s odpovědí na interpelaci - rekonstrukční práce v domě Všehrdova 12

U06_0516

k žádosti o prominutí poplatku z prodlení u bytu Krakovská 1391/5, Praha 1

U06_0517

k situaci v domě Navrátilova 13

U06_0518

ke Zprávě o činnosti Rady MČ Praha 1 za II. pololetí roku 2005

29 - 17.6.2002

U02_

ke kontrolní zprávě Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 o ukončené kontrole KV026 - "Kontrola přidělování půdních prostor"

U02_0380

k žádosti o finanční příspěvek (dar) pro stacionář a školu ve Rváčově pro děti s kombinovanými vadami

U02_0381

ke zrušení zástavního práva a předkupního práva hl. m. Prahy, zast. Městskou částí Praha 1, k domu čp. 1553, Helmova 3 a stav. p.č. 276, vše k.ú. Nové Město, Praha 1

U02_0382

k nabídce na využití sjednaného předkupního práva vůči id. podílu 1/2 domu čp. 869 na stav. p.č. 949, Bílkova 12, a id. podílu 1/2 pozemku p.č. 949, vše k.ú. Staré Město, Praha 1

U02_0383

k poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky SOS Afghánistán společnosti Člověk v tísni, o.p.s.

U02_0384

k prodeji domu č.p. 780 a stav. parcely č. 865 k.ú. Staré Město, Řásnovka 6, stávajícímu nájemci panu ing. Antonínu Brandejsovi

U02_0385

k vydání id. podílu 1/8 domu čp. 2067 a id. podílu 1/8 p.č. 359, Klimentská 34, k.ú. Nové Město, Praha 1

U02_0386

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U02_0387

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U02_0388

k záměru prodeje volných nově zrekonstruovaných bytů

U02_0389

k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 779/4 o výměře 79 m2 a parc. č. 779/3 o výměře 409 m2 v k.ú. Malá Strana do vlastnictví Úřadu vlády ČR, se sídlem Nábř. E. Beneše 4, Praha 1

U02_0390

ke II. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2002

U02_0391

k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

U02_0392

k prominutí pohledávek za nájemným z bytů a poplatky za služby spojené s užíváním bytu

U02_0393

k pohledávkám za nájemným z pronájmu nebytových prostorů

29 - 21.5.1998

U98_0344

k I. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 1998

U98_0345

k záměru odprodeje bytových domů

U98_0346

k odprodeji domu č.p. 165 se stav. parcelou č. poz. 593 v k. ú. Malá Strana, Sněmovní 10, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0347

k odprodeji domu č.p. 1487 se stav. parc. č. poz. 1986 v k.ú. Nové Město, Řeznická 7, Praha 1, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0348

k odprodeji domu č.p. 1099 se stav. parc. č. poz. 410 k.ú. Nové Město, Truhlářská 31, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0349

k odprodeji domu č.p. 1553 s přísl. stav. parc. č. poz. 276 v k.ú. Nové Město, Helmova 3, Praha 1, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0350

k odprodeji domu č.p. 170 s přísl. stav. parc. č. 583 a zahrad č. parc. 584 a č. parc. 585 v k.ú. Malá Strana, Sněmovní 15, Praha 1, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0351

k odprodeji domu č.p. 563 se stav. parc. č. poz. 793 k.ú. Malá Strana, Malostranské nábřeží 3, Praha 1, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0352

k odprodeji domu č.p. 1090 se stav. parcelou č. poz. 395 k.ú. Nové Město, Soukenická 14, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0353

k odprodeji domu č.p. 1415 s přísl. stav. parc. č. poz. 894 v k.ú. Nové Město, Myslíkova 27, Praha 1, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0354

k odprodeji domu č.p. 1096 se stav. parc. č. poz. 403 a dvorem č. poz. 404 v k.ú. Nové Město, Soukenická 30, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0355

k revokaci usnesení OZ MČ Praha 1 č. U94_0419 ze dne 1.11.1994 k odprodeji domu č.p. 495 se stav. parcelou č. 766/2, k.ú. Malá Strana, Hroznová 6, Praha 1, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů - Bytovému družstvu Hroznová 6

U98_0356

k vkladu MČ Praha 1 do nadace Pražské děti

U98_0357

k revokaci přílohy usnesení č. U97_0222 ze dne 10.4.1997 k odprodeji domu č.p. 1135 se stav. parcelou č. 439, k.ú. Nové Město, Petrská 10, Praha 1, bytovému družstvu "U věže"

U98_0358

k uplatnění předkupního práva k id. podílu 1/60 domu č.p. 1664 s přísl. stav. parc. č.443 v k.ú. Nové Město, Praha 1, Petrské nám. 5

U98_0359

k žádosti o svěření nemovitosti, domu č.p. 206 na pozemku parc.č. 281 v k.ú. Hradčany, Strahovská z vlastnictví hlavního města Prahy

U98_0360

k odprodeji zdravotnické a výpočetní techniky stomatologických ordinací Štěpánská 55, Praha 1 lékařům

U98_0361

k návrhu územně hospodářských zásad pro vypracování Územního plánu zóny Petrská

29 - 17.12.2013

UZ13_0547

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2014 a rozpočtový výhled MČ Praha 1 na roky 2015 až 2019

UZ13_0548

Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2014

UZ13_0549

Rozpočet Bezpečnostního fondu na rok 2014

UZ13_0550

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2014

UZ13_0551

Žádost o prominutí nedoplatku nájemného (příslušenství) za užívání bytové jednotky v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32

UZ13_0552

Změna prohlášení vlastníka v domě čp. 1161, Petrská 24, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ13_0553

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ13_0554

Návrh soudního smíru mezi Městskou částí Praha 1 a JUDr. Luďkem Prchalem ve věci náhrady nákladů vyklizení nebytové jednotky č. 150/301 v domě č. p. 150 k. ú. Malá Strana, Valdštejnská 4, Praha 1

UZ13_0555

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ13_0556

Bezúplatné nabytí majetku z technického zhodnocení

UZ13_0557

Odpis účetních položek týkajících se technického zhodnocení

UZ13_0558

Odpis nevymahatelných pohledávek

UZ13_0559

Záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na budově čp. 545, Železná 5 , stojící na pozemku parc. č. 549, a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ13_0560

Uplatnění předkupního práva na id. podíl 123435/1000000 na domě čp. 147 v k. ú. Malá Strana a id. podíl 123435/1000000 na pozemku parc. č. 643, k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3, Praha 1

UZ13_0561

Žádost vlastníka jednotek v domě o uzavření smlouvy o výstavbě - Široká 14, čp. 65, Praha 1 - Josefov

UZ13_0562

II. výběrové řízení realizované formou "veřejné nabídky na převod vlastnictví bytů" - žádost o projednání námitek a revokaci

UZ13_0563

Odůvodnění veřejné zakázky - "Revitalizace parku Kampa a rekonstrukce Werichovy vily"

29 - 10.4.2018

UZ18_0560

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ18_0561

Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ18_0562

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 Ester Ledecké za obrovský sportovní úspěch na ZOH 2018 v Pchjončchangu

UZ18_0563

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 paní Marcele Martiníkové

UZ18_0564

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Jiřímu Kyliánovi

UZ18_0565

Dodatek č. 2 k Aktualizaci Programu regenerace MPR Městské části Praha 1 z roku 2015

UZ18_0566

Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

UZ18_0567

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

UZ18_0568

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018

UZ18_0569

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018"

UZ18_0570

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2018"

UZ18_0571

Vyhodnocení grantů na opravu domovního fondu pro rok 2018

UZ18_0572

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018"

UZ18_0573

Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2018"

UZ18_0574

Prodej bytové jednotky č. 1018/1 na adrese č.p. 1018, Karoliny Světlé 7, k.ú. Staré Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ18_0575

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru CES č. 2015/0518 - dům čp. 213, k.ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1

UZ18_0576

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany s novým označením parc. č. 705/3 v k. ú. Hradčany (Pod Bruskou), Praha 1

UZ18_0577

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1 - změna části usnesení č. UZ18_0553 ze dne 31.01.2018

UZ18_0578

Žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 606/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1) a o prominutí nákladů na vyklizení nebytové jednotky číslo 606/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1)

UZ18_0579

Záměr prodeje bytové jednotky č. 1955/3 na adrese č.p. 1955, Příčná 10, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ18_0580

Prodej pozemku parc. č. 386/3, k. ú. Malá Strana (Karmelitská), Praha 1 - zrušení usnesení č. UZ09_0422 z 20.10.2009 a usnesení č. UZ11_0133 ze dne 04.10.2011

UZ18_0581

Oprava chyby v psaní - změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0582

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Řeznická 14 č.p. 656 Praha 1

UZ18_0583

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Vodičkova 9 čp. 730 Praha 1

UZ18_0584

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Šeříková 6 čp. 564 Praha 1

UZ18_0585

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek v budově Nebovidská 2 čp. 462 Praha 1

UZ18_0586

Věcná břemena "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha 1, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská 53, 57 ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1

UZ18_0587

Záměr prodeje bytové jednotky č. 2091/15 v domě č.p. 2091, k.ú. Nové Město, na adrese Ve Smečkách 24, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0588

Záměr prodeje bytové jednotky č. 618/22 v domě č.p. 618, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 14, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0589

Prodej bytové jednotky č. 850/1 stojící na pozemku parc. č. 962/1, k.ú. Staré Město, U Milosrdných 8, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněnému nájemci"

UZ18_0590

Prodej bytové jednotky č. 266/11, k. ú. Staré Město, na adrese Betlémská 7, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0591

Prodej bytové jednotky č. 221/3, k. ú. Staré Město, na adrese Liliová 13, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0592

Funkční a stavebně-technické rozdělení domů Na Poříčí 1933/36 a 1934/38 s pozemky č. parc. 214 a č. parc. 215, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0593

Prodej bytové jednotky č. 469/8, k. ú. Malá Strana, na adrese Nosticova 6, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0594

Prodloužení termínu pro splnění úkolu uloženého usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ15_0165 ze dne 13.10.2015

UZ18_0595

Zvýšení transparentnosti při nakládání s budovou "Juditina věž"

UZ18_0596

Řešení neutěšeného stavu pozemků parc. č. 710/1, 710/4 a 710/8, vše k.ú. Malá Strana

UZ18_0597

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků Dlouhá 5 čp. 923 Praha 1

UZ18_0598

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 350, jehož součástí je stavba domu čp. 407, Újezd 23, vše k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ18_0599

Záměr prodeje nemovité věci - části pozemku č. parc. 352/1, nově značeného dle oddělovacího geometrického plánu č. 577-100/2016 jako č. parc. 352/5 o výměře 70 m2, (Újezd), vše k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ18_0600

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 461/5, ul. Nebovidská 4, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1

UZ18_0601

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

28 - 19.11.2009

UZ09_0423

Odvolání starosty MČ Praha 1 a předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ09_0424

Volba starosty MČ Praha 1 a předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ09_0425

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 a rezignace na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ09_0426

Informace o 10. etapě VŘ na prodej půdních bytových jednotek a návrh dalšího postupu

UZ09_0427

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ09_0428

Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 1 - doplnění

UZ09_0429

č.p. 19, k.ú. Nové Město, Jungmannova 7 - dohoda o narovnání

UZ09_0430

Odkoupení zbytkového majetku Bytového podniku Praha 1, s.p., v likvidaci

UZ09_0431

Granty na opravu domovního fondu pro rok 2009

UZ09_0432

Revokace části usnesení č. U07_0118 - projekt Seniorpark ŠANCE

28 - 13.3.2006

U06_0464

ke konceptu regulačního plánu Petrská v Praze 1

U06_0465

k novému znění Úplného znění zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

U06_0466

ke Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Rosh-Ha ´ayin - Izrael a Městskou částí Praha 1 - Česká republika

U06_0467

k změně prohlášení vlastníka domů Hellichova 11a, b/632 a Růžová 16/1522 a k záměru prodeje volné bytové jednotky č. 632/27 v domě Hellichova 11a, b

U06_0469

k transformaci podílového spoluvlastnictví domu čp. 665 a pozemku parc. č. 942/16 k.ú. Hlubočepy, Borského 3 na vlastnictví bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb.

U06_0470

k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1111, parc. č. 1/3 a parc. 1/4 vše v k.ú. Staré Město

U06_0471

k nabytí pozemku parc. č. 969 v k.ú. Staré Město, Praha 1 od Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci

U06_0472

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U06_0473

k prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U06_0474

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek mimo Zásady pro prodej bytů - byty před rekonstrukcí

U06_0475

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U06_0476

k prodeji bytové jednotky oprávněným nájemcům v domě Řeznická 14/656 s nárokem na nepeněžité plnění po marném uplynutí lhůty

U06_0477

k záměru prodeje a prodeji volné bytové jednotky č. 493/15, Hroznová 5, k. ú. Malá Strana, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

U06_0478

k prodeji id. podílu 1318/12625 na pozemku č. 135/1 a práva na vybudování půdní bytové jednotky v domě čp. 1283, Jeruzalémská 9

U06_0479

k prodeji bytových jednotek oprávněným nájemcům, kterým marně uplynula lhůta pro přijetí nabídky

U06_0480

k dodatečnému uplatnění slevy dle Zásad pro prodej bytů při rychlém splacení kupní ceny

U06_0481

k záměru prodeje a prodej části společných prostor domu čp.146, k.ú. Nové Město a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U06_0482

k žádosti o prominutí pohledávky - smluvní pokuty za prodlení s placením nájemného z nebytových prostorů Na Perštýně 350/17

U06_0483

k uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné za nebytové prostory - Křemencova 184/5, Praha 1 na dobu delší než 18 měsíčních splátek

U06_0484

k přidělení finančních prostředků nad 50.000,- Kč v rámci 6. ročníku grantového programu MČ Praha 1 " JEDNIČKA PRO ROK 2006 - sociální oblast"

U06_0485

k Dodatku č. 1 "Pravidel udělování Čestného občanství Městské části Praha 1 a Ceny Prahy 1"

U06_0486

k vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky - 5. ETAPA

U06_0487

k stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1

U06_0488

k poskytnutí daru Nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského v Praze

28 - 15.4.2002

U02_0361

ke změně § 9 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 - Dotazy a interpelace

U02_0362

ke zrušení předkupního práva hl. m. Prahy, zast. Městskou částí Praha 1, vůči id. podílu 1/2 domu čp. 41, Žatecká 4, a id. podílu 1/2 stav. p.č. 33, k.ú. Staré Město, Praha 1

U02_0363

ke svěření pomníku T.G.Masaryka umístěného na pozemku č. 729 v k.ú. Hradčany z vlastnictví Hlavního města Prahy Městské části Praha 1

U02_0364

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U02_0365

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U02_0366

k revokaci schválených kupních smluv v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U02_0367

k I. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2002

U02_0368

k dalšímu vývoji Listů Prahy 1

U02_0369

k poskynutí půjčky Nadaci Pražské děti na dokončení rekonstrukce areálu nadace v Janově nad Nisou

U02_0370

k návrhu na úpravu materiálních výhod pro členy Zastupitelstva MČ Praha 1 a zaměstnance MČ Praha 1 od roku 2002

U02_0371

k Zásadám postupu Zastupitelstva městské části Praha 1 při volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U02_0372

k zahraničním studijním cestám komisí Rady MČ Praha 1

U02_0373

k prominutí pohledávek za nájemným z bytů a poplatky za služby

U02_0374

k prominutí pohledávek za nájemným z pronájmu nebytových prostorů

U02_0375

ke smlouvě o partnerství mezi Městskou částí Praha 1 a městem Trento (Itálie)

U02_0376

ke změně č. 1 Zřizovací listiny Školy v přírodě Čestice

U02_0377

k stanovení měsíčních a dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1

U02_0378

k rozdělení domu ul. 28. října 7/373, Praha 1, na jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů

U02_0379

k přidělení finančních prostředků v rámci grantu "Jednička proti drogám - specifická drogová prevence"

28 - 2.4.1998

U98_0334

k odprodeji domu č.p. 289 se stav. parcelou č. poz. 221, k.ú. Malá Strana, Lázeňská 9, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0335

k odprodeji domu č.p. 124 se stav. parcelu č. poz. 837, k.ú. Nové Město, Ostrovní 21, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0336

k odprodeji domu č.p. 163 se stav. parcelou č. poz. 595, k.ú. Malá Strana, Valdštejnské nám. 2, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0337

k odprodeji domu č.p. 198 se stav. parcelou č. poz. 1013, k.ú. Nové Město, Pštrossova 23, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0338

k odprodeji domu č.p. 200 se stav. parcelou č. poz. 533, k.ú. Malá Strana, Zámecká 5, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0339

k odprodeji domu č.p. 384 se stav. parcelou č. poz. 281, k.ú. Malá Strana, Karmelitská 10, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U98_0340

k uplatnění předkupního práva z titulu spoluvlastnictví k id. podílu 516/1172 domu č.p. 665, k.ú. Hlubočepy, Borského ulice, Praha 5

U98_0341

k přípravě praporu Městské části Praha 1

U98_0342

k jednorázovým odměnám neuvolněným členům Obvodní rady MČ Praha 1 a předsedům komisí Obvodní rady MČ Praha 1 za 1. čtvrtletí roku 1998

U98_0343

k převolení přísedících Městského soudu v Praze

28 - 19.11.2013

UZ13_0536

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ13_0537

Odvolání Ing. Ludmily Pachtové z funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ13_0538

Stanovisko k materiálu HMP "Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2013 až 2020" ze dne 17.9. 2013

UZ13_0539

Záměr prodeje bytové jednotky č. 799/16 v domě č. p. 799 stojícím na pozemcích parc. č. 933/1, 933/2, 933/3 a 933/4, k. ú. Staré Město, U Obecního dvora 7, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

UZ13_0540

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ13_0541

Prodej id. 1/8 domu čp. 2067 stojícího na poz. parc. č. 359 a id. 1/8 pozemku parc. č. 359, k. ú. Nové Město, Klimentská 34, Praha 1

UZ13_0542

Prodej pozemku č. parc. 807/2 a č. parc. 807/3 v katastrálním území Staré Město, Praha 1, (Vězeňská 8, čp. 913)

UZ13_0543

Zpráva o odhadcích

UZ13_0544

Zpráva o splátkových kalendářích

UZ13_0545

Prodej pozemku č. parc. 389/2 v k. ú. Hradčany, SVJ Nový Svět 6 čp. 191

UZ13_0546

Koncepce pomoci Městské části Praha 1 zmírňující sociální a ekonomickou situaci občanů MČ Praha 1, související s výší nájemného v bytech

28 - 31.1.2018

UZ18_0539

Aktuální zpráva o situaci kolem Nemocnice Na Františku

UZ18_0540

Zrušení veřejné zakázky na rekonstrukci bytového domu Senovážné náměstí 1628/17 a zahájení kroků k privatizaci objektu

UZ18_0541

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ18_0542

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Michaelu Prostějovskému za jeho umělecký přínos a vybudování muzikálové scény v ČR

UZ18_0543

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ18_0544

Uzavření dohody o splátkách za náklady na vyklizení bytové jednotky č. 719/19 v domě č.p. 719, k.ú. Staré Město, Dlouhá 44, Praha 1

UZ18_0545

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 695/21 Praha 1 - revokace usnesení č. UZ17_0426 ze dne 23.05.2017

UZ18_0546

Prodej bytových jednotek č. 630/1, 630/7, 630/8 a 630/10 na adrese č.p. 630, Štěpánská 53,57, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ18_0547

Prodej bytových jednotek č. 712/4, 712/7 v domě č.p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0548

Prodej bytové jednotky č. 712/9 v domě č.p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0549

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 220, parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ18_0550

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 1527, na pozemku parc. č. 1995, Navrátilova 14, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0551

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 1604 a k pozemku parc. č. 181 se stavbou budovy č. p. 1604, na adrese Bolzanova 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0552

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1283, na pozemku parc. č. 135/1, Jeruzalémská 9, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0553

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ18_0554

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

UZ18_0555

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ18_0556

Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ17_0411 ze dne 04.04.2017 - Externí audit hospodaření MČ Praha 1 s nemovitostmi

UZ18_0557

Posunutí termínu úkolu - mimořádná Zpráva Kontrolního výboru dle usnesení č. UZ17_0413 ze dne 04.04.2017

UZ18_0558

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.10.2017 do 31.12.2017

UZ18_0559

Smlouva o provozování společné věci č. 2016/0011 - řešení neúnosné situace v domě Václavské náměstí 821/39

27 - 20.10.2009

UZ09_0404

Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

UZ09_0405

Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

UZ09_0406

Znění Zřizovacích listin příspěvkových organizací (mateřské školy, ŠvP) zřízených MČ Praha 1

UZ09_0407

Znění Zřizovacích listin příspěvkových organizací (základní školy) zřízených MČ Praha 1

UZ09_0408

Znění Zřizovacích listin příspěvkových organizací (školní jídelny) zřízených MČ Praha 1

UZ09_0409

Působnost Sboru dobrovolných hasičů Praha 1, včetně předpokládaného rozsahu angažovanosti Městské části Praha 1 při jeho podpoře

UZ09_0410

Volba přísedící Obvodního soudu pro Praha 1

UZ09_0411

Přerozdělení finanční částky ve výši 5 mil. Kč formou finančního daru MČ Praha 1 jednotlivým obcím Jesenického regionu, poškozených povodní v červnu r.2009

UZ09_0412

Změna ve složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 1

UZ09_0413

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ09_0414

Prodej bytové jednotky vybudované formou družstevní výstavby mimo Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1

UZ09_0415

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 730, Vodičkova 9, k.ú. Nové Město podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ09_0416

Privatizace bytové jednotky č. 499/1, v domě čp. 499, Hroznová 2, k.ú. Malá Strana, Praha 1 - revokace usnesení č. UZ08_0296 ze dne 18.11.2008

UZ09_0417

Prodej společné části domu č.p.20, k.ú. Staré Město, Mikulášská 4, Praha 1 za účelem vybudování půdní bytové jednotky a suterénní jednotky

UZ09_0418

Vyřazení bytů z privatizace

UZ09_0419

Prodej bytu v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny - Masná 697/19

UZ09_0420

Prodej bytu v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny - Ve Smečkách 595/28

UZ09_0421

Záměr prodeje společných prostor domu čp. 404 v k. ú. Malá Strana, Praha 1, Újezd 29 a pozemku č. parc. 351/1 v k. ú. Malá Strana - revokace usnesení č. U06_0531 ze dne 22.5.2006

UZ09_0422

Prodej pozemku parc. č. 386/3, k. ú. Malá Strana, Karmelitská ul.

27 - 13.2.2006

U06_0448

k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2006

U06_0449

k návrhu rozpočtu VHČ MČ Praha 1 na rok 2006

U06_0450

k vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2005 a návrh rozpočtu Bezpečnostního fondu na rok 2006

U06_0451

k vyúčtování Sociálního fondu MČ Praha 1 za rok 2005 a k návrhu rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2006

U06_0452

k vyúčtování Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 za rok 2005 a návrhu rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 pro rok 2006

U06_0453

k prohlášení vlastníka podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U06_0454

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U06_0455

k prodeji bytových jednotek oprávněným nájemcům, kterým marně uplynula lhůta pro přijetí nabídky

U06_0456

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U06_0457

k vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky - 4. ETAPA

U06_0458

k záměru prodeje a prodeji id.1/8 domu čp. 2067 stojícím na par. č. 359 a id. 1/8 parcel. č. 359 k. ú. Nové Město, Klimentská 34

U06_0459

k uplatnění předkupního práva na id. 1/12 domu čp. 1071 a id. 1/12 pozemku parc. č. 818, Rámová 3

U06_0460

k odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 702 a parc. č. 703 v k.ú. Hradčany, U Bruských kasáren, Praha 1

U06_0461

ke svěření ploch zeleně II. - IV. kategorie

U06_0462

k záměru pojmenování veřejného prostranství v Městské části Praha 1

U06_0463

k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

U06_0464/1

k informace o odkoupení id. podílu 32/2560 domu čp. 23 a id. 32/2560 pozemku č. 92 vše k. ú. Malá Strana, Tomášská 10, Praha 1

U06_0465/1

k revokaci záměru prodeje budované půdní bytové jednotky č. 447/10 a č. 447/11 v domě Jilská 10

27 - 25.2.2002

U02_0348

k volbě stálé Mandátové komise Zastupitelstva MČ Praha 1

U02_0349

k úpravě § 4 odst. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 - Mandátní komise

U02_0350

k výsledku hospodaření MČ Praha 1 za rok 2001

U02_0351

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U02_0352

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U02_0353

k nabídce na využití sjednaného předkupního práva vůči id. podílu 1/8 domu čp. 869 na stav. p.č. 949, Bílkova 12, a id. podílu 1/2 pozemku p.č. 949, vše k.ú. Staré Město, Praha 1

U02_0354

k návrhu vyhlášky o závazné části Územního plánu zóny Anenská

U02_0355

k výsledku hospodaření VHČ za rok 2001

U02_0356

k vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2001 a k rozpočtu Bezpečnostního fondu na rok 2002

U02_0357

k poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Naděje k překlenutí finančních potíží v I. pololetí r. 2002

U02_0358

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U02_0359

k volbě přísedících Městského soudu v Praze

U02_0360

ke zprávě o vyúčtování účelového daru pro Nadaci Pražské děti

27 - 5.3.1998

U98_0313

k vyúčtování fondů MČ Praha 1 za rok 1997

U98_0314

k Zásadám pro vypracování ÚPnZ Anenská

U98_0319

k záměru odprodeje id. podílu 6/64 domu č.p. 1551 se stav. parcelou č. poz. 271, k.ú. Nové Město, Petrská 23, Praha 1, společně se zbývajícími spoluvlastníky

27 - 17.10.2013

UZ13_0508

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 Mgr. Antonínu Edererovi, písaři Starého Města pražského

UZ13_0509

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013"

UZ13_0510

Principy řešení úprav Václavského náměstí

UZ13_0511

Prodej id. 1/8 domu čp. 2067 stojícího na poz. parc. č. 359 a id. 1/8 pozemku parc. č. 359, k. ú. Nové Město, Klimentská 34, Praha 1

UZ13_0512

Prodej společných prostor v domě čp. 1026, Havlíčkova 6 a odpovídajícího spoluvlastnického podílu na pozemku č. parc. 210,obojí v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ13_0513

Finanční dary pedagogům, nepedagogům a ředitelům základních a mateřských škol, školních jídelen a Školy v přírodě a školní jídelny Čestice

UZ13_0514

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti v hodnotě nad 100 tis. Kč

UZ13_0515

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 654, k. ú. Staré Město, Templová 6

UZ13_0516

Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ13_0517

Žádost o přidělení alikvotní částky z rozpočtu MČ Praha 1 na opravu kostela Matky Boží před Týnem k zajištění spoluúčasti při poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a zón (MPZ)

UZ13_0518

Objekt č. p. 1933 a 1934, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1

UZ13_0519

Analýza bezpečnosti jednotlivých ulic a míst na území Prahy 1

UZ13_0520

II. výběrové řízení realizované formou "veřejné nabídky na převod vlastnictví bytů" - žádost o projednání námitek

UZ13_0521

Prodej bytové jednotky č. 656/18 v domě Řeznická 14, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům s nárokem na započtení nepeněžitého plnění

UZ13_0522

Stanovisko MČ Praha 1 k uzavření Smetanova nábřeží

UZ13_0523

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany s novým označením parc. č. 705/3 v k. ú. Hradčany

UZ13_0524

Záměr prodeje pozemku č. parc. 638/2 a č. parc. 638/3 v katastrálním území Malá Strana, Praha 1, (Valdštejnská 4, čp. 150)

UZ13_0525

Záměr prodeje pozemku č. parc. 807/2 a č. parc. 807/3 v katastrálním území Staré Město, Praha 1, (Vězeňská 8, čp. 913)

UZ13_0526

Prodej pozemku č. parc. 754/2 v katastrálním území Malá Strana, Praha 1 (Na Kampě 12, čp. 511)

UZ13_0527

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytováná s užíváním bytu v domě č. p. 947, k. ú. Nové Město, Růžová 10

UZ13_0528

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12

UZ13_0529

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1267, k. ú. Nové Město, Školská 30

UZ13_0530

Žádost o prominutí úroků z prodlení za užívání nebytového prostoru v domě č. p. 917, k. ú. Nové Město, Opletalova 9

UZ13_0531

Nebytové prostory v domě č.p. 1123, k. ú. Nové Město, Zlatnická 9, Praha 1 - dohoda o narovnání, splátkový kalendář

UZ13_0532

Prodej pozemku č. parc. 962/3 v katastrálním území Staré Město, Praha 1 (U milosrdných 8, čp. 850)

UZ13_0533

Prodej bytové jednotky 1353/10 v domě č. p. 1353, k. ú. Nové Město, U Půjčovny 8

UZ13_0534

Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ13_0535

Prodej spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 o velikosti id. 36/144 na budově čp. 49, Kaprova 8, stojící na poz. parc. č. 39, na budově čp. 1061, Valentinská 6, stojící na poz. parc. č. 41, spolu se spoluvlastnickým podílem MČ Praha 1 o velikosti id. 36/144 na pozemcích parc. č. 39, 40, 41, vše v k. ú. Staré Město - REVOKACE

27 - 12.12.2017

UZ17_0513

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ17_0514

Prodeje bytů č. 630/4, č. 630/6, č. 630/7, č. 630/13, č. 630/15, č. 630/16, č. 630/17, č. 630/18, č. 630/19, č. 630/24, č. 630/25, č. 630/27 v objektu č.p. 630 Štěpánská 53,57 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ17_0515

Prodej bytové jednotky č. 630/26 na adrese č.p. Štěpánská 630, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny - I. nabídka

UZ17_0516

Záměr prodeje bytových jednotek č. 630/1 a 630/8 na adrese č.p. 630, Štěpánská 53,57, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ17_0517

Záměr prodeje bytové jednotky č. 1018/1 na adrese č.p. 1018, Karoliny Světlé 7, k.ú. Staré Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ17_0518

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2019 - 2023

UZ17_0519

Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2018

UZ17_0520

Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2018

UZ17_0521

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2018

UZ17_0522

Odpis a vyvedení zmařených investic u účtu nedokončených investic

UZ17_0523

Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1, stanovení náhrady ušlého výdělku pro rok 2018 neuvolněným členům ZMČ Praha 1 a poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům ZMČ Praha 1

UZ17_0524

Prodej bytové jednotky č. 769/9, k. ú. Nové Město, na adrese Jungmannovo náměstí 7, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0525

Prodej bytové jednotky č. 474/7 na adrese č.p. 474, Kožná 4, k.ú. Staré Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ17_0526

Prodej bytové jednotky č. 630/9 na adrese č.p. 630, Štěpánská 53,57, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0527

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0528

Záměr prodeje bytové jednotky č. 221/3 k. ú. Staré Město, na adrese Liliová 13, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka"

UZ17_0529

Záměr prodeje bytové jednotky č. 712/4 v domě č.p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka"

UZ17_0530

Informace o způsobu zajištění organizace Farmářského trhu Prahy 1

UZ17_0531

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1 - prodej části společných prostor

UZ17_0532

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0533

Záměr prodeje bytové jednotky č. 850/1 stojícím na pozemku parc. č. 962/1, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 8, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněnému nájemci"

UZ17_0534

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská - doplnění UZ17_0511 ze dne 31.10.2017

UZ17_0535

Dodatek č. 5 Zásad pro prodej bytů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ17_0536

Poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro oddávající členy Zastupitelstva městské části Praha 1 a členy Zastupitelstva městské části Praha 1 zastupující městskou část na veřejných občanských obřadech a poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ17_0537

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam armádnímu generálovi Josefu Bílému

UZ17_0538

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 za rok 2017 panu Antonínu Hepnarovi

26 - 12.12.2005

U05_0422

ke IV. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2005

U05_0423

k návrhu zásad pro hospodaření MČ Praha 1 v období rozpočtového provizoria

U05_0424

k návrhu účetního odpisu nevymahatelných pohledávek VHČ MČ Praha 1

U05_0425

k Technické a fundamentální analýze majetku MČ Praha 1 - poliklinika Palackého č. 5

U05_0426

k prodej pozemku parc. č. 29/2 k. ú. Nové Město, Praha 1, ( pasáž Opletalova ul. - Václ. nám.)

U05_0427

k finanční pomoci obětem zemětřesení v Pakistánu poskytnuté formou daru MČ Praha 1 nadaci Adra

U05_0428

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U05_0429

k prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky a ke schválení výběru nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky - 1. etapa

U05_0430

k prodeji bytových jednotek oprávněným nájemcům, kterým marně uplynula lhůta pro přijetí nabídky

U05_0431

k žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a prominutí sankčních poplatků

U05_0432

k výběrovému řízení na prodej volných bytových jednotek před rekonstrukcí - byty před rekonstrukcí - revokace k bytové jednotce č. 1596/2, Ve Smečkách 25

U05_0433

k prodeji části společného prostoru domu čp. 917 k. ú. Nové Město, Praha 1, Opletalova 9

U05_0434

ke změně prohlášení vlastníka k rozdělení domu Hellichova 11a, b/632, k. ú. Malá Strana na jednotky

U05_0435

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U05_0436

k Etickému kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1

U05_0437

k záměru prodeje id. 1/2 domu č. p. 1422 a id. 1/2 pozemku č. parc. 2016, Navrátilova 13, k. ú. Nové Město

U05_0438

k uplatnění předkupního práva na id. podíl 32/2560 na domě čp. 23 k. ú. Malá Strana, Praha 1, Tomášská 10 a id. podíl 32/2560 na pozemku č. 92 k. ú. Malá Strana, Praha 1

U05_0439

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U05_0440

k revokaci záměru prodeje domu č. p. 448 k. ú. Malá Strana, Všehrdova 12, právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů

U05_0441

k prodeji bytové jednotky oprávněným nájemcům, kterým marně uplynula lhůta pro přijetí nabídky a uznání nároku na 10 % slevu při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví jejich oprávněných nájemců

U05_0442

k návrhu na odvolání pana starosty MČ Praha 1

U05_0443

k dohodě o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví domu Elišky Krásnohorské 4/11, Praha 1

U05_0444

k mimořádným odměnám členům ZMČ P1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v ZMČ P1, ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

U05_0445

k vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky - 3. ETAPA

U05_0446

k záměru prodeje volných bytových jednotek mimo Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům

26 - 15.9.2009

UZ09_0388

Odvolání Mgr. Karla Koželuha z funkce zástupce starosty

UZ09_0389

Záměr zadání veřejné zakázky na dodávku databáze užitných parametrů budov na území Městské části Praha 1 pro potřeby zjištění skutečného podílu ploch sloužících k bydlení

UZ09_0390

Finanční pomoc Jesenickému regionu na odstranění škod vzniklých na obecním majetku - povodně červen 2009

UZ09_0391

3.Změna rozpočtu MČ Praha 1

UZ09_0392

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ Praha 1, v komisích RMČ Praha 1 a dalších orgánech MČ Praha 1 od ledna 2009 do června 2009

UZ09_0393

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ09_0394

Poskytnutí finančního příspěvku (daru) Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

UZ09_0395

Žádost HMP o přidělení alikvotní částky z rozpočtu MČ P1 v rámci dotačního titulu MK ČR - "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón"

UZ09_0396

Zpojení do projektu "e-Government v Praze" jako partnerská organizace

UZ09_0397

Vyřazení bytů z privatizace

UZ09_0398

Využití předkupního práva z titulu spoluvlastnictví id. podílům domu č. p. 147, Pod Bruskou 3, a pozemku parc. č. 643, vše v k. ú. Malá Strana

UZ09_0399

Využití předkupního práva z titulu spoluvlastnictví id. podílu domu č. p. 148, Staré zámecké schody a id. podílu pozemku parc. č. 644, vše v k. ú. Malá Strana

UZ09_0400

Využití předkupního práva a odkoupení id. podílu 6/128 domu čp. 1100, Truhlářská 21 a id. podílu 6/128 pozemku parc. č. 416, k. ú. Nové Město od spoluvlastníka paní Anity Caryl Thornton

UZ09_0401

Změna záměru prodeje části pozemku parc. č. 386/1, k. ú. Malá Strana, Karmelitská ul., Praha 1

UZ09_0402

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ09_0403

Prodej bytových jednotek vybudovaných formou družstevní výstavby mimo Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1

26 - 28.1.2002

U02_0332

ke zrušení předkupního práva hl. m. Prahy, zast. Městskou částí Praha 1, vůči id. podílu 1/2 domu čp. 88, Platnéřská 9, a id. podílu 1/2 stav. p.č. 48, k.ú. Staré Město, Praha 1

U02_0333

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U02_0334

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U02_0335

k žádosti o svěření pozemků parc. č. parc. č. 787/1 o velikosti 837 m2 a 787/2 o velikosti 263 m2, vše v k.ú. Malá Strana (Na Kampě) z vlastnictví hlavního města Prahy

U02_0336

k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2002

U02_0337

k návrhu rozpočtu VHČ MČ Praha 1 na rok 2002

U02_0338

k porušení usnesení OR MČ Praha 1 č. u99_0366

U02_0339

k vypořádání spoluvlastnických vztahů mezi Městskou částí Praha 1 a LINK, a.s. k domům Havelská 5 a Jungmannovo nám. 14

U02_0340

k soustavnému narušování klidu GALERIÍ U PRSTENU - Jilská 14, Praha 1

U02_0341

k vyúčtování Sociálního fondu MČ Praha 1 za rok 2001 a návrhu rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2002

U02_0342

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U02_0343

k doplnění členů správní rady Nadace Pražské děti za odstoupivší členy Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Koronthályho a Ing. Věru Poláškovou

U02_0344

ke splátkovému kalendáři převzaté pohledávky - Ladislav Ondo

U02_0345

k návrhu harmonogramu akcí na rok 2002 v rámci partnerských vztahů MČ Praha 1

U02_0346

k informaci o partnerských vztazích s městem Trento (Itálie)

U02_0347

k informaci o naplňování Deklarace o vzájemných vztazích mezi MČ Praha 1 a městy a obcemi Jesenicka v roce 2001

26 - 10.9.2013

UZ13_0484

Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2013

UZ13_0485

Záměr uzavřít Smlouvu o spolupráci se společností Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 7, čp. 501, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ13_0486

Prodej pozemku č. parc. 770/2 v k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1

UZ13_0487

Vyhodnocení II. výběrového řízení realizovaného formou "veřejné nabídky na převod vlastnictví bytů" v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0433 ze dne 16.04.2013 a č. UZ13_0477 ze dne 18.06.2013

UZ13_0488

Řešení majetkoprávních vztahů domu čp. 821 Václavské náměstí 39 a pozemku parc. č. 31/1 vše v k. ú. Nové Město - prodej podílu MČ Praha 1

UZ13_0489

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ13_0490

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1 od ledna 2013 do června 2013

UZ13_0491

Zásady prodeje bytových jednotek v domech ve vlastnictví Hl.m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 1, v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům, kteří nevyužili možnosti koupě bytové jednotky v rámci 1. nabídky

UZ13_0492

Vyřazení bytů z privatizace (Betlémská 267/9, Štěpánská 630/57, Opatovická 167/14 a Žitná 606/29)

UZ13_0493

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1955, k. ú. Nové Město, Příčná 10

UZ13_0494

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1208, k. ú. Nové Město, Klimentská 12

UZ13_0495

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 1084, k. ú. Staré Město, Králodvorská 10

UZ13_0496

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ13_0497

Souhlas s poskytnutím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu ul. Široká 12 čp. 64 Praha 1

UZ13_0498

Souhlas s poskytnutím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Liliová 13 čp. 221, Praha 1

UZ13_0499

Souhlas s poskytnutím úvěru pro Společenství vlastníků ul. Mezibranská čp. 1367/21 Praha 1

UZ13_0500

Žádost SVJ Benediktská čp. 1030/9, Praha 1, o udělení souhlasu s přijetím úvěru pro toto SVJ na rekonstrukci a modernizaci domu a výstavbu výtahu v domě čp. 1030, ul. Benediktská 9, Praha 1 stojícím na pozemku p. č. 706, kat. území Staré Město, Praha 1

UZ13_0501

Prominutí nedoplatku na nájemném vč. úhrad za plnění poskytováná za užívání bytu v domě č. p. 110, k. ú. Nové Město, Spálená 53 a nákladů spojených s vyklizením bytové jednotky

UZ13_0502

Prominutí příslušenství dluhu u bytu v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7

UZ13_0503

Záměr prodeje společných prostor v domě čp. 1026, Havlíčkova 6 a odpovídajícího spoluvlastnického podílu na pozemku č. parc. 210, obojí v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ13_0504

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ13_0505

Zpráva Finančního výboru

UZ13_0506

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 74, kat. území Josefov, Praha 1, ul. Pařížská 131/28 a navazující smlouva o výstavbě

UZ13_0507

Prodej spoluvlastnického podílu MČ Praha 1 o velikosti id. 36/144 na budově čp. 49, Kaprova 8, stojící na poz. parc. č. 39, na budově čp. 1061, Valentinská 6, stojící na poz. parc. č. 41, spolu se spoluvlastnickým podílem MČ Praha 1 o velikosti id. 36/144 na pozemcích parc. č. 39, 40, 41, vše v k. ú. Staré Město

26 - 31.10.2017

UZ17_0488

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ17_0489

Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

UZ17_0490

Odsvěření sousoší sv. Jana Nepomuckého s architektonickým podstavcem ve Spálené ulici, které stojí na pozemku parc. č. 745, k. ú. Nové Město, obec Praha 1

UZ17_0491

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání bytu 2 + 1 v domě č. p. 1326 v k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 11, Praha 1

UZ17_0492

Informace k usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ17_0368 ze dne 1. 3. 2017 ve věci odkupu stavby bez čp. (vlastníka Pražská plynárenská, a.s.) umístěné pod povrchem pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 (ul. Divadelní - pod zahradou Krannerovy kašny)

UZ17_0493

Návrh přidělení finančních darů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům zřizovaných základních škol, mateřských škol, školních jídelen a školy v přírodě

UZ17_0494

Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy

UZ17_0495

Novelizace obecně závazné vyhlášky č. 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

UZ17_0496

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání nebytové jednotky č. 1665/102 v domě č. p. 1665 v k. ú. Nové Město, Soukenická 36, Praha 1

UZ17_0497

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Jungmannovo nám. 7 čp. 769 Praha 1

UZ17_0498

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 606, na pozemku parc. č. 2118, Žitná 29 k. ú. Nové Město, Praha 1 - změna části usnesení č. UZ17_0482 ze dne 12.09.2017

UZ17_0499

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků Haštalská 4, se sídlem Haštalská 749/4, Praha 1

UZ17_0500

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 559, parc. č. 795/1, Vítězná 4, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ17_0501

Vyhodnocení III. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UZ17_0502

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 429, na pozemku parc. č. 346, Újezd 36, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ17_0503

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS, p. Bureš)

UZ17_0504

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 24, parc. č. 33, Široká 4, vše v k. ú. Josefov, Praha 1 - změna části usnesení č. UZ16_0240 ze dne 15.03.2016

UZ17_0505

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.07.2017 do 30.09.2017

UZ17_0506

Ateliér sochařky Hany Wichterlové

UZ17_0507

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1 - záměr prodeje části spol. prostor

UZ17_0508

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek Karolíny Světlé 328 Praha-1

UZ17_0509

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 439, na pozemku parc. č. 333/1, Všehrdova 11, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ17_0510

Navýšení nabídky podané do V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů (ukončeného 1. 3. 2017)

UZ17_0511

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská

UZ17_0512

Žádost o uzavření dohody o splátkách - bytová jednotka 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1 - změna usnesení č. UZ17_0476 ze dne 12.09.2017

25 - 23.6.2009

UZ09_0363

II. změna rozpočtu MČ Praha 1 a II. změna finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2009

UZ09_0364

Závěrečný účet MČ Praha 1 za rok 2008 a účetní výsledek hospodaření zdaňované činnosti za rok 2008

UZ09_0365

Prominutí příslušenství dluhu na nájemném k bytu v domě č.p. 2061, k.ú. Nové Město, Lannova 8

UZ09_0366

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2009-II.kolo"

UZ09_0367

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009" - II. kolo

UZ09_0368

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na ochranu kulturního dědictví roce 2009" - II. kolo

UZ09_0369

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů pro oblast kultury v roce 2009" - II. kolo

UZ09_0370

Návrh dalšího postupu MČ Praha 1 při řešení sociálních dopadů deregulace nájemného

UZ09_0371

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 375, ulice 28. října 9, k.ú. Staré Město, obec Praha

UZ09_0372

Odkoupení id. podílu 3/8 domu čp. 239, Nerudova 35 a id. podílu 3/8 pozemku parc. č. 460/1 od spoluvlastníka nemovitostí, pí. Blanky Komlin, roz. Hřímalé

UZ09_0373

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

UZ09_0374

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ09_0375

Prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ09_0376

Změna prohlášení vlastníka domu čp. 502 Havelská 21 - úplatný převod pozemků parc.č. 518/2 a 518/3 k.ú. Staré Město

UZ09_0377

Vyřazení bytů z privatizace

UZ09_0378

Sloučení pozemku parc.č.820/3, k.ú. Staré Město funkčně spojeného s domem čp. 749 Haštalská 4, Praha 1 a s pozemky parc.č. 820/1 a 820/2 - zastavěná plocha obytný dům

UZ09_0379

Prodej volných půdních prostorů v domě čp. 114 v ulici U staré školy 4, Praha 1 a přisloučení pozemku parc.č. 945/2 v k.ú. Staré Město

UZ09_0380

Záměr prodeje id. podílu 4/10 domu č. p. 1960, Myslíkova 17, a id. podílu 4/10 pozemku parc. č. 971, vše k. ú. Nové Město spoluvlastníkovi nemovitostí, panu Ing. Oldřichu Šetinovi

UZ09_0381

Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví domu č. p. 600 na pozemku parc. č. 2103, a pozemků parc. č. 2103 a 2104, k. ú. Nové Město, ve Smečkách 23, Praha 1, s panem Derekem Patonem

UZ09_0382

Záměr prodeje id. podílu ve výši 12/30 na domu č. p. 693 na pozemku parc. č. 2032, a na pozemku parc. č. 2032, vše k.ú. Nové Město, ul. Školská 28

UZ09_0383

Záměr prodeje společných částí domu č. p. 1955, k. ú. Nové Město, Příčná 10, Praha 1 a příslušejících podílů pozemku parc. č. 1990 v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ09_0384

Záměr prodeje společných částí domu č. p. 1596, k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 25, Praha 1 a příslušejících podílů pozemku parc. č. 2102 v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ09_0385

Souhlas s přijetím úvěru Společenství vlastníků jednotek Ostrovní 1707/14 Praha 1

UZ09_0386

Záměr prodeje půdních bytových jednotek na základě vyhlášení 10. etapy výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní bytové jednotky

UZ09_0387

Úprava vlastnických vztahů v domě č. p. 637, k. ú. Nové Město, V Jámě 10, Praha 1

25 - 24.10.2005

U05_0405

k III. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2005 a k I. změně rozpočtu VHČ MČ Praha 1 na rok 2005

U05_0406

k poskytnutí finančního daru pro realizaci výstavby II. etapy bezbarierového přístupu do školní jídelny Základní školy v Mikulovicích

U05_0407

ke změně Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku s poliklinikou

U05_0408

k prominutí pohledávky z titulu dlužného nájemného s příslušenstvím a smluvní pokuty za užívání nebytových prostorů Masná 19/697, Praha 1

U05_0409

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U05_0410

k prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U05_0411

k revokaci usnesení č. U05_0394 ze dne 13.9.2005 v části I.16 k prodeji bytové jednotky č. 477/2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 683/11403 na pozemku parc. č. 528, k.ú. Staré Město, Melantrichova 20

U05_0412

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U05_0413

k uznání nepeněžitého plnění části kupní ceny bytové jednotky převáděné do vlastnictví oprávněného nájemce

U05_0414

k informaci o uplatnění předkupního práva na id. 1/4 domu čp. 1071 a id. 1/4 pozemku parc. č. 818, Rámová 3 a k uplatnění předkupního práva na id. 1/12 domu čp. 1071 a id. 1/12 pozemku parc. č. 818, Rámová 3

U05_0415

k výběrovému řízení na prodej volných bytových jednotek 218/6, 218/8, Pštrossova 27, 716/3, Rybná 24 a 1315/2, Opatovická 7 - revokace

U05_0416

k prodeji části společných prostor domu čp. 1283, Jeruzalémská 9, Praha 1

U05_0417

k narovnání vztahů se spoluvlastníky jednotek v souvislosti se snížením jejich spoluvlastnických podílů na společných prostorách domu č.p. 147, V Jirchářích 3 a na zastavěném pozemku

U05_0418

k vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky - 1. etapa

U05_0419

k vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky - 2. etapa

U05_0420

ke Zprávě o činnosti Rady MČ Praha 1 za I. pololetí roku 2005

U05_0421

k mimosoudnímu narovnání sporných nároků z nepeněžitého plnění části kupní ceny z titulu neodbydlené části předplaceného nájemného

25 - 10.12.2001

U01_0321

k nabídce na využití zákonného předkupního práva z titulu spoluvlastnictví k id. podílu 3/5 domu č.p. 1505 se stav. parcelou č. poz. 780 k.ú. Nové Město, Praha 1, Černá 10

U01_0322

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U01_0323

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U01_0324

k připomínkám MČ Praha 1 k návrhu zadání změn 03 Územního plánu hl. m. Prahy

U01_0325

k Zásadám nepeněžitého plnění kupní ceny bytu prodávaného oprávněnému nájemci

U01_0326

k mimořádným darům členům Zastupitelstva MČ Praha 1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v ZMČ Praha 1, ve výborech ZMČ Praha 1, v komisích RMČ Praha 1 a dalších orgánech MČ Praha 1

U01_0327

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U01_0328

k stížnosti proti postupu orgánů MČ Praha 1 po ukončení výběrového řízení na nebytové prostory Pařížská 24/129, Praha 1

U01_0329

k poskytnutí účelového finančního daru Nadaci Pražské děti

U01_0330

k poskytnutí účelového finančního daru občanskému sdružení Máme otevřeno?

U01_0331

ke kontrole přidělování bytů

25 - 18.6.2013

UZ13_0453

Závěrečný účet MČ Praha 1 a účetní výsledek hospodaření ekonomické činnosti za rok 2012

UZ13_0454

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2013

UZ13_0455

Prodej bytu v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny - Kozí 12, č. p. 803, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ13_0456

Návrh na svěření movitého majetku Nemocnice Na Františku změnou Zřizovací listiny a změna vlastní Zřizovací listiny Nemocnice Na Františku

UZ13_0457

Žádost o prodej bytové jednotky 1353/10 v domě č. p. 1353, k. ú. Nové Město, U Půjčovny 8

UZ13_0458

Hájení vlastnických zájmů hl.m.Praha, které vykonává Městská část Praha 1 ohledně pozemku parc. č. 153, k. ú. Hradčany a stavby zdi na tomto pozemku stojící

UZ13_0459

Žádost o schválení záměru na umístění pomníku Milady Horákové

UZ13_0460

Uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 153, k. ú. Hradčany (zahrada)

UZ13_0461

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 - podpora MHMP v sociální oblasti

UZ13_0462

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013" - II. kolo

UZ13_0463

Systém pomoci Městské části Praha 1 zmírňující sociální dopady související s výší nájemného

UZ13_0464

Zrušení usnesení číslo UZ12_0360 ze dne 18.12.2012 ve věci: Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 716, k. ú. Staré Město, Rybná 24

UZ13_0465

Oprava písařské chyby v prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 24, Široká 4, k. ú. Josefov, Praha 1, podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ13_0466

Prominutí pohledávky vyplývající z nákladů za vyklizení bytu a společných prostor v domě č. p. 404, k. ú. Malá Strana, Újezd 29, Praha 1

UZ13_0467

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 44, k. ú. Nové Město, Vladislavova 10

UZ13_0468

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 924, Dušní 2, k. ú. Staré Město, Praha 1, podle § 4 a 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ13_0469

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 266, Betlémská 7, k. ú. Staré Město, Praha 1, podle § 4 a 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ13_0470

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 926, Opletalova 16, k.ú. Nové Město, Praha 1, podle § 4 a 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ13_0471

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ13_0472

Záměr prodeje pozemku č. parc. 757/2 v katastrálním území Malá Strana, Praha 1 včetně staveb na pozemku umístěných

UZ13_0473

Záměr prodeje pozemku č. parc. 754/2 v katastrálním území Malá Strana, Praha 1

UZ13_0474

Záměr prodeje pozemku č. parc. 962/3 v katastrálním území Staré Město, Praha 1

UZ13_0476

Odnětí budovy č. p. 2099, k. ú. Nové Město, Mikulandská 5a, Praha 1 ze svěřené správy Městské části Praha 1

UZ13_0477

Vyhlášení II. výběrového řízení formou "Veřejné nabídky na převod vlastnictví bytů" - změna záměru pro nabídku na adrese Krakovská 584/1, BJ č. 584/3

UZ13_0478

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ13_0479

Průběh privatizace bytových jednotek dle Zásad pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

UZ13_0480

Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Vojtěšská

UZ13_0481

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Bílkova 13,15, č. p. 864, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ13_0482

Vyřazení bytové jednotky č. 18/20, v domě č. p. 18, Žatecká 5, k. ú. Josefov, Praha 1 z privatizace

UZ13_0483

Povodňový dar obci Kly

25 - 12.9.2017

UZ17_0465

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ17_0466

Projednání výsledku hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2017

UZ17_0467

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ17_0468

Prodej bytové jednotky č. 7/3 v domě č.p. 7 stojícím na pozemku parc. č. 94/1, k.ú. Josefov, Dušní 13, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

UZ17_0469

Žádost SVJ domu U Lužického semináře 42 čp. 111 Praha 1 o projednání prodeje pozemku č. parc. 713/4, Praha 1, k.ú. Malá Strana

UZ17_0470

Žádost vlastníků jednotky č. 1403/13, Revoluční 28, k.ú. Nové Město, Praha 1 o odkoupení sousední jednotky č. 1403/37

UZ17_0471

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu U Staré školy 4 čp. 114 Praha 1

UZ17_0472

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek Revoluční čp. 1202/20 Praha 1

UZ17_0473

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Na Poříčí čp. 1045/22 Praha 1

UZ17_0474

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, Kožná 4

UZ17_0475

Žádost o uzavření dohody o splátkách - byt 3 + 1 v domě č.p. 147 v k.ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3, Praha 1

UZ17_0476

Žádost o uzavření dohody o splátkách - bytová jednotka 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0477

Žádost o opětovné projednání Dohody o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru - dům čp. 25, k.ú. Josefov, Široká 6, Praha 1

UZ17_0478

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 712 a k pozemku parc. č. 722 se stavbou budovy č. p. 712, na adrese Dlouhá 32, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0479

Prodej bytové jednotky 757/3 v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, na adrese Haštalská 21, Praha 1 v souladu s "Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům" dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 - I. nabídka

UZ17_0480

Prodej id. podílu na pozemcích parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3 v domě č.p. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k.ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0481

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1030, na pozemku parc. č. 706, Benediktská 9 k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0482

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 606, na pozemku parc. č. 2118, Žitná 29 k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0483

Záměr prodeje části spol. prostor a změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 559, na pozemku parc. č. 795/1, Vítězná 4, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ17_0484

Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 24, parc. č. 33, Široká 4, k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0485

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

UZ17_0486

Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ17_0411 ze dne 04.04.2017 - Externí audit hospodaření MČ Praha 1 s nemovitostmi

UZ17_0487

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.04.2017 do 30.06.2017

24 - 19.5.2009

UZ09_0352

Přidělení finančních prostředků v rámci dalšího kola projektů "Specifická primární protidrogová prevence pro rok 2009"

UZ09_0353

Odejmutí svěřeného majetku

UZ09_0354

Prodej bytové jednotky č. 656 /18 v domě Řeznická 14, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům s nárokem na započtení nepeněžitého plnění

UZ09_0355

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 386/1, k. ú. Malá Strana, Karmelitská ul., Praha 1

UZ09_0356

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ09_0357

Prodej bytových jednotek vybudovaných formou družstevní výstavby mimo Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1

UZ09_0358

Změna prohlášení vlastníka domu č. p. 797, k. ú. Staré Město, U Obecního dvora 3, Praha 1 podle § 4 a dále § 17 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ09_0359

Změna prohlášení vlastníka domu č. p. 473, k. ú. Staré Město, Kožná 2, Praha 1 podle § 4 a dále § 17 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ09_0360

Záměr prodeje volných bytových jednotek mimo Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům

UZ09_0361

Kontrolní zpráva týkající se nedostatečné správy bytového fondu v majetku MČ P1 a nevyřešené pomoci ze strany MČ P1 nájemcům v bytech v majetku MČ P1 v domě U Lužického semináře 144/46, Praha 1, Malá Strana

UZ09_0362

Změna složení dozorčí rady Nadačního fondu MČ Praha 1 SOFOS

24 - 13.9.2005

U05_0382

k návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č Z1001/00

U05_0383

k záměru na pojmenování veřejného prostranství na území Městské části Praha 1

U05_0384

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U05_0385

k prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U05_0386

k záměru prodeje a prodeji rozestavěného bytu č.114/3 a bytu č. 114/6 v domě čp.114, k.ú. Malá Strana, U Lužického semináře 46 a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterou se dům rozděluje na jednotky

U05_0387

k záměru prodeje a prodeji části společných prostor domu čp.97, k.ú. Staré Město, Křížovnická 8 a ke změně smlouvy o výstavbě podle §17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterou se dům rozděluje na jednotky

U05_0388

k revokaci Prohlášení vlastníka a prodeje bytových a půdních bytových jednotek

U05_0389

k bezúplatnému nabytí části pozemku parc. č. 11 v k. ú. Hradčany, Praha 1 od Správy Pražského hradu

U05_0390

k příspěvku MČ Praha 1 do fondu oprav

U05_0391

k uznání nároku na 10 % slevu při rychlém splácení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví jejich oprávněných nájemců

U05_0392

k vrácení zálohy na úhradu kupní ceny při odstoupení od smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví

U05_0393

k revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U03_0152 ze dne 8.12.2003 a č. U03_0921 ze dne 1.12.2003 k započtení nepeněžitého plnění vůči kupní ceně bytové jednotky

U05_0394

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U05_0395

k výběrovému řízení na prodej volných bytových jednotek - b. j. 116/19, Národní 20, b. j . 218/5 Pštrossova 27 a b. j. 1596/2, Ve Smečkách 25, b. j. 716/3, Rybná 24 - odstoupení vybraných zájemců od nabídky a b. j. 1229/2, U nemocenské pojišťovny 4 - revokace zrušení výběrového řízení

U05_0396

k uplatnění zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému id. podílu 1/4 domu čp. 1071 a id. 1/4 pozemku p. č. 818, vše k. ú. Staré Město, Rámová 3

U05_0397

k prodeji spoluvlastnického podílu id. 2/3 na domě čp. 423 a na pozemku č. 369 k. ú. Staré Město, Skořepka 9, Praha 1

U05_0398

k prodeji bytových jednotek oprávněným nájemcům, kterým marně uplynula lhůta pro přijetí nabídky

U05_0399

k dotacím na výměnu olověných rozvodů vody

U05_0400

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U05_0401

k čestnému občanství Městské části Praha 1, Ceně Prahy 1 a Dni Prahy 1

U05_0402

k mimořádným odměnám členům ZMČ P1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v ZMČ P1, ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

U05_0403

k uplatnění předkupního práva na pozemek č. 220 k. ú. Nové Město, Na Poříčí

U05_0404

ke změně ve složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 1

24 - 5.11.2001

U01_0307

k narovnání vlastnických práv ke stav. p.č. 124, Hradčanské náměstí 3, k.ú. Hradčany, Praha 1, s původním vlastníkem Karmelem svatého Josefa

U01_0308

k odprodeji pozemku p. č. 2301/5 a objektu garáží, k.ú. Nové Město, Krakovská 5, Praha 1, společnosti AND spol. s r.o.

U01_0309

k vypořádání spoluvlastnických vztahů mezi Městskou částí Praha 1 a LINK a.s. k domům Havelská 5 a Jungmannovo náměstí 14

U01_0310

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U01_0311

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U01_0312

k nákupu CT Nemocnici Na Františku s poliklinikou a jeho finanční zajištění

U01_0313

k poskytnutí finančního příspěvku Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan na uspořádání akce "Barokní Vánoce na Malé Straně"

U01_0314

k návrhu rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2002

U01_0315

k návrhu rozpočtového provizoria VHČ na rok 2002

U01_0316

k úpravě rozpočtu VHČ - velké opravy

U01_0317

k úpravě rozpočtu Sociálního fondu pro rok 2001

U01_0318

k zproštění výkonu funkce přísedící Městského soudu v Praze

U01_0319

k prominutí pohledávek za nájemným z bytů a poplatky za služby

U01_0320

k finančním darům učitelům a ředitelům základních a mateřských škol na území MČ Prahy 1

24 - 14.5.2013

UZ13_0437

Změna ve složení Rady MČ Praha 1

UZ13_0438

Volba nového předsedy Návrhového výboru

UZ13_0439

Připomínkové řízení k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy, kterou se stanoví místo a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace

UZ13_0440

Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ13_0441

Zpráva o krocích k zachování provozu pobočky Městské knihovny Hradčany na Pohořelci

UZ13_0442

Připomínky MČ Praha 1 k návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitní plán)

UZ13_0443

Uzavření splátkového kalendáře na dluh spojený s užíváním bytu v domě č. p. 152, k. ú. Nové Město, V Jirchářích 14

UZ13_0444

Revokace usnesení číslo UZ12_0363 ze dne 18.12.2012 ve věci Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 719, k. ú. Staré Město, Dlouhá 44

UZ13_0445

Prominutí pohledávky vyplývající z nákladů za exekuční vyklizení bytu v domě č. p. 618, k. ú. Staré Město, Dlouhá 14, Praha 1

UZ13_0446

Záměr prodeje id. podílu 98/128 domu č. p. 1100, Truhlářská 21, a id. podílu 98/128 pozemku parc. č. 416, vše v k. ú. Nové Město spoluvlastníkovi nemovitostí

UZ13_0447

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 66, Pařížská 13, k. ú. Josefov, Praha 1, podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ13_0448

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ13_0449

Prodej pozemku č. parc. 2259/2 v katastrálním území Nové Město, Praha 1

UZ13_0450

Záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na domě čp. 11 a pozemku parc. č. 90, k. ú. Josefov, obec Praha (ul. Elišky Krásnohorské 4)

UZ13_0451

Odejmutí svěřeného majetku

UZ13_0452

Vyhrazení práva jednat o nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 153, k. ú. Hradčany (zahrada), Loretánská 174/3, Zastupitelstvu MČ Praha 1

24 - 20.6.2017

UZ17_0452

Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 953/23, v budově č. p. 953, která je součástí pozemku parc. č. 101/1, vše k. ú. Nové Město (U Půjčovny 4, Praha 1, k. ú. Nové Město)

UZ17_0453

Žádost o převedení nebytové jednotky (garáže) č. 1353/101, v budově č. p. 1353, která je součástí pozemku parc. č. 108, vše k. ú. Nové Město, obec Praha (U Půjčovny 1353/8), do vlastnictví SVJ

UZ17_0454

Prodej bytu č. 122/7 - č.p. 122 Mikulandská 4, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ17_0455

Prodej bytových jednotek 923/3 a 923/4 v domě č.p. 923, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 5, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0456

Posunutí termínu úkolu - mimořádná Zpráva Kontrolního výboru dle usnesení č. UZ17_0413 ze dne 04.04.2017

UZ17_0457

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 6/2017

UZ17_0458

Záměr na změnu prohlášení vlastníka v domě č. p. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0459

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 595 a tomu odpovídající id. podílu pozemku parc. č. 2286/1, Ve Smečkách 28, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0460

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 188, parc. č. 902, Pštrossova 12, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0461

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 98, parc. č. 4, Pařížská 17, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0462

Záměr prodeje bytové jednotky č. 7/3 v domě č.p. 7 stojícím na pozemku parc. č.94/1, Dušní 13, k.ú. Josefov, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

UZ17_0463

Vyhlášení Záměru prodat dlouhodobě nevyužitelné nebytové jednotky za účelem jejich přisloučení k sousední bytové jednotce

UZ17_0464

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 218, parc. č. 1011, Pštrossova 27, vše k. ú. Nové Město, Praha 1

23 - 21.4.2009

UZ09_0342

I. Změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2009

UZ09_0343

I. změna finančního plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti na rok 2009

UZ09_0344

Přidělení finančních prostředků v rámci grantového programu " JEDNIČKA PRO ROK 2009 - podpora MHMP v sociální oblasti"

UZ09_0345

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na ochranu kulturního dědictví v roce 2009"

UZ09_0346

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2009"

UZ09_0347

Uznání nároku na 10% slevy při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytové jednotky 1522/8 v domě čp. 1522, Růžová 16, k.ú. Nové Město, do vlastnictví jejím oprávněným nájemcům a dodatečné uplatnění slevy dle Zásad pro prodej bytů při rychlém splacení kupní ceny

UZ09_0348

Uznání nároku na 10% slevy při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytové jednotky 412/13 v domě čp. 412, Újezd 17, k.ú. Malá Strana, do vlastnictví jejího oprávněného nájemce a dodatečné uplatnění slevy dle Zásad pro prodej bytů při rychlém splacení kupní ceny

UZ09_0349

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ09_0350

Prodej bytových jednotek vybudovaných formou družstevní výstavby mimo Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1

UZ09_0351

Vyhodnocení výběrového řízení na nebytové prostory určené k prodeji po provedení změny jejich stavebního určení na byty

23 - 27.6.2005

U05_0361

k závěrečnému účtu MČ Praha 1 za rok 2004

U05_0362

k výsledku hospodaření VHČ MČ Praha 1 za rok 2004

U05_0363

k II. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2005

U05_0364

k příspěvkům na ochranu kulturního dědictví v roce 2005

U05_0365

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U05_0366

k prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U05_0367

k uznání nároku na 10% slevy při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví jejich oprávněným nájemcům

U05_0368

k Metodice oceňování zhodnocení bytové jednotky pro účely uznávání nepeněžitého plnění části kupní ceny

U05_0369

k uznání nepeněžitého plnění části kupní ceny bytové jednotky převáděné do vlastnictví oprávněného nájemce

U05_0370

k uznání nároku na náhradu za zhodnocení předmětu nájmu při převodu bytové jednotky převáděné do vlastnictví oprávněného nájemce - předžalobní návrh na smír

U05_0371

k záměru prodeje id. podílu 1/2 domu čp. 313, a id. podílu 1/2 stav. parcely č. 41, vše k. ú. Malá Strana, Jánský vršek 10, Praha 1

U05_0372

k souhlasu s uzavřením smlouvy o výstavbě v domech Pštrossova 12/188, Dlouhá 14/618 a Růžová 16/1552

U05_0373

k uplatnění předkupního práva k pozemku č. parc. 220, k. ú Nové Město, Na Poříčí

U05_0374

ke svěření pozemků parc. č. 919/3 a 919/4 v k.ú. Staré Město, ul. U Obecního dvora z vlastnictví hlavního města Prahy

U05_0375

k záměru prodeje volných bytových jednotek mimo Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům

U05_0376

k Úplnému znění zřizovacích listin školských příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 1

U05_0377

k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

U05_0378

k výběrovému řízení na prodej volných bytových jednotek v domech Národní 20/116, Pštrossova 27/218, U nemocenské pojišťovny 4/1229 a Národní 22/1987 - byty po rekonstrukci

U05_0379

k výběrovému řízení na prodej volných bytových jednotek v domech Pařížská 28/131, Anenská 13/220, Karmelitská 12/383, Žitná 29/606, Rybná 24/716, Dlouhá 27/734, Petrská 21/1171, Opatovická 7/1315, Ve Smečkách 25/1596 - byty před rekonstrukcí

U05_0380

ke změně Prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U05_0381

k volbě předsedy Finančního výboru ZMČ Praha 1

23 - 24.9.2001

U01_0291

ke koupi id. podílu 11/40 domu čp. 308, Břetislavova 12, a id. podílu 11/40 stav. p.č. 33, vše k.ú. Malá Strana, Praha 1, od spoluvlastnice těchto nemovitostí paní Miroslavy Semotánové

U01_0292

ke koupi id. podílu 1/24 domu čp. 670, Karlovo nám. 25, a id. podílu 1/24 stav. p.č. 1974, vše k.ú. Nové Město, Praha 1, od spoluvlastníka těchto nemovitostí pana Richarda Kaplánka

U01_0293

k prodeji domu Vlašská 23a s příslušenstvím, tj. domu č.p. 339 na stavební parcele č. 943, stavební parcely č. 943 o velikosti 752 m2, zahrady č. poz. 944/1 o velikosti 502 m2, zahrady č. poz. 945 o velikosti 127 m2, cestu č. poz. 946 o velikosti 324 m2 a zahrady č. poz. 947/1 o velikosti 1022 m2, vše k.ú. Malá Strana, Praha 1

U01_0294

k prodeji domu Na Poříčí 48 na stavební parcele č. 220 a stavební parcely č. 220 o velikosti 635 m2 vše k.ú. Nové Město, Praha 1

U01_0295

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U01_0296

k revokaci schválených Prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U01_0297

k žádosti o svěření pozemků parc. č. 899/2 o velikosti 2447 m2, parc. č. 899/3 o výměře 8 m2, parc. č. 901/1 o výměře 141 m2, parc. č. 901/2 o výměře 19 m2 a parc č. 900/1 o výměře 21 m2 , vše v k.ú. Staré Město (Na Františku) z vlastnictví hlavního města Prahy

U01_0298

ke stanovení ceny bytové jednotky, bytů typu "A", tj. bytů, kde nájemné bylo sjednáno na základě nejvyšší nabídky

U01_0299

ke stanovení ceny bytové jednotky, která byla nově vybudována vlastním nákladem nájemce oprávněného ke koupi této bytové jednotky

U01_0300

k ukončení smluv o správě, provozu, údržbě a opravách domů s Realitní kanceláří ing.Otakar Buršík , IČO:15909140

U01_0301

k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

U01_0302

k finančnímu příspěvku na rekonstrukci dlažby Strahovského nádvoří

U01_0303

k prominutí pohledávky za nájemným z bytu a za poplatky za služby spojené s užíváním bytu Revoluční 28/1403

U01_0304

k Zřizovacím listinám školských organizačních složek

U01_0305

ke služební cestě Komise dopravy a Komise životního prostředí, a Komise kultury, obchodu a služeb Rady MČ Praha 1

U01_0306

k informaci o stížnosti občanů lokatliy U Lužického semináře - Cihelná na zhoršení živnotního prostředí

23 - 16.4.2013

UZ13_0414

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ13_0415

Zapracování příspěvku z Programu regenerace na rok 2013

UZ13_0416

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu "JEDNIČKA PRO ROK 2013 - sociální oblast"

UZ13_0417

Přidělení finančních prostředků pro Grantový program na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2013

UZ13_0418

Změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2013

UZ13_0419

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na ochranu kulturního dědictví v roce 2013"

UZ13_0420

Záměr prodeje pozemku č. parc. 770/2 v katastrálním území Staré Město, Praha 1

UZ13_0421

Aktualizace Programu regenerace MČ Praha 1

UZ13_0422

Podnět k prošetření porušení Etického kodexu členem Zastupitelstva městské části Praha 1 panem Ing. Oldřichem Lomeckým

UZ13_0423

Uzavření soudního smíru se společností PROBULS, spol. s r. o.

UZ13_0424

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 1042, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 16 a v domě č. p. 700, k. ú. Nové Město, Vodičkova 32

UZ13_0425

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1011, k. ú. Nové Město, Hybernská 28

UZ13_0426

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1097, k. ú. Nové Město, Petrské náměstí 7

UZ13_0427

Vyřazení bytů z privatizace (Kožná 474/4, Nosticova 469/6, Mostecká 56/1, Palackého 718/9, Bartolomějská 304/1 a Soukenická 1196/11)

UZ13_0428

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ13_0429

Záměr prodeje bytových jednotek č. 404/2, Újezd 404/29, č. 604/14, Ve Smečkách 604/5 a č. 790/10, Haštalská 790/11, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ13_0430

Záměr prodeje pozemku č. parc. 76/2 v katastrálním území Josefov, Praha 1

UZ13_0431

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 769, Štupartská 18, k. ú. Staré Město, Praha 1, podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ13_0432

Dopady změny metodiky hlavního města Prahy na členění rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2013

UZ13_0433

Vyhlášení II. výběrového řízení formou "Veřejné nabídky na převod vlastnictví bytů"

UZ13_0434

Svěření nemovitostí - pozemku parc. č. 503 a pozemku parc. č. 511, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ13_0435

Novela Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ13_0436

Prodej společných prostor v domě čp. 511, Michalská 6 a odpovídajícího spoluvlastnického podílu na pozemku č. parc. 435, obojí v k. ú. Staré Město, Praha 1 - oprava písařské chyby

23 - 23.5.2017

UZ17_0418

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ17_0419

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Ing. arch. Vladimíru Jiroutovi za úsilí o výstavbu metra v Praze

UZ17_0420

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 za rok 2017 panu prof. Vladimíru Kopeckému

UZ17_0421

Dodatek č.1 k Aktualizaci Programu regenerace MPR Městské části Praha 1 z roku 2015

UZ17_0422

Věcná břemena označená v GP "B" a "C" k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1

UZ17_0423

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 266/19, ul. Betlémská 7, k. ú. Staré Město o tři měsíce, tj. do 14.07.2017 a prominutí smluvní pokuty za nedodržení roční lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 266/19, ul. Betlémská 7, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0424

Svěření pozemku č. parc. 333/1 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (vymezeno dle GP č. 2148-277/2016 )

UZ17_0425

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Petrské náměstí 7 čp. 1097 Praha 1

UZ17_0426

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 695/21 Praha 1

UZ17_0427

Souhlas s přijetím úvěru pro SVJ Tržiště 11 čp. 367 Praha 1

UZ17_0428

Granty na opravu domovního fondu 2017

UZ17_0429

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 617, na pozemku parc. č. 2086/1, Štěpánská 26, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0430

Žádost o prodej bytové jednotky č. 441/4 v domě č. p. 441, parc. č. 325, Besední 1, vše k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ17_0431

Prodej bytové jednotky č. 441/4 v domě č.p. 441, k. ú. Malá Strana, na adrese Besední 1, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0432

Prodej bytových jednotek č. 923/1, 923/5, 923/6, 923/7 a 923/8 a záměr prodeje bytové jednotky č. 923/3 v domě č.p. 923, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 5, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0433

Prodej bytové jednotky č. 474/6 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0434

Žádost o souhlas se změnou účelu užívání z bytové jednotky na nebytovou v domě č. p. 97, parc. č. 51, Křižovnická 8, vše k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0435

Dohoda o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku formou rozdělení na jednotky - pozemek parc. č. 2032, jehož součástí je dům čp.693, Školská 28, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0436

Žádost o prominutí smluvní pokuty za nesplnění povinností ze Smlouvy o výstavbě v domě č. p. 712, Dlouhá 32, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0437

Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 923/2, v budově č. p. 923, která je součástí pozemku parc. č. 796, vše k. ú. Staré Město (Dlouhá 5, Praha 1, k. ú. Staré Město)

UZ17_0438

Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město o tři měsíce, tj. do 06.07.2017 a prominutí smluvní pokuty za nedodržení roční lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0439

Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2016, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0440

Oprava chyby v psaní - úplné znění prohlášení vlastníka domu č. p. 1527, parc. č. 1995, Navrátilova 14, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0441

Prodej části spol. prostor v domě č.p. 914, parc. č. 808, Kozí 9, vše v k.ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0442

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 129, parc. č. 76/1, Pařížská 24, vše k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0443

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ17_0444

III. Výběrové řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UZ17_0445

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej půdních prostor domu čp. 964, která je součástí pozemku č. parc. 449, V Kotcích 24, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0446

V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů - zpřesnění usnesení UZ17_0374 a UZ16_0291

UZ17_0447

V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů - oprava usnesení UZ17_0374 ve znění UZ17_0409

UZ17_0448

V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů - změna usnesení UZ17_0374 ve znění UZ17_0409

UZ17_0449

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.01.2017 do 31.03.2017

UZ17_0450

Chystaná opatření v souvislosti se zahájením účinnosti zákona č. 65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v gesci veřejného pořádku

UZ17_0451

Informace o postupu při zajištění bezpečného pohybu chodců na vymezených místech MČ Praha 1

22 - 19.3.2009

UZ09_0320

Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ09_0321

Stanovení měsíčních odměn a příplatků, pro rok 2009, neuvolněným členům ZMČ Praha 1 v souladu s vykonávanou funkcí

UZ09_0322

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2008 a 2009

UZ09_0323

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ09_0324

Financování projektů EU

UZ09_0325

Přidělení finančních prostředků v rámci 9. ročníku grantového programu MČ Praha 1 " JEDNIČKA PRO ROK 2009 - sociální oblast"

UZ09_0326

Přidělení finančních prostředků v rámci grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

UZ09_0327

Přidělení finančních prostředků v rámci projektů "Specifická primární protidrogová prevence pro rok 2009"

UZ09_0328

Přidělení finančních prostředků v rámci projektů protidrogové prevence "Poradenská centra pro rok 2009"

UZ09_0329

Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků v roce 2008 v rámci projektů Protidrogové prevence

UZ09_0330

Přidělení finančních prostředků na granty v oblasti prevence kriminality v roce 2009

UZ09_0331

Vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2008 a rozpočet Bezpečnostního fondu na rok 2009

UZ09_0332

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů pro oblast kultury v roce 2009"

UZ09_0333

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009"

UZ09_0334

Záměr prodeje společných částí domu č. p. 735, Staré Město, Dlouhá 25, Praha 1 a příslušejících podílů pozemku parc. č. 824/6 v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ09_0335

Zrušení záměru prodeje volných bytových jednotek

UZ09_0336

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ09_0337

Prodej bytových jednotek vybudovaných formou družstevní výstavby mimo Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1

UZ09_0338

Prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ09_0339

Směna bytových jednotek Anežská č.806/1 a 806/2 za bytovou jednotku Dlouhá č.717/5 s podílem na nebytovém prostoru č.717/24, vše kú. Staré Město

UZ09_0340

Zpráva Finančního výboru o dopadech novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

UZ09_0341

Informace ke svěření domu č.p. 639, k.ú. Nové Město, V Jámě 12, Praha 1 pro potřeby ÚMČ Praha 1

22 - 16.7.2001

U01_0277

ke zrušení předkupního práva HMP, zast. Městskou částí Praha 1, vůči id. podílu 8/24 domu čp. 248 a stav. p.č. 187/2, Řetězová 6, a vůči id. podílu 8/24 domu čp. 1095 a stav. p.č. 187/1, Zlatá 3, Liliová 8, vše k.ú. Staré Město, Praha 1

U01_0278

k návrhu I. změny rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2001

U01_0279

k zmocnění Rady městské části Praha 1 k provádění rozpočtových opatření

U01_0280

ke svěření domu čp. 203 na p.č. 1015 a stav. parcely č. 1015, Pštrossova 13, vše k.ú. Nové Město, Praha 1, z vlastnictví hl. m. Prahy

U01_0281

k odprodeji části pozemku p. č. 2301 a objektu garáží, k.ú. Nové Město, Krakovská 5, Praha 1, společnosti AND spol. s r.o.

U01_0282

ke zrušení předkupního práva HMP, zast. Městskou částí Praha 1, k domu čp. 1668, Mezibranská 5 a stav. p.č. 2263 a p.č. 2264, k.ú. Nové Město, Praha 1, za účelem převodu jednotek podle zák. č. 72/1994 Sb.

U01_0283

k zproštění výkonu funkce přísedícího Městského soudu v Praze

U01_0284

ke 3. kolu výběrového řízení na prodej bytových jednotek v domě Hellichova 11a, 11b/632

U01_0285

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U01_0286

k schválení Územního plánu zóny Anenská

U01_0287

k mimořádným darům členům ZMČ Praha 1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v ZMČ Praha 1, ve výborech ZMČ Praha 1, v komisích RMČ Praha 1 a dalších orgánech MČ Praha 1

U01_0288

k zahraničním studijním cestám komisí Rady MČ Praha 1

U01_0289

k informaci o naplňování smlouvy o partnerstsví s městem Ferrara (Itálie)

U01_0290

k volbě přísedící Městského soudu v Praze

22 - 16.5.2005

U04_0356

k záměru prodeje a prodeji id. 15/54 domu čp. 1105, Truhlářská 11 a stav. p. č. 421, k. ú. Nové Město, Praha 1

U05_0341

k I. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2005

U05_0342

ke znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku s poliklinikou

U05_0343

ke "Smlouvě o financování projektu - Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS 2 hl. m. Praha na období 2004 - 2006"

U05_0344

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U05_0345

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U05_0346

k prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U05_0347

k dlužnému nájemnému za užívání obytné místnosti na ubytovně Ve Smečkách 26/594, Praha 1

U05_0348

k prodeji rozestavěných půdních bytových jednotek - částečná revokace

U05_0349

k revokaci prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U05_0350

k přidělení finančních prostředků na rozvoj občanské společnosti a práce s mládeží v roce 2005 pro projekt nad 50.000,- Kč

U05_0351

k přidělení finančních prostředků nad 50.000,- Kč v rámci 5. ročníku grantového programu MČ Praha 1 " JEDNIČKA PRO ROK 2005 - sociální oblast"

U05_0352

k Zásadám pravidel pro zastupování Městské části Praha 1 ve společenství vlastníků jednotek

U05_0353

k úplatnému nabytí pozemku parc. č. 969 v k.ú. Staré Město, ulice Na Františku, Praha 1 od Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci

U05_0354

k uznání nároku na 10 % slevu při rychlém splácení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví jejich oprávněných nájemců

U05_0355

k vrácení zálohy na úhradu kupní ceny při odstoupení od smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví

U05_0357

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U05_0358

k přidělení finančních prostředků v rámci grantů "JEDNIČKA PROTI DROGÁM 2005- VOLNOČASOVÉ AKTIVITY"

U05_0359

k přidělení finančních prostředků v rámci grantů "JEDNIČKA PROTI DROGÁM 2005- SPECIFICKÁ PREVENCE"

U05_0360

k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

22 - 12.3.2013

UZ13_0389

Změna ve složení Mandátového a Volebního výboru

UZ13_0390

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ13_0391

Udělení čestného občanství panu Iljovi Hurníkovi

UZ13_0392

Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Městskou částí Praha 1 Základní škola Uhelný trh, IČ 60436158 a Základní škola Brána jazyků, IČ 60436123

UZ13_0393

Návrh restrukturalizace příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

UZ13_0394

Řešení majetkoprávních vztahů domu čp. 821 Václavské náměstí 39 a pozemku parc. č. 31/1 vše v kú. Nové Město

UZ13_0395

Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantů prevence kriminality pro rok 2012

UZ13_0396

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů v oblasti kultury pro rok 2013"

UZ13_0397

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2013"

UZ13_0398

Uzavření splátkového kalendáře na dluh vzniklý z nesplnění smlouvy o spoluúčasti při zajištění vydání díla CES:2010/1068, ze dne 9.6.2010

UZ13_0399

Uzavření soudního smíru se společností MOKROPESKÁ PEKÁRNA, spol. s r. o. (nebytový prostor v domě č.p. 56, k.ú. Malá Strana, Mostecká 1)

UZ13_0400

Záměr prodeje pozemku č. parc. 713/4 v katastrálním území Malá Strana, Praha 1

UZ13_0401

Prominutí nákladů spojených s vyklizením bytu 2+1 ve 3. nadzemním podlaží domu č.p. 1238, Novomlýnská 3, Praha 1

UZ13_0402

Prominutí pohledávky - dluh za užívání nebytových prostor v domě č.p. 499, k.ú. Malá Strana, Hroznová 2

UZ13_0403

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č.p. 56, k.ú. Staré Město, Valentinská 11

UZ13_0404

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č.p. 402, k.ú. Malá Strana, Újezd 33

UZ13_0405

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 715, k.ú. Staré Město, Dlouhá 38

UZ13_0406

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 670, k.ú. Nové Město, Karlovo náměstí 25

UZ13_0407

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné za užívání nebytového prostoru v domě č.p. 804, ul. U Milosrdných 14, Praha 1

UZ13_0408

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 64, Široká 12, k.ú. Josefov, Praha 1, podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ13_0409

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ13_0410

Prodej společných prostor v domě čp. 511, Michalská 6 a odpovídajícího spoluvlastnického podílu na pozemku č. parc. 435, obojí v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ13_0411

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ13_0412

Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ13_0413

Hájení zájmů Městské části Praha 1 jako vlastníka pozemku parc.č. 153, k.ú. Hradčany a stavby zdi stojící na jižní části tohoto pozemku

22 - 4.4.2017

UZ17_0390

Volba člena Mandátového a volebního výboru

UZ17_0391

Rezignace na funkci člena a předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ17_0392

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam paní Markétě Kyliánové

UZ17_0393

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ17_0394

Žádost o přidělení alikvótní částky z rozpočtu MČ Praha 1 na akci "Sanace vnitřního zdiva z hlediska vlhkosti objektu č.p.203, Dům U Sluníčka, Strahovská ulice, k.ú. Hradčany, Praha 1" v rámci dotačního titulu "Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací" v roce 2017

UZ17_0395

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast

UZ17_0396

Přidělení finančních prostředků v rámci: "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017"

UZ17_0397

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2017"

UZ17_0398

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017"

UZ17_0399

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017"

UZ17_0400

Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2017"

UZ17_0401

Žádost o uzavření dohody splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18

UZ17_0402

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 404, parc. č. 351/1, Újezd 29, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ17_0403

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0404

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 914, parc. č. 808, Kozí 9, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0405

Prodej bytové jednotky č. 474/5 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0406

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 96, parc. č. 6, Široká 9, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0407

Prodej bytové jednotky č. 474/3 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0408

Využití nabídky na odkup pozemků parc. č. 704/1, parc. č. 752/5, oba v k. ú. Hradčany a pozemku parc. č. 740/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0409

V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů - změna usnesení UZ17_0374

UZ17_0410

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovité věci - pozemku č. parc. 407 a na něm stojící budovy čp. 1665, Soukenická 36, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ17_0411

Externí audit hospodaření MČ Praha 1 s nemovitostmi

UZ17_0412

Záměr prodeje bytu č. 122/7 - č.p. 122 Mikulandská 4, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ17_0413

Pověření Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 k prověření okolností v souvislosti se zásahem policie na radnici MČ Praha 1

UZ17_0414

Odkup části pozemku parc. č. 321/16 (v GP pozemek parc. č. 321/17), k. ú. Janov nad Nisou

UZ17_0415

Zrušení rozdělení domu čp. 407, na pozemku parc.č. 350, k. ú. Malá Strana, Újezd 23, Praha 1 na jednotky

UZ17_0416

Souhlasné prohlášení o vzniku věcných břemen k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch pozemku parc. č. 2070/2, k. ú. Nové Město, obec Praha

UZ17_0417

Programová rada Werichovy vily

21 - 22.1.2009

UZ09_0310

Vyúčtování Sociálního fondu MČ Praha 1 za rok 2008 a k návrhu rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1 pro rok 2009

UZ09_0311

Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků pro rok 2008 v rámci grantu " JEDNIČKA PRO ROK 2008 - podpora MHMP v sociální oblasti"

UZ09_0312

Vyúčtování Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 za rok 2008 a návrh rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2009

UZ09_0313

Podpora provozu pobočky Městské knihovny Hradčany, Pohořelec 25, Praha 1

UZ09_0314

Vyřazení bytů z privatizace

UZ09_0315

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ09_0316

Prodej bytových jednotek vybudovaných formou družstevní výstavby mimo Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1

UZ09_0317

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ Praha 1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1 od července 2008 do prosince 2008

UZ09_0318

Oprava písařské chyby v usnesení ZMČ č. U08_0192 ze dne 18.03.2008

UZ09_0319

Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem Malostranské Besedy

21 - 4.4.2005

U05_0329

k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha 1 na rok 2006 a 2007

U05_0330

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U05_0331

k prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U05_0332

k prominutí části pohledávky za užívání nebytových prostorů v domě č.p. 439, Všehrdova 11, Praha 1

U05_0333

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U05_0334

k prominutí majetkových sankcí za pozdní platbu při koupi bytové jednotky

U05_0335

k záměru prodeje zrekonstruovaných bytů mimo Zásady - revokace

U05_0336

k záměru prodeje půdních bytových jednotek na základě vyhlášeného výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní bytové jednotky

U05_0337

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U05_0338

k uznání nároku na náhradu za zhodnocení předmětu nájmu při převodu bytové jednotky převáděné do vlastnictví oprávněného nájemce - předžalobní návrh na smír

U05_0339

k záměru prodeje a prodej části společného prostoru domu čp. 917 k. ú. Nové Město, Praha 1, Opletalova 9

U05_0340

ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 1 za II. pololetí roku 2005

21 - 4.6.2001

U01_0267

k bezúplatnému převodu domu č.p. 925 na stav. p.č. 779 a stav. p.č. 779, Salvátorská 2, vše k.ú. Staré Město, Praha 1, do vlastnictví původních vlastníků Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické

U01_0268

k úplnému znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Divadlo v Řeznické

U01_0269

k Dodatku č. 1 Zásad pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U01_0270

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U01_0271

k změně počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 1

U01_0272

k volbě přísedícího Městského soudu v Praze

U01_0273

k stanovení měsíčních a dalších odměn členům Zastupitelstva městské části Praha 1

U01_0274

k "Aktualizovaným zásadám pro poskytování darů členům ZMČ Praha 1, členům výborů ZMČ Praha 1, komisí RMČ Praha 1 a spolupracovníkům MČ Praha 1"

U01_0275

k prominutí pohledávek za nájemným z bytů a poplatky za služby

U01_0276

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

21 - 22.1.2013

UZ13_0375

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1 od července 2012 do prosince 2012

UZ13_0376

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2013

UZ13_0377

Stanovisko MČ Praha 1 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy spočívající v zavedení tramvajové tratě na Václavské náměstí

UZ13_0378

Žádost o prominutí nedoplatku u bytové jednotky v domě č.p. 174, k.ú. Hradčany, Loretánská 3

UZ13_0379

Sloučení příspěvkových organizací Školní jídelna Dražického náměstí a Školní jídelna Uhelný trh

UZ13_0380

Privatizace bytové jednotky č. 1069/10 v domě č. p. 1069, k. ú. Staré Město, Liliová 16, Praha 1

UZ13_0381

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytové jednotky v domě č.p.1323, k.ú.Nové Město, Opletalova 15

UZ13_0382

Prominutí poplatku za užívání bytu v domě č.p. 719, k.ú. Staré Město, Dlouhá 44

UZ13_0383

Žádost o svěření nemovitostí - staveb bez č. p. - garáží stojících na pozemcích parc. č. 663/5, 663/6, 663/7, 663/8 v k. ú. Staré Město, Jakubská 3, Praha 1

UZ13_0384

Prodej části společných prostor v domě č.p. 431, Michalská 5, Praha 1, k. ú. Staré Město

UZ13_0385

Prodej bytové jednotky č. 1403/19, v domě čp. 1403, k.ú. Nové Město, Revoluční 28, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ13_0386

Výběrové řízení - Veřejná nabídka na pronájem nebytových prostor určených k prodeji po provedení změny jejich stavebního určení na byty - Masarykovo nábř. 14, Praha 1

UZ13_0387

Neplnění usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR12_1677 ze dne 11.12.2012 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. N-2012/1198 - Smlouva o nájmu a správě sportovního areálu

UZ13_0388

Informace o dluhu za užívání nebytového prostoru restaurace Šatlava, Mostecká 1 (Saská 2)

21 - 1.3.2017

UZ17_0367

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ17_0368

Žádost o odkup pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město, obec Praha a souhlas s odkupem stavby bez čp. (vlastníka Pražská plynárenská, a.s.) umístěné pod povrchem pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město, obec Praha (ul. Divadelní, Praha 1 - pod zahradou Krannerovy kašny)

UZ17_0369

Žádost o koupi nebytové jednotky č. (garáže) 781/101, v budově č. p. 781, která je součástí pozemku parc. č. 866, vše k. ú. Staré Město, obec Praha (Řásnovka 781/4)

UZ17_0370

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru - dům čp. 25, k.ú. Josefov, Široká 6, Praha 1

UZ17_0371

Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 98, Pařížská 17, k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0372

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 113, na pozemcích parc. č. 946/1 a 946/2, U Staré školy 6, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0373

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 792, na pozemku parc. č. 924, Haštalská 7, k. ú. Staré Město, Praha 1 - doplnění usnesení

UZ17_0374

Vyhodnocení V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů

UZ17_0375

Návrh na vyhlášení koncesního řízení na provoz příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

UZ17_0376

Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 719, k. ú. Staré Město, Dlouhá 44

UZ17_0377

Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 718/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 718, k.ú. Nové Město, Palackého 9, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře

UZ17_0378

Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením části nebytové jednotky číslo 19/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p. 19, k.ú. Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře

UZ17_0379

Žádost o prodej či přisloučení komory (bývalé WC) k jednotce č. 213/3 v domě č. p. 213, parc. č. 177/1, Náprstkova 5, vše k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0380

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 - žádost o nové projednání

UZ17_0381

Záměr prodeje bytu jednotky č. 629/8 v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ17_0382

Prodej bytové jednotky 757/6 v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, na adrese Haštalská 21, Praha 1 v souladu s "Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům" dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 - I. nabídka

UZ17_0383

Prodej bytových jednotek 757/2 a 757/5 v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, na adrese Haštalská 21, Praha 1 v souladu s "Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům" dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 - I. nabídka

UZ17_0384

Prodej bytové jednotky č. 474/4 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ17_0385

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 96, parc. č. 6, Široká 9, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

UZ17_0386

Žádost o finanční narovnání formou daru - Pařížská 18

UZ17_0387

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.10.2016 do 31.12.2016

UZ17_0388

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ17_0389

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

20 - 16.12.2008

UZ08_0301

Návrh IV. změny rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2008

UZ08_0302

Revokace usnesení číslo U07_0163 ze dne 20.12.2007

UZ08_0303

Oprava písařské chyby v usnesení ZMČ Praha 1 č. U08_0205 ze dne 15.04.2008 ke změně prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 1403 ulice Revoluční 28 v k.ú. Nové Město obec Praha

UZ08_0304

Zrušení záměru bezúplatného nabytí části pozemku parc. č. 11, k. ú. Hradčany, Praha 1

UZ08_0305

Záměr prodeje nebytových jednotek, u kterých dojde ke změně účelu užívání na byty

UZ08_0306

Záměr prodeje společných částí domu č. p. 951 k. ú. Nové Město, Růžová 13, Praha 1

UZ08_0307

Záměr vzájemného odprodeje části bytové jednotky č. 65/1 pro výstavbu výtahu v domě a části sklepních prostor pro výstavbu zázemí budoucí nebytové jednotky v domě Široká 65/14, Praha 1

UZ08_0308

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ08_0309

Návrh rozpočtu MČ Praha 1 a finančního plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti MČ Praha 1 na rok 2009

20 - 23.4.2001

U01_0252

k souhlasu s převodem jednotek podle zák. č. 72/1994 Sb. v domě č.p. 1668, Mezibranská 5 a stav. p.č. 2263, k.ú. Nové Město, Praha 1

U01_0253

k převodu domu č.p. 135 na stav. parcele č. 101 a stavební parcely č. 101 k.ú. Staré Město, Linhartská 4, Praha 1, do vlastnictví hlavního města Prahy, zast. Městskou částí Praha 1

U01_0254

k výsledku hospodaření MČ Praha 1 za rok 2000

U01_0255

k výsledku hospodaření VHČ za rok 2000

U01_0256

k odprodeji id. podílu 1/2 domu čp. 197 a id. podílu 1/2 přísl. stav. parcely č. 1009, s příslušenstvím, k.ú. Nové Město, Vojtěšská 16, Praha 1, spoluvlastníkům nemovitostí Marcele Hálkové a Ing. Pavlu Miňovskému.

U01_0257

k souhlasu se změnou účelu užívání bytu v domě čp. 199 na stav. p.č. 1012, Pštrossova 25, k.ú. Nové Město, Praha 1

U01_0258

k dočasnému zprostění výkonu funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

U01_0259

k odprodeji id. podílu 1/64 domu č.p. 19 a id. podílu 1/64 příslušné stavební parcely č. 30 k.ú. Josefov, Kaprova 5, Praha 1, zbývajícím spoluvlastníkům

U01_0260

k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

U01_0261

k návrhu zadání změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z0261/00 k. ú. Holešovice

U01_0262

k žádosti pěveckého sboru Klíček o finanční příspěvek

U01_0263

ke zprávě o využití účelového finančního daru DROP-IN, o.p.s.

U01_0264

ke zprávě Centra pro otázky migrace o využití finančního daru MČ Praha 1

U01_0265

k aktualizaci bilance ploch pro dopravu v klidu - veřejné hromadné podzemní garáže na území MČ Praha 1

U01_0266

ke zprávě o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1

20 - 28.2.2005

U05_0321

k volbě člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1

U05_0322

k vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2004 a k návrhu rozpočtu Bezpečnostního fondu na rok 2005

U05_0323

k vyúčtování Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 za rok 2004 a návrhu rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 pro rok 2005

U05_0323

k vyúčtování Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 za rok 2004 a návrhu rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 pro rok 2005

U05_0323

k vyúčtování Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 za rok 2004 a návrhu rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 pro rok 2005

U05_0324

k prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky a k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení vůči kupní ceně

U05_0325

k vyúčtování Sociálního fondu MČ P1 za rok 2004 a k návrhu rozpočtu Sociálního fondu MČ P1 na rok 2005

U05_0326

k návrhu na zpracování pravidel pro zastupování Městské části Praha 1 ve společenství vlastníků jednotek - posunutí termínu úkolu

20 - 18.12.2012

UZ12_0344

Záměr prodeje pozemku parc. č. 495, k. ú. Malá Strana, Nerudova 30, čp. 218, Praha 1

UZ12_0345

Změna ve složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 1

UZ12_0346

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2012

UZ12_0347

Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 1971/2, parc. č. 1971/3, k.ú. Nové Město, Praha 1

UZ12_0348

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ12_0349

Vyhodnocení výběrového řízení realizovaného formou "veřejné nabídky na převod vlastnictví bytů" v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ12_0279 ze dne 19. 6. 2012 - revokace a oprava písařské chyby

UZ12_0350

Uplatnění předkupního práva na id. 12/144 na domě č.p. 1926, Pštrossova 4 a id. podíl 12/144 na pozemku parc. č. 898, k.ú. Nové Město

UZ12_0351

Uzavření nové smlouvy o výstavbě, Říční 11, č.p. 532, na pozemku č. parc. 810/5, k.ú. Malá Strana, Praha 1

UZ12_0352

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2013 a rozpočtový výhled MČ Praha 1 na roky 2014 až 2018

UZ12_0353

Odpis účetních položek do výnosů či nákladů ekonomické činnosti MČ Praha 1

UZ12_0354

Prominutí nedoplatku za užívání bytu v domě č.p. 1238, k.ú. Nové Město, Novomlýnská 3

UZ12_0355

Zadání významné veřejné zakázky "Rekonstrukce budovy č. p. 120 v k.ú. Malá Strana v Letenské ulici (Thurn-Taxisův palác)" formou užšího řízení

UZ12_0356

Prominutí pohledávky za užívání bytu v domě č.p. 860, k.ú. Staré Město, Vězeňská 7

UZ12_0357

Prominutí nedoplatku na nájemném za užívání bytu a nebytového prostoru v domě č.p. 404, k.ú. Malá Strana, Újezd 29

UZ12_0358

Zpráva Finančního výboru

UZ12_0359

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytových prostor v domě č.p. 857, k.ú. Staré Město, Kozí 15

UZ12_0360

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 716, k.ú. Staré Město, Rybná 24

UZ12_0361

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytových prostor v domě č.p. 4, k.ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 27

UZ12_0362

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 629, k.ú. Nové Město, Štěpánská 59

UZ12_0363

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 719, k.ú. Staré Město, Dlouhá 44

UZ12_0364

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ12_0365

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2013

UZ12_0366

Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2013

UZ12_0367

Rozpočet Bezpečnostního fondu na rok 2013

UZ12_0368

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Příspěvku na organizovanou sportovní činnost"

UZ12_0369

Změna prohlášení vlastníka v domě č.p. 1655, k.ú. Nové Město, U Bulhara 5, Praha 1

UZ12_0370

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1

UZ12_0371

Záměr prodeje části společných prostor v domě č.p. 431, Michalská 5, Praha 1, k. ú. Staré Město

UZ12_0372

Vypořádání investice Městské části Praha 1 do majetku pronajímatele části nemovitosti č.p. 134, k. ú. Nové Město, Mikulandská 5, Praha 1

UZ12_0373

Oprava chybně uvedené účinnosti Zřizovací listiny Školní jídelna Uhelný trh

UZ12_0374

Oprava písařské chyby ve změně prohlášení vlastníka o rozdělení domu č.p. 118, Široká 20, k.ú. Staré Město, Praha 1, podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

20 - 17.1.2017

UZ17_0346

Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ17_0347

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Elišce Haškové Coolidge

UZ17_0348

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Danu Hrubému

UZ17_0349

Stanovisko MČ Praha 1 k usnesení Rady hlavního města číslo 4/2017 - návrh na omezování provozní doby pohostinských zařízení

UZ17_0350

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2017, rozpočtový výhled MČ Praha 1 na roky 2018 - 2022

UZ17_0351

Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0352

Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0353

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2017

UZ17_0354

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ17_0355

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2017

UZ17_0356

Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1

UZ17_0357

Prodej pozemku č. parc. 246/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1, (Karoliny Světlé 31, čp. 325) - oprava

UZ17_0358

Směna části pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 7 m2 za část pozemku parc. č. 1026/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 11 m2 (Za Haštalem 785/3)

UZ17_0359

Prodej bytové jednotky č. 452/213 - č. p. 452, k. ú. Malá Strana, Praha 1, Újezd 42, 44 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ17_0360

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ17_0361

Vyhodnocení II. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UZ17_0362

Prodej podílu ve výši 313/1037 na bytové jednotce č. 247/1 v domě čp. 247, na pozemku parc.č. 957, k.ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 14, Praha 1 - výběrové řízení přestavby nebytových prostor na byty

UZ17_0363

Prodej bytových jednotek č. 474/13 a č. 474/14 v domě č. p. 474, na pozemku parc. č. 523, k. ú. Staré Město, Praha 1 - Výběrové řízení na nebytové prostory určené k prodeji po provedení změny jejich stavebního určení na byty

UZ17_0364

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 317, parc. č. 257, Karoliny Světlé 15, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ17_0365

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN a OPS/OTMS, p. Bureš)

UZ17_0366

Žádost o uzavření dohody o splátkách - nebytová jednotka č. 1030/102 v domě č. p. 1030 v k. ú. Staré Město, Benediktská 9, Praha 1

19 - 18.11.2008

UZ08_0292

Seznam domů zařazených do privatizace (prodej oprávněným nájemcům bytů) dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění

UZ08_0293

Odejmutí svěřeného majetku

UZ08_0294

Vypořádání spoluvlastnických podílů v domech č. p. 147 a 148 k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3 a Staré zámecké schody 4

UZ08_0295

Zrušení záměru odkoupení zbytkového majetku Bytového podniku Praha 1, s. p., v likvidaci

UZ08_0296

Změna prohlášení vlastníka domu čp. 499, Hroznová 2, k.ú. Malá Strana, Praha 1 podle § 4 a dále § 17 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ08_0297

Petice "Za zachování školního hřiště, záchranu vzrostlé zeleně, za veřejnou diskusi a transparentní rozhodování o významných investicích na území Prahy 1

UZ08_0298

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 114, U Lužického semináře 46, k.ú. Malá Strana, Praha 1, a nové rozdělení domu na jednotky

UZ08_0299

Jmenování člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 1

UZ08_0300

Úprava Zásad pro poskytování darů spolupracovníkům MČ Praha 1

19 - 12.3.2001

U01_0241

ke zrušení předkupního práva hl. m. Prahy, zast. Městskou částí Praha 1, vůči id. podílu 1/4 objektu bydlení ev. č. 10 na stav. p.č. 1466 a vůči id. podílu 1/4 p.č. 1466 a p.č. 4068/24, v části obce Mariánská, k.ú. Jáchymov

U01_0242

k úplným zněním Zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

U01_0243

ke 2. kolu výběrového řízení na prodej bytových jednotek v domě Hellichova 11a, 11b/632

U01_0244

k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

U01_0245

k nabídce na využití sjednaného předkupního práva vůči id. podílu 1/2 domu čp. 869 na stav. p.č. 949, Bílkova 12, a id. podílu 1/2 pozemku p.č. 949, vše k.ú. Staré Město, Praha 1

U01_0246

k návrhu na úpravu zadání regulačního plánu "Petrská"

U01_0247

ke znění Zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Na Františku s poliklinikou a Střediska sociálních služeb

U01_0248

k Zásadám pro poskytování náhrady mzdy, resp. ušlého výdělku členům Zastupitelstva městské části Praha 1

U01_0249

ke stanovení měsíčních odměn uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1 pro rok 2001

U01_0250

k návrhu harmonogramu akcí na rok 2001 v rámci partnerských vztahů MČ Praha 1

U01_0251

k návrhu záměru MČ Praha 1 použít kontokorentního úvěru na úhradu daňové povinnosti

19 - 24.1.2005

U05_0307

k žádosti Městské části Praha 8 o odložení splátek bezúročné půjčky účelově vázané na odstranění následků povodní v roce 2002

U05_0308

k pohledávce na nájemném za bývalým nájemcem nebytových prostorů Mostecká 55/3 a Na Můstku 383/1, Praha 1

U05_0309

ke splátkovému kalendáři na dlužné nájemné za nebytové prostory v domě Tomášská 8/24, Praha 1

U05_0310

k revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U03_0153 ze dne 8.12.2003 k vrácení a převodu movitého majetku Nemocnice Na Františku s poliklinikou na Městskou část Praha 1

U05_0311

k stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1

U05_0312

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U05_0313

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U05_0314

k záměru prodeje volných bytových jednotek mimo Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům

U05_0315

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U05_0316

k uplatnění předkupního práva k id. 2/18 domu čp. 402 a id. 2/18 pozemku č. 356, vše k. ú. Malá Strana, Újezd 33

U05_0317

k uznání nároku na 10 % při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví jejich oprávněných nájemců

U05_0318

k revokacím prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U05_0319

k uznání nepeněžitého plnění části kupní ceny bytové jednotky převáděné do vlastnictví oprávněného nájemce

U05_0320

k Dodatku č. 3 Zásad pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

19 - 20.11.2012

UZ12_0326

Přidělení finančních prostředků v rámci II. kola grantu JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti

UZ12_0327

Finanční dary pedagogům, nepedagogům a ředitelům základních a mateřských škol, školních jídelen a Školy v přírodě a školní jídelny Čestice

UZ12_0328

Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Uhelný trh

UZ12_0329

Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

UZ12_0330

Žádost o informace k projektu rekonstrukce a pronájmu domu čp. 120, Letenská 5, k. ú. Malá Strana, Praha 1 - Thurn-Taxisův palác

UZ12_0331

Žádost o přidělení alikvotní částky z rozpočtu MČ Praha 1 na opravu kostela sv. Tomáše a sv. Jakuba v rámci dotačního titulu "Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a zón (MPZ)"

UZ12_0332

Odpis účetních položek do výnosů či nákladů ekonomické činnosti MČ Praha 1

UZ12_0333

Nadační fond MČ Praha 1 SOFOS - zrušení fondu

UZ12_0334

Realizace projektu Revitalizace parku Kampa

UZ12_0335

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 860, k.ú. Staré Město, Vězeňská 7

UZ12_0336

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytových prostor v domě č.p. 118, k.ú. Staré Město, Široká 20

UZ12_0337

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytových prostor v domě č.p. 628, k.ú. Staré Město, Týnská ulička 2

UZ12_0338

Svěření nemovitosti - pozemku parc. č. 711, o výměře 701 m2, k. ú. Malá Strana, ul. U Lužického semináře - předpolí Mánesova mostu, Praha 1

UZ12_0339

Prodej pozemku č. parc. 459/2 v katastrálním území Malá Strana, Nerudova 33, čp. 240, Praha 1

UZ12_0340

Žádost o poskytnutí půjčky z fondu oprav Společenství vlastníků jednotek pro dům Kozí 803/12, č.p. 803, k.ú. Staré Město, Praha 1

UZ12_0341

Smlouva o výstavbě - Vejvodova 4, čp. 941, k.ú. Staré Město, Praha 1, rozdělení BJ č. 941/3 na jednotky BJ. č. 941/3 a BJ č. 941/5

UZ12_0342

Informace o zastupování Městské části Praha 1 jako vlastníka pozemku parc.č. 153, k.ú. Hradčany a stavby zdi stojící na jižní části tohoto pozemku

UZ12_0343

Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1

19 - 22.11.2016

UZ16_0333

Změna ve složení Rady MČ Praha 1

UZ16_0334

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 317, parc. č. 257, Karoliny Světlé 15, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0335

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

UZ16_0336

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ16_0337

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.07.2016 do 30.09.2016

UZ16_0338

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 11/2016

UZ16_0339

Vyhodnocení V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů

UZ16_0340

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0341

Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2017

UZ16_0342

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0343

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 464, parc. č. 421, Melantrichova 13, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0344

Změna prohlášení vlastníka v domě čp. 247, na pozemku parc.č. 957, k.ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 14, Praha 1

UZ16_0345

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 192 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (U Bulhara 5, čp. 1655)

18 - 12.2.2001

U01_0226

k vyúčtování účelového finančního daru na akci "Mosty mezi městy"

U01_0227

k rozpočtu Městské části Praha 1 na rok 2001

U01_0228

k rozpočtu VHČ Městské části Praha 1 na rok 2001

U01_0229

k vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2000 a k rozpočtu Bezpečnostního fondu na rok 2001

U01_0230

k vyúčtování Sociálního fondu MČ Praha 1 za rok 2000 a návrhu rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2001

U01_0231

k zproštění výkonu funkce přísedící Městského soudu v Praze

U01_0232

k žádosti o znovuzahájení prací na regulačním plánu Petrská

U01_0233

ke smlouvě o partnerství mezi Městskou částí Praha 1 a městem Ferrara (Itálie)

U01_0234

k informaci o naplňování Deklarace o vzájemných vztazích mezi MČ Praha 1 a městy a obcemi Jesenicka v roce 2000

U01_0235

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U01_0236

k informaci o naplňování Smlouvy o partnerských vztazích mezi Samosprávou Budaváru (Budapest I.) a Městskou částí Praha 1 v roce 2000

U01_0237

k odprodeji části pozemku parc. č. 952 o výměře 2 m2 v k.ú. Malá Strana, Vlašská ulice, Diplomatickému servisu se sídlem Václavské nám. 49, Praha 1

U01_0238

k odprodeji id. podílu 1/64 domu č.p. 19 a id. podílu 1/64 příslušné stavební parcely č. 30 k.ú. Josefov, Kaprova 5, Praha 1, zbývajícím spoluvlastníkům

U01_0239

ke svěření veřejných studní ve vlastnictví hlavního města Prahy, nacházejících se na území Městské části Praha 1

U01_0240

k nabídce na využití předkupního práva z titulu spoluvlastnictví vůči id. podílu 6/18 domu č.p. 402, Újezd 33, a id. podílu 6/18 parc. č. 356, vše k.ú. Malá Strana, Praha 1

18 - 23.10.2008

UZ08_0276

Návrh na zmírnění dopadů jednostranného zvyšování nájemného z bytů v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb.,o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně č.40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

UZ08_0277

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ08_0278

Výběrové řízení na granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2008 - revokace části usnesení

UZ08_0279

Omezení zástavního práva zřízeného ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj ČR a váznoucího na domě čp. 864, Bílkova 13-15, k.ú. Staré Město, Praha 1

UZ08_0280

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 864, Bílkova 13, 15, k.ú. Staré Město, Praha 1 a domu čp. 564, Šeříková 6, k.ú. Malá Strana, Praha 1, a nové rozdělení domů na jednotky

UZ08_0281

Využití volných půdních prostorů v domě čp. 114 v ulici U staré školy 4, Praha 1 a přisloučení pozemku parc.č. 945/2 vše v kú. Staré Město

UZ08_0282

Změna prohlášení vlastníka domu čp. 447, Jilská 10, k.ú. Staré Město, Praha 1 podle § 4 a dále § 17 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ08_0283

Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 1 pro rok 2008 a navazující období

UZ08_0284

Změna příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku s poliklinikou

UZ08_0285

Poskytnutí účelového daru Nadačnímu fondu LUCIE ve prospěch dětí a dospělých postižených vadami močového ústrojí

UZ08_0286

Sloučení oddělených pozemků do funkčních celků v procesu privatizace

UZ08_0287

Projednání petice občanů proti uzavření metra Národní třída

UZ08_0288

Prodej bytových jednotek vybudovaných formou družstevní výstavby mimo Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1

UZ08_0289

Pronájem Malostranské Besedy

UZ08_0290

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ08_0291

Nabytí id. podílu 1/2 domů č. p. 1010 k.ú. Nové Město, Hybernská 26, a č. p. 1011 k. ú. Nové Město, Hybernská 28

18 - 6.12.2004

U04_0289

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U04_0290

k návrhu III. změny rozpočtu MČ Praha 1

U04_0291

k zásadám pro hospodaření MČ Praha 1 v období rozpočtového provizoria

U04_0292

k zásadám dohody o spolupráci s Pražským domem fotografie-Prague House of Photography, o.p.s.

U04_0293

k změnám Zřizovacích listin školských příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1, Smlouvám o výpůjčce nemovitého majetku školským příspěvkovým organizacím zřízených MČ Praha 1 a Mandátním smlouvám školských příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 1

U04_0294

k žádosti o svěření domu č.p. 639 s parcelami č. 2044 a 2045 k.ú. Nové Město, V jámě 12, Městské části Praha 1

U04_0295

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek mimo Zásady pro prodej bytů

U04_0296

k vyhodnocení veřejné obchodní soutěže o nejvhodnějším návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 478 k. ú. Malá Strana, Maltézské nám. 13/478, Praha 1

U04_0297

k záměru prodeje a prodeji pozemku par. č. 302 pod domem čp. 2065 k.ú. Nové Město, Praha 1, Klimentská 17

U04_0298

k revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 o prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U04_0299

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U04_0300

k prodeji půdních bytových jednotek na základě vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky včetně rozdělení domu na jednotky a k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U04_0301

k započtení nepeněžitého plnění vůči kupní ceně bytové jednotky převáděné do vlastnictví oprávněného nájemce

U04_0302

ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 1 za I. pololetí roku 2004

U04_0303

k Dodatku č. 3 Zásad pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U04_0304

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení vůči kupní ceně

U04_0305

k mimořádným odměnám členům ZMČ P1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v ZMČ P1, ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

U04_0306

k návrhu na zpracování pravidel pro zastupování Městské části Praha 1 ve společenství vlastníků jednotek

18 - 18.10.2012

UZ12_0307

Vyhodnocení výběrového řízení realizovaného formou "veřejné nabídky na převod vlastnictví bytů" v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ12_0279 ze dne 19. 6. 2012

UZ12_0308

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti za dlužníky, u nichž bylo ukončeno soudní nebo exekuční řízení pro nedostatek majetku

UZ12_0309

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ12_0310

Převedení zařízení k všestrannému rozvoji dětí do 3 let z příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb, Dlouhá 736/23, Praha 1 do příspěvkové organizace Mateřská škola Národní a ke změně Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Národní

UZ12_0311

Dodatek č. 1 Zřizovacích listin příspěvkových organizací (základní školy) zřízených MČ Praha 1

UZ12_0312

Dodatek č. 1 Zřizovacích listin příspěvkových organizací (mateřské školy, ŠvP) zřízených MČ Praha 1

UZ12_0313

Dodatek č. 1 Zřizovacích listin příspěvkových organizací (školní jídelny) zřízených MČ Praha 1

UZ12_0314

Návrh Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 23, Praha 1

UZ12_0315

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytových prostor v domě č.p. 611, k.ú. Staré Město, Týnská ulička 10

UZ12_0316

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytových prostor v domě č.p. 654, k.ú. Staré Město, Templová 6

UZ12_0317

Zpráva Finančního výboru o provedeném šetření

UZ12_0318

Úplatný převod spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č. 1971/2 a 1971/3, k.ú. Nové Město, Praha 1 (Žitná 13)

UZ12_0319

Prodej pozemku č. parc. 94/2 v katastrálním území Josefov, Dušní 13, čp. 7, Praha 1

UZ12_0320

Prodej bytu v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny - Široká 4, č. p. 24, k. ú. Josefov, Praha 1

UZ12_0321

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 584, Krakovská 1, k.ú. Nové Město, Praha 1, podle § 4 a 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ12_0322

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 908, V Kolkovně 7, k.ú. Staré Město, Praha 1, stojící na pozemku parc.č. 800, k.ú. Staré Město, Praha 1 podle § 4 a § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění

UZ12_0323

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 118, Široká 20, k.ú. Staré Město, Praha 1, podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ12_0324

Záměr prodeje pozemku parc. č. 153 (zahrada) katastrální území Hradčany

UZ12_0325

Pozemky parc. č. 269 a 272 na L.V. 522, k.ú. 522 Staré Město užívaných SK Start Praha

18 - 11.10.2016

UZ16_0315

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ16_0316

Revokace části usnesení číslo UZ16_0302 ze dne 6.9.2016 ve věci : Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ16_0317

Přidělení finančních prostředků v rámci: "Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2016"

UZ16_0318

Vrácení (prominutí) smluvní pokuty ve výši 150.000 Kč výherkyni výběrového řízení na rozestavěné bytové jednotky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1 (Opatovická 20, č. p. 158, k. ú. Nové Město)

UZ16_0319

Návrh Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Revoluční

UZ16_0320

Prodej bytových jednotek č. 757/1 a č. 757/4 na adrese č.p. 757, Haštalská 21, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu s "Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům" dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 - I. nabídka

UZ16_0321

Záměr prodeje bytu č. 1956/11 - č.p. 1956 Navrátilova 8, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ16_0322

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 923 a k pozemku parc. č. 796 se stavbou budovy č. p. 923, na adrese Dlouhá 5, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0323

Prodej bytové jednotky č. 66/8 na adrese č.p. 66, Pařížská 13, k. ú. Josefov, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ16_0324

Prodej bytové jednotky č. 66/17 na adrese č.p. 66, Pařížská 13, k. ú. Josefov, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ16_0325

Záměr směnit část pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 7 m2 za část pozemku parc. č. 1026/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 11 m2 (Za Haštalem 785/3)

UZ16_0326

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.04.2016 do 30.06.2016

UZ16_0327

Změna části usnesení č. UZ16_0298 ze dne 21.06.2016 - Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 630 a k pozemku parc. č. 2070/1 se stavbou budovy č. p. 630, na adrese Štěpánská 53, 57, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ16_0328

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 806, parc. č. 914, Anežská 5, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0329

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ16_0330

Prodej pozemku č. parc. 246/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (Karoliny Světlé 31, čp. 325)

UZ16_0331

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

UZ16_0332

Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 147, k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3

17 - 8.11.2004

U04_0282

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U04_0283

k revokacím prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

U04_0284

k příspěvkům na ochranu kulturního dědictví v roce 2004 - II.kolo

U04_0285

k uznání nároku na 10 % slevu při rychlém splacení kupní ceny při koupi bytové jednotky č. 350/01 v domě Na Perštýně 17/350

U04_0286

k prominutí majetkových sankcí za pozdní platby při koupi bytové jednotky

U04_0287

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 a zániku funkce přísedícícho Obvodního soudu pro Prahu 1

U04_0288

k odstoupení od kupních smluv u prodeje bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněných nájemcům

17 - 11.12.2000

U00_0203

k jednacímu řádu Zastupitelstva městské části Praha 1

U00_0204

k poskytnutí daru DROP-IN, o.p.s.

U00_0205

k záměru MČ Praha 1 iniciovat jednání o celopražském programu prevence a snížení rizik pro skupinu drogově zasažené populace

U00_0206

k nabídce ke koupi id. podílu 2/9 domu čp. 391, Újezd 41, a id. podílu 2/9 stav. p.č. 372, vše k.ú. Malá Strana, Praha 1, od spoluvlastníků těchto nemovitostí pana MUDr. Ivana Fischera a pana Zdeňka Fischera

U00_0207

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U00_0208

k odprodeji id. podílu 14550/46560 domu č.p. 481 a id. podílu 14550/46560 stavební parcely č. 532 k.ú. Staré Město, Staroměstské náměstí 22, Praha 1, zbývajícím spoluvlastníkům

U00_0209

k odprodeji id. podílu 936/2880 domu č.p. 971 a id. podílu 936/2880 stavební parcely č. 416 k.ú. Staré Město, Melantrichova 19, zbývajícím spoluvlastníkům

U00_0210

k volbě členů Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1

U00_0211

k jednacímu řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 1

U00_0212

k pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 1 k podepisovaní doložek dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

U00_0213

k mimořádným darům členům Zastupitelstva MČ Praha 1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v Zastupitelstvu MČ Praha 1, v komisích Rady MČ Praha 1 a dalších orgánech MČ Praha 1

U00_0214

k stanovení měsíčních a dalších odměn členům Zastupitelstva městské části Praha 1

U00_0215

k rozpočtovému provizoriu MČ Praha 1 na rok 2001

U00_0216

k rozpočtovému provizoriu VHČ - MČ Praha 1 na rok 2001

U00_0217

ke konání konference SHS ČMS - "Městský mobiliář a drobná architektura".

U00_0218

k právní subjektivitě Mateřských škol Letenská a U Nových mlýnů a Školní jídelny Školská

U00_0219

k vyúčtování finančního daru ve výši 75.000,- Kč poskytnutých TILII, o. p. s. na 5. světovou abilympiádu

17 - 18.12.2000

U00_0220

k připomínkám MČ Praha 1 k Aktualizaci urbanistické studie PPR

U00_0221

k projednávání konceptu regulačního plánu "Petrská"

U00_0222

k informaci o průzkumech průjezdnosti vozidel ve vybraných ulicích MČ Praha 1 uskutečněných po realizaci dopravních opatření v červenci roku 2000

U00_0223

k úpravě "Zásad pro poskytování darů členům OZ MČ Praha 1, členům komisí OR MČ Praha 1 a spolupracovníkům MČ Praha 1 v roce 1997 a dalších letech", schválených usnesením OZ1 č. U97_0202 ze dne 20.2.1997

U00_0224

ke změně Zřizovací listiny příspěvkové organizace "Středisko sociálních služeb a ošetřovatelské péče"

U00_0225

k poskytnutí účelového finačního daru Nadaci Pražské děti

17 - 23.9.2008

U08_0254

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U08_0255

k žádosti MHMP o přidělení alikvotní částky z rozpočtu MČ P1 v rámci dotačního titulu MK ČR - "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón"

U08_0256

ke II. kolu grantů na Opravu domovního fondu na území Prahy 1

U08_0257

k III. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2008 a II. změně finančního plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti na rok 2008

U08_0258

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U08_0259

k prodeji bytových jednotek vybudovaných formou družstevní výstavby mimo Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1

U08_0260

k darům spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ Praha 1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1 od prosince 2007 do června 2008

U08_0261

k Zprávě o činnosti Rady MČ Praha 1 za I. pololetí roku 2008

U08_0262

k financování projektu "Tepelná čerpadla Žofín"

U08_0263

k narovnání majetkových vztahů k domu č. p. 99, k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře 22

U08_0264

ke změně prohlášení vlastníka domu č. p. 430, Všehrdova 27, Malá Strana, Praha 1

U08_0265

ke změně prohlášení vlastníka domu č. p. 36, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 22, , Praha 1

U08_0266

k opravě tiskové chyby v položce č. 01.01. usnesení číslo U08_0230 ze dne 26.06.2008

U08_0267

ke svěření pozemku parc. č. 867 k. ú. Nové Město, V Jirchářích, Praha 1

U08_0268

k záměru prodeje společných prostor domu č. p. 1026, k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6, Praha 1

U08_0269

ke změně prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 1921 Pštrossova 9 v k.ú. Nové Město, Praha 1

U08_0270

ke změně prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 564 Šeříková 6 v k.ú. Malá Strana, Praha 1 a nové rozdělení domu na jednotky

U08_0271

k rozdělení domu čp. 697, Masná 19, k.ú. Staré Město, Praha 1 na jednotky podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U08_0272

k uznání nároku na 10% slevy při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví jejich oprávněných nájemců a dodatečnému uplatnění slevy dle Zásad pro prodej bytů při rychlém splacení kupní ceny

U08_0273

k zápisu o provedené kontrole KV 009/2008 ve věci: plnění smluvních podmínek na pronájem hřiště Na Františku

U08_0274

k prodloužení termínu úkolu, vyplývajícího z usnesení č. U08_0241 ze dne 26.6.2008 - k Dohodě o narovnání ve věci soudního sporu s LTD - stavební společnost s.r.o.

U08_0275

k souhlasu s přijetím úvěru Společenství vlastníků jednotek v budově Pštrossova 188, Praha 1

17 - 25.10.2004

U04_0276

k náhradě za zhodnocení bytové jednotky v domě U Obecního dvora 801/6, Praha 1 Ing. arch. Danielou Dolejšovou během nájmu

U04_0277

k náhradě za zhodnocení bytové jednotky č. 1065/2 v domě Rybná 1065/13 Ing. Martou Pakostovou během nájmu

U04_0278

k uplatnění předkupního práva z titulu spoluvlastnictví id.podílu 3/4 domu čp. 757, k.ú. Staré Město, Haštalská 21, Praha 1

U04_0279

k prodeji bytové jednotky č. 1084/01 v domě čp. 1084, k.ú. Staré Město, Praha 1, mimo Zásady prodeje jednotek ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U04_0280

k Dodatku č. 2 Zásad pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U04_0281

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

17 - 11.9.2012

UZ12_0282

Uložení úkolu Radě MČ Praha 1

UZ12_0283

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ12_0284

Informace o plnění povinností zastupitelů vyplývajících z Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ12_0285

Spokojenost Městské části Praha 1 s využitím kamerového systému, financovaného Městskou částí Praha 1, k prevenci pouliční kriminality a dodržování veřejného pořádku a k dílčí změně rozpočtu Městské části Praha 1

UZ12_0286

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ Praha 1, v komisích RMČ Praha 1 a dalších orgánech MČ Praha 1 od ledna 2012 do června 2012

UZ12_0287

Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí r. 2012

UZ12_0288

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti

UZ12_0289

Uplatnění předkupního práva na id. podíl 123435/1000000 na domě čp. 147 v k. ú. Malá Strana a id. podíl 123435/1000000 na pozemku parc. č. 643, k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3, Praha 1

UZ12_0290

Prodej pozemku parc. č. 705/3, k. ú. Hradčany nově vyčleněného z pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany

UZ12_0291

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č.p. 595, k.ú. Nové Město, Ve Smečkách 28

UZ12_0292

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č.p. 237, k.ú. Malá Strana, Nerudova 39 (Jánská 6)

UZ12_0293

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 700, k.ú. Nové Město, Vodičkova 32

UZ12_0294

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 426, Újezd 26, k.ú. Malá Strana, Praha 1

UZ12_0295

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 116 a č.p. 1987, Národní 20 a 22, k.ú. Nové Město, Praha 1

UZ12_0296

Souhlas se sloučením bytových jednotek č. 1086/6 a č. 1086/7 v domě čp. 1086, Králodvorská 14, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ12_0297

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ12_0298

Záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 1971/2, parc.č. 1971/3, kat. úz. Nové Město, Praha 1 a navazující Změna prohlášení vlastníka budovy čp. 657 Žitná 13 na pozemku parc.č. 1971/1, kat. území Nové Město,Praha 1

UZ12_0299

Záměr prodeje pozemku č. parc. 2259/2 v katastrálním území Nové Město, Praha 1

UZ12_0300

Prodej bytové jednotky č. 799/5 v domě č.p. 799 stojícím na pozemcích parc. č. 933/1, 933/2, 933/3 a 933/4, k.ú. Staré Město, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

UZ12_0301

Prodej společných prostor v domě č.p. 681, k.ú. Staré Město, Rybná 11, Praha 1

UZ12_0302

Prodej spoluvlastnického podílu společného WC na chodbě ve 2.NP domu č.p. 431, k.ú. Staré Město, Michalská 5, Praha 1

UZ12_0303

Prodej pozemku č. parc. 277/4, k. ú. Malá Strana, Praha 1 Společenství vlastníků jednotek domu Karmelitská 12 čp. 383 Praha 1

UZ12_0304

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ12_0305

Návrh na změnu přílohy obecně závazné vyhlášky č.18/2011 hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry

UZ12_0306

Stav domu č.p. 821, Václavské náměstí 39, k.ú. Nové Město - havarijní a nutné opravy domu

17 - 6.9.2016

UZ16_0302

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ16_0303

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ16_0304

Návrh přidělení finančních darů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům zřizovaných základních škol, mateřských škol, školních jídelen a školy v přírodě

UZ16_0305

Prodej bytové jednotky č. 926/5 v objektu Opletalova 16, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví MHMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ16_0306

Prodej bytové jednotky č. 606/25 na adrese č.p. 606, Žitná 29, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ16_0307

Prodej bytové jednotky č. 1759/2 na adrese č.p. 1759, Jindřišská 8, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ16_0308

Zrušení prodeje bytové jednotky č. 1206/8 na adrese č.p. 1206, Lodecká 2, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ16_0309

Prodej bytu č. 694/5 - č.p. 694 Rybná 22, k.ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ16_0310

Zrušení bytového spoluvlastnictví v domě čp. 1665, na pozemku parc.č. 407, k.ú. Nové Město, Soukenická 36, Praha 1

UZ16_0311

Vyřazení bytů z privatizace (Zlatnická 1401/15, Rybná 716/24, Jindřišská 875/23, Ve Smečkách 1767/7)

UZ16_0312

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 412, parc. č. 907/1, Újezd 17, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ16_0313

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 240, parc. č. 459/1, Nerudova 33, Šporkova 2, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ16_0314

Záměr změny prohlášení vlastníka v domě č. p. 806, parc. č. 914, Anežská 5, k. ú. Staré Město, Praha 1

16 - 13.9.2004

U04_0258

ke II. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2004

U04_0259

k I. změně rozpočtu VHČ MČ Praha 1 na rok 2004

U04_0260

k Dodatku č. 1 Zásad započtení nepeněžitého plnění kupní ceny bytu prodávaného oprávněnému nájemci - revokace

U04_0261

k započtení nepeněžitého plnění vůči kupní ceně bytové jednotky převáděné do vlastnictví oprávněného nájemce

U04_0262

k prodeji bytů domu Krocínova 5 čp. 316 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U04_0263

k započtení nepeněžitého plnění vůči kupní ceně bytové jednotky převáděné do společeného jmění manželů Rücklových

U04_0264

k revokacím prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U04_0265

k uznání nároku na 10 % slevu při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví jejich oprávněných nájemců

U04_0266

k bezúplatnému nabytí pozemku č. 175 k. ú. Staré Město, (Stříbrná, Náprstkova)

U04_0267

k revokaci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek v domu Pštrossova 27/218

U04_0268

k žádosti o svěření pozemku parc. č. 1133/2, k.ú. Staré Město o výměře 5 m2 z vlastnictví hlavního města Prahy

U04_0269

k poskytnutí finančního daru pro vybudování bezbariérového přístupu do 2. NP v Základní škole Mikulovice

U04_0270

ke Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi I. obvodem města Vídně a Městskou částí Praha 1

U04_0271

k Dodatku č. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitesltva MČ Praha 1

U04_0272

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U04_0273

k prodeji půdních bytových jednotek na základě vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky včetně rozdělení domu na jednotky a k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U04_0274

k prominutí pohledávky - poplatku z prodlení za prodlení s placením nájemného za byt v domě Řeznická 19/661, Praha 1

U04_0275

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

16 - 26.6.2008

U08_0223

k záměru na pořízení „Klubové lodi Městské části Praha 1“

U08_0224

k Závěrečnému účtu MČ Praha 1 za rok 2007

U08_0225

k II. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2008

U08_0226

k přidělení finančních prostředků v rámci výběrového řízení grantového programu MČ Praha 1 " JEDNIČKA PRO ROK 2008 - podpora MHMP v sociální oblasti"

U08_0227

k přidělení finančních prostředků v rámci grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2008 - druhé kolo

U08_0228

k efektivnějšímu zhodnocení finančních prostředků MČ Praha 1

U08_0229

k finančním darům neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 1, ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, za rok 2008

U08_0230

k vyhodnocení 9. etapy výběrového řízení na nejvýhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní bytové jednotky

U08_0231

k Dodatku ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha 1, Vojtěšská 13, Dodatku ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Revoluční, Praha 1, Dodatku ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Národní, Praha 1

U08_0232

ke změně Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku s poliklinikou

U08_0233

k uzavření splátkového kalendáře na nebytový prostor v domě č.p. 1021, k.ú. Staré Město, Elišky Krásnohorské 12

U08_0234

k uzavření splátkového kalendáře na nebytový prostor v domě č.p. 657, k.ú. Nové Město, Žitná 13

U08_0235

k souhlasu s přijetím úvěru Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 1065/13 Praha 1

U08_0236

k prominutí dlužné částky za prodlení s placením nájemného za užívání nebytových prostorů v domě č.p. 275, k.ú. Staré Město, Náprstkova 4

U08_0237

ke změně prohlášení vlastníka domu čp. 1352 Krakovská 20, kú. Nové Město podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U08_0238

ke schválení záměru prodeje bytových jednotek vybudovaných formou družstevní výstavby v domech ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřených MČ Praha 1 mimo zásady privatizace

U08_0239

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům a dále k prodeji bytové jednotky č. 790/27 v domě Haštalská 11 s nárokem na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U08_0240

k nabídce na využití předkupního práva, z titulu spoluvlastnictví, k id. podílu 3/20 domu č.p. 308 a stav. parcely č. par. 33 k.ú. Malá Strana, Praha 1, Břetislavova 12

U08_0241

k Dohodě o narovnání ve věci soudního sporu s LTD - stavební společnost s.r.o.

U08_0242

k svěření pozemků parc. č. 2318/10, parc. č. 2313/12, parc. č. 2313/22, parc. č. 2313/24 a parc. č. 2313/25 v k. ú. Nové Město, Vrchlického sady

U08_0243

k svěření pozemku parc. č. 296, k. ú. Hradčany, Dlabačov, Praha 1

U08_0244

k Pravidlům pro předplacení zúčtovatelných záloh MČ Praha 1 na finančně náročné opravy

U08_0245

ke změně prohlášení vlastníka v domech čp. 44 k. ú. Nové Město, Vladislavova 10 a čp. 798 k. ú. Staré Město, U Obecního dvora 5

U08_0246

k nakládání s Malostranskou besedou

U08_0247

k odejmutí svěřené správy domů Týnská 631/8, Školská 685/15 a Jindřišská 966/36

U08_0248

k odkoupení id. spoluvlastnického podílu 36/128 domu č. p. 1100, k. ú. Nové Město, Truhlářská 21, Praha 1

U08_0249

ke svěření pozemku parc. č. 998/1, k. ú. Staré Město, Alšovo nábřeží, Praha 1

U08_0250

k bezúplatnému nabytí nebytové jednotky č. 59/101 (Galerie Václava Špály) v domě č. p. 59 k. ú. Nové Město, Národní 30, Praha 1, vč. příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 742 k. ú. Nové Město

U08_0251

k výběrovému řízení na granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2008

U08_0252

k Dohodě o narovnání s manžely Martínkovými, stavebníky půdní bytové jednotky č. 101/7 v domě U Lužického semináře 26, Praha 1

U08_0253

k narovnání s obchodní společnosti A-Energy, stavebníkem půdních bytových jednotek č. 512/14 a 512/15 v domě Michalská 2, Praha 1

16 - 30.10.2000

U00_0193

k nabídce ke koupi id. podílu 96/2560 domu čp. 23, Tomášská 10, a id. podílu 96/2560 stav. p.č. 92, vše k.ú. Malá Strana, Praha 1, od spoluvlastnice těchto nemovitostí paní Heleny Voleníkové

U00_0194

ke Koncepci partnerských vztahů Městské části Praha 1

U00_0195

k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

U00_0196

k prodeji bytových jednotek v domě MČ Praha 1 Hellichova 11a/632

U00_0197

ke III. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2000

U00_0198

k poskytnutí finančního příspěvku Nadaci BONA pro dokončení chráněných a sociálních bytů pro duševně handicapované

U00_0199

k finančním darům učitelům základních a mateřských škol na obvodě Prahy 1

U00_0200

k poskytnutí účelového finančního daru Hudební fakultě AMU na vybudování bezbariérového vstupu (výtahu)

U00_0201

k jednorázovým odměnám členům Obvodní rady Městské části Praha 1, kteří nejsou dlouhodobě uvolněnými členy Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 1, a předsedům komisí Obvodní rady Městské části Praha 1

U00_0202

ke stanovení měsíční odměny novému předsedovi komise Obvodní rady Městské části Praha 1

16 - 19.6.2012

UZ12_0262

1. změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2012

UZ12_0263

Prodej pozemku parc. č. 706 v k. ú. Malá Strana (U Lužického semináře 48, Praha 1)

UZ12_0264

Prodej id. podílu 54/90 domu č. p. 402, Újezd 33 a id. podílu 54/90 pozemku parc. č. 356, vše v k. ú. Malá Strana spoluvlastníkovi nemovitosti

UZ12_0265

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu Specifická primární protidrogová prevence pro rok 2012 - II. kolo

UZ12_0266

Dodatek č.2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

UZ12_0267

Záměr pronájmu domu čp. 120, Letenská 5, k.ú. Malá Strana, Praha 1 "Palác von Daunů (Vrtbovský, Thurn - Taxisův)"

UZ12_0268

Znění Zřizovacích listin příspěvkových organizací (mateřské školy, ŠvP) zřízených MČ Praha 1

UZ12_0269

Znění Zřizovacích listin příspěvkových organizací (základní školy) zřízených MČ Praha 1

UZ12_0270

Znění Zřizovacích listin příspěvkových organizací (školní jídelny) zřízených MČ Praha 1

UZ12_0271

Návrh na udělení Čestného občanství panu Jindřichu Pavlišovi in memoriam

UZ12_0272

Provozovna COCO CAFÉ DISCO BAR, Kaprova 49/8, Praha 1

UZ12_0273

Projekt Seniorpark ŠANCE - posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ09_0432 ze dne 19.11.2009

UZ12_0274

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 493, k.ú. Staré Město, Železná 20

UZ12_0275

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č.p. 1267, k.ú. Nové Město, Školská 30

UZ12_0276

Souhlas s přijetím úvěru Společenství vlastníků jednotek ul. Novomlýnská čp. 1237 Praha 1

UZ12_0277

Uplatnění předkupního práva na id. podíl 32/5120 na domě čp. 23 v k. ú. Malá Strana, Tomášská 10 a id. podíl 32/5120 na pozemku parc. č. 92 k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ12_0278

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ12_0279

Vyhlášení výběrového řízení formou "Veřejné nabídky na převod vlastnictví bytů"

UZ12_0280

Prodej půdních prostor v domě čp. 1655, k.ú. Nové Město, U Bulhara 5, Praha 1

UZ12_0281

Návrh poskytnutí jednorázové finanční pomoci partnerskému městu Ferrara

16 - 21.6.2016

UZ16_0275

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ16_0276

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Marku Ebenovi

UZ16_0277

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Anně Chromy

UZ16_0278

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 5/2016

UZ16_0279

Řešení problematiky negativních dopadů způsobených zábavní pyrotechnikou v prostoru řečiště Vltavy a snížení dopadů přetížené lodní dopravy v okolí Karlova mostu

UZ16_0280

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru CES č. 2015/0522 - dům čp. 25, k.ú. Josefov, Široká 6, Praha 1

UZ16_0281

Žádost o změnu splátkového kalendáře na dlužné nájemné u nebytového prostoru v domě č.p. 654, k.ú. Staré Město, Templová 6, Praha 1

UZ16_0282

Prodej pozemku č. parc. 18/2 v k. ú. Josefov, Praha 1 (Maiselova 7, čp. 58)

UZ16_0283

Prodej pozemku č. parc. 230/2 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Mostecká 3, čp. 55)

UZ16_0284

Prodej nemovité věci - pozemku č. parc. 962/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (U Milosrdných 8, čp. 850)

UZ16_0285

Souhlasné prohlášení o vzniku věcných břemen k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 630/53 a budova č. p. 630/57, ul. Štěpánská ve prospěch budoucího pozemku parc. č. 2070/7, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba - budova č. p. 2124/55, ul. Štěpánská

UZ16_0286

Prodej bytové jednotky č. 1592/3 na adrese č.p. 1592, Mezibranská 17, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ16_0287

Prodej bytové jednotky č. 629/10 na adrese č. p. 629, parc. č. 2069, Štěpánská 59, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ16_0288

Prodej bytové jednotky č. 715/57 na adrese č.p. 715, Dlouhá 38, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ16_0289

Prodej nově budované bytové jednotky č. 929/11 (nyní nebytové jednotky č. 929/103) v domě čp. 929, k.ú. Staré Město, Staroměstské náměstí 8, Praha 1 v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ15_0087 ze dne 22.04.2015

UZ16_0290

Uzavření dohody o narovnání vzájemných práv a povinností vyplývajících z vybudování bytové jednotky v domě č.p. 777, Václavské náměstí 12, k.ú. Nové Město, Praha 1

UZ16_0291

Vyhlášení V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů

UZ16_0292

II. Výběrové řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UZ16_0293

Prodej bytové jednotky č. 618/8 na adrese č.p. 618, Dlouhá 14, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ16_0294

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Haštalská č.p. 754 Praha 1 se sídlem Praha 1 - Staré Město, Haštalská 754/13, PSČ 110 00

UZ16_0295

Smlouva o výstavbě výtahu v domě č. p. 21, parc. č. 18, Mikulášská 6, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0296

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 474, parc. č. 523, Kožná 4, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0297

Záměr prodeje bytu č. 694/5 - č. p. 694 Rybná 22, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ16_0298

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 630 a k pozemku parc. č. 2070/1 se stavbou budovy č. p. 630, na adrese Štěpánská 53, 57, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ16_0299

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 850, parc. č. 962/1, U Milosrdných 8, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0300

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ16_0301

Výběrové řízení na prodej půdních prostor budovy čp. 964, která je součástí pozemku č. parc. 449, V Kotcích 24, k. ú. Staré Město, Praha 1

15 - 28.6.2004

U04_0231

ke změně složení Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1

U04_0232

k I. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2004

U04_0233

ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 1 za II. pololetí roku 2003

U04_0234

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U04_0235

ke koncepci Nemocnice Na Františku s poliklinikou

U04_0236

k likvidaci nepotřebného majetku Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1

U04_0237

ke změně Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku s poliklinikou

U04_0238

ke změně Zřizovací listiny příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

U04_0239

ke změně v síti mateřských škol zřizovaných MČ Praha 1

U04_0240

k záměru prodeje domu čp. 478, Maltézské nám. 13, Praha 1

U04_0241

k záměru prodeje a prodeji id. podílu 12/30 domu čp. 693, Školská 28 a id. podílu 12/30 stav. parcely č. 2032, vše k. ú. Nové Město, Praha 1

U04_0242

k záměru prodeje a prodeji id. podílu 1563/2835 domu čp. 71, Míšeňská 3 a id. podílu 1563/2835 stav. parcely č. 165, vše k.ú. Malá Strana, Praha 1

U04_0243

k záměru prodeje a k prodeji bytové jednotky č. 38/6 v domě Malostranské nám. 24/38, Praha 1

U04_0244

ke svěření pozemků parc. č. 841 a 842, k.ú. Nové Město - roh ulic Národní - Mikulandská z vlastnictví hlavního města Prahy

U04_0245

k odkoupení id. 1/8 domu čp. 757 a id. 1/8 pozemku parc. č. 857, k. ú. Staré Město, Haštalská 21, Praha 1

U04_0246

k uplatnění předkupního práva k id. podílu 1/576 domu čp. 19 a parcely č. 30, k.ú. Josefov, Kaprova 5, Praha 1

U04_0247

k revokacím prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U04_0248

k prodeji půdních bytových jednotek na základě vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky včetně rozdělení domu na jednotky a k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U04_0249

k výběrovému řízení na prodej volných bytových jednotek v domech Pštrossova 27/218, Hellichova 11a, b/632 a U nemocenské pojišťovny4/1229

U04_0250

k převodu nemovitosti čp. 554 se stavební parcelou 697 a 698, k. ú. Malá Strana, Praha l, Kosárkovo nábřeží 2 - klubovna dětí a mládeže, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřeno Městské části Praha l

U04_0251

k stanovení měsíčních a dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1

U04_0252

k mimořádným odměnám členům ZMČ P1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v ZMČ P1, ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

U04_0253

k prominutí pohledávky - poplatku z prodlení za prodlení s placením nájemného za byt v domě Na Poříčí 22/1045, Praha 1

U04_0254

k odpisu pohledávky z titulu dlužného nájemného a smluvní pokuty za užívání nebytových prostorů Vodičkova 18/681, Praha 1

U04_0255

k poskytnutí příspěvků na ochranu kulturního dědictví v roce 2004- I. kolo

U04_0256

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U04_0257

k záměru odkoupení zbytkového majetku Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci

15 - 18.9.2000

U00_0180

k bezúplatnému převodu osobního automobilu FORD TRANSIT KOMBI 100S 2.5TD 76PS, s boční plošinou a jedním úchytem pro vozík, příspěvkové organizaci "Středisko sociálních služeb a ošetřovatelské péče"

U00_0181

k rezignaci zástupce starosty MČ Praha 1 a volbě nového zástupce starosty MČ Praha 1

U00_0182

k pořádání Dnů Jesenicka v Praze

U00_0183

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U00_0184

k záměru prodeje pozemku č. 639 o velikosti 111 m 2 k.ú. Malá Strana, Valdštejnská ulice, Praha 1

U00_0185

ke zrušení předkupního práva HMP - Městské části Praha 1 vůči id. podílu 1/2 domu č.p. 865, Bílkova 11 a id. podílu 1/2 stav. p.č. 957, k.ú. Staré Město, Praha 1

U00_0186

k jednorázovým odměnám členům Obvodní rady Městské části Praha 1, kteří nejsou dlouhodobě uvolněnými členy Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 1, a předsedům komisí Obvodní rady Městské části Praha 1

U00_0187

k návrhu II. změny rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2000

U00_0188

ke Koncepci zdravotnictví MČ Praha 1

U00_0189

k prominutí pohledávek za nájemným z bytů a poplatky za služby

U00_0190

k poskytnutí finančního daru - příspěvku na úhradu nákladů na topení

U00_0191

k poskytnutí daru Centru pro otázky migrace

U00_0192

k dopisu Obvodnímu zastupitelstvu MČ Praha 1

15 - 22.5.2012

UZ12_0234

Informace o situaci protestního shromáždění v parku Klárov

UZ12_0235

Informace o situaci v ulici Ve Smečkách

UZ12_0236

Volba nového předsedy Návrhového výboru

UZ12_0237

Změna Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ12_0238

Zrušení Výboru pro zdravotnictví ZMČ Praha 1

UZ12_0239

Změna na posici tajemníka Finančního výboru

UZ12_0240

Závěrečný účet MČ Praha 1 a účetní výsledek hospodaření ekonomické činnosti za rok 2011

UZ12_0241

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na ochranu kulturního dědictví v roce 2012"

UZ12_0242

Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ12_0243

Informace o neoprávněném užívání pozemku parc. č. 296 v k.ú. Hradčany Tělocvičnou jednotou Sokol Malá Strana

UZ12_0244

Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ12_0245

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č.p. 1206, k.ú. Nové Město, Lodecká 2

UZ12_0246

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č.p. 697, k.ú. Staré Město, Masná 19

UZ12_0247

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č.p. 1267, k.ú. Nové Město, Školská 30

UZ12_0248

Odpuštění nedoplatku na nájemném vč. služeb spojených s užíváním bytu v domě č.p. 821, k.ú. Nové Město, Václavské náměstí 39

UZ12_0249

Výstavba půdních bytových jednotek v domě čp. 158, k.ú. Nové Město, Opatovická 20, Praha 1

UZ12_0250

Záměr prodeje pozemku č. parc. 94/2 v katastrálním území Josefov, Dušní 13, čp. 7, Praha 1

UZ12_0251

Záměr prodeje bytové jednotky č. 799/5 v domě č.p. 799 stojícím na pozemcích parc. č. 933/1, 933/2, 933/3 a 933/4, k.ú. Staré Město, Praha 1, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

UZ12_0252

Prodej části společných prostor v domě čp. 1507, Pštrossova 33, Praha 1, k. ú. Nové Město

UZ12_0253

Prodej části společných prostor v domě čp. 584, Krakovská 1, Praha 1, k. ú. Nové Město

UZ12_0254

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ12_0255

Prodej bytu v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - Thunovská 10, č. p. 178, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ12_0256

Výběrové řízení - Veřejná nabídka na pronájem nebytových prostor určených k prodeji po provedení změny jejich stavebního určení na byty - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu jednotky do vlastnictví, Biskupská 1065/1

UZ12_0257

Změna smluvních vztahů - nebytový prostor č. 474/103 v domě č.p. 474 na pozemku parc.č. 523, k.ú. Staré Město, ul. Kožná 4

UZ12_0258

Převod části společných prostor v rámci realizace půdní bytové jednotky v domě čp. 1760 Washingtonova 3 Praha 1, včetně změny prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

UZ12_0259

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 595, Ve Smečkách 28, k.ú. Nové Město, Praha 1, podle § 4 a 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ12_0260

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených rozhodnutími Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ12_0261

Nabídka využití předkupního práva id. spoluvlastníka nemovitostí čp. 11, E. Krásnohorské 4, s pozemkem č. parc. 90, vše v k. ú. Josefov, Praha 1

15 - 22.5.2008

U08_0211

k uzavření splátkového kalendáře na více než 18 měsíčních splátek - č.p. 953 v k.ú. Nové Město, U půjčovny 4

U08_0212

k č.p. 637, k.ú. Nové Město, V Jámě 10 - žádost o prominutí dluhu

U08_0213

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U08_0214

k výběrovému řízení na granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2008

U08_0215

ke zřízení nadačního fondu MČ Praha 1 SOFOS

U08_0216

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U08_0217

k uznání nároku na 10% slevy při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví jejich oprávněných nájemců a dodatečnému uplatnění slevy dle Zásad pro prodej bytů při rychlém splacení kupní ceny

U08_0218

ke změně prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům Opletalova 1964/17, k. ú. Nové Město rozděluje na jednotky

U08_0219

k návrhu na přidělení finančních prostředků v rámci "Grantu na ochranu kulturního dědictví v roce 2008"

U08_0220

k uplatnění předkupního práva k id. 1/3 domu čp. 423, k. ú. Staré Město, Praha 1, Skořepka 9

U08_0221

k přidělení finančních prostředků v rámci projektů dalšího kola výběrového řízení "Specifická primární protidrogová prevence v roce 2008"

U08_0222

k úplatnému nabytí domu č.p. 1758 na pozemku č. parcely 492 a pozemku parcely č. 492 k.ú.Nové Město, Na Poříčí 14, z vlastnictví ČR - Bytového podniku Praha 1, s.p. v likvidaci, k úplatnému nabytí ideální 1/10 domu č.p. 1095 k.ú. Nové Město, Soukenická 24 a ideálního podílu 1/10 pozemku parc.č. 400 k.ú. Nové Město a k úplatnému nabytí ideální 1/3 domu čp. 423, k. ú. Staré Město, Praha 1, Skořepka 9 a ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 369 k. ú. Staré Město, do vlastnictví hl.m.Prahy, svěřená správa Městská část Praha 1,

15 - 17.5.2016

UZ16_0260

Změna stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 1 a stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva MČ Praha 1 v souladu s vykonávanou funkcí 1. zástupce starosty

UZ16_0261

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ16_0262

Revokace usnesení č. UZ16_0229 ze dne 15.03.2016 - Změna ve složení Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku

UZ16_0263

Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2015

UZ16_0264

Změna rozpočtu MČ Praha 1 a změna plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti MČ Praha 1 pro rok 2016

UZ16_0265

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast

UZ16_0266

Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1

UZ16_0267

Záměr prodeje pozemku č. parc. 246/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1, (Karoliny Světlé 31, čp. 325)

UZ16_0268

Prodej části společných prostor v domě č. p. 434, Újezd 32, k. ú. Malá Strana, Praha 1 a s tím spojená změna prohlášení vlastníka výše uvedeného domu

UZ16_0269

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 850, parc. č. 962/1, U Milosrdných 8, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0270

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ16_0271

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.01.2016 do 31.03.2016

UZ16_0272

Odůvodnění veřejné zakázky - "Revitalizace dvora Štěpánská č.p. 630"

UZ16_0273

Návrh mediační dohody se společností ARTA, spol. s r. o., IČ: 49549391

UZ16_0274

Návrh na uzavření smíru ve věci žaloby společnosti Donlič Interier, spol. s r. o., v likvidaci, o vydání zhodnocení nebytové jednotky č. 101 a 102 v domě č. p. 864, k. u. Staré Město, Bílkova 13-15, Praha 1

14 - 17.5.2004

U04_0210

ke změně Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1

U04_0211

k výsledku hospodaření MČ Praha 1 za rok 2003

U04_0212

k výsledku hospodaření VHČ MČ Praha 1 za rok 2003

U04_0213

k uplatnění předkupního práva z titulu spoluvlastnictví id. podílu 3/4 domu čp. 757, k.ú. Staré Město, Haštalská 21, Praha 1

U04_0214

k prodeji id. podílu 7/100 pozemků č. 724 a č. 726, k.ú. Staré Město, Dlouhá 28, 30 jako formu mimosoudního narovnání

U04_0215

k prominutí části pohledávky - snížení úroku z prodlení Poliklinice Revoluční, s.r.o.

U04_0216

k vyplacení dalších finančních prostředků z povodňového účtu Městské části Praha 1 na opravy bytového fondu poškozeného povodní

U04_0217

k přidělení finančních prostředků na rozvoj občanské společnosti a práce s mládeží v roce 2004 pro projekty nad 50.000,- Kč

U04_0218

k přidělení finančních prostředků v oblasti prevence kriminality v roce 2004 pro projekty nad 50.000,- Kč

U04_0219

ke svěření pozemků parc. č. 2309/1, parc. č. 2309/2, parc. č. 2309/3, parc. č. 2309/4, parc. č. 2310/4, parc. č. 2313/1, parc. č. 2313/9, parc. č. 2317/1, parc. č. 2318/4, parc. č. 2318/5, parc. č. 2318/6, vše k. ú. Nové Město, Vrchlického sady, z vlastnictví hlavního města Prahy

U04_0220

k návrhu změn Územního plánu hl.m. Prahy č. Z 0719/00 a Z 0720/00

U04_0221

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U04_0222

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U04_0223

k Dodatku č. 1 Zásad nepeněžitého plnění kupní ceny bytu prodávaného oprávněnému nájemci

U04_0224

k záměru odkoupení id. podílu 39/54 domu Truhlářská 11/1105

U04_0225

k odejmutí svěřené správy části parc. č. 931/5 a 932/2, k.ú. Staré Město, U Obecního dvora, Praha 1

U04_0226

k svěření pozemku parc.č. 661/2 k.ú. Nové Město o vel. 87 m2, z vlastnictví hl.m.Prahy

U04_0227

k uznání nároku na 10% slevu při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytu do vlastnictví oprávněných nájemců

U04_0228

k záměru zřízení Gymnázia, Praha 1, nám. Curieových 2

U04_0229

k uzavření splátkového kalendáře na dobu delší než 18 měsíčních splátek, Ludvík Havlíček, Růžová 11/1341, Praha 1 a Roman Kopecký, Karlova 146/23, Praha 1

U04_0230

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 a zániku funkce přísedícícho Obvodního soudu pro Prahu 1

14 - 15.4.2008

U08_0199

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U08_0200

k odvolání člena Výboru pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva MČ Praha 1 PaeDr. Martiny Richterové-Těmínové a volba člena nového

U08_0201

k vyhodnocení 9. etapy výběrového řízení na nejvýhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní bytové jednotky

U08_0202

k pronájmu domu č. p. 501, U Sovových mlýnů 7, pozemku parc. č. 777, pozemku parc. č. 778/2 a pozemku parc. č. 778/1 vše k. ú. Malá Strana, obec Praha (tzv. Werichova vila)

U08_0203

k záměru prodeje id. podílu 5/8 domu čp. 239, Nerudova 35, k.ú. Malá Strana, spoluvlastníkovi

U08_0204

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům a dále k prodeji bytových jednotek č. 676/1 v domě Jakubská 3 a č. 1508/8 v domě Pštrossova 35 s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní cen

U08_0205

ke změně prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 1403 ulice Revoluční 28 v k.ú. Nové Město obec Praha

U08_0206

k přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů pro oblast kultury v roce 2008"

U08_0207

k návrhu záměru založení nadačního fondu Společenské odpovědnosti firem vůči MČ Praha 1

U08_0208

k úplatnému nabytí domu č. p. 59 na pozemku parc. č. 742 a pozemku parc. č. 742 k. ú. Nové Město, Národní 30, a domu č. p. 1758 na pozemku č. parc. 492 a pozemku parc. č. 492 k. ú. Nové Město, Na Poříčí 14

U08_0209

k prominutí dluhu za užívání nebytových prostor v domě č.p. 719, k.ú. Staré Město, Dlouhá 44, Praha 1

U08_0210

ke schválení záměru výstavby půdního bytu v domě č.p.20, Mikulášská 4, k.ú. Staré Město, Praha 1

14 - 17.7.2000

U00_0164

k záměru prodeje domu Vlašská 23a s příslušenstvím, tj. domu č.p. 339 na stavební parcele č. 943, stavební parcely č. 943 o velikosti 752 m2, zahrady č. poz. 944/1 o velikosti 502 m2, zahrady č. poz. 945 o velikosti 127 m2, cesty č. poz. 946 o velikosti 324 m2 a zahrady č. poz. 947/1 o velikosti 1022 m2, vše k.ú. Malá Strana, Praha 1

U00_0165

k I. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2000

U00_0166

k odkoupení id podílu 1/3 domu č.p. 401 na stavební parcele č. poz. 358, id.podílu 1/3 pozemku č. 358 o velikosti 385 m2 a id. podílu 1/3 zahrady č. poz. 359 o velikosti 125 m2 vše k.ú. Malá Strana, Praha 1, Újezd 35

U00_0167

k výběrovému řízení na prodej bytů Hellichova

U00_0168

ke zrušení spoluvlastnictví k domu č.p. 593, k.ú. Nové Město, Krakovská 19, Ve Smečkách 24, a jeho vypořádání reálným rozdělením

U00_0169

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U00_0170

k záměru prodeje domu č.p. 1028 na stavební parcele č. poz. 631 a stavební parcely č. 631 o velikosti 424 m2 k.ú. Staré Město, Praha 1, Malá Štupartská 1028/9, společnosti P. M. Equities International Ltd.

U00_0171

k záměru prodeje části pozemku č. 378/1 k.ú. Nové Město, Praha 1, Soukenická 7

U00_0172

k záměru rozdělení domu ul. 28. října 7/373, Praha 1, na jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů

U00_0173

ke zrušení předkupního práva HMP - Městské části Praha 1 vůči id. podílu 1/2 domu č.p. 1005, Konviktská 30 a id. podílu 1/2 stav. p.č. 313, k.ú. Staré Město, Praha 1

U00_0174

k jednorázovým odměnám členům Obvodní rady Městské části Praha 1, kteří nejsou dlouhodobě uvolněnými členy Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 1, a předsedům komisí Obvodní rady Městské části Praha 1

U00_0175

k mimořádným darům členům OZ MČ Praha 1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v OZ MČ Praha 1, v komisích OR MČ Praha 1 a dalších orgánech MČ Praha 1

U00_0176

k žádosti o poskytnutí finančního daru 75.000,- Kč TILII, o. p. s. na 5. světovou abilympiádu

U00_0177

k Dodatku ke Zřizovací listině Základní školy Vodičkova

U00_0178

k revokaci usnesení OZ MČ Praha 1 č. U00_0162 ze dne 29.5.2000 - poskytnutí záruky na půjčku Nadace Pražské děti, která bude určena pro rekonstrukci rekreačního střediska v Janově nad Nisou, která je ve vlastnictví Nadace Pražské děti

U00_0179

k návrhu zadání změn Územního plánu hlavního města Prahy

14 - 20.3.2012

UZ12_0202

Návrh novely Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ12_0203

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ12_0204

Statut Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ12_0205

Realizace "Memoranda o spolupráci při řešení problematiky bezdomovectví"

UZ12_0206

Vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2011 a rozpočet Bezpečnostního fondu na rok 2012

UZ12_0207

Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantů prevence kriminality v roce 2011

UZ12_0208

Přidělení finančních prostředků na granty v oblasti prevence kriminality v roce 2012

UZ12_0209

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu Specifická primární protidrogová prevence pro rok 2012

UZ12_0210

Přidělení finančních prostředků pro Grantový program na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2012

UZ12_0211

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu " JEDNIČKA PRO ROK 2012 - sociální oblast"

UZ12_0212

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů v oblasti kultury pro rok 2012"

UZ12_0213

Prodej pozemku parc. č. 706 v k. ú. Malá Strana (U Lužického semináře 48, Praha 1)

UZ12_0214

Informace o výsledku jednání s nájemcem - spol. Immovision Praha, s. r. o. IČ: 63077949, ohledně ukončení a narovnání smluvních vztahů týkajících se pronájmu částí domu čp. 111, U Lužického semináře 42, Praha 1, k. ú. Malá Strana a pozemků parc.č. 710/1 a 710/4 a parc.č. 713, vše k.ú. Malá Strana

UZ12_0215

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2012"

UZ12_0216

Novotného lávka, odnětí správy pozemku parc.č.162, k.ú. Staré Město, Praha 1

UZ12_0217

Souhlas se změnami výměr bytových jednotek č. 111/11 a č. 111/13, změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 111, U Lužického semináře 42, na parcele č. 713/3, k.ú. Malá Strana, obec Praha

UZ12_0218

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 98, Pařížská 17, k.ú. Josefov, Praha 1 podle § 4 a 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění

UZ12_0219

Odpuštění dlužného nájemného a uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č.p. 452, k.ú. Malá Strana, Újezd 42

UZ12_0220

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytové jednotky v domě č.p. 1565, k.ú. Nové Město, Senovážné náměstí 16

UZ12_0221

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č.p. 1045, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 22

UZ12_0222

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 2061, k.ú. Nové Město, Klimentská 21

UZ12_0223

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č.p. 237, k.ú. Malá Strana, Nerudova 39 (Jánská 6)

UZ12_0224

Záměr prodeje pozemku parc. č. 2260 v k. ú. Nové Město, Mezibranská, obec Praha,

UZ12_0225

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ12_0226

Činnost Nadačního fondu SOFOS

UZ12_0227

Provozovna COCO CAFÉ DISCO BAR, Kaprova 49/8, Praha 1

UZ12_0228

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ12_0229

Záměr prodeje bytové jednotky č. 859/8, Vězeňská 9, čp. 859, Praha 1, k.ú. Staré Město, pro Společenství vlastníků jednotek domu Vězeňská 9 č.p. 859 Praha 1

UZ12_0230

Rozdělení bytové jednotky č. 1522/6, Růžová 16, č. p. 1522, Praha 1, k.ú. Nové Město

UZ12_0231

Revokace usnesení č. UZ11_0172 ze dne 20. 12. 2011 - uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 383, k. ú. Malá Strana, Karmelitská 12

UZ12_0232

Postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv na nebytové prostory v domě čp. 474, k.ú. Staré Město, Kožná 4, Praha 1 - záměr

UZ12_0233

Záměr prodeje bytu v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - Thunovská 10, č. p. 178, k. ú. Malá Strana, Praha 1

14 - 12.4.2016

UZ16_0248

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ16_0249

Granty na opravu domovního fondu - 2016

UZ16_0250

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0251

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2016"

UZ16_0252

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2016

UZ16_0253

Uzavření splátkového kalendáře na úhradu příslušenství pohledávky - dlužné nájemné za užívání bytu č. 670/1 v domě čp. 670, k.ú. Nové Město, Karlovo nám. 25, Praha 1

UZ16_0254

Záměr prodeje bytu č. 118/7 - č.p. 118, Široká 20, k.ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů - I. nabídka

UZ16_0255

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ16_0256

Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2016"

UZ16_0257

Připomínky MČ Praha 1 k návrhu Strategického plánu hl.m. Prahy

UZ16_0258

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 434, parc. č. 331/1, Újezd 32, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ16_0259

Projednání rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ15_0183 ze dne 10. 11. 2015 o vyhodnocení výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1 (Opatovická 20, č. p. 158, k. ú. Nové Město)

13 - 29.5.2000

U00_0153

k uzavření části nábřežní komunikace v okolí Karlova mostu na pravé straně a u Malostranského náměstí na levé straně Vltavy

U00_0154

ke koncepci bytové politiky MČ Praha 1 pro rok 2000 a navazující období

U00_0155

k nabídce na využití sjednaného předkupního práva k id. podílu 1/2 pozemku č. 96 k.ú. Podolí, Praha 4

U00_0156

k zproštění výkonu funkce přísedícího Městského soudu v Praze

U00_0157

k informaci o vzájemných vztazích mezi MČ Praha 1 a Sdružením měst a obcí Jesenicka

U00_0158

k uplatnění předkupního práva z titulu spoluvlastnictví k id. podílu 516/1172 domu č.p. 665, Hlubočepy, Borského ulice, Praha 5

U00_0159

k ponechání nemovitého majetku Hlavního města Prahy, tj. id. podílu 75/1172 domu č.p. 665, k.ú. Hlubočepy, Borského ulice, svěřeného Městské části Praha 1, nacházejícího se na území MČ P5, a bytové jednotky č. 450/53 s id. podílem 3405/362435 společných prostor a pozemku č. 1016/35, k.ú. Čimice, Křivenická ulice, svěřený Městské části Praha 1, nacházející se na území MČ P8, nadále Městské části Praha 1

U00_0160

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U00_0161

k projednání změn a úprav územního plánu hl.m.Prahy

U00_0162

k poskytnutí záruky na půjčku Nadace Pražské děti, která bude určena pro rekonstrukci rekreačního střediska v Janově nad Nisou, která je ve vlastnictví Nadace Pražské děti

U00_0163

ke Změně č. 2 Zřizovací listiny MŠ Revoluční

13 - 18.3.2008

U08_0177

k přidělení finančních prostředků v rámci grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2008

U08_0178

k přidělení finančních prostředků v rámci 8. ročníku grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2008 - sociální oblast"

U08_0179

k přidělení finančních prostředků v rámci projektů "Specifická primární protidrogová prevence v roce 2008"

U08_0180

k závěrečným zprávám o využití finančních prostředků pro rok 2007 v rámci grantů " JEDNIČKA PROTI DROGÁM 2007- VOLNOČASOVÉ AKTIVITY " a "JEDNIČKA PROTI DROGÁM 2007 - SPECIFICKÁ PREVENCE"

U08_0181

k přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2008"

U08_0182

k přidělení finančních prostředků na granty v oblasti prevence kriminality v roce 2008

U08_0183

k vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2007 a rozpočet Bezpečnostního fondu na rok 2008

U08_0184

k poskytnutí finančních prostředků v rámci grantu na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2008

U08_0185

k návrhu na smírné řešení sporu ve věci bytové jednotky č. 1891/1, k.ú. Nové Město, Řeznická 10

U08_0186

k č.p. 585, k.ú. Nové Město, Ve Smečkách 2 - dohoda o narovnání

U08_0187

k podnětům do nového územního plánu

U08_0188

k vyúčtování Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 za rok 2007 a návrh rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2008

U08_0189

ke stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 1

U08_0190

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U08_0191

k odkoupení id. podílu 6/128 domu čp. 1100 k. ú. Nové Město, Truhlářská 21, Praha 1

U08_0192

ke změně prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 1102 Truhlářská 17 a domu čp. 167 Opatovická 14, Praha 1, kú. Nové Město

U08_0193

k revokaci usnesení č. U07_0122 ze dne 16.10.2007 - změna v rozdělení domu č. p. 1491 Dlážděná 3, k. ú. Nové Město v bodě 01.02.

U08_0194

k zajištění úkolu 03.05. usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U07_0130 ze dne 22.11.2007 k dokončení privatizace bytového fondu

U08_0195

k uzavření dohody o zrušení smlouvy o převodu bytové jednotky č. 118/5, Široká 118/20, k.ú. Staré Město, Praha 1

U08_0196

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U08_0197

k zápisu o provedené kontrole KV 007/2008 ve věci: nájem veřejných WC na Kampě

U08_0198

ke Zprávě o činnosti Rady MČ Praha 1 za II. pololetí roku 2007

13 - 24.1.2012

UZ12_0181

3. změna rozpočtu MČ Praha 1 za rok 2011

UZ12_0182

Etický kodex člena Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ12_0183

Prodej id. části pozemku č. parc. 277/3 pod domem čp. 383, Karmelitská 12, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ12_0184

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ12_0185

Nové znění Pravidel pro udělování čestného občanství Městské části Praha 1 a Ceny Prahy 1

UZ12_0186

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ Praha 1, v komisích RMČ Praha 1 a dalších orgánech MČ Praha 1 od července 2011 do prosince 2011

UZ12_0187

Vyúčtování Sociálního fondu MČ Praha 1 za rok 2011 a rozpočet Sociálního fondu pro rok 2012

UZ12_0188

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytové jednotky v domě č.p. 1161, k.ú. Nové Město, Petrská 24

UZ12_0189

Přijatá opatření v lokalitě Vrchlického sady

UZ12_0190

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č.p. 1161, k.ú. Nové Město, Petrská 24

UZ12_0191

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č.p. 270, k.ú. Malá Strana, Karmelitská 30

UZ12_0192

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č.p. 1035, k.ú. Staré Město, Karolíny Světlé 17

UZ12_0193

Vyřazení bytové jednotky v domě č.p. 694, k.ú. Staré Město, Rybná 22 z privatizace

UZ12_0194

Prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 24, Široká 4, k.ú. Josefov, Praha 1, podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ12_0195

Prodej bytu v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny - Dlážděná 3, č. p. 1491, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ12_0196

Prodej bytu v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny - Týnská ulička 2, č. p. 628, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ12_0197

Úplatné postoupení pohledávky po lhůtě splatnosti za slodárními dlužníky Jiřím Vavřičkou a Janou Vavřičkovou

UZ12_0198

Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2012

UZ12_0199

Udělení Čestného občanství Prahy 1 paní Haně Hegerové

UZ12_0200

Prodej půdního prostoru v domě čp. 1955 v ulici Příčná 10, k. ú. Nové Město, Praha 1 - revokace usnesení ZMČ č. UZ11_0068

UZ12_0201

Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0417 školství do ORJ 0499 Granty pro oblast školství a volného času

13 - 5.4.2004

U04_0195

k svěření pozemků parc. 504 o velikosti 156 m2, parc. č. 507 o velikosti 300 m2, parc. č. 508 o velikosti 273 m2, parc. č. 509 o velikosti 305 m2, parc. č. 510 o velikosti 645 m2 vše v k.ú. Malá Strana, Kajetánské terasy, z vlastnictví hlavního města Prahy

U04_0196

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U04_0197

k podnětu na pořízení změny územního plánu HlmP - území Masarykova nádraží

U04_0198

k podnětu na pořízení změny územního plánu HlmP - lokalita parc.č. 2360/2 k.ú. Nové Město

U04_0199

k informaci o rekonstrukci objektu U Sovových mlýnů 7/501

U04_0200

k přidělení finančních prostředků v rámci grantů "JEDNIČKA PROTI DROGÁM 2004 - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY"

U04_0201

k přidělení finančních prostředků v rámci grantů "JEDNIČKA PROTI DROGÁM 2004 - SPECIFICKÁ PREVENCE"

U04_0202

k záměru prodeje volných bytů

U04_0203

k prodeji půdních bytových jednotek na základě vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky včetně rozdělení domu na jednotky

U04_0204

k návrhu na smír - nebytové prostory Kozí 914/9 (Vězeňská 10) a Vězeňská 860/7, Praha 1

U04_0205

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U04_0206

k prominutí pohledávky z titulu dlužného nájemného a smluvní pokuty za užívání nebytových prostorů Haštalská 796/3, Praha 1

U04_0207

k prominutí pohledávky - poplatku z prodlení přiznaného pravomocným platebním rozkazem Obvodního soudu pro Prahu 1

U04_0208

k přesunu finančních prostředků v ORJ 0417 do nově zřízeného ORJ 0617 odd. par. 3412 - sportovní zařízení v majetku obce

U04_0209

k návrhu vyplacení dalších finančních prostředků z povodňového účtu Městské části Praha 1 na opravu bytového fondu poškozeného povodní

13 - 15.3.2016

UZ16_0223

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam paní Elišce Junkové

UZ16_0224

Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Ladislavu Smočkovi a návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Jiřímu Jírů

UZ16_0225

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ16_0226

Pořízení nové skiaskopicko-skiagrafické stěny pro RTG oddělení, pro příspěvkovou organizaci Nemocnici Na Františku

UZ16_0227

Žádost o přidělení alikvótní částky z rozpočtu MČ Praha 1 na sanace objektu č.p. 203, Dům "U Sluníčka", Praha 1 a na opravu střechy objektu č.p. 792, Wiehlův dům, Praha 1 v rámci dotačního titulu "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" v roce 2016

UZ16_0228

Aktualizace Programu regenerace MČ Praha 1

UZ16_0229

Změna ve složení Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku

UZ16_0230

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2016"

UZ16_0231

Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2016"

UZ16_0232

Narovnání vztahů mezi Městskou částí Praha 1 a Ministerstvem průmyslu a obchodu vyplývajících z užívání části domu č. p. 928 k. ú. Nové Město, Opletalova 20, Praha 1

UZ16_0233

Žádost o změnu účelu užívání z bytové jednotky na nebytovou v domě č. p. 97, parc. č. 51, Křižovnická 8, vše k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0234

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 502, parc. č. 518/1, 518/2 a 518/3, Havelská 21, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ16_0235

Záměr prodeje pozemku č. parc. 230/2 v k. ú. Malá Strana, Praha 1, (Mostecká 3, čp. 55)

UZ16_0236

Prodej bytu č. 1759/4 - č.p. 1759 Jindřišská 8, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ16_0237

Změna splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č.p. 1042, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 16, Praha 1

UZ16_0238

Zpráva Kontrolního výboru o projednávání podané stížnosti Mgr. Petra Kučery, člena Zastupitelstva MČ Praha 1 - granty v oblasti sportu pro rok 2015

UZ16_0239

Zrušení usnesení UZ15_0162 ze dne 8.9.2015

UZ16_0240

Prodej části společných prostor v domě č. p. 24, Široká 4, k. ú. Josefov, Praha 1 a s tím spojená změna prohlášení vlastníka výše uvedeného domu

UZ16_0241

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 923, parc. č. 14/1, Opletalova 10, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ16_0242

Souhlas s navýšením úvěru pro Společenství vlastníků ul. Mezibranská čp. 1367/21 Praha 1

UZ16_0243

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p.30,k.ú v Praze 1 se sídlem Karlova 163/30, Staré Město, Praha 1

UZ16_0244

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru CES č. 2015/0515 - dům čp. 1062, k.ú. Staré Město, Melantrichova 6, Praha 1

UZ16_0245

Odkup části pozemku parc. č. 321/16, k. ú. Janov nad Nisou

UZ16_0246

Vyhodnocení IV. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů - změna rozhodnutí č. UZ15_0204 ze dne 15. 12. 2015 v bodě 13. usnesení (Pařížská 28, čp. 131, k. ú. Josefov)

UZ16_0247

Rekonstrukce ulice Štěpánská

12 - 20.12.2011

UZ11_0158

2. změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2011

UZ11_0159

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ11_0160

Návrh na odstoupení od částí smlouvy se společností Immovision Praha, s.r.o. ze dne 02.03.1999

UZ11_0161

Změna prohlášení vlastníka - čp. 928, Dušní 1, katastrální území Staré Město, Praha 1

UZ11_0162

Záměr prodeje pozemku parc. č. 706 v k. ú. Malá Strana (U Lužického semináře 48, Praha 1)

UZ11_0163

Odprodej pozemku č. parc. 46/3, k. ú. Staré Město, Praha 1 Společenství vlastníků jednotek ul. Platnéřská 90/13, 110 00 Praha 1

UZ11_0164

Záměr prodeje pozemku č. parc. 277/4 v katastrálním území Malá Strana, Karmelitská 12, čp. 383, Praha 1

UZ11_0165

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 158, Opatovická 20, k.ú. Nové Město, Praha 1, podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ11_0166

Záměr prodeje pozemku parc. č. 14/4, k. ú. Nové Město, Opletalova 10, Praha 1 - zrušení usnesení č. UZ11_0101 ze dne 6. 9. 2011

UZ11_0167

Prodej bytové jednotky č. 325/12 v domě čp. 325, k.ú. Staré Město, Smetanovo nábřeží 12, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nárokem na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

UZ11_0168

Prodej bytové jednotky č. 38/10, v domě čp. 38, k.ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 24, vybudované formou družstevní výstavby mimo Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ11_0169

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ11_0170

Prodej id. podílu 54/90 domu č. p. 402, Újezd 33 a id. podílu 54/90 pozemku parc. č. 356, vše v k. ú. Malá Strana spoluvlastníkovi nemovitosti - zrušení usnesení č. UZ11_0107 ze dne 6. 9. 2011

UZ11_0171

Prodej bytu v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny - Hroznová 2, č. p. 499, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ11_0172

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č.p. 383, k.ú. Malá Strana, Karmelitská 12

UZ11_0173

Převod spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 404, k. ú. Malá Strana, Újezd 29, Praha 1 postaveném na pozemku parc. č. 351/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Malá Strana a převod spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 351/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Malá Strana - vybudování dvou PBJ

UZ11_0174

Vyřazení bytů z privatizace - bytová jednotka číslo 114/12 v domě č.p. 114, k.ú. Staré Město, U Staré školy 4 a číslo 2091/15 v domě č.p. 2091, k.ú. Nové Město, Ve Smečkách 24

UZ11_0175

Podezření ze spekulace při privatizaci bytové jednotky č. 262/5, k.ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 9 - Tržiště 11

UZ11_0176

Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ11_0177

Návrh rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2012

UZ11_0178

Odnětí pozemku parc. č. 2318/11, o výměře 48 m2, k. ú. Nové Město, Vrchlického sady, Praha 1 ze svěřené správy Městské části Praha 1

UZ11_0179

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2012

UZ11_0180

Výstavba půdních bytových jednotek v domě čp. 1604, k.ú. Nové Město, Bolzanova 7, Praha 1

12 - 23.2.2004

U04_0183

k návrhu rozpočtu VHČ MČ Praha 1 na rok 2004

U04_0184

k záměru prodeje a prodeji pozemku č. 828/3, Dlouhá třída 734, k.ú. Staré Město, Praha 1

U04_0185

k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2004

U04_0186

k vyúčtování Sociálního fondu MČ Praha 1 za rok 2003 a k návrhu rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2004

U04_0187

k vyúčtování Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 za rok 2003 a návrhu rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 pro rok 2004

U04_0188

k vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2003 a návrhu rozpočtu Bezpečnostního fondu na rok 2004

U04_0189

ke zprávě o využití přidělených finančních prostředků za rok 2003 v rámci grantu "JEDNIČKA PRO ROK 2003 - SOCIÁLNÍ OBLAST"

U04_0190

k odpisu pohledávky za nájemným z nebytových prostorů - Politických vězňů 21/1272, Praha 1

U04_0191

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U04_0192

k započtení nepeněžitého plnění vůči kupní ceně bytové jednotky převáděné do vlastnictví oprávněného nájemce

U04_0193

k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

U04_0194

k návrhu na zřízení Komise pro informatiku

12 - 29.1.2008

U08_0167

k vyúčtování Sociálního fondu MČ Praha 1 za rok 2007 a k návrhu rozpočtu Sociálního fondu pro rok 2008

U08_0168

k I. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2008 a I. změně finančního plánu nákladů a výnosů zdaňované činnosti na rok 2008

U08_0169

k č.p. 96 k.ú. Josefov, Široká 9 - uzavření splátkového kalendáře

U08_0170

k odejmutí svěřené správy - antiparkovací sloupky

U08_0171

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U08_0172

ke změně prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům Štěpánská 26/617, k. ú. Nové Město rozděluje na jednotky

U08_0173

k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1

U08_0174

k Rámcové koncepci řešení sociálních dopadů deregulace nájemného

U08_0175

k udělení Čestného občanství Prahy 1 a Ceny Prahy 1

U08_0176

k zefektivnění využívání finančních prostředků MČ Praha 1

12 - 17.4.2000

U00_0143

ke koupi id. 1/1 pozemku parc. č. 360/3 o výměře 120 m2 v k.ú. Janov nad Nisou dosud ve vlastnictví obce Janova nad Nisou

U00_0144

k darování osobního automobilu FORD TRANSIT VAN 100S 2.5TD 76PS Pražské organizaci vozíčkářů

U00_0145

k poskytnutí daru Občanské iniciativě Čech, Moravy a Slezska

U00_0146

k doplnění návrhu vyhlášky hlavního města Prahy o omezujících opatřeních proti žebrání

U00_0147

ke svěření pozemků č. 639/2, č. 640, č. 641, č. 642, č. 643, domu č.p. 7 na pozemku č. 640 vše k.ú. Běchovice, v majetku obce Hlavní město Praha, Městské části Praha 1

U00_0148

ke zproštění výkonu funkce přísedícího Městského soudu v Praze

U00_0149

k jednorázovým odměnám členům Obvodní rady Městské části Praha 1, kteří nejsou dlouhodobě uvolněnými členy Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 1, a předsedům komisí Obvodní rady Městské části Praha 1

U00_0150

k prodeji obecních bytů

U00_0151

k prominutí pohledávky MČ Praha 1 za cirkusem Kludský

U00_0152

k záměru odkoupení id. podílu 1/2 domu č.p. 98 a stavební parcely č. 4 k.ú. Josefov , Pařížská 17, Praha 1

12 - 27.1.2016

UZ16_0207

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2016 a rozpočtový výhled MČ Praha 1 na roky 2017 - 2021

UZ16_0208

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ16_0209

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ16_0210

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ16_0211

Prodej bytové jednotky č. 665/6 na adrese č.p. 665, Navrátilova 12, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny - I. nabídka

UZ16_0212

Prodej bytu č. 1759/6 - č.p. 1759 Jindřišská 8, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ16_0213

Prodej půdní bytové jednotky v domě č. p. 657, k. ú. Nové Město, na adrese Žitná 13, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ16_0214

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ16_0215

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.10.2015 do 31.12.2015

UZ16_0216

Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 24, parc. č. 33, Široká 4, k. ú. Josefov, Praha 1

UZ16_0217

Svěření částí pozemků č. parc. 2349 a 2350 v k. ú. Nové Město, Praha 1 a odnětí pozemků č. parc. 282/1 a 282/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ16_0218

Žádost o spolupořadatelství: Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan - "Malostranské masopustní veselí 2016"

UZ16_0219

Prodej pozemku parc. č. 164, k.ú. Nové Město, Senovážné nám. 12, Praha 1

UZ16_0220

Odůvodnění veřejné zakázky - "ZŠ NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH - ÚPRAVA PŮDNÍCH PROSTOR"

UZ16_0221

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

UZ16_0222

Záměr změny prohlášení vlastníka v domě č. p. 923, parc. č. 14/1, Opletalova 10, k. ú. Nové Město, Praha 1

11 - 13.3.2000

U00_0130

k bilanční zprávě z oblasti drogové problematiky MČ Praha 1 za rok 1999

U00_0131

k žádosti o převod domu č.p. 30 se stavební parcelou č.707 k.ú. Nové Město, Jungmannova 21 (bývalé stomatologické středisko) do vlastnictví HMP - Městské části Praha 1

U00_0132

ke zrušení předkupního práva HMP - Městské části Praha 1 vůči id. podílu 1/3 domu č.p. 9, U sv. Ducha 3 a stav. p.č. 92, k.ú. Josefov, Praha 1

U00_0133

k rozpočtu Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2000

U00_0134

k výsledku hospodaření MČ Praha 1 za rok 1999

U00_0135

k výsledku hospodaření VHČ za rok 1999

U00_0136

ke zmocnění Obvodní rady MČ Praha 1 schvalovat rozpočtové úpravy

U00_0137

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U00_0138

k volbě přísedících Městského soudu v Praze

U00_0139

k Seznamům řádně zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 a Městského soudu v Praze a Zásadám postupu Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 1 při volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 a Městského soudu v Praze

U00_0140

ke stanovení měsíčních odměn novým předsedům komisí Obvodní rady Městské části Praha 1

U00_0141

k podmínkám prodeje bytů v Hellichově ulici

U00_0142

k prominutí pohledávek za nájemným a poplatky za služby

11 - 20.12.2007

U07_0140

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U07_0141

k prodeji části společných prostor v rámci realizace půdní bytové jednotky a koupi části společných prostor v rámci rozšíření nebytové jednotky v domě čp. 806 Anežská 5,Praha 1 , včetně změny prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U07_0142

k novému rozdělení domu čp. 532 k. ú. Malá Strana, Říční 11, Praha 1, včetně změny prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

U07_0143

k novému rozdělení domu čp. 694, Rybná 22, Praha 1, kú. Staré Město na jednotky dle prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U07_0144

k rozšíření bytu č. 114/5 v domě čp. v domě čp.114 k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře 46, Praha 1, a novému rozdělení domu na jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U07_0145

k č.p. 606, k.ú. Nové Město, Žitná 29 – dohoda o narovnání

U07_0146

k č.p. 618, k.ú. Staré Město, Dlouhá 14 - revokace usnesení č. U07_0042 ze dne 21.3 2007

U07_0147

k uzavření splátkového kalendáře na dluh za užívání bytu na více než 18 měsíčních splátek - č.p. 685, k.ú. Nové Město, Školská 15, Praha 1

U07_0148

k odejmutí svěřené správy slavnostního osvětlení

U07_0149

k iniciativě MČ Praha 1 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezující činnosti s výkonem a propagací prostituce formou obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy

U07_0150

k nabytí id. podílu 1/2 domů č. p. 1010 k.ú. Nové Město, Hybernská 26, a č. p. 1011 k. ú. Nové Město, Hybernská 28

U07_0151

k návrhu III. změny rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2007

U07_0152

k novému znění Pravidel pro udělování čestného občanství MČ Praha 1 a Ceny Prahy 1

U07_0153

k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2008

U07_0154

ke Zprávě o právním šetření a stanovení dalšího postupu v případě Nadace Pražské děti

U07_0155

k Zásadám pro poskytování darů spolupracovníkůnm MČ Praha 1

U07_0156

k darům spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ Praha 1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1 od června 2007 do listopadu 2007

U07_0157

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U07_0158

ke změně prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 502 Havelská 21, Praha 1, k.ú. Staré Město

U07_0159

ke změně prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp.4 Malostranské náměstí 27, domu čp.262 Malostranské náměstí 9 - Tržiště 12 oba v kú. Malá Strana a domu čp.769 Štupartská 18, k.ú. Staré Město

U07_0160

k č.p. 96 k.ú. Josefov Široká 9 - žádost o uzavření dohody o narovnání

U07_0161

k prodeji volné bytové jednotky č. 951/12, v domě č. p. 951, k. ú. Nové Město, Růžová 13, mimo "Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům"

U07_0162

ke zpětvzetí žádosti o svěření domu č.p. 1574 s pozemkem parc.č.2225, Žitná 51, k.ú. Nové Město, Praha 1 a souhlasu s odejmutím svěřené správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy Městské části Praha 1 - soubor nebytových jednotek v domě č.p. 1006, k. ú. Staré Město, Revoluční 5, Praha 1

U07_0163

k zápisu o provedené kontrole KV 004/2007 ve věci: plnění nájemního vztahu na Kněžský refektář s firmou David s.r.o.

U07_0164

k odejmutí svěřené správy - rehabilitace ulice v Kotcích

U07_0165

k odkoupení pozemku parc. č. 710/8, k. ú. Malá Strana

U07_0166

k dětskému hřišti Za Haštalem

11 - 19.1.2004

U04_0170

ke Zprávě o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 za rok 2003

U04_0171

ke zprávě o využití finančního příspěvku MČ Praha 1 ve výši 150.000,- Kč do veřejné sbírky SOS Afghanistán společnosti Člověk v tísni, o.p.s. na humanitární pomoc lidem v Afghanistánu

U04_0172

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U04_0173

k započtení nepeněžitého plnění vůči kupní ceně bytové jednotky převáděné do vlastnictví oprávněného nájemce

U04_0174

ke koupi id. podílu pozemků parc. č. 1016/33 parc. č.1016/34 a parc. č.1016/35 o velikosti 3405/362435 tvořící jeden funkční celek s nemovitostí čp. 448, čp. 449 a čp. 450 vše k.ú. Čimice

U04_0175

ke svěření pozemku parc. č. 745 v k.ú. Nové Město, o velikosti 191 m2 z vlastnictví hlavního města Prahy

U04_0176

k omezení zástavního práva zřízeného ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj ČR a váznoucího na domech č.p. 864, Bílkova 13-15 a č.p. 266, Betlémská 7, k.ú. Staré Město, Praha 1

U04_0177

k prominutí pohledávky - smluvní pokuty z prodlení s placením nájemného za nebytové prostory Mostecká 56/1, Praha 1

U04_0178

k odpisu pohledávky z titulu dlužného nájemného a smluvní pokuty za užívání nebytových prostorů Templová 1/589 (Celetná 27), Praha 1

U04_0179

k odpisu pohledávky z titulu dlužného nájemného a bezdůvodného obohacení za užívání nebytových prostorů Rybná 695/21, Praha 1

U04_0180

k informaci ohledně plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1

U04_0181

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U04_0182

k návrhu vyplacení dalších finančních prostředků z povodňového účtu Městské části Praha 1 na opravu bytového fondu poškozeného povodní

11 - 15.11.2011

UZ11_0134

Jednorázové posílení příjmu Sociálního fondu MČ Praha 1

UZ11_0135

Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ11_0136

Finanční dary pedagogům, nepedagogům a ředitelům základních a mateřských škol, školních jídelen a Školy v přírodě Čestice

UZ11_0137

Zrušení usnesení č. UZ10_0530 ze dne 22.6.2010 - převod bytové jednotky č. 961/9 v domě č.p. 961, k.ú. Nové Město, Jeruzalémská 5, Praha 1

UZ11_0138

Převod kamer z majetku městské části do majetku Hlavního města Prahy

UZ11_0139

Změna Zásad k řešení kompensace ztráty na výdělku v souvislosti s výkonem veřejné funkce

UZ11_0140

Informace o situaci v lokalitě Vrchlického sady

UZ11_0141

Vyřazení bytů z privatizace - bytová jednotka číslo 1491/6 v domě č.p. 1491, k.ú. Nové Město, Dlážděná 3 a číslo 477/7 v domě č.p. 477, k.ú. Staré Město, Melantrichova 20

UZ11_0142

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ11_0143

Prodej části pozemku parc. č. 950/1, k.ú. Malá Strana, ul. Vlašská, Praha 1 (za účelem přístupu na konzulární oddělení velvyslanectví SRN)

UZ11_0144

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 262, Malostranské náměstí 9 - Tržiště 12, k.ú. Malá Strana, Praha 1, podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ11_0145

Odprodej pozemku č. parc. 395/4, k. ú. Malá Strana, Praha 1 Společenství vlastníků jednotek domu "U Jezulátka", Karmelitská 15 čp. 381 Praha 1

UZ11_0146

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné za plnění poskytované s užíváním nebytového prostoru nacházejícího se v 1. a 2. nadzemním podlaží domu č. p. 566, k. ú. Staré Město, Celetná 28, Praha 1.

UZ11_0147

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné včetně úhrady za plnění poskytované s užíváním nebytové jednotky č. 1062/101 v domě č. p. 1062, k. ú. Staré Město, Melantrichova 6, Praha 1.

UZ11_0148

Prodej společných prostor v domě čp. 383, Karmelitská 12, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ11_0149

Nesouhlas s dalším setrváním dočasné stavby "Středisko pomoci Naděje" v ulici U Bulhara, Praha 1

UZ11_0150

Převod spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 404, k. ú. Malá Strana, Újezd 29, Praha 1 postaveném na pozemku parc. č. 351/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Malá Strana a převod spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 351/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Malá Strana - vybudování dvou PBJ

UZ11_0151

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytové jednotky v domě č.p. 167, k.ú. Nové Město, Opatovická 14

UZ11_0152

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytové jednotky v domě č.p. 1352, k.ú. Nové Město, Krakovská 20

UZ11_0153

Odpuštění poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky v domě č.p. 26, k.ú. Malá Strana, Tomášská 4

UZ11_0154

Žádost o prominutí sankce z důvodu platební neschopnosti (nebytový prostor v domě č.p. 357, k.ú. Malá Strana, Vlašská 10)

UZ11_0155

Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 742, k. ú. Hradčany, Loretánské náměstí, Praha 1

UZ11_0156

Změna účelu grantu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2011 - SVJ domu čp. 735 Dlouhá 25 Praha 1

UZ11_0157

Výstavba půdních bytových jednotek v domě čp. 158, k.ú. Nové Město, Opatovická 20, Praha 1

11 - 15.12.2015

UZ15_0186

Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2016 ve znění 3. návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2016

UZ15_0187

Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2016

UZ15_0188

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2016

UZ15_0189

Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2016

UZ15_0190

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ15_0191

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Pštrossova

UZ15_0192

Koupě id. podílu na pozemku parc. č. 92, k. ú. Malá Strana, Praha 1, jehož součástí je dům čp. 23, k. ú. Malá Strana, Tomášská 10, Praha 1

UZ15_0193

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 799, parc. č. 933/1, 933/2, 933/3 a 933/4, U Obecního dvora 7, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ15_0194

Záměr prodeje pozemku č. parc. 18/2 v k. ú. Josefov, Praha 1, (Maiselova 7, čp. 58)

UZ15_0195

Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 1955, k.ú. Nové Město, Příčná 10, Praha 1

UZ15_0196

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - bytová jednotka č. 237/11 v domě čp. 237, k.ú. Malá Strana, Nerudova 39, Praha 1

UZ15_0197

Záměr prodeje bytu č. 759/10 - č.p. 759 Hradební 5, k.ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ15_0198

Prodej bytu č. 440/2 v objektu č.p. 440 Všehrdova 7, k.ú. Malá Strana, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ15_0199

Prodej bytu č. 864/11 v objektu č. p. 864 Bílkova 13,15, k.ú. Staré Město, Praha 1

UZ15_0200

Prodej bytu č. 175/1 v objektu Sněmovní 5, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ15_0201

Prodej bytu č. 1759/5 - č. p. 1759 Jindřišská 8, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ15_0202

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ15_0203

Náprava nedostatků evidence nedokončených investic

UZ15_0204

Vyhodnocení IV. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů

UZ15_0205

Prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 802, jehož součástí je dům čp. 919, V Kolkovně 4, Praha 1, vše v k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UZ15_0206

Uzavření dohody o narovnání vzájemných práv a povinností vyplývajících z vybudování nebytové jednotky v domě č. p. 18, Žatecká 5, k. ú. Josefov, Praha 1 a uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 18/103 s Ing. Bohuslavem Kabátkem

10 - 22.11.2007

U07_0126

ke změnám Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 a jeho úplné znění

U07_0127

k zápisu o ukončené kontrole KV 003/2007 ve věci Výroční zpráva Nemocnice na Františku s poliklinikou

U07_0128

k návrhu Zásad k řešení kompenzace ztráty na výdělku nebo prokazatelně ušlého výdělku, v souvislosti s výkonem veřejné funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 1 a stanovení paušální hodinové částky pro rok 2007

U07_0129

ke Koncepci řešení problematiky bezdomovectví na území Městské části Praha 1

U07_0130

k dokončení privatizace bytového fondu

U07_0131

k záměru nestanovit žádná místa, kde lze provozovat výherní hrací přístroje v souvislosti s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

U07_0132

k finančnímu daru Židovské obci v Praze účelově určenému na pořízení pamětní desky Pavla Tigrida

U07_0133

k bezúplatnému nabytí domu č. p. 59 na pozemku parc. č. 742 a pozemku parc. č. 742 k. ú. Nové Město, Národní 30, a domu č. p. 1758 na pozemku č. parc. 492 a pozemku parc. č. 492 k. ú. Nové Město, Na Poříčí 14

U07_0134

k záměru poskytnout o. p. s. "Divadlo v Řeznické" garantovanou finanční dotaci

U07_0135

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U07_0136

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U07_0137

k uplatnění předkupního práva k id. 1/18 domu čp. 402 k. ú. Malá Strana, Praha 1, Újezd 33

U07_0138

k pronájmu domu č. p. 501, U Sovových mlýnů 7, pozemku parc. č. 777, pozemku parc. č. 778/2 a pozemku parc. č. 778/1 vše k. ú. Malá Strana, obec Praha (tzv. Werichova vila)

U07_0139

k prodeji části společných prostor v rámci realizace půdních bytových jednotek v domech čp. 769 Jungmannovo náměstí 7 a čp. 1760 Washingtonova 3 vše Praha 1, včetně změny prohlášení vlastníka podle §4 a dále §17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům rozděluje na jednotky

10 - 4.10.2011

UZ11_0123

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytové jednotky v domě č.p. 146, k.ú. Staré Město, Karlova 23

UZ11_0124

Žádost o prominutí dlužné částky na nájemném za nebytové prostory v domě č.p. 23, k.ú. Malá Strana, Tomášská 10

UZ11_0125

Souhlas se sloučením bytových jednotek č. 98/3 a č. 98/4 v domě čp. 98, Pařížská 17, k. ú. Josefov, Praha 1

UZ11_0126

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č.p. 1522, k.ú. Nové Město, Růžová 16

UZ11_0127

Uznání dluhu - splátkový kalendář na dlužné nájemné a služby - bytová jednotka č. 1 v k. ú. Nové Město, Opletalova 925/14, Praha 1

UZ11_0128

Odpuštění dlužného nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č.p. 1208, k.ú. Nové Město, Klimentská 12

UZ11_0129

Vyřazení bytové jednotky v domě č.p. 1229, k.ú. Nové Město, U Nemocenské pojišťovny 4 z privatizace

UZ11_0130

Přijetí úvěru na nemovitost č.p. 806, k.ú. Staré Město, Anežská 5

UZ11_0131

Záměr prodeje části společných prostor v domě čp. 1985, Senovážné náměstí 11, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ11_0132

Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ11_0133

Prodloužení termínů plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1

10 - 8.12.2003

U03_0150

ke změně Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 - § 7 "Projednávání bodu programu"

U03_0151

k ukončení a vypořádání právních vztahů se společností ACCT-Rakousko-česká poradní a obchodní spol. s r. o. týkajících se objektu na adrese Praha 1, Václavské náměstí 43/ 819

U03_0152

k započtení nepeněžitého plnění vůči kupní ceně bytové jednotky převáděné do vlastnictví oprávněného nájemce

U03_0153

k vrácení a převodu movitého majetku Nemocnice Na Františku s poliklinikou na Městskou část Praha 1

U03_0154

k přidělení finančních prostředků z kapitoly protidrogová prevence v rámci výdajů na služby 2003 - projektu Denní stacionář OS SANANIM

U03_0155

k prominutí pohledávky z titulu dlužného nájemného za užívání nebytových prostorů Krakovská 1352/20, Praha 1

U03_0156

ke IV. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2003

U03_0157

k návrhu zásad pro hospodaření MČ Praha 1 v období rozpočtového provizoria

U03_0158

ke Smlouvě o partnerství a spolupráci mezi městskou částí Bratislava - Staré Město a Městskou částí Praha 1

U03_0159

ke kompenzaci úhrady daně z nemovitosti v důsledku loňských povodní

U03_0160

k revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U03_0139 z 20.10.2003 k návrhu vyplacení finančních prostředků z povodňového účtu MČ Praha 1 na opravu bytového fondu poškozeného povodní

U03_0161

k přihlášce do výběrového řízení na konání konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska s tématem "Nová výstavba v památkových rezervacích"

U03_0162

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U03_0163

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U03_0164

k žádosti o svěření pozemku parc. č. 474 v k.ú. Malá Strana, Šporkova ul. o velikosti 135 m2 z vlastnictví hlavního města Prahy

U03_0165

k poskytnutí příspěvků na ochranu kulturního dědictví v roce 2003 - II. kolo

U03_0166

k revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U03_0109 ze dne 15.9.2003 k započtení nepeněžitého plnění vůči kupní ceně bytové jednotky

U03_0167

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U03_0168

k Dodatku č. 1 k "Aktualizovaným zásadám pro poskytování darů členům ZMČ P1, členům výborů ZMČ P1, členům komisí RMČ P1 a spolupracovníkům MČ P1"

U03_0169

k mimořádným darům členům ZMČ P1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v ZMČ P1, ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

10 - 7.2.2000

U00_0116

k záměru zrušení spoluvlastnictví k domu č.p. 593 k.ú. Nové Město, Krakovská 19 (Ve Smečkách 24) a jeho vypořádání reálným rozdělením

U00_0117

ke zrušení předkupního práva HMP - Městské části Praha 1 vůči id. podílu 15/72 domu Masarykovo nábřeží 26/234 a stav. p.č. 968/1, k.ú. Nové Město, Praha 1

U00_0118

k nabídce na využití předkupního práva z titulu spoluvlastnictví vůči čtyřem id. podílům 3/54 a id. podílu 1/9 domu čp. 1105 na stav. p.č. 421, Truhlářská 11, a vůči čtyřem id. podílům 3/54 a id podílu 1/9 parcely č. 421, vše k.ú. Nové Město, Praha 1

U00_0119

k prodeji bytových jednotek v domě MČ Praha 1 v Hellichově ulici

U00_0120

k záměru prodeje domu č.p. 1054 se stavební parcelou č. 220 k.ú. Nové Město, Na Poříčí 48, Praha 1

U00_0121

k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2000

U00_0122

k návrhu rozpočtu VHČ MČ Praha 1 na rok 2000

U00_0123

k návrhu rozpočtu Sociálního fondu na rok 2000

U00_0124

k vyúčtování Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 za rok 1999 a rozpočtu Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2000

U00_0125

k vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 1999

U00_0126

k prominutí pohledávky za nájemným z nebytových prostor

U00_0127

k volbě dalšího zástupce starosty Městské části Praha 1

U00_0128

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U00_0129

ke změnám a dodatkům Zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

10 - 10.11.2015

UZ15_0171

Finanční dary pedagogům, nepedagogům a ředitelům základních a mateřských škol, školních jídelen a Školy v přírodě a školní jídelny Čestice

UZ15_0172

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.07.2015 do 30.09.2015

UZ15_0173

Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1955, k. ú. Nové Město, Příčná 10

UZ15_0174

Prodej bytu č. 1759/2 v objektu č.p. 1759 Jindřišská 8, v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ15_0175

Prodej bytové jednotky č. 1026/13 v objektu č.p. 1026, Havlíčkova 6, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídka

UZ15_0176

Zrušení usnesení č. UZ15_0051 ze dne 10.03.2015

UZ15_0177

Prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 802, jehož součástí je dům čp. 919, V Kolkovně 4, Praha 1, vše v k. ú. Staré Město, obec Praha 1

UZ15_0178

Prodej půdní bytové jednotky v domě č.p. 657, k.ú. Nové Město, na adrese Žitná 13, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ15_0179

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ15_0180

Prodej bytové jednotky č. 864/24 na adrese č.p. 864, Bílkova 13,15, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ15_0181

Volné kapacity MČ Praha 1 pro krizové ubytování uprchlických rodin

UZ15_0182

Přidělení finančních prostředků v rámci "Grantů na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015"

UZ15_0183

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1

UZ15_0184

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku č. parc. 962/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (U Milosrdných 8, čp. 850)

UZ15_0185

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam panu Bedřichu Kopecnému a udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam panu Prof. PhDr. Radimu Paloušovi Dr. h. c.

09 - 20.10.2003

U03_0128

k odpisu pohledávky Nadace Zdraví ve výši 8.900.000,- Kč

U03_0129

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U03_0130

k započtení nepeněžitého plnění vůči kupní ceně bytové jednotky převáděné do vlastnictví oprávněného nájemce

U03_0131

k prodeji pozemku parc. č. 323/4, k.ú. Malá Strana o velikosti 106m2

U03_0132

k prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se domy rozdělují na jednotky

U03_0133

ke svěření ploch zeleně II. - IV. kategorie

U03_0134

k volbě nového tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1

U03_0135

k rozdělení finančních prostředků z povodňové sbírky MČ Praha 1

U03_0136

k III. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2003

U03_0137

ke zprávě Městské části Praha 8 o čerpání poskytnuté přechodné finanční výpomoci ve výši 50 mil. Kč /půjčky/ od MČ Prahy 1 v důsledku povodní v roce 2002

U03_0138

k odpisu pohledávky za nájemným, za smluvní pokutou a za bezdůvodným obohacením za užívání nebytových prostorů Pařížská 24/129, Praha 1

U03_0139

k návrhu vyplacení finančních prostředků z povodňového účtu Městské části Praha 1 na opravu bytového fondu poškozeného povodní

U03_0140

k odpisu pohledávky za nájemným a za bezdůvodným obohacením za nebytový prostor Karmelitská 30/270, Praha 1

U03_0141

k odprodeji pohledávky za nájemným z nebytových prostorů - Politických vězňů 21/1272, Praha 1

U03_0142

k odepsání dlužné pohledávky za užívání bytu v domě Dlouhá 44/719, Praha 1

U03_0143

k zajištění členům zastupitelstva zpřístupnění podkladů rozhodnutí o prodeji bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených MČ Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U03_0144

k vyřazení ze "Seznamu schválených žadatelů o byt"

U03_0145

k uznání nároku na 10% slevu při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví jejich oprávněných nájemců

09 - 16.10.2007

U07_0118

k podání podnětu na pořízení změny ÚPnHlmP - Strahovské hradby

U07_0119

K Dodatku ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Integrovaná mateřská škola, Praha 1, Opletalova 14, Dodatku ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Malostranská základní škola, Praha 1, Josefská 7, Dodatku ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zařízení školního stravování, Praha 1, Vojtěšská 13

U07_0120

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U07_0121

ke změně prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se dům č. p. 617 k. ú. Nové Město, Štěpánská 26 rozděluje na jednotky

U07_0122

ke změně prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp.1491 Dlážděná 3, k.ú. Nové Město

U07_0123

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U07_0124

k vrácení kauce z výběrového řízení na uzavření smlouvy o výstavbě půdní bytové jednotky č. 262/13 v domě Tržiště 12, Praha 1

U07_0125

k "petici" obyvatel domu Karmelitská 383/12

09 - 13.12.1999

U99_0103

k vyúčtování účelového finančního daru ve výši 100.000,- Kč na vybavení provozovny p. Selichara - SETRANS

U99_0104

k nabídce na využití sjednaného předkupního práva vůči id. podílu 1/2 domu čp. 865 na stav. pozemku p.č. 957, Bílkova 11, a id. podílu 1/2 pozemku p.č. 957, vše k.ú. Staré Město, Praha 1

U99_0105

ke smlouvě o partnerských vztazích mezi Samosprávou Budaváru (Budapest I.) a MČ Praha 1

U99_0106

k odpisu nedobytné pohledávky P.S.N. Rent spol. s r.o.

U99_0107

k navýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Nemocnice Na Františku s poliklinikou

U99_0108

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U99_0109

k žádosti o svěření pozemku č. 1/4 o velikosti 268 m2 v k.ú. Staré Město z vlastnictví hlavního města Prahy

U99_0110

k doplnění Zřizovací listiny a Statutu Nemocnice Na Františku s poliklinikou

U99_0111

k návrhu rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2000

U99_0112

k návrhu rozpočtového provizoria Vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 1 na rok 2000

U99_0113

k návrhu III. rozpočtové změny rozpočtu MČ Praha 1 na rok 1999

U99_0114

k jednorázovým odměnám členům Obvodní rady Městské části Praha 1, kteří nejsou dlouhodobě uvolněnými členy Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 1, a předsedům komisí Obvodní rady Městské části Praha 1

U99_0115

k mimořádným darům členům OZ MČ Praha 1 a dalším občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 v OZ MČ Praha 1, v komisích OR MČ Praha 1 a dalších orgánech MČ Praha 1

09 - 6.9.2011

UZ11_0097

Informace o plnění povinností zastupitelů vyplývajích z Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1

UZ11_0098

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ Praha 1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1 od ledna 2011 do června 2011"

UZ11_0099

Změna Zřizovací listiny Nemocnice Na Františku

UZ11_0100

Návrh plánu na snížení výdajů z rozpočtu MČ Praha 1, jejichž úhradu může v rámci nadační činnosti uhradit Nadace Pražské děti

UZ11_0101

Záměr prodeje pozemku parc. č. 14/4, k. ú. Nové Město, Opletalova 10, Praha 1

UZ11_0102

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Vodičkova

UZ11_0103

Přidělení finančních prostředků pro Grantový program pro oblast školství a volného času pro rok 2011 - II. kolo

UZ11_0104

Prodej id. 1563/2835 domu čp. 71, Míšeňská 3, stojícího na pozemku parc. č. 165, k. ú. Malá Strana, a id. 1563/2835 stav. parcely parc. č. 165, k. ú. Malá Strana

UZ11_0105

Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

UZ11_0106

Prodej spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 111 v ul. U Lužického semináře 42, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ11_0107

Prodej id. podílu 54/90 domu č. p. 402, Újezd 33 a id. podílu 54/90 pozemku parc. č. 356, vše v k. ú. Malá Strana spoluvlastníkovi nemovitosti

UZ11_0108

Zřízení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha 1

UZ11_0109

Žádost o prominutí dlužné částky za nájemné spojené s užíváním nebytového prostoru v domě č.p. 1334, k.ú. Nové Město, Navrátilova 16

UZ11_0110

Záměr prodeje pozemku č. parc. 46/3 v katastrálním území Staré Město, Platnéřská 13, čp. 90, Praha 1

UZ11_0111

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění - Karolíny Světlé 31, č. p. 325, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ11_0112

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ11_0113

Záměr prodeje společných prostor v domě čp. 383, Karmelitská 12, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ11_0114

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č.p. 316, k.ú. Staré Město, Krocínova 5

UZ11_0115

Vyřazení bytových jednotek v domě č.p. 630, k.ú. Nové Město, Štěpánská 53,55,57 z privatizace

UZ11_0116

Svěření nemovitostí - domu č. p. 548 na pozemku parc. č. 723 a pozemku parc. č. 723 o výměře 1549 m2, vše k. ú. Malá Strana, Cihelná 4, Praha 1 do správy Městské části Praha 1

UZ11_0117

Dohoda o mimosoudním vyrovnání - půdní vestavba v budově č. p. 216 k. ú. Hradčany, Keplerova 12

UZ11_0118

Vyhodnocení výběrového řízení -"Veřejné nabídky na převod půdních prostor formou uzavření smlouvy o výstavbě půdní bytové jednotky"

UZ11_0119

Doporučení mimořádné dotace z Programu regenerace

UZ11_0120

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola J. Gutha-Jarkovského

UZ11_0121

Změna spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 65 v ul. Široká 14 a pozemku č. parc. 15/1, obojí v k. ú. Josefov, Praha 1

UZ11_0122

Informace ke komerční akci WE RUN PRAGUE pořádanou společností NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLAND B.V.

09 - 13.10.2015

UZ15_0163

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ15_0164

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 9/2015

UZ15_0165

Zpráva o vývoji dopravních opatření na území Prahy 1

UZ15_0166

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 757 a k pozemku parc. č. 857 se stavbou budovy č. p. 757, na adrese Haštalská 21, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ15_0167

Koupě id. podílů na pozemku parc. č. 92, k. ú. Malá Strana, Praha 1, jehož součástí je dům čp. 23, k. ú. Malá Strana, Tomášská 10, Praha 1 - oprava písařské chyby

UZ15_0168

Prodej bytové jednotky č. 189/10 na adrese Pštrossova 16, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněných nájemcům - I. nabídka

UZ15_0169

Prodej bytů č. 923/6 v objektu č.p. 923 Opletalova 10 a č. 1759/7 v objektu č.p. 1759 Jindřišská 8, vše k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ15_0170

Oprava písařské chyby v usnesení č. UZ15_0156 ze dne 8.9.2015

08 - 21.6.2011

UZ11_0070

Záměr prodeje id. 1563/2835 domu čp. 71, Míšeňská 3, stojícím na pozemku parc. č. 165, k. ú. Malá Strana, a id. 1563/2835 stav. parcely parc. č. 165, k. ú. Malá Strana

UZ11_0071

1.změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2011

UZ11_0072

Odprodej pozemku č. parc. 23/2, k. ú. Josefov, Praha 1 Společenství vlastníků jednotek Žatecká 16/8 Praha 1

UZ11_0073

Stanovení paušálu dle ust. § 52, resp. § 87 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

UZ11_0074

Prodej spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 464 v ul. Melantrichova 13, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ11_0075

Záměr zřízení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha 1

UZ11_0076

Záměr převodu spoluvlastnických podílů, Široká 14, čp. 65, k. ú. Josefov, Praha 1

UZ11_0077

Úprava územního plánu zóny Anenská

UZ11_0078

Obnovení pořizování Regulačního plánu Petrská

UZ11_0079

Zpráva Dozorčí rady Nadačního fondu SOFOS za rok 2009 a 2010

UZ11_0080

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č.p. 452, k.ú. Malá Strana, Újezd 44

UZ11_0081

Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky v domě č.p. 26, k.ú. Malá Strana, Tomášská 4

UZ11_0082

Smír ve věci nároku Městské části Praha 1 na vydání náhrady bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním bytu v domě č. p. 796 k. ú. Staré Město, Haštalská 3, Praha 1

UZ11_0083

Záměr prodeje společných prostor v domě čp. 111, U Lužického semináře 42, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ11_0084

Záměr prodeje společných prostor v domě čp. 383, Karmelitská 12, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ11_0085

Záměr prodeje půdních prostor v domě čp. 1655, k.ú. Nové Město, U Bulhara 5, Praha 1

UZ11_0086

Záměr prodeje pozemku č. parc. 459/2 v katastrálním území Malá Strana, Nerudova 33, čp. 240, Praha 1

UZ11_0087

Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

UZ11_0088

Návrh dohody o narovnání mezi Městskou částí Praha 1 a Nadací Pražské děti, se sídlem Truhlářská 17, Praha 1

UZ11_0089

Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku

UZ11_0090

Přidělení finančních prostředků v rámci grantového programu " JEDNIČKA PRO ROK 2011 - podpora MHMP v sociální oblasti"

UZ11_0091

Prodej části společných prostor v domě čp. 1522, Růžová 16, k.ú. Nové Město, Praha 1

UZ11_0092

Souhlas s výběrem stavebníka v domě č. p. 735, k.ú. Staré Město, Dlouhá 25, Praha 1 - společnosti BOGACI a.s.

UZ11_0093

Návrh rozsahu a rozpočtu rekonstrukce domu č.p. 1011 na pozemku parc.č. 175, Hybernská 28, Praha 1

UZ11_0094

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 44, Vladislavova 10, k.ú. Nové Město, Praha 1, podle § 4 a dále § 17 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ11_0095

Změna prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp. 864, Bílkova 13, 15, k.ú. Staré Město, Praha 1, podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, kterým se domy rozdělují na jednotky

UZ11_0096

Žádost o získání grantů z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

08 - 13.9.2007

U07_0094

k II. změně rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2007

U07_0095

k I. změně rozpočtu VHČ na rok 2007

U07_0096

ke Zprávě o činnosti Rady MČ Praha 1 za I. pololetí roku 2007

U07_0097

ke Zprávě o výsledku auditu firmy Ernst & Young

U07_0098

k pronájmu domu č. p. 501, U Sovových mlýnů 7, pozemku parc. č. 777, pozemku parc. č. 778/2 a pozemku parc. č. 778/1 vše k. ú. Malá Strana, obec Praha (tzv. Werichova vila)

U07_0099

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům, s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny

U07_0100

k dohodě o narovnání mezi Městskou částí Praha 1, panem Karlem Caltou a UNITEC CONSULTING, a.s.

U07_0101

k Bilanční zprávě z oblasti drogové problematiky MČ Praha 1 za rok 2006

U07_0102

k souhlasu s přijetím úvěru Společenstvím vlastníků jednotek Pařížská čp.66/13, Praha 1

U07_0103

k souhlasu s přijetím úvěru Společenstvím vlastníků jednotek Újezd č.p. 426/26, Praha 1

U07_0104

k záměru prodeje půdních bytových jednotek na základě vyhlášení 9. etapy výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní bytové jednotky

U07_0105

k privatizaci bytů s věcným břemenem ve prospěch SBD Zahradní Město, příp. jeho právních zástupců

U07_0106

k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na dům č. p. 2099 k. ú. Nové Město, Mikulandská 5a

U07_0107

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U07_0108

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U07_0109

k finanční pomoci Jesenickému regionu na odstranění škod vzniklých na obecním majetku

U07_0110

ke změně prohlášení vlastníka o rozdělení domu čp.96 Veleslavínova 4 kú. Staré Město, čp. 584 Krakovská 1 kú. Nové Město, čp.769 Jungmannovo nám. 7 kú. Nové Město, čp. 938 Jindřišská 18 kú. Nové Město, čp.1026 Havlíčkova 6 kú. Nové město a čp. 1334 Navrátilova 16 kú. Nové Město

U07_0111

ke koupi id. podílu 1/2 domů č. p. 1010 k.ú. Nové Město, Hybernská 26, a č. p. 1011 k. ú. Nové Město, Hybernská 28

08 - 25.10.1999

U99_0090

k žádosti o svěření pozemku 994/2 o velikosti 1799 m2 v k.ú. Staré Město (Palachovo náměstí) z vlastnictví hlavního města Prahy

U99_0091

k doplněnému přehledu pohledávek a závazků

U99_0092

k záměru prodeje pozemku č. 318 o velikosti 1063 m2 k.ú. Malá Strana, Všehrdova ulice

U99_0093

ke zrušení předkupního práva HMP - Městské části Praha 1 vůči dvěma id. podílům 3/18 domu č.p. 319 se stav. p.č. 254, k.ú. Staré Město, Konviktská 2, Praha 1

U99_0094

k jednorázovým odměnám členům Obvodní rady Městské části Praha 1, kteří nejsou dlouhodobě uvolněnými členy Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 1, a předsedům komisí Obvodní rady Městské části Praha 1

U99_0095

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U99_0096

k volbě přísedících Městského soudu v Praze

U99_0097

ke znovuzavedení tramvajových tratí na Zlatý kříž

U99_0098

k návrhu Zadání aktualizace urbanistické studie Pražské památkové rezervace

U99_0099

k návrhu Zřizovací listiny a Statutu příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku s poliklinikou

U99_0100

k Zadání "Programu rozvoje Městské části Praha 1"

U99_0101

ke zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Masná

U99_0102

k finančním darům učitelům základních a mateřských škol na obvodě Prahy 1

08 - 15.9.2003

U03_0102

k návrhu na odvolání

U03_0103

ke změně Zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ Josefská, MŠ Hellichova a ŠJ Dražického náměstí

U03_0104

k návrhu I. změny rozpočtu VHČ na rok 2003

U03_0105

k návrhu II. změny rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2003

U03_0106

k úpravě rozpočtu r. 2003 ve vazbě na neinvestiční dotaci z Fondu solidarity EU

U03_0107

k návrhu zadání regulačního plánu Petrská

U03_0108

k prodeji bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům

U03_0109

k započtení nepeněžitého plnění vůči kupní ceně bytové jednotky převáděné do vlastnictví oprávněného nájemce

U03_0110

k uznání nároku na 10 % slevu při rychlém splacení kupní ceny při prodeji bytů do vlastnictví jejich oprávněných nájemců

U03_0111

k záměru prodeje a prodej id. podílu 45/96 domu čp. 534, Vítězná 16 a id. podílu 45/96 stav. parcely č. 817, vše k. ú. Malá Strana, Praha 1

U03_0112

k vyhodnocení výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky, prodej rozestavěných bytových jednotek včetně rozdělení domu na jednotky

U03_0113

k vrácení zálohy na úhradu kupní ceny při odstoupení od smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví

U03_0114

k záměru prodeje volných nově zrekonstruovaných bytů v domech Pštrossova 218/27 a Národní 1987/22

U03_0115

k odpisu pohledávky z titulu dlužného nájemného (a bezdůvodného obohacení) za užívání nebytových prostorů Soukenická 11/1196 a Soukenická 7/1197, Praha 1

U03_0116

k uzavření splátkového kalendáře na dobu delší než 18 měsíčních plátek na dlužné nájemné včetně služeb za užívání obytné místnosti v domě č.p. 594, k.ú. Nové Město, Ve Smečkách 26, Praha 1

U03_0117

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1

U03_0118

k žádosti o uzavření splátkového kalendáře na dobu delší než 18 měsíčních splátek na dlužné nájemné včetně poplatku z prodlení a nákladů řízení za užívání bytu v domě č.p. 239, k.ú. Malá Strana, Nerudova 35, Praha 1

U03_0119

k uzavření splátkového kalendáře na dobu delší než 18 měsíčních plátek na dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za užívání nebytového prostoru - garáže v domě č.p. 2060, k.ú. Nové Město, Soukenická 27, Praha 1

U03_0120

k prominutí pohledávky - poplatků z prodlení s placením nájemného za užívání bytu v domě č.p. 98, k.ú. Josefov, Pařížská 17, Praha 1

U03_0121

k uzavření splátkového kalendáře a převzetí dluhu za nebytový prostor v domě Růžová 10/947, Praha 1

U03_0122

k prominutí pohledávky - smluvní pokuty z prodlení s placením nájemného za nebytový prostor Perlová 6/366, Praha 1

U03_0123

k prominutí pohledávky - smluvní pokuty z prodlení s placením nájemného v domě Vězeňská 8/913, Praha 1

U03_0124

k prominutí pohledávky - smluvní pokuty za prodlení s placením nájemného za nebytový prostor Klimentská 3/1552, Praha 1

U03_0125

ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 1 za I. pololetí roku 2003

U03_0126

k rozdělení zbývající částky 40.000,- Kč v rámci úpravy rozpočtu finančních prostředků určených pro grant "JEDNIČKA PRO ROK 2003 - SOCIÁLNÍ OBLAST"

U03_0127

k opravě chyby v příloze usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U03_0097 ze dne 7.7.2003

08 - 8.9.2015

UZ15_0144

Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2015

UZ15_0145

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Opletalova

UZ15_0146

Stanovisko městské části Praha 1 k vypořádání připomínek v rámci novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech

UZ15_0147

Správa domů Na Poříčí 1933/36 a 1934/38 dle Smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí ze dne 26.1.1996 - novace smlouvy

UZ15_0148

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ15_0149

Žádost o prominutí povinnosti zaplatit část dluhu - nebytová jednotka č. 606/102 v domě č. p. 606 v k. ú. Nové Město, Žitná 29, Praha 1

UZ15_0150

Žádost o odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 218, k. ú. Malá Strana, Nerudova 30

UZ15_0151

Záměr prodeje pozemku parc. č. 164, k. ú. Nové Město, Senovážné nám. 12, Praha 1

UZ15_0152

Koupě id. podílu na pozemku parc. č. 92, k. ú. Malá Strana, Praha 1, jehož součástí je dům čp. 23, k. ú. Malá Strana, Tomášská 10, Praha 1

UZ15_0153

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 441, parc. č. 325, Besední 1, k. ú. Malá Strana, Praha 1

UZ15_0154

Prodej bytu č. 205/1 v objektu Nerudova 2, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídky

UZ15_0155

Prodej bytu č. 118/4 - č. p. 118 Široká 20, v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ15_0156

Prodej bytové jednotky č. 859/5 na adrese č.p. 859, Vězeňská 9, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UZ15_0157

Prodej bytové jednotky č. 1267/13 na adrese č.p. 1267, Školská 30, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny - I. nabídka

UZ15_0158

Záměr prodeje bytu č. 1045/12 v objektu č.p. 1045 Na Poříčí 22, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - II. nabídky

UZ15_0159

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1

UZ15_0160

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.04.2015 do 30.06.2015

UZ15_0161

Prodej bytu č. 1759/1 v objektu č. p. 1759 Jindřišská 8, v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ15_0162

Prodej bytu č. 13/2 - č.p. 13 E. Krásnohorské 3, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

07 - 31.5.2011

UZ11_0058

Závěrečný účet MČ Praha 1 a účetní výsledek hospodáření ekonomické činnosti za rok 2010